Защитени растения в България by Nikola - Ourboox.com
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

Защитени растения в България

  • Joined Mar 2022
  • Published Books 1

Старопланинска иглика 

 

Многогодишно тревисто растение с тънки нишковидни корени. Стъблото високо 4–27 cm, изправено, в основата и средата голо, в горната част късожлезистовлакнесто. Листата лопатовидни до обратнояйцевидни, събрани в приосновна розетка, жлезистовлакнести, покрити с брашнен налеп, сивосинкави. Среща се в две пространствено изолирани зони в Средна Стара планина – на 800 m н. в. в долната част на Кору дере над с. Габарево и на 2000–2200 m н. в. в други части на планината. Популациите са с добра численост и плътност, но някои от тях попадат в условията на водна недостатъчност.

 

1

Рилска иглика, Божествена иглика (Primula deorum) | Ботаника

 

 

2

Маслиново бясно дърво

 

 

странджанско бясно дърво, рядък и защитен вид – само в Странджа, D. laureola – лавроподобно бясно дърво, рядък и защитен вид – Врачански балкан и над с. Бачково в Родопите. Бясното дърво расте като подлее в иглолистни или смесени гори. То обитава сенчести места с богати почви. Обикновено расте във вид на единични екземпляри, разположени на голямо разстояние един от друг.

3

Picture

4

Бардуче

 

 

Бардуче  е водно растение. Цветовете са жълти или
червени и ароматични. Стоят около 20 см над водното ниво. Чашката
е оцветена и силно издута, така че цветът има кълбовидна форма.
Венечните листа са много по-дребни. Семето е жълто или
зеленожълто, завито в бяла плавателна тъкан.
Расте в Горнотракийската низина, Черноморското крайбрежие, Северна България

5

Венерина обувка

 

Многогодишно тревисто растение с пълзящо подземно коренище. Стъблото е високо 25—50 см с три-четири елиптични листа. Цветовете са връхни, единични или по два, едри. Околоцветните листчета имат червено-кафяв цвят и са линейно ланцетни. Устната е едра, широко закръглена, жълта с червени петна, рядко с червени жилки.
Размножава се със семена, рядко и вегетативно. Насекомоопрашващо се растение. Разпространена в умерените ширини на Европа, Азия и Северна Америка. Местообитанията му са иглолистни, смесени и широколистни гори, храсталаци и горски поляни, по-често на богати на варовик почви.
В България се среща единствено в Родопите, в района на връх Червената стена, като находището е най-южното в Европа.

6

Еделвайс

 

Еделвайс  е род многогодишни тревисти растения от семейство Сложноцветни. Над 30 вида защитени високопланински растения. Срещат се в Европа и Югозападна Азия. В България се срещат Leontopodium alpinumСтъблото на цветето е високо до 20 cm, туфесто и покрито с власинки. Листата са силно стеснени, прикрепени са към стъблото без дръжки и са покрити с бели копринени власинки. Долните листа са по-големи, а нагоре постепенно намаляват.
Еделвайсът расте по недостижими места във високопланинските райони. По света има повече от двадесет вида еделвайс,като в Европа се срещат само два. Най-редките видове по света са от Еверест и от Хималаите. Изложен е на силно прегряване от слънчевите лъчи.

7

Едноцветна титнява

 

среща се на слънчево, полусянка; на ръба на гората, в рядка гора или храсталак; над 1000 метра надморска височина; не обича засушаването на почвата
Описание: цветовете са сини, върху тънко стъбло, което поляга; листата са по две срещуположни и приличат на листата на върба, от където е наименованието на английски; растението е високо до 45-60 см
Размножаване: чрез семена
Период на цъфтеж: цъфти август до студовете
Расте в Западна и Средна Стара планина, Карловско, Троянско

8

Жълт планински крем 

 

Многогодишно луковично растение, високо понякога да 1m. Стъблото е облистено по цялата си дължина с листа. В горната си част често е разклонено и завършва с няколко цвята. Последните са много красиви- ярко жълти венчелистчета с червени прашници на тичинките.
Планинският крем се среща по тревисти места в субалпийската зона из цялата територия на Парка, но сравнително нарядко.
Видът е Балкански ендемит. Застрашен вид, включен в Червената книга на България и Червения списък на IUCN.

Расте в Западна и Средна Стара планина, Витоша, Рила, Руй, Милевска планина, Конявска планина, Беласица

9

Родопско лале

 

Родопско лале  е многогодишен растителен вид от род Лалета, български ендемит, защитен от Закона за биологичното разнообразие и включен в Червената книга на Република България. Открито е от чешкият ботаник Йосиф Веленовски през 1899 година при екскурзия из Родопите.Родопското лале е рядко срещано растение. Среща се в Източните и Централните Родопи и в планината Славянка. Расте по сухи тревисти и каменисти места.

10

Шлемовиден салеп

 

Салепът е група многогодишни тревисти растения с две развити подземни грудки.
Цветовете са събрани в съцветие – клас или грозд. Устната на цвета обърната надолу, цветовете с шпора. Всички околоцветни листчета събрани във вид на шлем или 2 от тях разперени.
Името на рода идва от гръцката дума orchis, която означава тестис (по аналогия с подземните грудки, наподобяващи тестиси).
Расте в предпланините и планините

11
Защитени растения в България by Nikola - Ourboox.com
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

Ad Remove Ads [X]
Skip to content