Види господарського обліку by Канівець Наталя Віталіївна - Ourboox.com
This free e-book is brought to you by
Ourboox.com

Ourboox is the world's simplest platform for creating and sharing amazing ebooks.

You too can become one of our 75,000 authors.

Join us now and start creating your own books right away.

Create your own free book

Види господарського обліку

Старший викладач з професійно-теоретичної підготовки з професії "Кухар"
Member Since
Apr 2020
Published Books
49

Тема:       Види господарського обліку

(опорний конспект)

 

Мета уроку: освітня: вивчити  та ознайомитися із видами

господарського обліку і засобами та процесами, які

відображують господарський облік, вивчити вимоги, які

ставляться до господарського обліку і визначити основні

завдання, які ставляться перед господарським обліком.

Тип уроку: урок формування навичок і вмінь.

Дидактичне забезпечення уроку: опорні конспекти, роздатковий

матеріал

 

 

План вивчення теми уроку:

1.Види господарського обліку.

 1. Вимоги до господарського обліку.
 2. Завдання господарського обліку.
1

1.Види господарського обліку.

 

В Україні господарський облік поділяють на 3 види:

 • оператив­ний,
 • статистичний,
 • бухгалтерський, кожен з яких має свої завдан­ня, об’єкти обліку, способи одержання й обробки інформації, функції.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оперативний облік використовується для спостереження і кон­тролю за окремими операціями і процесами на найважливіших ділянках господарської діяльності з метою управління ними в міру їх здійснення. Він тісно пов’язаний з контролем, не має певної системи документації, використовує всі вимірники, забезпечує оперативність одержання інформації.

 

Статистичний облік вивчає і контролює масові суспільно-еко­номічні та окремі типові явища і процеси. При цьому кількісні ас­пекти статистика досліджує в нерозривному зв’язку з якісним змістом у конкретних умовах місця і часу. Статистика застосовує різні вимір­ники і властиві їй способи спостереження (масові та вибіркові), систе­му показників (абсолютні, відносні та середні величини).

Дані статистичного обліку застосовують для макроекономічного аналізу й управління, тому оперативний і бухгалтерський облік підпо­рядковують завданням державної статистики.

 

Бухгалтерський облік відображає господарську діяльність підприємств, організацій і установ. Він охоплює всі засоби господар­ства, джерела їх формування, всі господарські процеси і результати діяльності.

2

Для відображення господарських засобів і процесів, що здійсню­ються на підприємстві, їхніх кількісних і якісних характеристик, в обліку застосовують різні вимірники:

 • натуральний,
 • трудовий,
 • грошовий

 

 

 

 

 

 

 • Натуральні вимірники забезпечують кількісне і якісне відоб­раження облікових об’єктів в одиницях ваги, об’єму, площі, потуж­ності тощо. Вони мають свої переваги і недоліки. Без натуральних вимірників не можна скласти виробничий план з номенклатури ви­робів, проаналізувати використання матеріальних ресурсів, балансів. Проте натуральні вимірники можна застосовувати лише для обліку однорідних об’єктів, їх не можна узагальнювати, використовуючи різні одиниці виміру.

 

 • Трудові вимірники використовують для визначення затраченої праці в одиницях робочого часу — днях, годинах, хвилинах. За їх допомогою у поєднанні з натуральними встановлюють і контролю­ють норми виробітку, визначають продуктивність праці, обчислюють фонд робочого часу й оплати праці.

 

 • Грошовий вимірник застосовують для узагальнення, обчислення вартості об’єктів обліку. Цей вимірник використовують при плану­ванні та обліку процесів виробництва й обігу, для визначення ре­зультатів і рентабельності діяльності, здійснення розрахунків між підприємствами, організаціями, установами. Як і натуральний, гро­шовий вимірник має певні переваги і недоліки.

 

Застосування в обліку всіх трьох вимірників у взаємозв’язку забезпечує повне і різнобічне відображення обліковуваних об’єктів, отримання узагальненої інформації щодо діяльності як окремого підприємства, галузі, так і економіки країни в цілому.

3

2.Вимоги до господарського обліку.

 

Для досягнення мети та виконання обліком функцій він має відпо­відати таким вимогам:

 • порівнянності конкретних показників біз­нес-плану та обліку,
 • точності й об’єктивності,
 • ясності й доступ­ності,
 • своєчасності,
 • економічності.

 

 

 • Порівнянність конкретних показників бізнес-плану та обліку необхідна для оцінки виконання планових завдань, порівняння резуль­татів діяльності з витраченими ресурсами. Така порівнянність ґрун­тується на єдиних методологічних засадах побудови планових і фак­тичних показників.

 

 • Точність і об’єктивність обліку означають, що всі облікові дані мають бути правильними і відображати справжній стан і результати діяльності, тобто відображати як досягнення, так і недоліки в роботі підприємства.

 

 • Ясність і доступність обліку означають, що показники обліку мають бути простими і зрозумілими, чітко характеризувати усі ас­пекти діяльності підприємства, бути доступними для широкого зага­лу працівників і акціонерів підприємства, громадськості.

 

 • Своєчасність обліку полягає в забезпеченні підприємств своєчасною інформацією, необхідною для прийняття ефективних рішень, розробки конкретних заходів, оперативного керівництва.

 

 • Економічність обліку означає, що він має бути максимально дешевим при необхідній повноті й вчасності. Його досягають авто­матизацією обліково-обчислювальних робіт, яка приводить до еко­номії матеріальних і трудових ресурсів.
4

Зміст домашнього завдання

Вивчити види господарського обліку , вимоги, які ставляться до господарського обліку і основні завдання, які ставляться перед господарським обліком.

5
This free e-book is brought to you by
Ourboox.com

Ourboox is the world's simplest platform for creating and sharing amazing ebooks.

You too can become one of our 75,000 authors.

Join us now and start creating your own books right away.

Create your own free book