Методичні рекомендації до практичних робіт з дисципліни Економіка та ціноутворення

by Svitlana

This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

Методичні рекомендації до практичних робіт з дисципліни Економіка та ціноутворення

  • Joined Sep 2021
  • Published Books 1
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ КОЛЕДЖ  БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ ТА ДИЗАЙНУ
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
ДО  ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
З ДИСЦИПЛІНИ
Економіка і ціноутворення
Галузь знань:                    19 «Архітектура та будівництво»
Спеціальність:                   192 «Будівництво та цивільна інженерія»
Спеціалізація:                   «Опорядження будівель і споруд та будівельний                                            дизайн»
Освітній рівень:                молодший спеціаліст
Відділення (факультет):    архітектурне відділення
 
 
 
 
 
 
 
 
Київ – 2021 рік
1
Методичні вказівки до практичних занять  з дисципліни «Економіка  і  ціноутворення» для студентів галузі знань: 19 «Архітектура та будівництво»; спеціальності:192 «Опорядження будівель  і споруд та будівельний дизайн».
Розробник: Логвиненко Світлана Іванівна – викладач економічних дисциплін
 Розглянуто і схвалено  на засіданні Циклової комісії «Економічних дисциплін»
Протокол №____ від ___________ 20___р.
Голова ЦК _____________І.В.Тимошенко
Розробила _____________С.І. Логвиненко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2
Зміст
Вступ……………………………………………………………………………4
Мета, предмет і завдання дисципліни……………………………………….5
Порядок проведення практичних знань………………………………………6
ІІІ курс VI семестр
Інвестиційні процеси в будівництві………………………………………….7
Економічна ефективність капітальних вкладень і будівельного виробництва……………………………………………………………………
IV курс VIІ семестр
Виробничі фонди в будівництві………………………………………………
Оплата праці керівників, спеціалістів та службовців………………………..
Цінова політика будівельної організації……………………………………..
IV курс VIІІ семестр
Методи вирішення кошторисної вартості будівництва…………………….
Кошторисні нормативи. Кошторисні ціни на ресурси………………………
Одиничні розцінки в Україні…………………………………………………
Кошторисна документація……………………………………………………
Список використаних і рекомендованих джерел……………………………
 

 

 

3
ВСТУП
   Одним з найсуттєвіших елементів навчального процесу є практичні заняття. Практичне заняття – форма навчального заняття, при якій викладач організує детальний розгляд студентами окремих теоретичних положень навчальної дисципліни і формує вміння та навички їх практичного застосування шляхом індивідуального виконання відповідно сформульованих завдань.
  Економічний механізм функціонування підприємства в ринкових умовах, формування та раціональне використання його ресурсного потенціалу з метою отримання високих фінансових результатів. Економічні і організаційно-управлінські питання розглядаються в тісному взаємозв’язку з технологією будівельного виробництва та  впровадженням досягнень НТП.
4
  1. МЕТА, ПРЕДМЕТ, ЗАВДАННЯ ТА ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ
Головною метою розв’язання задач з проблематики економіки будівництва є прищеплення студенту вмінь і навичок самостійного виконання техніко-економічних розрахунків, пов’язаних з аналізом та обґрунтуванням економічних рішень в діяльності будівельної організації.
Завдання:
— формування вміння вирішення фахових питань;
— формування практичних навичок з організаційного проектування, складання проектно-кошторисної документації; управління фінансовими ресурсами, тощо;
— навчити компетентно приймати доцільні й обґрунтовані рішення, аналізувати узагальнюючі економічні показники діяльності будівельної організації, захищати свою точку зору за прийнятими рішеннями, вести дискусію.
У методичних рекомендаціях наведені типові задачі за варіантами відповідно основних тем, які можуть бути використані як:
– робочі завдання для розв’язування та обговорення під час проведення практичних занять в аудиторії;
– домашні завдання для самостійного опрацювання, закріплення та поглиблення засвоєного під час аудиторних занять навчального матеріалу.
Практичне заняття включає розв’язування задач і їх обговорення.
Поточний контроль знань здійснюється на практичних заняттях шляхом перевірки вирішення задач. У ході практичних занять студенти повинні більш глибокого освоїти методику вирішення практичних завдань економіки будівництва, використовувати нормативну, науково-технічну літературу, Internet, програмне забезпечення персональних комп’ютерів.

 

 

 

 

 

 

 

 

5
ПРАКТИЧНА РОБОТА №1
Тема 2: Інвестиційні процеси в будівництві.
Мета: Сформувати практичні навички розрахунку показників економічної ефективності інвестицій.
                             Методи вибору інвестиційного проекту.
1.      Період окупності капітальних вкладень (Т ок ):
Ток = КВ/Пс.р.
де КВ – капітальні вкладення за проектом, грн..
Пс.р. – середньорічний прибуток, грн..
Розрахований показник Ток вказує на кількість років, які необхідні для повернення початкових капіталовкладень.
  1. Рентабельність проекту (R):
Цей показник є оберненим показником до періоду окупності капітальних вкладень і вказує розмір прибутку на одну гривню капітальних вкладень.
  1. Мінімум зведених витрат (Взв):
Взв = Сі+Ем*КВі min,
Де Сі – поточні витрати (собівартість продукції) за рік по і-тому варіанту, грн.;
Кві – капітальні вкладення по і-тому варіанту, грн.;
Ем – мінімальний коефіцієнт економічної ефективності капітальних вкладень (показує норму прибутку на вкладений капітал);
і- номер варіанту.
Мінімум зведених витрат є показником порівняльної ефективності капітальних вкладень.
Той проект вважається найкращим з економічної точки зору за якого сума зведених витрат є мінімальною.
До показників порівняльної ефективності капітальних вкладень відноситься максимум зведеного прибутку. Той проект вважається найкращим, за якого сума зведеного прибутку є максимальною.
  1. Максимум зведеного прибутку (Пзв):
Пзв = Пі – Ем * КВ  max,
Де Пі – прибуток за рік по і-тому варіанту, грн..

 

 

 

 

 

6
Показники економічної ефективності капітальних вкладень
  1. Чистий дисконтований доход (ЧДД)
ЧДД =ГП1*1/(1+r)+ ГП*1/(1+r)2 … ГПn*1/(1+r)n  – КВ0
Де ГП1, ГП2…ГПn – річні чисті грошові потоки, грн..;
1/1+r  – множник дисконтування за роками використання інвестицій.
r – вартість капіталу, норма доходу на вкладений капітал, процентна ставка, що характеризує щорічну норму прибутку;
КВ0 – початкові капітальні вкладення (інвестицій), грн..
n – термін експлуатації проекту, років.
За умови різночасності здійснення капіталовкладень їх треба також приводити до теперішньої вартості.
Якщо ЧДД 0 – проект доцільний.
Якщо ЧДД  – проект відхиляється.
Якщо ЧДД = 0 – проект байдужий.
  1. Індекс доходності (ІД) – це відношення дисконтова них грошових потоків до початкових капітальних вкладень (ІД має бути 1).
  2. Внутрішня норма доходності (ВНД) – це така ставка доходу, за якої ЧДД=0.
  3.  Дисконтований період окупності інвестицій (Ток):
Ток- середньорічна величина грошового потоку за певний період, грн..
7
ПРИКЛАДИ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ
Задача 1.
Розроблено 3 варіанти впровадження нового обладнання у цеху . За даними таблиці 3.1. розрахуйте найбільш ефективний варіант. Міні­мальний коефіцієнт економічної ефективності (Ем) – 0,12.
Таблиця 1. Вихідні дані для розрахунків
Показники
Варіанти
1
2
3
І. Інвестиції, тис. грн.
23200
28900
16900
2. Повна собівартість виробу, грн.
1020
1170
1610
3. Річний обсяг виробів, тис. од.
82
97
194
Розв’язання.
Порівняльна ефективність інвестицій визначається за допомогою показника зведених витрат за формулою:
Взв = Сі+Ем*КВі min,
де С. – поточні витрати за рік по і – ому варіанту, грн.;
КВ— капітальні вкладення по і -ому варіанту, грн.;
Ем – мінімальний коефіцієнт економічної ефективності капітальн вкладень (показує норму прибутку на вкладений капітал);
8
і – номер варіанту.
Варіант 1.
Вм =1020-82 + 0,12-23200 = 86424 тис. грн.
Варіант 2.
Взв =1170-97 + 0,12-28900 = 116958 тис. грн.
Варіант 3.
Взе = 1610-194 + 0,12-16900 = 314368 тис. грн.
Найбільш ефективний варіант впровадження нового обладнання варіант 1, оскільки проект капіталовкладень з найменшими зведени витратами вважається найкращим з економічної точки зору.
Задача 2.
Встановити доцільність капітальних вкладень у будівництво нового підприємства за показником рентабельності, якщо відомі такі дані (таблиця 3.2). Нормативний коефіцієнт економічної ефективності ка­піталовкладень – 0,15.
Таблиця 3.2. Вихідні дані для розрахунки
Показники
Значення
1. Обсяг продукуй, тис. од.
42,0
2. Ціна виробу, грн.
185
3. Повна собівартість виробу, грн.
138
4. Капітальні вкладення, млн. грн.
11,2
Розв’язання.
Рентабельність проекту (В) можна обчислити за формулою:
9
де КВ – капітальні вкладення за проектом, грн..
Пс.р. – середньорічний прибуток, грн..
Розрахований коефіцієнт економічної ефективності перевищує нормативний коефіцієнт (0,18 > 0,15), тому капітальні вкладення у будівництво нового підприємства є доцільними.
Задача 3.
Програма заходів з механізації виробництва на підприємстві розрахована на три роки і розроблена у двох варіантах. Вибрати економічний варіант механізації, якщо норма прибутку на вкладений капітал – 0,14. Вихідні дані для розрахунків наведені у таблиці .
Показники
Варіант
1
2
Капітальні вкладення, млн..грн.
1,8
1,8
У тому числі по роках:
1-й
0,6
0,8
2-й
0,6
0,4
3-й
0,6
0,6
Щоб вибрати економічний варіант необхідно обчислити капітало- нкладення, приведенні до початку здійснення заходів з механізації за допомогою дисконтування:
1-й варіант:
0,6*  = 1,40 млн.грн.
2-й варіант:
0,8*0,877+0,4*0,769+0,6*0,675=1,42 млн.грн.
Економічно доцільним є перший варіант інвестування заходів, оскільки сума капітальних вкладень, приведених до моменту початку іх освоєння, є меншою.
10
Задача 4.
Проект, що потребує інвестицій у розмірі 34000 тис. грн. передбачає Одержання прибутку за 1 -й рік – 2800 тис. грн., 2-й рік – 6900 тис. грн., 3-й рік – 16200 тис. грн., 4-й рік – 20100 тис. грн., 5-й рік – 12200 тис. грн. Необхідно визначити ефективність інвестицій у даний проект (норма  прибутку на капітал – 0,12).
Розв’язання.
Економічну доцільність проекту визначаємо за формулою чистого дисконтованого доходу
ЧДД =ГП1* + ГП2 … ГПn  – КВ0
ЧДД =2800* + 6900*      – 3400 = 34285-34000 = 285 тис.грн.
ЧДД > 0, тому проект доцільний.
Індекс доходності (ІД):
ІД =  = 1,01 ( )
Дисконтований період окупності (Ток)
Ток = ,
Ток = ,  5 років.
11
Задача 5.
За даними наведеними в таблиці  визначити:
1) дисконтова ну вартість грошових потоків  (ГП) за кожний рік, використовуючи процентну ставку 13%;
2) чисту дисконтова ну вартість грошових потоків за 6 років, якщо витрати та надходження коштів становили:
Перший рік
Вихідні ГП
15000 грн
Другий рік
Вихідні ГП
17000 грн
Третій рік
Вихідні ГП
18000 грн
Четвертий рік
Вхідні ГП
20000 грн
П’ятий рік
Вхідні ГП
5000 грн
Шостий рік
Вхідні ГП
9000 грн
 
Примітка: платежі здійснюються в кінці року.
Розв’язання.
Дисконтована вартість грошових потоків за кожний рік:
1-й рік  = 13275 грн.
2-й рік   = 13311 грн.
3-й рік  = 12474 грн.
4-й рік   = 12260 грн.
5-й рік   = 2715 грн.
6-й рік   = 4320 грн.
Чиста дисконтова на вартість руху грошових потоків (коштів) становитиме:
-13275-13311-12474+12260+2415+4320 = -19765 грн.
(<0). Чиста дисконтова на вартість руху грошових потоків – від’ємна проект недоцільний.

 

 

 

 

12

ЗАВДАННЯ

Завдання 1.
Розрахувати економічну ефективність інвестиційного проекту та строк його окупності за даними: прибуток до реалізації проекту становив 4_ тис. грн., а після – 55 тис. грн. Сума капіталовкладень становить 6_ тис. грн. Нормативний коефіцієнт ефективності (Ен) – 0,15.
Завдання 2.
Розроблені 2 проекти спорудження об’єкта. За першим проектом обсяг капіталовкладень – 2_0 млн. грн., за другим – 18_ млн. грн. Проектна собівартість річного випуску продукції за першим проектом – 1_0 млн. грн., за другим – 13_ млн. грн., Ен = 0,16. Визначити, який проект є найбільш ефективним.
Завдання 3.
Визначити кращий варіант впровадження заходу при таких показниках: капітальних вкладеннях та собівартості річного випуску продукції.
І варіант: К1 = 1 млн. грн.
С1 = 1,2_ млн. грн.;
ІІ варіант: К2 = 1,1 млн. грн.
Сс2 = 1,1_ млн. грн.;
ІІІ варіант: К3 = 1,4_ млн. грн.
С3 = 1,05 млн. грн.
Нормативний строк окупності – 5 років. Галузевий коефіцієнт ефективності – 0,2.

 

13
Завдання 4.
Проект реконструкції цеху включає три варіанти, що мають такі характеристики:
Показники
№ варіанта
1
2
3
Капітальні затрати у тис. грн.
25_
10_0
13_0
Собівартість річного випуску у тис. грн.
1100
1080
900
Нормативний коефіцієнт ефективності – Ен = 0,15 Визначити оптимальний варіант реконструкції цеху за окупністю витрат.
14
ПРАКТИЧНА РОБОТА № 1.2
Тема: Інвестиційні процеси в будівництві
Ціль: набути практичних навичок застосування сучасних методів оцінки інвестицій підприємства, навчитися приймати рішення про доцільність інвестицій.
ЗАВДАННЯ №2
Задача 1
Початкові інвестиції у проект з реконструкції одного з цехів підприємства становлять 110 тис. грн. Грошові потоки, які надійдуть у результаті реалізації цього проекту, наведено в таблиці.
 Рік
Грошовий потік, тис.грн
1-й
50
2-й
40
3-й
30
4-й
10
5-й
10
Ставка дисконту — 1_ %. Визначити, чи прийнятний такий інвес¬тиційний проект.
Рішення:
Розрахунок чистих дисконтованих грошових надходжень.
рік
Чисті грошові надходження (ЧДП), тис. грн.
коефіцієнт дисконтування, kd , од.
Чисті дисконтовані грошові надходження (ЧДД), тис. грн.
1
2
3
4=2/3
1
2
3
4
5
Разом
чистий приведений ефект
NPV =__________________________________________________
Строк окупності інвестицій
PP = __________________________________________________
15
Задача 2
Проектом передбачено інвестиції в сумі 4_0 тис. грн. Загальний прибуток  за проектом – 8_0 тис. грн. Відсоток на капітал становить 15,__%. Чи доцільно вкладати кошти в цей проект, якщо його тривалість:
1) 6 років;
2) 8 років.
Рішення:
1)      Тривалість проекту 6 років;
Розрахунок чистих дисконтованих грошових надходжень.
рік
Чисті грошові надходження (ЧДП), тис. грн.
коефіцієнт дисконтування, kd , од.
Чисті дисконтовані грошові надходження (ЧДД), тис. грн.
1
2
3
4=2/3
1
2
3
4
5
6
Разом
чистий приведений ефект
NPV =__________________________________________________
1)      Тривалість проекту 8 років;
Розрахунок чистих дисконтованих грошових надходжень.
рік
Чисті грошові надходження (ЧДП), тис. грн.
коефіцієнт дисконтування, kd , од.
Чисті дисконтовані грошові надходження (ЧДД), тис. грн.
1
2
3
4=2/3
1
2
3
4
5
6
7
8
Разом
чистий приведений ефект
NPV =________________________________________________
Висновок:_________________________________________

 

16

Задача 3

Компанія розглядає можливість інвестування в проект, що за 4 роки принесе грошові доходи відповідно 4_0; 5_0; 3_0 та 8_0 тис. грн.. Чи схвалили б ви цей проект, якщо його дисконтна ставка становить 14, __%, а початкові інвестиції – 1__00 тис. грн.
Розрахунок чистих дисконтованих грошових надходжень.
рік
Чисті грошові надходження (ЧДП), тис. грн.
коефіцієнт дисконтування, kd , од.
Чисті дисконтовані грошові надходження (ЧДД), тис. грн.
1
2
3
4=2/3
1
2
3
4
Разом
чистий приведений ефект
NPV =__________________________________________________
Строк окупності інвестицій
PP = __________________________________________________
Висновок:______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

17
ПРАКТИЧНА РОБОТА №2
Тема 5. Економічна ефективність капітальних вкладень і будівельного виробництва
Ціль: Закріпити теоретичні положення щодо видів інвестицій, показників їх загальної і порівняльної ефективності, джерел фінансування капітальних затрат, вміти визначати доцільніший варіант інвестування.
Основні формули:
Коефіцієнт економічної ефективності:
для нових підприємств:
Ер=∆П/К
де П – прибуток, грн.;
К – сума капітальних вкладень, грн.
для діючих підприємств:
Ер=∆П/К
де        П – приріст прибутку; грн.
К – сума капітальних вкладень, яка сприяла цьому приросту.
 Строк окупності капітальних вкладень:
Ток. р=1/Ер
Якщо Ер > Ен або Ток р < Тн, то додаткові капітальні вкладення вигідні.
Показник порівняльної ефективності – мінімум приведених витрат. Зприв.=Сі+Ен·Кі→min, грн
Де, Сі – собівартість річного випуску продукції по і – му варіанту, грн.;
 Кі – капіталовкладення по і – му варіанту, грн..
Хід роботи
Завдання 1.
Розрахувати економічну ефективність інвестиційного проекту та строк його окупності за даними: прибуток до реалізації проекту становив 4_ тис. грн., а після – 55 тис. грн. Сума капіталовкладень становить 6_ тис. грн. Нормативний коефіцієнт ефективності (Ен) – 0,15.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
18
Завдання 2.
Розроблені 2 проекти спорудження об’єкта. За першим проектом обсяг капіталовкладень – 2_0 млн. грн., за другим – 18_ млн. грн. Проектна собівартість річного випуску продукції за першим проектом – 1_0 млн. грн., за другим – 13_ млн. грн., Ен = 0,16. Визначити, який проект є найбільш ефективним.
Завдання 3.
Визначити кращий варіант впровадження заходу при таких показниках: капітальних вкладеннях та собівартості річного випуску продукції.
І варіант: К1 = 1 млн. грн.
С1 = 1,2_ млн. грн.;
ІІ варіант: К2 = 1,1 млн. грн.
Сс2 = 1,1_ млн. грн.;
ІІІ варіант: К3 = 1,4_ млн. грн.
С3 = 1,05 млн. грн.
Нормативний строк окупності – 5 років. Галузевий коефіцієнт ефективності – 0,2.
Завдання 4.
Проект реконструкції цеху включає три варіанти, що мають такі характеристики:
Показники
№ варіанта
1
2
3
Капітальні затрати у тис. грн
25_
10_0
13_0
Собівартість річного випуску у тис. грн.
1100
1080
900
 Нормативний коефіцієнт ефективності – Ен = 0,15 Визначити оптимальний варіант реконструкції цеху за окупністю витрат.
19
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

Ad Remove Ads [X]
Skip to content