Загальна педагогіка by Anita Achkasova - Ourboox.com
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

Загальна педагогіка

  • Joined Oct 2018
  • Published Books 2
2

Рекомендації до вивчення дисципліни

“Загальна педагогіка”

 

 

Книгу створили магістрантки Київського університету

імені Бориса Грінченка

групи ПВШм-1-17-1.4д

Ачкасова Анна та Максимович Лілія

3

Рекомендації до користування Е-книгою

 

Ця Е-книга є посібником, який вміщує:

-програму навчальної дисципліни “Загальна педагогіка”

– корисні ресурси (тексти, схеми, карти знань, відео, інтерактивні вправи, опитувальники), які допоможуть викладачеві при підготовці до занять. Студентам поглибити знання, мати унаочнений навчальний матеріал.

 

Сподіваємося дані матеріали будуть Вам корисні!

 

 

4

Робочу навчальну програму укладено згідно з вимогами кредитно-модульної системи організації навчання. Програма визначає обсяги знань, які мають опанувати
студент відповідно до освітньо-кваліфікаційної характеристики, алгоритму вивчення
навчального матеріалу дисципліни «Педагогіка загальної», необхідного методичного забезпечення, складових та технології оцінювання навчальних досягнень студентів.

5

«Педагогіка загальна» є фундаментальною дисципліною психолого-педагогічного циклу нормативного блоку. Її вивчення передбачає вирішення ряду завдань фундаментальної професійної підготовки фахівців вищої кваліфікації, зокрема:

* розуміння та усвідомлення сучасної парадигми виховання та освіти в Україні;
опанування теоретико-методологічною та методичною основою національної системи освіти;

* формування особистості громадянина, світогляду, життєвих настанов та орієнтирів; ознайомлення з нормативно-правовою базою в галузі освіти;

* володіння технологіями формування особистості майбутнього педагога і готовності до професійного самовдосконалення та саморозвитку, продуктивної педагогічної діяльності.

6
Загальна педагогіка by Anita Achkasova - Ourboox.com

Мета курсу – забезпечити теоретичну та практичну підготовку студентів до
виконання функціональних обов’язків вчителя, вихователя, викладача в закладах
освіти України; створити умови, близькі до практичної професійної діяльності;
забезпечити творчий розвиток особистості студента.

8

Завдання курсу:
 формування системи теоретичних знань та практичних умінь, необхідних для виконання функціональних обов’язків вчителя, викладача, педагога;
 формування основ педагогічного мислення, здатності осмислити і аналізувати педагогічну дійсність.
 формування готовності до педагогічної праці на гностичному, комунікативному, операційному рівнях.
 формування відповідального, творчого ставлення до педагогічної діяльності.
 формування свідомого ставлення до сутності та соціального значення педагогічної діяльності.
 моделювання та розв’язування педагогічних ситуацій;
 формування творчої всебічно розвиненої особистості студента – майбутнього педагога.

9

Під час семінарських занять, індивідуальної навчально-дослідної та самостійної роботи студенти набувають такі уміння та навички:
1) планувати та організувати навчально-виховну роботу відповідно до основними педагогічними законами та принципами;
2) планувати педагогічну діяльність, доцільно визначити мету, завдання та зміст;
3) застосовувати в практиці оптимальні та ефективні методи, засоби та форми навчання та виховання;
4) ефективно керувати діяльністю та спілкуванням дітей, спрямовуючи їх розвиток;
5) організувати учнів за виконання поставлених завдань;
6) стимулювати діяльність та поведінку учнів;

10

7) аналізувати педагогічні ситуації, результати виховання та навчання, вивчати учні та учнівську групу, виявити причини відстаней у навчанні, недоліки у поведінці та їх усунення;
8) ефективно виконувати функції класного керівника, взаємодіяючи з колегами, батьками та учнями;
9) підвищувати творчу активність;
10) цілеспрямовано опрацювати наукову, художню, психолого-педагогічну джерельну базу;
11) займатися самоосвітою, самовдосконаленням, новими прогресивними технологіями навчання та виховання, засобами їх реалізації.

11

Оволодіння системою педагогічних знань та уміння має підготувати студентів до творчої та плідної реалізації “Закону про освіту”, Національної доктрини розвитку освіти, Концепції національного виховання, створення надійної основи для формування педагогів нової освіти, яка повинна забезпечити розвиток та становлення національної школи, її демократичної та гуманістичної сутності.

Кількість годин, відведених навчальним планом на вивчення дисципліни, становить 108 год. , з них 16 год. – лекції, 12 год. – семінарські заняття, 6 год. – індивідуальна робота, 4 год. – модульний контроль, 36 год. – семестровий контроль,
36 год. – самостійна робота.

Вивчення студентами навчальної дисципліни «Педагогіка загальна» завершується складанням іспиту.

12
Загальна педагогіка by Anita Achkasova - Ourboox.com
Загальна педагогіка by Anita Achkasova - Ourboox.com
Загальна педагогіка by Anita Achkasova - Ourboox.com
Загальна педагогіка by Anita Achkasova - Ourboox.com
Загальна педагогіка by Anita Achkasova - Ourboox.com
Загальна педагогіка by Anita Achkasova - Ourboox.com
Загальна педагогіка by Anita Achkasova - Ourboox.com
Загальна педагогіка by Anita Achkasova - Ourboox.com
Загальна педагогіка by Anita Achkasova - Ourboox.com
Загальна педагогіка by Anita Achkasova - Ourboox.com
Загальна педагогіка by Anita Achkasova - Ourboox.com

 

Виконайте інтерактивну вправу.

 

 

Перевірте свої знання. Посилання на тест.

27

Дякую за увагу!

Запитання, коментарі та побажання просимо надсилати на нашу пошту: [email protected]

28
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

Ad Remove Ads [X]
Skip to content