География на България by Nevin Caliskan - Ourboox.com
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

География на България

учител по български език и литература
  • Joined Feb 2021
  • Published Books 34
География на България by Nevin Caliskan - Ourboox.com

Географската карта

представя Земята

в умален вид,

чрез различни цветове и условни знаци.

 

2
География на България by Nevin Caliskan - Ourboox.com

Умаленото изображение на земното кълбо

се нарича глобус.

Той дава възможност

да определим разположението

 на континентите и океаните.

4
гггггггггггг

За да можем да определим мястото на дадени обекти на земната повърхност, използваме географските карти.

Тези обекти са в умален вид и са представени с помощта на условните знаци и цветовете.

На картите могат да се открият низини, равнини, планини, върхове, реки, езера, морета, градове и др.

Могат да се определят и посоките на света.

 

 

6
География на България by Nevin Caliskan - Ourboox.com

България се намира в югоизточната част на Европа и източната част на Балканския полуостров

8
География на България by Nevin Caliskan - Ourboox.com

 

България граничи със:

Румъния, Турция,

Гърция,

Северна Македония

и Сърбия.

10

Географско положение на България е много важно.

Наричаме го кръстопътно, защото през страната преминават главни пътища от Европа за Азия и Африка.

Затова наричат България „мост между континентите”.

11
География на България by Nevin Caliskan - Ourboox.com

Вече научих

♦ Географската карта и глобусът представят Земята в умален вид, чрез различни цветове и условни знаци.

♦ България се намира в югоизточната част на Европа и източната част на Балканския полуостров.

13

♦ Географското положение на България е „кръстопътно”.

 

♦ България граничи със: Румъния, Турция, Гърция, Северна Македония и Сърбия.

14

Климат и климатични пояси

На Земята има четири основни климатични пояса – екваториален, тропичен, умерен и полярен, и междинни пояси – субекваториален, субтропичен и субполярен.

15
География на България by Nevin Caliskan - Ourboox.com

Екваториалният климатичен пояс е разположен от двете страни на Екватора. В тези части на планетата слънцето грее силно през цялата година. Температурите са високи, а поради голямото изпарение всеки ден падат обилни валежи. В екваториалния пояс има само един сезон – вечно лято с горещо и дъждовно време.

17
География на България by Nevin Caliskan - Ourboox.com

Тропичните климатични пояси са два – северен и южен. Простират се около тропичните окръжности. В по-голяма част от тези места на планетата преобладават сухи и горещи въздушни маси. Затова през цялата година времето е сухо и горещо. Валежите са оскъдни. В такива условия са образувани някои от големите пустини на Земята. На океанските острови и по някои крайбрежни части на континентите климатът е влажен тропичен.

19
География на България by Nevin Caliskan - Ourboox.com

Умерените климатични пояси заемат големи части в Северното полукълбо. В тях климатът е разнообразен под влияние на различни въздушни маси – топли, студени, сухи и влажни. Има ясно изразени четири сезона – пролет, лято, есен и зима.

21
География на България by Nevin Caliskan - Ourboox.com

Полярните климатични пояси са разположени около Северния и Южния полюс. Преобладават студени въздушни маси през цялата година. Температурата е под 0°С, а валежите са малко, предимно от сняг. Духат бурни студени ветрове. В тези пояси има само един сезон със студено и сухо време.

23
География на България by Nevin Caliskan - Ourboox.com

Планинска климатична област

С увеличаване на надморската височина въздухът става по-разреден. Тук времето е много променливо, духат силни ветрове. Зимите са продължителни и студени, а лятото е кратко и хладно.

25
География на България by Nevin Caliskan - Ourboox.com

България е разположена в умерените географски ширини

27
География на България by Nevin Caliskan - Ourboox.com

Релефът е съвкупност от неравностите на повърхността на сушата и на океанското дъно. Тези неравности се наричат форми на релефа. Различават се по начин на образуване, големина, височина и външен облик.
Релефът се образува под действието на вътрешните и външните земни сили (процеси). Заедно те видоизменят или създават нови форми на релефа. Вътрешни сили са движенията на земната кора. Те причиняват издигане или потъване на земната повърхност, разкъсване или нагъване на земната кора. Външните сили променят релефа чрез разрушаване на скалите от водата, вятъра, температурата на въздуха и жизнената дейност на организмите.

29

Основните видове форми на релефа са: равнинниизпъкнали и вдлъбнати. Равнинни форми са низините и равнините. Низините са високи до 200 м, а равнините – до 500 м. Изпъкналите форми са планинитехълмовете и платата (фиг. 9). Планините се издигат на височина над 600 м. Планини има както на сушата, така и на дъното на океаните и моретата. Хълмовете са по-малки и по-ниски от планините, достигат до 600 м надморска височина. Платата имат обширни заравнени високи части. Вдлъбнати форми са долинитекотловините и депресиите. Долините имат продълговата форма, а котловините – плоско или неравно дъно, оградено от планини и хълмове. Депресиите са под морското равнище. На карта те се отбелязват със знак минус (–), например – 80 м.

30

Полезни изкопаеми. Местата, където те се срещат, се наричат находища. Полезните изкопаеми са три групи. Изкопаеми горива са въглищата, нефтът и природният газ. Рудните изкопаеми съдържат метали. Такива са железните, медните и оловно-цинковите руди. Има и нерудни изкопаеми като диаманти, гипс, каолин и др. Полезните изкопаеми се използват в различни производства. За добив на метал се използват руди, съдържащи различни видове метали. За производство на цимент например се използва варовик. Мраморът и гранитът имат широко приложение в строителството. Изкопаемите горива (въглища, нефт, природен газ) са основни източници за получаване на електроенергия.

31
География на България by Nevin Caliskan - Ourboox.com
География на България by Nevin Caliskan - Ourboox.com
География на България by Nevin Caliskan - Ourboox.com
География на България by Nevin Caliskan - Ourboox.com

36

37
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

Ad Remove Ads [X]