Вчителю інклюзивного класу. Література by Nataliya - Ourboox.com
May 2019
Member Since
5
Published Books

Вчителю інклюзивного класу. Література

by Nataliya

Інклюзивна школа – заклад освіти, який забезпечує інклюзивну модель освіту як систему освітніх послуг, зокрема: адаптує навчальні програми та плани, фізичне середовище, методи та форми навчання, використовує існуючі в громаді ресурси, залучає батьків, співпрацює з фахівцями для надання спеціальних послуг відповідно до різних освітніх потреб дітей, створює позитивний клімат в шкільному середовищі.

(Саламанкська декларація. Програма дій)

Керівники шкіл відіграють важливу роль в адаптації шкіл до дітей з особливими освітніми потребами. Вони повинні розробляти та застосовувати більш гнучку процедуру управління, перерозподілу навчальних ресурсів, урізноманітнення можливостей навчання, мобілізації взаємодопомоги, підтримки учнів, які відчувають труднощі у навчанні, і розвитку тісних стосунків з батьками та громадою. Успішне управління школою залежить від активної і творчої участі викладачів і персоналу, а також розвитку ефективної взаємодії та роботи у команді для задоволення потреб учнів.

(Саламанкська декларація. Програма дій)

Не дивлячись на те, що інклюзивні школи забезпечують сприятливі умови для досягнення рівних можливостей і повної участі, для їх ефективної діяльності необхідні спільні зусилля не лише з боку вчителів та персоналу школи, а й ровесників, батьків, членів родин

1

Основні принципи інклюзивної школи полягають в тому, що:

 • Всі діти мають навчатися разом у всіх випадках, коли це виявляється можливим, не зважаючи на певні труднощі чи відмінності, що існують між ними.
 • Школи мають визнавати і враховувати різноманітні потреби своїх учнів шляхом узгодження різних видів і темпів навчання.
 • Забезпечення якісної освіти для всіх шляхом розробки відповідних навчальних планів, прийняття організаційних заходів, розробки стратегії викладання, використання ресурсів та партнерських зв’язків зі своїми громадами.
 • Діти з особливими потребами мають отримувати будь-яку додаткову допомогу, яка може знадобитися їм для забезпечення успішності процесу навчання.
 • Вони є найбільш ефективним засобом, який гарантує солідарність, співучасть, взаємоповагу, розуміння між дітьми з особливими потребами та їхніми ровесниками.
2

Інклюзивний підхід

Інклюзивний підхід полягає устворенні таких умов, за яких усі учні мають однаковий доступ до освіти, у тому числі діти з особливими потребами, які навчаються у загальноосвітніх школах.Водночас, усі учні мають можливість отримати досвід, знання, які сприяють подоланню упереджень й дискримінації та сприяють формуванню позитивного ставлення до тих, хто «відрізняється».

Ключовий принцип, який лежить в основі інклюзивного підходу, полягає в тому, що школи мають бути відкритими для всіх дітей, незалежно від їхніх фізичних, інтелектуальних, соціальних, емоційних, мовних чи інших особливостей. До їх числа належать діти з проблемами у розвитку та обдаровані діти, безпритульні і працюючі діти, діти, котрі належать до мовних, етнічних чи культурних меншин. Школам необхідно знаходити шляхи, які б забезпечували успішне навчання всіх дітей, включаючи дітей, які мають фізичні чи розумові проблеми.

3

Успішні стратегії адміністративної роботи

Спираючись на практичний досвід запровадження інклюзивних підходів, можна навести кілька адміністративних стратегій організації інклюзивних класів.

 • Створити команду до якої входять адміністратори, вчителі, їхні помічники, батьки та фахівці. Кожен планує свою частину роботи. Ця команда має:
 • Розробити принципові положення проекту.
 • Проаналізувати наявні ресурси для підвищення кваліфікації вчителів і батьків.
 • Надати можливість учителям і батькам ознайомитися з планом роботи та вислухати їхні пропозиції стосовно розподілу людських і фінансових ресурсів.
 • Систематично допомагати один одному, використовуючи колективні методи вирішення проблем.
 • Звертати увагу на всі досягнення та цікаві ідеї і розвивати їх.
 • Організувати групи розробки навчальних планів, які б задовольняли індивідуальні потреби дітей. До цих груп мають входити вчителі з різних дисциплін, а також батьки учнів. Члени груп мають неформально, щиро й відверто обмінюватися інформацією. Проблеми, що виникають в окремих членів, слід розглядати як проблеми груп і вирішувати колективно.
 • Створити у школі батьківський центр. Слід організувати роботу так, щоб батьки-добровольці перебували у школі певну кількість годин на тиждень, відповідали на телефонні дзвінки батьків та інших членів місцевої громади, спілкувалися з учителями, добирали літературу з питань залучення дітей-інвалідів.
 • Призначити працівника школи, який займатиметься проблемою залучення дітей з порушеннями психофізичного розвитку. Він створюватиме належні умови і сприятиме успішному залученню цих дітей, підтримуватиме зв’язок з родинами і фахівцями, розроблятиме рекомендації щодо адаптації навчальних планів, допомагатиме окреслити індивідуальні цілі та завдання для учнів, проводитиме пошук відповідної інформації, налагоджуватиме контакти з організаціями, які можуть надати допомогу у справі залучення. Цей представник може допомагати вчителям обирати найефективніші стратегії навчання.
4

Видання

Інклюзивна освіта від А до Я: порадник для педагогів і батьків / Укладачі Н. В. Заєркова, А. О. Трейтяк. – К., 2016. – 68 с.

Мета посібника – відповісти на основні запитання про впровадження інклюзивної освіти в навчальних закладах системи дошкільної та загальної середньої освіти, які найчастіше виникають у педагогів і батьків.

Індекс інклюзії: розвиток навчання та участі в життєдіяльності шкіл

Індекс інклюзії: розвиток навчання та участі в життєдіяльності шкіл: посіб./ [Тоні Бут]; пер. з англ. – К.: ТОВ Видавничий дім «Плеяди», 2015. – 190.

Права людини: знати, щоб захищати. Що треба знати про захист прав дітей з інвалідністю

Методичний посібник «Права людини: знати, щоб захищати. Що треба знати про захист прав дітей з інвалідністю» містить загальну інформацію про права людини, інформацію про два основні міжнародні документи, ратифіковані Україною – Конвенцію ООН про права дитини та Конвенцію ООН про права інвалідів, а також інформацію про можливі шляхи використання цих документів в обстоюванні прав дітей з особливими освітніми потребами.

6

Технології психолого-педагогічного супроводу дітей з аутизмом в освітньому просторі

У посібнику представлено технології психолого-педагогічного супроводу, які базуються на міжнародних стандартах і практичній діяльності авторів у навчальних закладах України; розкрито зміст конкретних кроків для організації успішного освітнього процесу для дітей з аутизмом. Для оформлення посібника використано малюнки, що містяться в наборах символічних зображень: Sclera Symbol Set, Mulberry, ARASAAC Symbol Set, Picto-Selector Symbol Set.

Створення індивідуальної програми розвитку для дітей з особливими освітніми потребами

Методичний посібник «Створення індивідуальної програми розвитку для дітей з особливими освітніми потребам» містить загальну інформацію про структуру індивідуальної програми розвитку, процес її створення, а також практичні приклади індивідуальних програм розвитку для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

7

Підтримай себе – підтримай дитину: путівник для батьків дітей з особливими потребами

Путівник для батьків дітей з особливими потребами «Підтримай себе – підтримай дитину» призначений для батьків дітей з особливими потребами. У путівнику подано: поради для батьків з усвідомлення власних емоцій, пов‛язаних з народженням дитини; інформацію щодо кроків з пошуку джерел можливої підтримки; основні документи міжна- родного законодавства.

Гіперактивна дитина у класі. Стратегії реагування та організація навчального середовища

У методичних рекомендаціях висвітлено сучасне бачення проблеми гіперактивності з дефіцитом уваги в дітей і методи організації їх психолого-педагогічного супроводу. Методичні рекомендації адресовано фахівцям дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів, студентам, науковцям і практикам, батькам дітей з ГРДУ

8

Діти із синдромом Дауна: факти, навчання, допомога

У методичних рекомендаціях описані особливості психічного та фізичного розвитку дітей із синдромом Дауна. Презентовано відповіді на запитання, які найчастіше виникають у батьків дітей із синдромом Дауна та пересічних людей. Проаналізовано сучасні ефективні методики розвивальної роботи з дітьми із синдромом Дауна.

Спільне викладання в інклюзивному класі

У методичних матеріалах подаються конкретні рекомендації педагогам навчальних закладів про організацію спільного викладання в інклюзивному класі; звертається увага на необхідність об’єднання зусиль і вироблення спільних стратегій для надання якісних освітніх послуг.

9

Дитина з аутизмом у закладі освіти

Видання присвячено такій нагальній темі, як створення відповідних умов для забезпечення права на освіту дітей з розладами аутистичного спектра в дошкільних і загальноосвітніх закладах України. З огляду на сучасні підходи, визначені міжнародною науково-практичною спільнотою, розкрито специфіку розвитку дітей з аутизмом і ресурси освітнього середовища.

Особливі діти в умовах загальноосвітньої школи (досвід закладів освіти Дніпровського району м. Києва)

Особливі діти в умовах загальноосвітньої школи (досвід закладів освіти Дніпровського району м. Києва). Практично-методичний посібник /Упорядник Сидоренко Н.А. – К.: РНМЦ Дніпровського району, 2015.- 64 с.

10

Асистент учителя в інклюзивному класі

Асистент учителя в інклюзивному класі: навчально-методичний посібник /Н.М.Дятленко, Н.З.Софій., О.В.Мартинчук, Ю.М.Найда, під заг. ред. М.Ф.Войцехівського. – К.: ТОВ Видавничий дім «Плеяди», 2015.— 172с.

Навчальний посібник «Школа для кожного»

Школа для кожного: посібник / Упорядник: Байда Л. Ю. – К., 2015. – 60 с.

Інклюзивна школа: особливості організації та управління

Інклюзивна школа: особливості організації та управління: Навчально-методичний посібник/ Кол. авторів: Колупаєва А.А., Софій Н.З., Найда Ю.М. та ін. За заг. ред. Даніленко Л.І., – К.: 2007. – 128 с.

11

Індекс інклюзії: дошкільний навчальний заклад

Індекс інклюзії: дошкільний навчальний заклад: Навчально-методичний посібник / Кол.упорядників: Патрикеєва О. О., Дятленко Н. М., Софій Н. З., Найда Ю. М. Під заг. ред. Шинкаренко В. І. — К.: ТОВ «Видавничий дім “Плеяди”», 2013. — 100 с.

Індекс інклюзії: загальноосвітній навчальний заклад

Індекс інклюзії: загальноосвітній навчальний заклад: Навчально-методичний посібник / Кол. упорядників: Патрикеєва О. О., Софій Н. З., Луценко І. В., Василашко І. П. Під заг. ред. Шинкаренко В. І., — К.: ТОВ «Видавничий дім “Плеяди”», 2013. — 96 с.

12

Інклюзивна освіта в Україні

М.Сварник . Інклюзивна освіта в Україні: попередній аналіз ситуації / Інклюзивна освіта. Збірник матеріалів проекту. – К.: 2013

Індивідуальне оцінювання навчальних досягнень учнів з особливими освітніми потребами в інклюзивному класі

Посібник “Індивідуальне оцінювання навчальних досягнень учнів з особливими освітніми потребами в інклюзивному класі: навч. курс та наук.-метод. посіб.” / Т.В.Сак. – К.: ТОВ «Видавничий дім «Плеяди», 2011. – 168 с. – (Серія «Інклюзивна освіта»).

Стратегії викладання в інклюзивному навчальному закладі

Данілавічютє Е.А., Литовченко С.В. Стратегії викладання в інклюзивному навчальному закладі: навчально-методичний посібник / За ред. А.А. Колупаєвої. – К.: Видавнича група «А.С.К.», 2012.

13

Путівник для батьків дітей з особливими освітніми потребами

Путівник для батьків дітей з особливими освітніми потребами: Навчально-методичний посібник у 9 книгах / За заг. ред. Колупаєвої А.А. – К., 2010. – 363 с.

Вступ до інклюзивної освіти

Колупаєва А. А., Єфімова С.М. Навчальний курс «Вступ до інклюзивної освіти». – К.: Науковий світ, 2010. – 20 с.

Діти з особливими освітніми потребами та організація їх навчання

Колупаєва А.А., Савчук Л.О. Діти з особливими освітніми потребами та організація їх навчання. Видання доповнене та перероблене: наук.-метод. посіб. / А.А. Колупаєва, Л.О. Савчук, К.: Видавнича група «АТОПОЛ», 2011. – 274 с.

14

Діти з особливими потребами в загальноосвітньому просторі

Колупаєва А.А., Таранченко О.М. Діти з особливими потребами в загальноосвітньому просторі: початкова ланка. Путівник для педагогів: Навчально-методичний посібник. – Київ, 2010. – 96 с.

Професійне співробітництво в інклюзивному навчальному закладі

Колупаєва А.А., Данілавічютє Е.А., Литовченко С.В. Професійне співробітництво в інклюзивному навчальному закладі: навчально-методичний посібник. – К.: Видавнича група «А.С.К.», 2012. – 192 с.

Лідерство та інклюзивна освіта

Єфімова С.М., Королюк С.В. Лідерство та інклюзивна освіта: навчальний курс та методичний посібник / За заг. ред. Колупаєвої А.А. – К.: ТОВ «Видавничий дім «Плеяди», 2011. – 164 с.

15

Диференційоване викладання в інклюзивному навчальному закладі

Таранченко О.М., Найда Ю.М. «Диференційоване викладання в інклюзивному навчальному закладі»: навчальний курс та методичний посібник / за загальною редакцією Колупаєвої А.А. – К.: Видавнича група «А.С.К.», 2012. – 124 с.

Основи інклюзивної освіти

Основи інклюзивної освіти. Навчально-методичний посібник / за заг. ред. Колупаєвої А.А. – К.: «А.С.К.», 2012. – 308 с.

Основи інклюзивної освіти

Основи інклюзивної освіти. Навчально-методичний посібник / за заг. ред. Колупаєвої А.А. – К.: «А.С.К.», 2012. – 308 с.

«Основи інклюзивної освіти» для вищих навчальних закладів, які здійснюють підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра (спеціаліста, магістра педагогічного спрямування)

Колупаєва А.А. Програма курсу «Основи інклюзивної освіти» для вищих навчальних закладів, які здійснюють підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра (спеціаліста, магістра педагогічного спрямування). – К.: «А.С.К.», 2012. – 31 с.

16

Відстоювання інтересів дітей з особливими потребами, дітей з інвалідністю на інклюзивну освіту

І. Луценко, В. Крижанівський, Е. Добин. Відстоювання інтересів дітей з особливими потребами, дітей з інвалідністю на інклюзивну освіту: Тренінговий модуль / За заг. ред. О. Красюкової-Еннз, О. Софій, М. Сварника. — Українсько-канадський проект «Інклюзивна освіта для дітей з особливими потребами в Україні» — К., 2010. — 46 с.

Модуль. Консультативна політика

Модуль. Консультативна політика / Авторський колектив: Ольга Красюкова-Еннс, Шерл Крокер, Тамара Луценко, Юлія Найда // Канадсько-український проект: «Інклюзивна освіта для дітей з особливими потребами в Україні»: тренінгові модулі.-К., 2011.-132с.

17

Модуль. Доступність та універсальний дизайн

Модуль. Доступність та універсальний дизайн / Авторський колектив: Ольга Красюкова-Еннс, Ярослав Грибальський, Лариса Байда, Володимир Азін. // Канадсько-український проект: «Інклюзивна освіта для дітей з особливими потребами в Україні»: тренінгові модулі.-К., 2011.-132с.

Модуль. Розробка соціальної політики

Модуль. Розробка соціальної політики / Авторський колектив:Елеонора Чорнобой, Ольга Красюкова-Еннс, Лариса Байда, Олег Лепетюк // Канадсько-український проект: «Інклюзивна освіта для дітей з особливими потребами в Україні»: тренінгові модулі.-К., 2011.-132с.

18

Модуль. Вступ до питань «інвалідності»

Модуль. Вступ до питань «інвалідності» / Авторський колектив: Лариса Байда, Ольга Красюкова-Еннс, Антоніна Обухівська, Елеонора Чорнобой // Канадсько-український проект: «Інклюзивна освіта для дітей з особливими потребами в Україні»: тренінгові модулі.-К., 2011.-132с

Організаційний розвиток

Л. Климанська, Г. Герасим, Д. Блей. Організаційний розвиток: Тренінговий модуль / За заг. ред. О. Красюкової-Еннз, О.Софій, М.Сварника. — Українсько-канадський проект «Інклюзивна освіта для дітей з особливими потребами в Україні» — К., 2010. — 62 с.

Працюємо разом: дитина з особливими потребами в школі

Працюємо разом: дитина з особливими потребами в школі. Довідник для батьків. Досвід Канади: посіб. – К.: Паливода А.В., 2012. – 50 с.

19

Розвиток політики інклюзивних шкіл. Інтегроване планування послуг, їх надання та фінансування в Канаді

Розвиток політики інклюзивних шкіл. Інтегроване планування послуг, їх надання та фінансування в Канаді: посібник / Дж. Блейз, Е. Чорнобой, Ш. Крокер, Е. Страт, О. Красюкова-Еннз. – К.: Паливода А. В., 2012. – 46 с.

Планування спрямоване на кожного учня

Планування спрямоване на кожного учня: посібник з розроблення та впровадження індивідуальних начальних планів: посіб. – К.: Паливода А.В., 2012. – 86 с.

Інклюзивна освіта. Посібник для батьків

Інклюзивна освіта. Посібник для батьків. Досвід Канади: посіб. – К.: Паливода А.В., 2012. – 120 с.

20

Огляд ролі асистентів учителів у канадських школах. Досвід провінцій Манітоба, Нова Шотландія та Альберта

Огляд ролі асистентів учителів у канадських школах. Досвід провінцій Манітоба, Нова Шотландія та Альберта: посібник / Е. Чорнобой, О. Красюкова-Еннз. – К.: Паливода А. В., 2012. – 32 с.

Інклюзивна освіта. Підтримка розмаїття у класі

Інклюзивна освіта. Підтримка розмаїття у класі: практичний посібник. / [Тім Лорман, Джоан Деппелер, Девід Харві]; пер. з англ. – К.: СПД-ФО Парашин І.С., 2010. – 296 с.

Інвалідність та суспільство

Інвалідність та суспільство:навчально-методичний посібник. За заг. редакцією Байди Л.Ю., Красюкової – Еннс О.В. / Кол. авторів: Байда Л.Ю., Красюкова – Еннс О.В., Буров С Ю., Азін В.О., Грибальський Я.В., Найда Ю.М. – К., 2012. – 216 с.

21

Методичний посібник для практичних психологів, соціальних педагогів «Технології психологічного забезпечення освітнього процесу в інклюзивній школі». Автори: Романовська Д. Д., Мінтянська Р. І. 

 

Навчальний посібник «Інклюзивна освіта»

У навчальному посібнику розкрито концептуальні засади інклюзивної освіти, міжнародне і національне законодавство з розвитку інклюзивної освіти, зарубіжний досвід впровадження інклюзивної освіти, державно-громадське управління інклюзивною освітою тощо.
Останній розділ навчального посібника присвячений підготовці майбутніх педагогів з оволодіння знаннями й уміннями щодо технологій організації освітнього процесу учнів з особливими освітніми потребами. У навчальному посібнику розміщено словник термінів і понять, які стосуються інклюзивної освіти, а також додатки, таблиці та схеми, які покликані допомогти у засвоєнні матеріалу.

Завантажити посібник

22
Всеукраїнська громадська організація «Українська спілка інвалідів – УСІ» інформує:
В рамках реалізації проекту з впровадження в Україні альтернативного формату літератури DAISY
для осіб з порушеннями зору, виготовлено понад півтори тисячі художніх творів, підручників та посібників для загальної середньої школи та вищих навчальних закладів,
які можуть  використовуватись для навчання дітей з порушеннями зору, в тому числі для організації інклюзивного навчання.
Всі книги та підручники розміщено у вільному доступі в мережі Інтернет за посиланням: http://daisy–ukr.svefi.net/download.
23
25

This free e-book was brought to you by

Ourboox.com

Create your own free bookOurboox is the world's simplest free platform for creating, sharing and promoting digital picture e-books.

Join us now and make your books come true.

COMMENTS 0

Leave a Reply

Translate »