Тестування як елемент ефективності проведення дистанційного навчання by Myroslav Andros - Ourboox.com
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

Тестування як елемент ефективності проведення дистанційного навчання

 • Joined Jan 2018
 • Published Books 2

Тестування як елемент ефективності проведення дистанційного навчання

 

© М.Є.Андрос, 2017

 

Постановка проблеми. Розширення меж використання технології масового тестування в різних сферах людської діяльності є стійкою тенденцією у всій світові впродовж 20-го – початку 21 століття. Для педагогів України ця проблема стала актуальною після того, як в країні з’явилися альтернативні заклади різних форм власності, і, як наслідок цього, з’явився державний механізм сертифікації, атестації та акредитації навчальних закладів у його нинішній формі, що містить елементи технологій тестування здобувачів освіти [1] (учні, студенти, слухачі … інші особи, які одержують освіту за будь-яким видом і формою отримання освіти, далі по тексту – слухач).

 

2

Найважливішим компонентом педагогічної системи та складової частини освітнього процесу є контроль за навчальною діяльністю Слухач, призначений для визначення успішності навчання кожного слухача, аналізу отриманих результатів та корекції подальшого освітнього процесу. Інструментом підвищення якості освіти разом з реформуванням змісту освіти в рамках формування Нової української школи виступає вдосконалення системи оцінювання, модернізація діагностики навчання Слухачів, “в рамках запровадження компетентнісного підходу буде створено нову систему вимірювання та оцінювання результатів навчання” [2] .

Останнім часом замість традиційного поняття «контроль», окрім вже згадуваного поняття «діагностика», все частіше стали використовувати поняття «моніторинг».

3

При проектуванні освітнього процесу перед педагогом постає задача вибору методів і форм контролю навчальних досягнень слухачів, критеріїв якості засвоєння вивченої матерії, розробки процедур здійснення контролю, обґрунтування способів індивідуального корекції навчальної діяльності Слухачів.

Необхідність забезпечення контролю та оцінювання не тільки результату, а й процесу навчання сприяє пошуку оперативних та об’єктивних методів контролю знань. Система оцінки та контролю повинна відповідати вимогам управління пізнавальною діяльністю Слухачів та виступати в ролі відповідного інструментарію для її здійснення.

Суб’єктивність оцінки знань пов’язана певною мірою з недостатньою розробкою методів контролю знань системи. Об’єктивний підхід полягає в тому, що для виявлення наявності знань завжди використовується адекватний інструмент.

4

Сучасна методика пропонує тест як інструмент вимірювання рівня знань, за допомогою якого можна не тільки виявити якість навчання, але й оптимально управляти навчальним процесом.

Ефективність функціонування системи професійного навчання значною мірою залежить від впровадження в діяльність закладу освіти інновацій. Вони змушують усіх учасників освітнього процесу визначити та проаналізувати рівень своїх знань, умінь, навичок, спрямувати свою діяльність на шлях перспективних перетворень. При цьому основна роль належить викладачеві. Його готовність до впровадження інновацій, вміння організувати цей процес та керувати ним є невід’ємними складовими успішної інноваційної роботи.

Однією з інноваційних форм інформатизованої системи освіти, формування інформаційно-цифрової компетентності Слухача, саме і є застосування дистанційного тестування.

 

5

Аналіз останніх досліджень. У технологіях дистанційного навчання, що використовує світову педагогічну практику, тестуванню приділяється значна увага. Однак треба вказати на те, що у більшості вітчизняних дистанційних освітніх послуг тестування ще далеко від досконалості. Як стверджують чимало експертів, тестування як форма оцінки не є ідеальною, проте, в дистанційному навчанні саме тести найчастіше представляють заставку якості отриманих знань [3] .

Світова педагогічна наука має значний досвід проведення перевірки знань слухачів на основі тестів. І, як свідчать праці західних вчителів педагогів, практика проведення таких контрольних заходів без особливих труднощів була адаптована в дистанційних навчальних курсах і створення платформ дистанційного навчання. Дещо інший погляд на тестування висловлюють вітчизняні дослідники, беручи до уваги психологічні особливості нашої області [4] .

 

6

Постановка завдання полягає в обґрунтуванні актуальності впровадження та ефективного використання форм дистанційного тестування у змішаному навчанні як контролюючої підсистеми, що стала невід’ємною частиною створення та функціонування платформ дистанційного навчання.

Виклад основного матеріалу. Загальне визначення поняття «Тест» (тест (англ.) – випробування, перевірка, проба, міріло, критерій, досвід) – коротке стандартизоване випробування, в результаті якого робиться спроба оцінити той чи інший процес.

Тестування в освітньому процесі виконує три основні взаємозв’язкові функції: діагностичне, навчальне та виховне:

 • Діагностична функція полягає в виявленні рівня знань, умінь, навичок Слухача. Це основна, і найочевидніша функція тестування. За об’єктивності, широті та швидкості діагностування, тестування перевершує всі інші форми педагогічного контролю.

 

7
 • Навчальна функція тестування полягає в мотивуванні Слухача до активізації роботи із засвоєнню навчального матеріалу. Для посилення навчальної функції дистанційного тестування можуть бути використані додаткові заходи стимулювання, такі як надання викладачеві примірного переліку питань для самостійної підготовки, наявність у самому тесті навинних запитів і підказок, спільна розбірка результатів тесту.
 • Виховна функція проявляється в періодичності та неминучості тестового контролю. Це дисциплінує, організовує і спрямовує діяльність Слухачів, допомагає виявляти і усунути прогаліни в знаннях, формує прагнення розвивати свої здібності.

Дистанційне тестування з використанням сучасних інформаційних технологій має ряд переваг перед традиційними формами та методами контролю. Воно дозволяє більш раціонально використовувати час освітнього заходу (лекції, практичне заняття, дистанційний курс), охопити більший обсяг змісту, швидко встановити зворотний зв’язок із слухачами та визначити результати засвоєння матеріалу, зосередити увагу на прогалінах у знаннях та уміннях, ввести в них коригування .

Основними перевагами даної форми контролю знань є [5] :

 

8
 • можливість детальної перевірки засвоєння слухачів кожної теми дистанційного курсу;
 • здійснення оперативної діагностики рівня засвоєння навчального матеріалу кожним слухачем;
 • забезпечує одночасну перевірку знань слухачів всієї навчальної групи та формує у них мотивацію для підготовки до кожного заняття;
 • правильно оформлений тест підвищує інтерес до предмета;
 • дозволяє індивідуалізувати роботу з Слухачами;
 • економія навчального часу при контролі знань та оцінювання результатів навчання;
 • застосування тестів дозволяє вирішити проблему саморозвитку.

Проте тестовий контроль знань має і істотні недоліки:

 • ймовірність випадкового вибору правильної відповіді;
 • можливість при застосуванні тестів закритого типу оцінити тільки кінцевий результат (правильно – неправильно), у той час як сам процес, який привів до нього, не розкривається;
 • психологічний недолік – стандартизація мислення без врахування рівня розвитку особистості;
 • велика витрата часу на складання необхідної “банку” тестів, їх варіантів, трудомісткості процесу;
 • тести не сприяють розвитку мови.

Більшість науково-педагогічних працівників відомо, що тести звичайно містять завдання та пояснення, або зразки щодо правильного виконання цього завдання. Зрозуміло, що еталон для творчої творчості розробляти досить складно, тому тести незначно використовуються для перевірки знань та умінь на вищих рівнях засвоєння.

Специфіка тестової перевірки знань зумовлює також особливості окремих галузей знань, представлених в дистанційних курсах. Скажімо, значна частина управлінських знань меншою мірою піддається технологіям у порівнянні з дисциплінами природничо-математичного циклу. Тут можливості широкої інтерпретації знань мають вірогідний характер пізнавальної діяльності, що здійснюється в інтерактивному інформаційному освітньому середовищі. Відповідно – тестові завдання повинні враховувати всі ці елементи.

В даний час використовується багато різновидів тестів. Умовно їх можна розділити на дві групи [6] .

Перша група – тести з вибраними відповідями, до яких відносяться:

 • тести пізнання – це завдання, що вимагають альтернативної відповіді:
  «погоджується» або «не згодний», «так» чи «ні» тощо;
 • тести розрізнення – містять варіанти відповідей, з яких треба вибрати одну або декілька;
 • тести співвідношення – у них пропонується знайти загальне (схожі) або відмінне в об’єктах, зіставіти за властивостями, параметрами, класами тощо;
 • тести-завдання – тут дана умова завдання, потрібні дані та варіанти
  відповідей в цифровій або буквеній формі; Слухачу потрібно вибрати правильний варіант (завдання також може бути сформульована таким чином, що Слухачу потрібно вибрати правильну послідовність дій та операцій або визначити залежність деяких чинників).

Тестові завдання можуть бути представлені в різних формах – словесні, графічні, табличні, символьній тощо.

Всі ці тести розраховано на перевірку знань, уявлень та, частково, розуміння матеріалу (тобто відповідає рівню засвоєння). Такі тести найбільшою мірою підходять для поточного контролю або самоконтролю та використання в дистанційних курсах.

Друга група тестів не містить еталонів (варіантів відповідей). Такі тести використовуються для перевірки розуміння матеріалу, а також деяких умінь. До них належать:

 • тести-підстановки – у таких завданнях, які можуть подаватися в
  різноманітних формах, пропущені деякі складові – слова, елементи схем,
  графіки тощо (слухач повинен заповнити пропуски);
 • конструктивні тести не містять підказки та варіанти відповідей; вони вимагають від Слухача самостійного конструювання відповіді: написання формули, формулювання властивостей, операційної послідовності, виконання схем тощо. Ці тести, в свою чергу, теж діляться на два підходи:

а) тести-завдання – відмінності від подібного різновиду першої групи в тому, що в нього не пропонуються варіанти відповідей; а спільно у них те, що відповідь однозначна, а оцінка залежить від ступеня правильності;

б) тести-процеси – вони призначаються для перевірки
підготовленості слухачів до розробки змісту та послідовності різних процесів (скажімо, процесу розробки управлінського рішення).

Якщо під час поточного контролю в процесі дистанційного навчання
застосовуються зазвичай тести одного типу, то при загальному контролі, виникає необхідність комбінування різних типів тестів. Тим самим остаточний тест створює можливість перевірки ступеня засвоєння знань на всіх рівнях.

У розробці дистанційного навчального курсу дисципліни обсяг тестових питань – прерогатива самого викладача. Однак, очевидно, що чим більше питань для самоперевірки заплановано, тим більшою буде вірогідність забезпечення відповідного рівня якості засвоєння знань. Найкращим підходом у педагогічному проекті дистанційного курсу вважається постановка питань для самоперевірки також у вигляді тестів, до яких слухач може повертатися кілька разів, перевіряючи власний рівень
засвоєння знань. Однак важливом є те, що при кінцевому контролі слід
застосовувати окремо розроблені тести, що відрізняються від поточних, для
самоперевірки та підсумкових, і, по можливості, здійснюють перевірку знань за безпосередньою участю вчителя.

В процесі дистанційного навчання існує складна проблема – можливість розпису. Для запобігання її виникненню слід скласти тести так, щоб у них не було прямих асоціацій з текстом, представленими в мультимедійному чи іншому навчальному джерелі. Інше кажучи, питання та варіанти відповідей не повинні текстуально співпадати з назвами пунктів, параграфів та розділів інформаційного джерела. Тому добре, коли тести мають ситуаційний характер.

Під час дистанційного навчання тестування може проводитися як під
безпосереднім контактом вчителя з Слухачем, так і в
режимі онлайн : в попередньо обумовлене час Слухач входить на контрольну сторінку курсу, де розміщений онлайновий тест з короткою інструкцією. Він відповідає на питання, не виходячи з мережі в режимі реального часу (тобто викладач бачить на моніторі перебіг відповіді). Оцінка може виставлятися автоматично (якщо в тесті тільки вибрані відповіді або відповідь можуть однозначно відповідати стандарту) або викладачеві (якщо в тесті є відкриті питання). Час відповідей слід обмежувати – не надана вчасно відповідь на питання змінюється наступним питанням. Для створення таких тестів існують
розроблені загальнодоступні спеціальні засоби, а їх розробка є нескладною.

Оф-лайнове тестування не «прив’язує» слухача і викладача до конкретного моменту часу. Тести в певний час з’являються на сайті, Слухач виходить з мережі, відповідає на тест, а потім пересилає його результати електронною поштою. Варіант: Слухач авторизується на сайті курсу, заповнює відповідні місця тесту та, натискаючи відповідну кнопку, посилає результати тесту. Час відповіді, як правило, теж обмежено: скажімо, вимагається надіслати відповідь через годину після отримання.

Час отримання та відправлення тесту фіксує програму, тому тут не може бути нерозуміння. Часовий критерій при наданні відповідей на тестові запитання вважається дуже важливим і його слід чітко дотримуватися. Найближчим замінником, придатним для отримання та фіксації часу надходження відповідей на тестові завдання, може бути СМС-повідомлення на мобільний телефон, що також є способом фіксації та зберігання отриманих відповідей, реєстрації часу їх надходження.

При офф-лайновому тестуванні зростає ризик того, що Слухач відповідатиме не самостійно або отримає зовнішній погляд правильного відповіді, але тут, як вже було сказано, потрібно використовувати як методичні, так і виховні маніпуляції. Хоча, на наш погляд, забезпечити гарантію реального рівня знань може тільки безпосередній контакт під час проведення загальної перевірки знань.

У світ також поширена так звана прокторна система: Слухач за дистанційної формою навчання здає екзамен за місцем проживання спеціально відібраним людям – проктору [7] . Проктором може бути викладач відповідної кваліфікації. Він фактично наймається на роботу, перевіряє його, дає право приймати іспити у слухачів окремої регіону. Всі іспити матеріали при цьому присилаються не слухачу, а саме проктору, він потім висилає їх назад до навчального закладу. В сучасних умовах в Україні прокторська система навчання замінює розгалужені мережі філій закладів освіти.

На сьогоднішній день у світі існує значна кількість електронних (електронних або мережевих) платформ для організації електронного навчання, які діляться на два великі категорії: з закритим кодом (комерційні); відкритим кодом (поширюються безкоштовно) [8] . Всі без виключення платформи дистанційного навчання мають обов’язкову складову – підсистему дистанційного тестування.

Крім того, існують самостійні онлайнові платформи дистанційного тестування – платформи, за допомогою яких можна перевірити рівень знань, або безпосередньо брати участь у розробці та створенні тестових завдань та тестів як в рамках дистанційного курсу навчання, так і в окремих, за визначеними напрямками. Значно найбільш поширені в межах України платформи дистанційного тестування.

 • GOOGLE ФОРМИ. Google Форми – частина офісного інструментарію Google Диск [9] . Мабуть, це один з найшвидкіших і простих способів створити свою огляд або тест: необхідно написати завдання і вибрати тип відповіді (вибір з декількох варіантів, написання власного) Отриманий тест можна відправити авторизованим користувачам зазначеного сервісу електронною поштою або вбудувати на свій сайт за допомогою спеціального коду Для прискорення роботи рекомендовано додати плагін  Flubaroo – він автоматично перевіряє відповіді користувачів і ставить оцінки відповідно до заданих критеріїв. Форми абсолютно безкоштовні – для використання ресурсу потрібно мати акаунт Google.
 • За допомогою  Quizlet [10] можна створювати тести, в яких користувачі будуть вибирати вірні відповіді з запропонованих, порівняти зображення та інформацію або вписати власні варіанти. Quizlet майже безкоштовна, комерційна підписка Plus дозволить завантажувати свої картинки та відеоматеріали та створити необмежену кількість навчальних груп.
 • Proprofs [11] готує тести на різноманітній основі – можна запропонувати вибір одного або декількох варіантів, запросити заповнити пропущені слова або написати розгорнуту відповідь. Сервіс дозволяє вставляти в завдання текстові документи та презентації, файли PDF, а також зображення, аудіо- та відеофайли. Закінчивши роботу над тестом, можна залишити його в загальному доступі на сайті Proprofs або вбудувати на свою сторінку. Хоча сервіс безкоштовний, можливості Proprofs розширюються, використовуючи платні тарифі.
 • KAHOOT! Кагоут! [12] дозволяє подавати у форматі опитувань і тестів мало не весь навчальний матеріал. Щоб встановити зворотний зв’язок із слухачами, можна обіграти нові теми у формі простих запитів і відповідей, а також закріпити знання за допомогою більш детального тестування. Кагоут! Розрахований на застосування в класі – викладач показує матеріал на головному екрані, і в цей час слухачі відповідають на питання та обговорюють інформацію, використовуючи спеціальний клієнт для комп’ютерів або браузер на смартфонах (Android, iOS, Windows Phone). Для того, щоб увійти в віртуальну класну кімнату, Слухачі повинні ввести спеціальний код, який надсилає вчитель. Сервіс дозволяє дізнатись, як відповідав на запитання кожного слухача, або побудувати діаграми успішності всього класу. Самі ж Слухачі можуть стежити за своїми результатами в спеціальних таблицях. Кагоут!
 • У  ClassMarker [13]  можна робити опитування з різними форматами відповідей – крім звичних варіантів, є навіть есе. Для початку роботи викладача потрібно створити віртуальний клас і розіслати запрошувальні коди слухачам. ClassMarker зберігає результати всіх проведених тестів, ведучи статистику успішності. Якщо у викладача є власна веб-сторінка, він може вбудовувати тестові завдання на неї. У безкоштовній варіанті ClassMarker дозволяє створювати не більше 100 тестів.
 • Мобільний додаток для викладачів, що допомагає організувати опитування прямо в класі. Слухачам видаються спеціальні бланки з варіантами відповідей (A, B, C і D) – почувши питання, вони піднімають потрібні карти, які вчитель сканує камеру смартфону. Плікерс [14] дозволяє аналізувати результати окремого слухача, або вивчити статистику всього класу. Додаток працює на Android і iOS, а завантажується безкоштовно.
 • ЛЕГКИЙ ТЕСТ МАКЕР. Найцікавіше в  Easy Test Maker [15]– можливість створювати завдання, в яких потрібно вибрати вірні і помилкові твердження. Тексти можна форматувати для зручності читання на планшеті або завантажувати в форматах .pdf або .doc, щоб провести тестування у більш традиційному форматі. Сервіс вміє змішувати питання та варіанти відповідей, щоб учням було складніше розписати. Безкоштовна версія Easy Test Maker дозволяє створити 25 тестів без можливості експортувати в «паперові» формати. У тарифі Плюс доступна перевірка англомовного правопису, створення необмеженої кількості тестів та експорт у офф-лайн формати. З підпискою Premium service автоматично буде перевіряти результати, а також дозволить виставляти часовий ліміт на проходження завдань і прикріпити до опитування графічні файли.
 • МАЙСТЕР- ТЕСТ . Майстер-Тест [16] – це безкоштовний освітній Інтернет-сервіс, що дозволяє створювати інтерактивні тести.

За допомогою запропонованого веб-ресурсу існує можливість створювати як онлайн тести (з так званим «відкритим кодом доступу»), так і «скачати» і використовувати тест без підключення до Інтернету з запропонованої каталогу вже створених тестів (без можливості вносити зміни до них). Для цього не потрібно встановлювати на комп’ютер додаткове програмне забезпечення.

 • Інтернет тест- майданчик . [17] Власний український веб-ресурс з можливістю створення інтерактивних тестів. Крім того, веб-ресурс містить досить значну базу надійних тестів (верифікованих та верифікованих) для використання в освітніх цілях, а також психологічний блок тестування та розважальні тести.
 • Будьте розумними . [18] Даний веб-ресурс створений з метою допомогти кожному учню закладу середньої освіти успішно скласти зовнішню незалежну оцінку (ЗНО) і вступити до вищого навчального закладу його душі. Кожен учень отримує безкоштовну доступ до комплексу навчальних матеріалів та тестів.

Активним популяризатором дистанційного навчання з використанням сучасних технологій є ДВНЗ «Університет менеджменту освіти». Особливості процесу навчання навчання для слухачів курсів підвищення кваліфікації зумовили створення спеціальних інформаційно-комунікаційних умов для бажаючих отримати знання. Основною  формою підвищення кваліфікації  слухачів у ЦІППО (Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти) є  очно-дистанційна. В ЦІППО використовуються два платформи дистанційного навчання: Efront (основна) та Moodle.

Всі слухачі (на етапі дистанційного навчання) забезпечуються необхідним, спеціально розробленим, комплексом навчальних електронних посібників, що також передбачає самоперевірку слухача у формі самотестування. Кожен з слухачів може скористатися електронними носіями навчального матеріалу. Контроль якості знань може відбуватися за змішаною схемою, що передбачає і тестування, і написання випускної роботи практичної спрямованості.

Крім того, в Університеті менеджменту освіти введено програмне забезпечення Microsoft Office 365 – це новий програмний продукт, що поєднує набір веб-сервісів, який поширюється на основі передплати за схемою «програмне забезпечення + послуги» (англ. Software plus services). Набір надає доступ до різних програм і послуг на базі платформи Microsoft Office, електронною поштою бізнес-класу, функціоналу для спілкування та керування документами.

Одним з сервісів, що пропонується MS Office 365, – сервіс, що має назву ” FORMS ” («Формс»). За допомогою зазначеного сервісу існує можливість створювати тести для перевірки знань, різноманітних анкет та опитувальників.

Тести в сервісі «Формс» створюються (конструюються), базуючись на виборі правильного відповіді (однієї або множини) і з використанням можливості самостійного заповнення поля «відповідь».

Так званий «конструктор» для створення тестів досить зручний у користуванні і не потребує значних додаткових знань з інформаційних технологій, – необхідно заповнити запропоновану форму за такими складовими: текст запитання, варіанти відповідей, вибір одного правильного відповіді або відповіді з множини, зміна переліку питань для кожного наступного тестування.

 

Перегляд загальних статистичних даних за результатами дистанційного тестування виглядає наступним чином.

Крім того, існує можливість перегляду індивідуального результату кожного протестованого слухача:

 

Результати дистанційного тестування можна надіслати електронною поштою, або розмістити для сумісної роботи (перегляду) в «хмаринці» «OneDrive» MS Office 365.

 

Ми переглянули можливості використання сервісу « Формс » Microsoft Office 365 і переконалися, що даний сервіс достатньо надійний та ефективний для створення простих у використанні тестів перевірки знань. Його недоліками можна вважати лише обмежену варіативність використання варіантів та форм надання відповідей.

Висновки. Системи дистанційного навчання в сучасних умовах розвитку Нової української школи продовжують своє бурхливе розповсюдження. Немає сумнівів, що дистанційне навчання ввійде в найближчі десять років як найефективніша система підготовки та безперервної підтримки високого рівня кваліфікації фахівців. Будь-який заклад освіти або викладач вже не може вважатися носієм високої педагогічної майстерності, якщо не володіє засобами, методами та технологіями дистанційного навчання. Діяльність викладача під час організації дистанційного навчання піддається суттєвим змінам. Його першочерговим завданням стає підготовка дистанційного навчального курсу на основі існуючих джерел, оригінальних авторських напрацювань, що входять до його тематичних розділів. А вміле використання такого ефективного інструментарію перевірки набутіх знань, як дистанційне тестування,

Відгуки про продуктивність є важливою частиною освітнього середовища, оцінка результатів навчання є однією з найважливіших заходів у галузі освіти. Як педагоги, ми не можемо сказати, які перетворення відбуваються в свідомості Слухачів, тому ми повинні знайти шлях для того, щоб дізнатися, що вони розуміють або не розуміють. Добре розроблений тест, навіть з кількома варіантами, може дати критичну інформацію про роботу Слухача. Завдяки швидкій зворотній зв’язку тест також може стати важливим інструментом для Слухачів, що забезпечить оцінку своєї власної діяльності та допоможе їм стати більш успішними.

Отже, тестування в системі дистанційного навчання є одним з найважливіших елементів, що вимагає правильного формування з урахуванням ментальних особливостей дистанційних слухачів, специфіки предметної галузі навчання та вимог щодо забезпечення якості знань. Важливою умовою тестування, як універсального педагогічного інструмента, є частота його проведення, яка залежить від дисципліни, її ролі та місця в навчальному плані, особливості засвоєння знань. Слід зробити тестування звичною і зручною формою регулярного контролю знань Слухачів. Необхідно пам’ятати, що тестування – це не самотіль, а ефективна форма повторення – узагальнення та упорядкування вивченого. Контрольно-оцінювальна функція навчання – це лише елемент добре організованого та технологічно продуманого освітнього процесу. Якщо Слухачі матимуть міцні знання,

 

Питання і завдання для самоперевірки.

 1. Назвіть основні функції дистанційного тестування у навчальному процесі.
 2. У чому полягають переваги та недоліки дистанційного тестування?
 3. Назвіть різновиди створення дистанційних тестів.
 4. Які найбільш поширені платформи дистанційного навчання, що мають підсистеми дистанційного тестування?
 5. Назвить найбільш використовувані самостійні платформи дистанційного тестування.

 

Література

Основна:

 1. Вишнівський В.В., Гніденко М.П., ​​Гайдур Г.І., Ільїн О.О. Організація дистанційного навчання. Створення електронних навчальних курсів та електронних тестів. – Навчальний посібник. – Київ: ДУТ, 2014 р. – 140 с.
 2. Базилевич М.Д. Оцінювання знань слухачів на заняттях з інформатики. Методичні та практичні аспекти застосування та розвитку системи контролю знань в університеті: Зб. мат наук.-метод. конф 26 січня – 3 лютого 2004 р. – К .: КНЕУ, 2004. – С. 406-409.
 3. Биков В.Ю, Кухаренко В.М. Дистанційний навчальний процес: Навчальний посібник / за ред. – К .: Міленіум, 2005.
 4. Закон України «Про освіту». Прийнятий ВР України 09.2017 р. – ст.1.
 5. Нова українська школа. Концептуальні засади реформування середньої школи. – [Електронний ресурс]. – К .: 2016.. – URL: НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА .
 6. Підвищення кваліфікації керівників освіти за дистанційною формою навчання / за заг. ред. В.В.Олійника. – К .: Логос, 2006. – 408 с.
 7. Сисоєва С.О., Осадча К.П. Системи дистанційного навчання: порівняльний аналіз навчальних можливостей. – [Електронний ресурс]. – 2011. – URL: http://www.academia.edu/931578 .
 8. Формування відкритого персонального веб-ресурсу викладача на основі хмарних технологій [посібн.] / Кол. Автори: Самойленко О.О., Гребеник Т.В., Бацуровська І.В. та ін. За заг. ред. Самойленко О.М., – Херсон: Гринь Д.С., 2016. – 288 с.

 

Допоміжна.

Веб-ресурси:

 1. URL: https://drive.google.com/drive/my-drive
 2. URL: https://quizlet.com/ru
 3. URL: https://www.proprofs.com/
 4. URL: https://kahoot.com/
 5. URL: https://www.classmarker.com/
 6. URL: https://www.plickers.com/
 7. URL: https://www.easytestmaker.com/
 8. URL: http://master-test.net/uk
 9. URL: http://master-test.net/uk
 10. URL: http://onlinetestpad.com/ua/tests
 11. URL: https://besmart.eduget.com/

[1] Закон України «Про освіту». Прийнятий ВР України 05.09.2017 р. – ст.1.

 

[2] Нова українська школа. Концептуальні засади реформування середньої школи. – К .: 2016.

 

[3] Підвищення кваліфікації керівників освіти за дистанційною формою навчання / за заг. ред. В.В.Олійника. – К .: Логос, 2006. – 408 с.

 

[4] Вишнівський В.В., Гніденко М.П., ​​Гайдур Г.І., Ільїн О.О. Організація дистанційного навчання. Створення електронних навчальних курсів та електронних тестів. – Навчальний посібник. – Київ: ДУТ, 2014. – c14.

 

[5] Базилевич М.Д. Оцінювання знань слухачів на заняттях з інформатики. Методичні та практичні аспекти застосування та розвитку системи контролю знань в університеті: Зб. мат наук.-метод. конф 26 січня – 3 лютого 2004 р. – К .: КНЕУ, 2004. – С. 406-409.

 

[6] Биков В.Ю, Кухаренко В.М. Дистанційний навчальний процес: Навчальний посібник / за ред. – К .: Міленіум, 2005 – c. 89

 

[7] Підвищення кваліфікації керівників освіти за дистанційною формою навчання / за заг. ред. В.В.Олійника. – К .: Логос, 2006. – с.48.

[8] Сисоєва С.О., Осадча К.П. Системи дистанційного навчання: порівняльний аналіз навчальних можливостей. – [Електронний ресурс]. – 2011. – Режим доступу: http://www.academia.edu/931578 .

 

[9] Платформа Google. URL: https://drive.google.com/drive/my-drive

 

[10] Веб-ресурс QUIZLET. URL: https://quizlet.com/ru

[11] Веб-ресурс PROPROFS. URL: https://www.proprofs.com/

[12] Веб-ресурс KAHOOT! URL: https://kahoot.com/

[13] Веб-ресурс CLASSMARKER. URL: https://www.classmarker.com/

[14] Веб-ресурс ПЛІКЕРИ. URL: https://www.plickers.com/

[15] Веб-ресурс EASY TEST MAKER. URL: https://www.easytestmaker.com/

[16] Веб-ресурс Майстер-тест. URL: http://master-test.net/uk

[17] Веб-ресурс Online Test Pad. URL: Інтернет Тест-майданчик

[18] Веб-ресурс Be Smart. URL: бути розумним

9

Більшість науково-педагогічних працівників відомо, що тести звичайно містять завдання та пояснення, або зразки щодо правильного виконання цього завдання. Зрозуміло, що еталон для творчої творчості розробляти досить складно, тому тести незначно використовуються для перевірки знань та умінь на вищих рівнях засвоєння.

Специфіка тестової перевірки знань зумовлює також особливості окремих галузей знань, представлених в дистанційних курсах. Скажімо, значна частина управлінських знань меншою мірою піддається технологіям у порівнянні з дисциплінами природничо-математичного циклу. Тут можливості широкої інтерпретації знань мають вірогідний характер пізнавальної діяльності, що здійснюється в інтерактивному інформаційному освітньому середовищі. Відповідно – тестові завдання повинні враховувати всі ці елементи.

В даний час використовується багато різновидів тестів.

10

Умовно їх можна розділити на дві групи [6] .

Перша група – тести з вибраними відповідями, до яких відносяться:

 • тести пізнання – це завдання, що вимагають альтернативної відповіді:
  «погоджується» або «не згодний», «так» чи «ні» тощо;
 • тести розрізнення – містять варіанти відповідей, з яких треба вибрати одну або декілька;
 • тести співвідношення – у них пропонується знайти загальне (схожі) або відмінне в об’єктах, зіставіти за властивостями, параметрами, класами тощо;
 • тести-завдання – тут дана умова завдання, потрібні дані та варіанти
  відповідей в цифровій або буквеній формі; Слухачу потрібно вибрати правильний варіант (завдання також може бути сформульована таким чином, що Слухачу потрібно вибрати правильну послідовність дій та операцій або визначити залежність деяких чинників).

Тестові завдання можуть бути представлені в різних формах – словесні, графічні, табличні, символьній тощо.

Всі ці тести розраховано на перевірку знань, уявлень та, частково, розуміння матеріалу (тобто відповідає рівню засвоєння).

11

Такі тести найбільшою мірою підходять для поточного контролю або самоконтролю та використання в дистанційних курсах.

Друга група тестів не містить еталонів (варіантів відповідей). Такі тести використовуються для перевірки розуміння матеріалу, а також деяких умінь. До них належать:

 • тести-підстановки – у таких завданнях, які можуть подаватися в
  різноманітних формах, пропущені деякі складові – слова, елементи схем,
  графіки тощо (слухач повинен заповнити пропуски);
 • конструктивні тести не містять підказки та варіанти відповідей; вони вимагають від Слухача самостійного конструювання відповіді: написання формули, формулювання властивостей, операційної послідовності, виконання схем тощо. Ці тести, в свою чергу, теж діляться на два підходи:

а) тести-завдання – відмінності від подібного різновиду першої групи в тому, що в нього не пропонуються варіанти відповідей; а спільно у них те, що відповідь однозначна, а оцінка залежить від ступеня правильності;

 

12

б) тести-процеси – вони призначаються для перевірки
підготовленості слухачів до розробки змісту та послідовності різних процесів (скажімо, процесу розробки управлінського рішення).

Якщо під час поточного контролю в процесі дистанційного навчання
застосовуються зазвичай тести одного типу, то при загальному контролі, виникає необхідність комбінування різних типів тестів. Тим самим остаточний тест створює можливість перевірки ступеня засвоєння знань на всіх рівнях.

У розробці дистанційного навчального курсу дисципліни обсяг тестових питань – прерогатива самого викладача. Однак, очевидно, що чим більше питань для самоперевірки заплановано, тим більшою буде вірогідність забезпечення відповідного рівня якості засвоєння знань.

13

Найкращим підходом у педагогічному проекті дистанційного курсу вважається постановка питань для самоперевірки також у вигляді тестів, до яких слухач може повертатися кілька разів, перевіряючи власний рівень
засвоєння знань. Однак важливом є те, що при кінцевому контролі слід
застосовувати окремо розроблені тести, що відрізняються від поточних, для
самоперевірки та підсумкових, і, по можливості, здійснюють перевірку знань за безпосередньою участю вчителя.

В процесі дистанційного навчання існує складна проблема – можливість розпису. Для запобігання її виникненню слід скласти тести так, щоб у них не було прямих асоціацій з текстом, представленими в мультимедійному чи іншому навчальному джерелі.

14

Інакше кажучи, питання та варіанти відповідей не повинні текстуально співпадати з назвами пунктів, параграфів та розділів інформаційного джерела. Тому добре, коли тести мають ситуаційний характер.

Під час дистанційного навчання тестування може проводитися як під
безпосереднім контактом вчителя з Слухачем, так і в
режимі онлайн : в попередньо обумовлене час Слухач входить на контрольну сторінку курсу, де розміщений онлайновий тест з короткою інструкцією. Він відповідає на питання, не виходячи з мережі в режимі реального часу (тобто викладач бачить на моніторі перебіг відповіді). Оцінка може виставлятися автоматично (якщо в тесті тільки вибрані відповіді або відповідь можуть однозначно відповідати стандарту) або викладачеві (якщо в тесті є відкриті питання).

15

Час відповідей слід обмежувати – не надана вчасно відповідь на питання змінюється наступним питанням. Для створення таких тестів існують
розроблені загальнодоступні спеціальні засоби, а їх розробка є нескладною.

Оф-лайнове тестування не «прив’язує» слухача і викладача до конкретного моменту часу. Тести в певний час з’являються на сайті, Слухач виходить з мережі, відповідає на тест, а потім пересилає його результати електронною поштою. Варіант: Слухач авторизується на сайті курсу, заповнює відповідні місця тесту та, натискаючи відповідну кнопку, посилає результати тесту. Час відповіді, як правило, теж обмежено: скажімо, вимагається надіслати відповідь через годину після отримання.

 

16

Час отримання та відправлення тесту фіксує програму, тому тут не може бути нерозуміння. Часовий критерій при наданні відповідей на тестові запитання вважається дуже важливим і його слід чітко дотримуватися. Найближчим замінником, придатним для отримання та фіксації часу надходження відповідей на тестові завдання, може бути СМС-повідомлення на мобільний телефон, що також є способом фіксації та зберігання отриманих відповідей, реєстрації часу їх надходження.

При офф-лайновому тестуванні зростає ризик того, що Слухач відповідатиме не самостійно або отримає зовнішній погляд правильного відповіді, але тут, як вже було сказано, потрібно використовувати як методичні, так і виховні маніпуляції. Хоча, на наш погляд, забезпечити гарантію реального рівня знань може тільки безпосередній контакт під час проведення загальної перевірки знань.

 

17

У світі також поширена так звана прокторна система: Слухач за дистанційної формою навчання здає екзамен за місцем проживання спеціально відібраним людям – проктору [7] . Проктором може бути викладач відповідної кваліфікації. Він фактично наймається на роботу, перевіряє його, дає право приймати іспити у слухачів окремої регіону. Всі іспити матеріали при цьому присилаються не слухачу, а саме проктору, він потім висилає їх назад до навчального закладу. В сучасних умовах в Україні прокторська система навчання замінює розгалужені мережі філій закладів освіти.

На сьогоднішній день у світі існує значна кількість електронних (електронних або мережевих) платформ для організації електронного навчання, які діляться на два великі категорії: з закритим кодом (комерційні); відкритим кодом (поширюються безкоштовно) [8] .

18

Всі без виключення платформи дистанційного навчання мають обов’язкову складову – підсистему дистанційного тестування.

Крім того, існують самостійні онлайнові платформи дистанційного тестування – платформи, за допомогою яких можна перевірити рівень знань, або безпосередньо брати участь у розробці та створенні тестових завдань та тестів як в рамках дистанційного курсу навчання, так і в окремих, за визначеними напрямками. Значно найбільш поширені в межах України платформи дистанційного тестування.

 • GOOGLE ФОРМИ. Google Форми – частина офісного інструментарію Google Диск [9] . Мабуть, це один з найшвидкіших і простих способів створити свою огляд або тест: необхідно написати завдання і вибрати тип відповіді (вибір з декількох варіантів, написання власного) Отриманий тест можна відправити авторизованим користувачам зазначеного сервісу електронною поштою або вбудувати на свій сайт за допомогою спеціального коду Для прискорення роботи рекомендовано додати плагін  Flubaroo – він автоматично перевіряє відповіді користувачів і ставить оцінки відповідно до заданих критеріїв. Форми абсолютно безкоштовні – для використання ресурсу потрібно мати акаунт Google.

 

19
 • За допомогою  Quizlet [10] можна створювати тести, в яких користувачі будуть вибирати вірні відповіді з запропонованих, порівняти зображення та інформацію або вписати власні варіанти. Quizlet майже безкоштовна, комерційна підписка Plus дозволить завантажувати свої картинки та відеоматеріали та створити необмежену кількість навчальних груп.
 • Proprofs [11] готує тести на різноманітній основі – можна запропонувати вибір одного або декількох варіантів, запросити заповнити пропущені слова або написати розгорнуту відповідь. Сервіс дозволяє вставляти в завдання текстові документи та презентації, файли PDF, а також зображення, аудіо- та відеофайли. Закінчивши роботу над тестом, можна залишити його в загальному доступі на сайті Proprofs або вбудувати на свою сторінку. Хоча сервіс безкоштовний, можливості Proprofs розширюються, використовуючи платні тарифі.
 • KAHOOT! Кагоут! [12] дозволяє подавати у форматі опитувань і тестів мало не весь навчальний матеріал. Щоб встановити зворотний зв’язок із слухачами, можна обіграти нові теми у формі простих запитів і відповідей, а також закріпити знання за допомогою більш детального тестування. Кагоут! Розрахований на застосування в класі – викладач показує матеріал на головному екрані, і в цей час слухачі відповідають на питання та обговорюють інформацію, використовуючи спеціальний клієнт для комп’ютерів або браузер на смартфонах (Android, iOS, Windows Phone). Для того, щоб увійти в віртуальну класну кімнату, Слухачі повинні ввести спеціальний код, який надсилає вчитель. Сервіс дозволяє дізнатись, як відповідав на запитання кожного слухача, або побудувати діаграми успішності всього класу. Самі ж Слухачі можуть стежити за своїми результатами в спеціальних таблицях. Кагоут!

 

20
 • У  ClassMarker [13]  можна робити опитування з різними форматами відповідей – крім звичних варіантів, є навіть есе. Для початку роботи викладача потрібно створити віртуальний клас і розіслати запрошувальні коди слухачам. ClassMarker зберігає результати всіх проведених тестів, ведучи статистику успішності. Якщо у викладача є власна веб-сторінка, він може вбудовувати тестові завдання на неї. У безкоштовній варіанті ClassMarker дозволяє створювати не більше 100 тестів.
 • Мобільний додаток для викладачів, що допомагає організувати опитування прямо в класі. Слухачам видаються спеціальні бланки з варіантами відповідей (A, B, C і D) – почувши питання, вони піднімають потрібні карти, які вчитель сканує камеру смартфону. Плікерс [14] дозволяє аналізувати результати окремого слухача, або вивчити статистику всього класу. Додаток працює на Android і iOS, а завантажується безкоштовно.
 • ЛЕГКИЙ ТЕСТ МАКЕР. Найцікавіше в  Easy Test Maker [15]– можливість створювати завдання, в яких потрібно вибрати вірні і помилкові твердження. Тексти можна форматувати для зручності читання на планшеті або завантажувати в форматах .pdf або .doc, щоб провести тестування у більш традиційному форматі. Сервіс вміє змішувати питання та варіанти відповідей, щоб учням було складніше розписати. Безкоштовна версія Easy Test Maker дозволяє створити 25 тестів без можливості експортувати в «паперові» формати. У тарифі Плюс доступна перевірка англомовного правопису, створення необмеженої кількості тестів та експорт у офф-лайн формати. З підпискою Premium service автоматично буде перевіряти результати, а також дозволить виставляти часовий ліміт на проходження завдань і прикріпити до опитування графічні файли.

 

21
 • МАЙСТЕР- ТЕСТ . Майстер-Тест [16] – це безкоштовний освітній Інтернет-сервіс, що дозволяє створювати інтерактивні тести.

За допомогою запропонованого веб-ресурсу існує можливість створювати як онлайн тести (з так званим «відкритим кодом доступу»), так і «скачати» і використовувати тест без підключення до Інтернету з запропонованої каталогу вже створених тестів (без можливості вносити зміни до них). Для цього не потрібно встановлювати на комп’ютер додаткове програмне забезпечення.

 • Інтернет тест- майданчик . [17] Власний український веб-ресурс з можливістю створення інтерактивних тестів. Крім того, веб-ресурс містить досить значну базу надійних тестів (верифікованих та верифікованих) для використання в освітніх цілях, а також психологічний блок тестування та розважальні тести.
 • Будьте розумними . [18] Даний веб-ресурс створений з метою допомогти кожному учню закладу середньої освіти успішно скласти зовнішню незалежну оцінку (ЗНО) і вступити до вищого навчального закладу його душі. Кожен учень отримує безкоштовну доступ до комплексу навчальних матеріалів та тестів.

 

22

Активним популяризатором дистанційного навчання з використанням сучасних технологій є ДВНЗ «Університет менеджменту освіти». Особливості процесу навчання навчання для слухачів курсів підвищення кваліфікації зумовили створення спеціальних інформаційно-комунікаційних умов для бажаючих отримати знання. Основною  формою підвищення кваліфікації  слухачів у ЦІППО (Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти) є  очно-дистанційна. В ЦІППО використовуються два платформи дистанційного навчання: Efront (основна) та Moodle.

Всі слухачі (на етапі дистанційного навчання) забезпечуються необхідним, спеціально розробленим, комплексом навчальних електронних посібників, що також передбачає самоперевірку слухача у формі самотестування. Кожен з слухачів може скористатися електронними носіями навчального матеріалу.

23

Контроль якості знань може відбуватися за змішаною схемою, що передбачає і тестування, і написання випускної роботи практичної спрямованості.

Крім того, в Університеті менеджменту освіти введено програмне забезпечення Microsoft Office 365 – це новий програмний продукт, що поєднує набір веб-сервісів, який поширюється на основі передплати за схемою «програмне забезпечення + послуги» (англ. Software plus services). Набір надає доступ до різних програм і послуг на базі платформи Microsoft Office, електронною поштою бізнес-класу, функціоналу для спілкування та керування документами.

Одним з сервісів, що пропонується MS Office 365, – сервіс, що має назву ” FORMS ” («Формс»). За допомогою зазначеного сервісу існує можливість створювати тести для перевірки знань, різноманітних анкет та опитувальників.

 

24

Тести в сервісі «Формс» створюються (конструюються), базуючись на виборі правильного відповіді (однієї або множини) і з використанням можливості самостійного заповнення поля «відповідь».

Так званий «конструктор» для створення тестів досить зручний у користуванні і не потребує значних додаткових знань з інформаційних технологій, – необхідно заповнити запропоновану форму за такими складовими: текст запитання, варіанти відповідей, вибір одного правильного відповіді або відповіді з множини, зміна переліку питань для кожного наступного тестування.

 

Перегляд загальних статистичних даних за результатами дистанційного тестування виглядає наступним чином.

Крім того, існує можливість перегляду індивідуального результату кожного протестованого слухача:

 

 

25

Результати дистанційного тестування можна надіслати електронною поштою, або розмістити для сумісної роботи (перегляду) в «хмаринці» «OneDrive» MS Office 365.

 

Ми переглянули можливості використання сервісу « Формс » Microsoft Office 365 і переконалися, що даний сервіс достатньо надійний та ефективний для створення простих у використанні тестів перевірки знань. Його недоліками можна вважати лише обмежену варіативність використання варіантів та форм надання відповідей.

 

26

Висновки. Системи дистанційного навчання в сучасних умовах розвитку Нової української школи продовжують своє бурхливе розповсюдження. Немає сумнівів, що дистанційне навчання ввійде в найближчі десять років як найефективніша система підготовки та безперервної підтримки високого рівня кваліфікації фахівців. Будь-який заклад освіти або викладач вже не може вважатися носієм високої педагогічної майстерності, якщо не володіє засобами, методами та технологіями дистанційного навчання. Діяльність викладача під час організації дистанційного навчання піддається суттєвим змінам. Його першочерговим завданням стає підготовка дистанційного навчального курсу на основі існуючих джерел, оригінальних авторських напрацювань, що входять до його тематичних розділів. А вміле використання такого ефективного інструментарію перевірки набутіх знань, як дистанційне тестування,

 

27

Відгуки про продуктивність є важливою частиною освітнього середовища, оцінка результатів навчання є однією з найважливіших заходів у галузі освіти. Як педагоги, ми не можемо сказати, які перетворення відбуваються в свідомості Слухачів, тому ми повинні знайти шлях для того, щоб дізнатися, що вони розуміють або не розуміють. Добре розроблений тест, навіть з кількома варіантами, може дати критичну інформацію про роботу Слухача. Завдяки швидкій зворотній зв’язку тест також може стати важливим інструментом для Слухачів, що забезпечить оцінку своєї власної діяльності та допоможе їм стати більш успішними.

Отже, тестування в системі дистанційного навчання є одним з найважливіших елементів, що вимагає правильного формування з урахуванням ментальних особливостей дистанційних слухачів, специфіки предметної галузі навчання та вимог щодо забезпечення якості знань.

28

Важливою умовою тестування, як універсального педагогічного інструмента, є частота його проведення, яка залежить від дисципліни, її ролі та місця в навчальному плані, особливості засвоєння знань. Слід зробити тестування звичною і зручною формою регулярного контролю знань Слухачів. Необхідно пам’ятати, що тестування – це не самотіль, а ефективна форма повторення – узагальнення та упорядкування вивченого. Контрольно-оцінювальна функція навчання – це лише елемент добре організованого та технологічно продуманого освітнього процесу. Якщо Слухачі матимуть міцні знання,

 

 

29

Питання і завдання для самоперевірки.

 1. Назвіть основні функції дистанційного тестування у навчальному процесі.
 2. У чому полягають переваги та недоліки дистанційного тестування?
 3. Назвіть різновиди створення дистанційних тестів.
 4. Які найбільш поширені платформи дистанційного навчання, що мають підсистеми дистанційного тестування?
 5. Назвить найбільш використовувані самостійні платформи дистанційного тестування.

 

 

30

Література

Основна:

 1. Вишнівський В.В., Гніденко М.П., ​​Гайдур Г.І., Ільїн О.О. Організація дистанційного навчання. Створення електронних навчальних курсів та електронних тестів. – Навчальний посібник. – Київ: ДУТ, 2014 р. – 140 с.
 2. Базилевич М.Д. Оцінювання знань слухачів на заняттях з інформатики. Методичні та практичні аспекти застосування та розвитку системи контролю знань в університеті: Зб. мат наук.-метод. конф 26 січня – 3 лютого 2004 р. – К .: КНЕУ, 2004. – С. 406-409.
 3. Биков В.Ю, Кухаренко В.М. Дистанційний навчальний процес: Навчальний посібник / за ред. – К .: Міленіум, 2005.
 4. Закон України «Про освіту». Прийнятий ВР України 09.2017 р. – ст.1.
 5. Нова українська школа. Концептуальні засади реформування середньої школи. – [Електронний ресурс]. – К .: 2016.. – URL: НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА .
 6. Підвищення кваліфікації керівників освіти за дистанційною формою навчання / за заг. ред. В.В.Олійника. – К .: Логос, 2006. – 408 с.
 7. Сисоєва С.О., Осадча К.П. Системи дистанційного навчання: порівняльний аналіз навчальних можливостей. – [Електронний ресурс]. – 2011. – URL: http://www.academia.edu/931578 .
 8. Формування відкритого персонального веб-ресурсу викладача на основі хмарних технологій [посібн.] / Кол. Автори: Самойленко О.О., Гребеник Т.В., Бацуровська І.В. та ін. За заг. ред. Самойленко О.М., – Херсон: Гринь Д.С., 2016. – 288 с.

 

31
[1] Закон України «Про освіту». Прийнятий ВР України 05.09.2017 р. – ст.1.
[2] Нова українська школа. Концептуальні засади реформування середньої школи. – К .: 2016.
[3] Підвищення кваліфікації керівників освіти за дистанційною формою навчання / за заг. ред. В.В.Олійника. – К .: Логос, 2006. – 408 с.
[4] Вишнівський В.В., Гніденко М.П., ​​Гайдур Г.І., Ільїн О.О. Організація дистанційного навчання. Створення електронних навчальних курсів та електронних тестів. – Навчальний посібник. – Київ: ДУТ, 2014. – c14.
[5] Базилевич М.Д. Оцінювання знань слухачів на заняттях з інформатики. Методичні та практичні аспекти застосування та розвитку системи контролю знань в університеті: Зб. мат наук.-метод. конф 26 січня – 3 лютого 2004 р. – К .: КНЕУ, 2004. – С. 406-409.
[6] Биков В.Ю, Кухаренко В.М. Дистанційний навчальний процес: Навчальний посібник / за ред. – К .: Міленіум, 2005 – c. 89
[7] Підвищення кваліфікації керівників освіти за дистанційною формою навчання / за заг. ред. В.В.Олійника. – К .: Логос, 2006. – с.48.
[8] Сисоєва С.О., Осадча К.П. Системи дистанційного навчання: порівняльний аналіз навчальних можливостей. – [Електронний ресурс]. – 2011. – Режим доступу: http://www.academia.edu/931578 .
[9] Платформа Google. URL: https://drive.google.com/drive/my-drive
[10] Веб-ресурс QUIZLET. URL: https://quizlet.com/ru
[11] Веб-ресурс PROPROFS. URL: https://www.proprofs.com/
[12] Веб-ресурс KAHOOT! URL: https://kahoot.com/
[13] Веб-ресурс CLASSMARKER. URL: https://www.classmarker.com/
[14] Веб-ресурс ПЛІКЕРИ. URL: https://www.plickers.com/
[15] Веб-ресурс EASY TEST MAKER. URL: https://www.easytestmaker.com/
[16] Веб-ресурс Майстер-тест. URL: http://master-test.net/uk
[17] Веб-ресурс Online Test Pad. URL: Інтернет Тест-майданчик
[18] Веб-ресурс Be Smart. URL: бути розумним
33
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

Ad Remove Ads [X]
Skip to content