Artwork from the book - במגרש המשחקים של אוצר המילים by iris maayan - Illustrated by נתניאל הותורן "מילים, כה רפות וכה תמימות כאשר הן נמצאות במילון, הופכות לרבות עוצמה, לטוב או לרע, כאשר הן נמצאות בידיו של מי שיודע לצרפן זו לזו" - Ourboox.com
Aug 2014
Member Since
1
Published Books

במגרש המשחקים של אוצר המילים

by iris maayan

Artwork: נתניאל הותורן "מילים, כה רפות וכה תמימות כאשר הן נמצאות במילון, הופכות לרבות עוצמה, לטוב או לרע, כאשר הן נמצאות בידיו של מי שיודע לצרפן זו לזו"

Artwork from the book - במגרש המשחקים של אוצר המילים by iris maayan - Illustrated by נתניאל הותורן "מילים, כה רפות וכה תמימות כאשר הן נמצאות במילון, הופכות לרבות עוצמה, לטוב או לרע, כאשר הן נמצאות בידיו של מי שיודע לצרפן זו לזו" - Ourboox.com

הקדמה

בשנת הלימודים תשע”ז התקיימה השתלמות שפה לרכזות ומורות העיר בת-ים.

מתוך הבנת החשיבות שברכישת אוצר מילים והקשר הישיר שלה לתהליכי קריאה וכתיבה, השתלמות זו הוקדשה כולה לנושא אוצר המילים.

.”אחד החידושים שהוכנס להשתלמות: מפגש “צא ולמד

.במסגרת זו כל משתלמת בנתה יום שיא לבית הספר בו היא מלמדת

.יום השיא סבב סביב נושא : אוצר המילים

בתמיכת המפקחת אושר למשתתפות לצאת לאחד מיימי השיא של עמיתותיה, שהתקיימו במהלך יום הלימודים.

בחוברת זו איגדנו עבורכן את תיעוד ימי השיא שהיוו את עבודת הסיום של ההשתלמות.

מקוות שתתרמנה מחוברת זו והיא תהא לכן קרקע פוריה לבניית שיעורים וימי שיא נוספים בנושא.

                       

,בברכה

:מדריכות שפה עירוניות

סיגלית צוברי ליאורה שריקי חני ברוך ונמרה סירצקי-חמרה

2
Artwork from the book - במגרש המשחקים של אוצר המילים by iris maayan - Illustrated by נתניאל הותורן "מילים, כה רפות וכה תמימות כאשר הן נמצאות במילון, הופכות לרבות עוצמה, לטוב או לרע, כאשר הן נמצאות בידיו של מי שיודע לצרפן זו לזו" - Ourboox.com

מן התאוריה

בספרות מוצע כי הבדלים בינאישיים ברכישה של אוצר מילים, מוסברים על ידי גורמים פנימיים בלומד כגון: ערנות פונולגית,

זיכרון מילולי ויכולת קריאה (Gathercole, Hitch,Service & Martin. 1997) ועל ידי גורמים סביבתיים

(Barron, & Frijters. 2000).

רכישת שפה אינה רק אוצר מילים. ידיעת השפה כוללת קריאה והבנת הנקרא, יכולת לבטא רעיון בעל פה ויכולת להשתלב בשיח אקדמי.

רכישת שפה שניה קשורה קשר ישיר לסביבה תרבותית של הלומד ולהזדמנויות השימוש בשפה בחיי יום יום. למשל, מגע על חברים,

ביקור סדיר בבית הספר, כמות קריאה בבית, השכלת ההורים, מגע ההורים עם דוברי השפה המקומית (Clement ,1980) וכן שימוש בתקשורת

בשפה המקומית. ככל שהרקע התרבותי דומה יותר, קלה יותר רכישת השפה החדשה.

 

4
5

חשיבות אוצר המילים מן המחקרים

“ביידיש זה נשמע יותר טוב”/ איתי להט

פרופסור פיליפ זימברדו אוהב ניסויים בלתי שגרתיים. הוא התפרסם לפני כ-40 שנה, בעקבות “ניסוי בית הכלא” המפורסם שבו חילק

סטודנטים מסטנפורד לקבוצות “סוהרים” ו”אסירים” וערך במרתפי האוניברסיטה משחק הדמיית בית סוהר שיצא משליטה. הניסוי

הפך לסיוט סדיסטי וקבע אבן דרך בתולדות חקר הרשע האנושי.

כעת, בגיל 77, כאשר הוא חוקר את השפעת מבנה שפתם של בני- האדם על תפיסת הזמן שלהם, הוא שוב הולך על ה”קצה”.

הקליקו על הכותרת: חשיבות אוצר המילים וקראו על המחקר המעניין.

 

6
Artwork from the book - במגרש המשחקים של אוצר המילים by iris maayan - Illustrated by נתניאל הותורן "מילים, כה רפות וכה תמימות כאשר הן נמצאות במילון, הופכות לרבות עוצמה, לטוב או לרע, כאשר הן נמצאות בידיו של מי שיודע לצרפן זו לזו" - Ourboox.com
Artwork from the book - במגרש המשחקים של אוצר המילים by iris maayan - Illustrated by נתניאל הותורן "מילים, כה רפות וכה תמימות כאשר הן נמצאות במילון, הופכות לרבות עוצמה, לטוב או לרע, כאשר הן נמצאות בידיו של מי שיודע לצרפן זו לזו" - Ourboox.com
Artwork from the book - במגרש המשחקים של אוצר המילים by iris maayan - Illustrated by נתניאל הותורן "מילים, כה רפות וכה תמימות כאשר הן נמצאות במילון, הופכות לרבות עוצמה, לטוב או לרע, כאשר הן נמצאות בידיו של מי שיודע לצרפן זו לזו" - Ourboox.com
Artwork from the book - במגרש המשחקים של אוצר המילים by iris maayan - Illustrated by נתניאל הותורן "מילים, כה רפות וכה תמימות כאשר הן נמצאות במילון, הופכות לרבות עוצמה, לטוב או לרע, כאשר הן נמצאות בידיו של מי שיודע לצרפן זו לזו" - Ourboox.com
Artwork from the book - במגרש המשחקים של אוצר המילים by iris maayan - Illustrated by נתניאל הותורן "מילים, כה רפות וכה תמימות כאשר הן נמצאות במילון, הופכות לרבות עוצמה, לטוב או לרע, כאשר הן נמצאות בידיו של מי שיודע לצרפן זו לזו" - Ourboox.com
Artwork from the book - במגרש המשחקים של אוצר המילים by iris maayan - Illustrated by נתניאל הותורן "מילים, כה רפות וכה תמימות כאשר הן נמצאות במילון, הופכות לרבות עוצמה, לטוב או לרע, כאשר הן נמצאות בידיו של מי שיודע לצרפן זו לזו" - Ourboox.com
Artwork from the book - במגרש המשחקים של אוצר המילים by iris maayan - Illustrated by נתניאל הותורן "מילים, כה רפות וכה תמימות כאשר הן נמצאות במילון, הופכות לרבות עוצמה, לטוב או לרע, כאשר הן נמצאות בידיו של מי שיודע לצרפן זו לזו" - Ourboox.com
Artwork from the book - במגרש המשחקים של אוצר המילים by iris maayan - Illustrated by נתניאל הותורן "מילים, כה רפות וכה תמימות כאשר הן נמצאות במילון, הופכות לרבות עוצמה, לטוב או לרע, כאשר הן נמצאות בידיו של מי שיודע לצרפן זו לזו" - Ourboox.com
Artwork from the book - במגרש המשחקים של אוצר המילים by iris maayan - Illustrated by נתניאל הותורן "מילים, כה רפות וכה תמימות כאשר הן נמצאות במילון, הופכות לרבות עוצמה, לטוב או לרע, כאשר הן נמצאות בידיו של מי שיודע לצרפן זו לזו" - Ourboox.com

קישורים למשחקים

מצורפים משחקים דיגיטאלים, שנבנו על ידי מורות שפה בעיר במסגרת השתלמות: אוצר מילים צומח.

המשחקים הועלו לאתר פסגה.

ניתן למצוא אותם בלשונית: הנחלת קריאה.

תהנו!!!

23
Artwork from the book - במגרש המשחקים של אוצר המילים by iris maayan - Illustrated by נתניאל הותורן "מילים, כה רפות וכה תמימות כאשר הן נמצאות במילון, הופכות לרבות עוצמה, לטוב או לרע, כאשר הן נמצאות בידיו של מי שיודע לצרפן זו לזו" - Ourboox.com

To our wonderful community of readers:

The author has made this book available to you free of charge. We'd be really grateful if you'd consider one of the following:


 • Donating a dollar to the author

 • If you enjoyed the book, leave a like!

 • Write a few words of encouragement in the comments section below

 • Share it with your friends, you can use this shortlink:

Thanks for your generosity!
Mel, Ran, Shuli and the Ourboox team

This free digital picture e-book was brought to you by

Ourboox.com

Create your own free bookOurboox is the world's simplest free platform for creating, sharing and promoting digital picture e-books.

Join us now and make your books come true.

COMMENTS (0)

Leave a Reply