Леонардо Да Винчи by Anna-Maria - Ourboox.com
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

Леонардо Да Винчи

  • Joined Dec 2023
  • Published Books 1

Most people only know Leonardo da Vinci for his Mona Lisa painting or the theory of ”The Vitruvian Man”. They are great masterpieces, but he’s recognised for so many other artworks and inventions that are present to this day. Let me present to you da Vinci’s unique life.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Повечето хора знаят Леонардо да Винчи само заради неговата картина  ,,Мона Лиза” или теорията за „Витрувианският човек“. Те са страхотни шедьоври, но той е признат за толкова много други произведения на изкуството и изобретения, които присъстват и до днес. Позволете ми да ви представя уникалния живот на да Винчи.

 

2
Леонардо Да Винчи by Anna-Maria - Ourboox.com

                     Who was Leonardo da Vinci?

 

Leonardo da Vinci was a Renaissance painter, sculptor, architect, inventor, military engineer and draftsman — the epitome of a true Renaissance man. Gifted with a curious mind and a brilliant intellect, da Vinci studied the laws of science and nature, which greatly informed his work. His drawings, paintings and other works have influenced countless artists and engineers over the centuries.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
                     Кой е Леонардо да Винчи?

Леонардо да Винчи е ренесансов художник, скулптор, архитект, изобретател, военен инженер и чертожник – олицетворение на истински ренесансов човек. Надарен с любопитен ум и брилянтен интелект, да Винчи изучава законите на науката и природата. Неговите рисунки, картини и други произведения са повлияли на безброй художници и инженери през вековете.

4
Леонардо Да Винчи by Anna-Maria - Ourboox.com

                                     Early life

 

Da Vinci was born in a farmhouse outside the village of Anchiano in Tuscany, Italy on April 15, 1452. Born out of wedlock to respected Florentine notary Ser Piero and a young peasant woman named Caterina, da Vinci was raised by his father and his stepmother. At the age of five, he moved to his father’s estate in nearby Vinci (the town from which his surname derives), where he lived with his uncle and grandparents.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
                                 Ранен живот

Да Винчи е роден във ферма в Тоскана, Италия на 15 април 1452 г. Роден извън брака на уважаван флорентински нотариус Сер Пиеро и млада селянка на име Катерина, да Винчи е отгледан от неговия баща и мащехата си . На петгодишна възраст той се премества в имението на баща си в близкия Винчи (градът, от който произлиза фамилията му), където живее с неговите баба и дядо и чичо си.

6
Леонардо Да Винчи by Anna-Maria - Ourboox.com

                                      Education

 

Young da Vinci received little formal education beyond basic reading, writing and mathematics instruction, but his artistic talents were evident from an early age. Around the age of 14, da Vinci began a lengthy apprenticeship with the noted artist Andrea del Verrocchio in Florence. He learned a wide breadth of technical skills including metalworking, leather arts, carpentry, drawing, painting and sculpting.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
                                   Образование

 

Младият да Винчи получава малко формално образование освен основно обучение по четене, писане и математика, но неговият артистичен талант е очевиден от ранна възраст. Около 14-годишна възраст да Винчи започва продължително чиракуване при известния художник Андреа дел Верокио във Флоренция. Той научава широка гама от технически умения, включително обработка на метали, кожени изкуства, дърводелство, рисуване и скулптура.

8
Леонардо Да Винчи by Anna-Maria - Ourboox.com

                                   Early works

At the age of 20, da Vinci qualified for membership as a master artist in Florence’s Guild of Saint Luke and established his own workshop. However, he continued to collaborate with del Verrocchio for an additional five years. In 1478, after leaving del Verrocchio’s studio, da Vinci received his first independent commission for an altarpiece to reside in a chapel inside Florence’s Palazzo Vecchio. Three years later the Augustinian monks of Florence’s San Donato a Scopeto tasked him to paint “Adoration of the Magi.” The young artist, however, would leave the city and abandon both commissions without ever completing them.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
                                 Ранни творби 

На 20-годишна възраст да Винчи се класифицира за членство като майстор художник във Флоренцинската гилдия на Свети Лука и създава своя собствена работилница. Въпреки това
, той продължава да си сътрудничи с дел Верокио още пет години. През 1478г., след като напуска неговото студио, да Винчи получава първата си независима поръчка за олтар, който да се помещава в параклис в Палацо Векио във Флоренция. Три години по-късно августинските монаси от Сан Донато а Скопето във Флоренция му възлагат да нарисува „Поклонението на маговете“. Младият художник обаче напуска града и изоставя и двете поръчки, без изобщо да ги завърши.

 

 

10
Леонардо Да Винчи by Anna-Maria - Ourboox.com
Леонардо Да Винчи by Anna-Maria - Ourboox.com

                                    Mona Lisa

 

In 1503, da Vinci started working on what would become his most well-known painting — and arguably the most famous painting in the world —the “Mona Lisa.” The privately commissioned work is characterized by the enigmatic smile of the woman in the half-portrait, which derives from da Vinci’s sfumato technique.
Based on accounts from an early biographer, however, the “Mona Lisa” is a picture of Lisa del Giocondo, the wife of a wealthy Florentine silk merchant. The painting’s original Italian name — “La Gioconda” — supports the theory, but it’s far from certain. Some art historians believe the merchant commissioned the portrait to celebrate the pending birth of the couple’s next child, which means the subject could have been pregnant at the time of the painting.
If the Giocondo family did indeed commission the painting, they never received it. For da Vinci, the “Mona Lisa” was forever a work in progress, as it was his attempt at perfection, and he never parted with the painting.

13
Леонардо Да Винчи by Anna-Maria - Ourboox.com

                                     Мона Лиза

 

През 1503г. да Винчи започва да работи върху това, което ще стане най-известната му картина – и може би най-известната картина в света – ,,Мона Лиза”. Поръчаната творба се характеризира с енигматичната усмивка на жената в портрета, която произлиза от техниката сфумато на да Винчи.
Въз основа на сведения обаче ,,Мона Лиза” е картина на Лиза дел Джокондо, съпруга на богат търговец на коприна. Оригиналното италианско име на картината – ,,La Gioconda” – подкрепя теорията, но далеч не е сигурно. Някои историци на изкуството смятат, че търговецът е поръчал портрета, за да отпразнува предстоящето раждане на девойката, което означава, че може жената да е била бременна по време на картината.
Ако семейство Джокондо наистина е поръчало картината, те никога не са я получили. За да Винчи ,,Мона Лиза” завинаги остава незавършена работа, тъй като това е неговият опит за съвършенство и той никога не се разделял с картината.

15

                                   Flying Machine

Always a man ahead of his time, da Vinci appeared to prophesy the future with his sketches of devices that resemble a modern-day bicycle and a type of helicopter.
Perhaps his most well-known invention is a flying machine, which is based on the physiology of a bat.

Like many leaders of Renaissance humanism, da Vinci did not see a divide between science and art. He viewed the two as intertwined disciplines rather than separate ones. He believed studying science made him a better artist.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
                                 Летяща машина

Винаги изпреварващ времето си, да Винчи изглежда пророкува бъдещето със своите скици на устройства, които приличат на съвременен велосипед и вид хеликоптер.
Може би най-известното му изобретение е летящата машина, която се основава на физиологията на прилеп.
Подобно на много лидери на ренесансовия хуманизъм, да Винчи не вижда разделение между наука и изкуство. Той гледаше на двете като на преплетени дисциплини, а не като на отделни. Той вярваше, че изучаването на наука го прави по-добър художник.

16
Леонардо Да Винчи by Anna-Maria - Ourboox.com
18
19
20
21
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

Ad Remove Ads [X]
Skip to content