Artwork from the book - העתקה דיגיטלית ופלגיאריזם בבתי הספר by yaron shmueli - Illustrated by ורד סלקמן וירון שמואלי - Ourboox.com
Nov 2016
Member Since
2
Published Books

העתקה דיגיטלית ופלגיאריזם בבתי הספר

by yaron shmueli

Artwork: ורד סלקמן וירון שמואלי

מבוא

תופעת הפלגיאריזם (פְּלַגְיָאט בלועזית) היא למעשה “גניבה ספרותית” מתייחסת להעתקת תוכן מכל סוג מתוך מניע להתחזות לכותב או יוצר תוכן זה. הפלגיאריזם בא לידי ביטוי בהיקפים וממדים אחרים כאשר מדובר בעולם הדיגיטלי ובמרחב המקוון, בשל הקלות הרבה בה ניתן להגיע למידע, לשתפו, להעתיקו ולהשתמש בו לצרכים שונים ובהיקפים בלתי מוגבלים.

הונגיאן ג’יין מה ועמיתיה (Ma, Wan, & Lu, 2008)

 בוחנים במאמרם את תופעת ההונאה בבתי ספר. הם מתארים דרכים שבהן ההונאה בלמידה באה לידי ביטוי במוסדות חינוך ומציעים מספר דרכי התמודדות.

1

מבוא – המשך

ישנם מספר היבטים התורמים לגידול בתופעת הרמאות או ההונאה בלמידה. הכותבים מציינים הפלגיאריזם היא תופעה תרבותית – השפעות של עמיתים האחד על השני. היבט שני הוא קיומם של אתרים המאפשרים הגעה קלה לפרטים שניתן להעתיק ללא קושי. השלישי הינו היבט הקשור לענישה. הענישה לא מרתיעה ולכן אין בה כדי למגר את התופעה. ההיבט הרביעי הוא הלחץ של הלומדים להישגיות, הדוחף אותם לחפש פתרונות שיקדמו את הישגיהם בקלות ובמהירות, והחמישי הוא תפיסה מוטעית של הלומדים באשר לתופעת הפלגיאריזם. עיניהם העתקה אינה עניין פסול ורבים עושים זאת בלאו הכי.

מעניין לציין את היקפי ההעתקה אשר עולים עם השנים ועם כניסת האמצעים הטכנולוגים המקוונים בין 1992 ל 2002 עלה מספר הלומדים שהודו בהעתקה מ 61% ל 74%, מתוכם 33% כאלו שהעתיקו מסמך אינטרנטי, ו 18% אשר העתיקו יותר מפעם אחת.

2

3

4

דרכי התמודדות

הפתרונות המוצעים על ידי הונגיאן מה ועמיתיה:

מורים זקוקים לשיטות מתאימות כדי לאתר ולזהות תופעות רמאות בלמידה. אם כי יצירת מצב בו הסטודנטים  מעורבים במשימות מעניינות או הקשורות לחייהם, יכול להפחית את התופעה ביעילות רבה יותר. סטודנטים מעידים שהתופעה נפוצה יותר כאשר חומר הלימוד משעמם ולא מעניין.

דרך נוספת היא ללמד סטודנטים כיצד לתעד מקורות. אחת המשימות של מורים היא ללמד את התלמידים כיצד לרשום מובאות באופן ראוי וכיצד להשתמש בביבליוגרפיה בצורה נכונה, בכלל זה נתינת קרדיט לכותב.

הוניגאן מה ועמיתיה מציינות את הצעותיהם של לת’רופ ופוס (2000), לפיהן יש להתמודד דיגיטלית בתופעה, על ידי חסימה, מעקב וסינון. כלומר, הגנות הייטק כנגד הונאות הייטק. הם ממליצים בנוסף לערב את ההורים בתופעה ולעודד אותם לחנך את ילדיהם לפעילות לימודית אתית.  בתי הספר צריכים להקפיד ולהחמיר פעולות ההרתעה כלפי הונאות דיגיטליות בלימודים, ועל מורים לדון עם תלמידיהם על פלגיאריזם ולבצע הבחנה בין שיתוף פעולה לרמאות.

5

דרכי התמודדות – המשך

אנשי חינוך יכולים להילחם בפלגיאריזם בעזרת תוכנות דיגיטליות בשילוב ענישה. הכלים הדיגיטליים מאפשרים ניטור וזיהוי התופעה בקרב סטודנטים.

כלי נוסף משמעותי הוא שינוי תרבותי בקרב סטודנטים, על ידי הגדרת נושא הפלגיאריזם, יצירת חוקים ברורים ומשמעויות נגזרות במקרה של חריגה מהם, ומתן שבחים לסטודנטים שכתיבתם מראה על חשיבה מקורית.

ניתן לומר כי לסיבות ההעתקה כגון קלות ההעתקה כיום, חוסר מיומנות בציטוט, חוסר מודעות, הקושי לגלות העתקה והיחס המקל כלפי מעתיקים; מול כל אלה ניתן להתמודד בכלים פדגוגיים וטכנולוגיים במטרה לשנות את תרבות ההעתקה או הגניבה הספרותית.

6

7
9

To our wonderful community of readers:

The author has made this book available to you free of charge. We'd be really grateful if you'd consider one of the following:


  • Donating a dollar to the author

  • If you enjoyed the book, leave a like!

  • Write a few words of encouragement in the comments section below

  • Share it with your friends, you can use this shortlink:

Thanks for your generosity!
Mel, Ran, Shuli and the Ourboox team

This free digital picture e-book was brought to you by

Ourboox.com

Create your own free bookOurboox is the world's simplest free platform for creating, sharing and promoting digital picture e-books.

Join us now and make your books come true.

COMMENTS (0)

Leave a Reply