Мультимедійні засоби навчання by Vira Galan - Illustrated by 123 - Ourboox.com
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

Мультимедійні засоби навчання

by

Artwork: 123

 • Joined Mar 2017
 • Published Books 2

Поняття мультимедійних засобів навчання

Мультимедіа розуміється як сучасна комп’ютерна технологія, що дозволяє об’єднати в комп’ютерній системі текст, звук, вільтимедыйнихдеозображення, графічні зображення й анімацію. Використання віртуальної реальності у педагогічному процесі породжує ефект присутності, а це робить можливим змінити всю систему навчання й виховання. Виникає можливість багато інформаційних матеріалів передавати учням через їх безпосереднє зіткнення з досліджуваними об’єктами і явищами, моделювати виховні ситуації, у яких учневі треба буде приймати якісь рішення та діяти відповідно до обставин. Звідси стає очевидним, що дидактичні можливості мультимедійних засобів навчання зростають в міру розвитку їх техніко-технологічного та програмно-методичного рівня.

Мультимедійні засоби навчання є невід’ємним компонентом практично будь-якої сучасної методичної системи.

2
Мультимедійні засоби навчання by Vira Galan - Illustrated by 123 - Ourboox.com

Мультимедіа – це окремий вид комп’ютерної технології, який об’єднує в собі традиційну статичну візуальну інформацію (текст, графіку), так і динамічну – мовлення, музика, відео фрагменти, анімація.

В навчально-виховному процесі засоби мультимедіа виконують важливі дидактичні функції:

 • Пояснення нового матеріалу, його закріплення або систематизація, а також додаткова ілюстрація до вже відомих фактів та знань;
 • Наочне представлення вже відомих фактів, або нове їх висвітлення;
 • Об’ємний матеріал може бути представлений у зручній та доступній формі.
4

Використання мультимедіа сприяє:

 • індивідуалізації навчально-виховного процесу з урахуванням рівня підготовленості, здатностей, інтересів і потреб учнів;
 • зміні характеру пізнавальної діяльності учнів у бік її більшої самостійності та пошукового характеру;
 • стимулюванню прагнення учнів до постійного самовдосконалення та готовності до самостійного перенавчання;
 • посиленню міждисциплінарних зв’язків у навчанні, комплексному вивченню явищ і подій;
 • підвищенню гнучкості, мобільності навчального процесу, його постійному й динамічному відновленню;
 • зміні форм і методів організації позанавчальної життєдіяльності учнів та організації їхнього дозвілля.
5

Можна виділити наступні особливості даної технології:

 • якість зображення – яскраве, чітке і кольорове зображення на екрані;
 • зручне пояснення виду роботи з різним приладдям;
 • легке усунення недоліків і помилок у слайдах;
 • детальне пояснення матеріалу або розгляд лише базових питань теми залежно від підготовленості учнів;
 • коригування темпу й об’єму навчального матеріалу;
 • достатньо добре освітлення під час демонстрації презентації робочого місця учнів;
 • значне підвищення рівня використання наочності на уроці;
 • зростання продуктивності уроку;
 • встановлення інтеграції;
 • можливість організації проектної діяльності під керуванням викладачів;
 • зміна ставлення до ПК: учні починають сприймати його як універсальний інструмент для роботи в будь-якій області людської діяльності, а не лише як засіб для гри.
6

З метою інтеграції загальноосвітніх предметів та дисциплін професійно – теоретичної підготовки в ПТНЗ використовуються різні види мультимедійних засобів навчання.

Засоби зберігання і відтворення навчальної інформації – забезпечують потрібну наочність у навчанні, а також можливість багаторазового відтворення спеціально переробленої навчальної інформації, яка відбиває сутність об’єктів, процесів і явищ, що вивчаються.

Засоби моделювання (геометричні, фізичні й математичні моделі) –дають можливість не тільки демонструвати об’єкти й процеси, що вивчаються, а й досліджувати їх. Особливе значення фізичні й математичні моделі мають для вивчення динамічних систем і процесів.

Засоби контролю (самоконтролю) – забезпечують автоматизацію процесу перевірки ступеня засвоєння навчальної інформації й оцінювання знань, що дає викладачу можливість оперативно виявляти рівень сприймання матеріалу одночасно кожним окремим учнем, зробити контроль масовим і об’єктивним, відтворювати його багато разів у стандартних умовах навчальної дійсності.

Засоби самонавчання – синтезують характерні особливості всіх попередніх і призначаються для реалізації потенціальних можливостей мультимедійного навчання. За їх допомогою забезпечується сприймання навчальної інформації, контроль і самоконтроль за правильним засвоєнням її, а також опосередковане керування пізнавальною діяльністю учнів. Тренажери забезпечують формування потрібних практичних навичок.

Аудіо-комунікативні засоби. Використання аудіоматеріалів є необхідним і досить цікавим. Комунікативне навчання – це залучення особи до духовних цінностей інших культур через безпосереднє спілкування і аудіювання (читання).

Візуально-спостережні засоби. Корисні візуальні матеріали складаються з об’єктів, моделей, діаграм, таблиць, графіків, анімації та постерів, карт, глобусів і таблиць, що посилаються на ілюстративні топографічні вказівки, малюнків, слайдів, фільмів, рухливих малюнків та телебачення. Такі заходи, як демонстрація, експеримент та творчі вправи є частиною візуально-спостережних засобів. Ефективним засобом навчання є відеозасоби, які відіграють значну роль у мотивації учнів до оволодіння професійною компетентністю, але, при всіх можливостях відеозапису, центральною фігурою на занятті залишається викладач, який повинен організувати активне сприйняття фільму чи його фрагмента.

7

До мультимедійних засобів навчання можна віднести:

 • – мультимедіа-презентацію;
 • – слайд-шоу;
 • – електронний звіт;
 • – мультимедіа-доповідь;
 • – електронний журнал;
 • – навчальні ігри, розміщені, як в Інтернеті (on-line), так і на різних носіях (off-line);
 • – мультимедіа-тренажери;
 • – навчальні фільми та відео демонстрації та багато інших мультимедіа-систем.
8

Практикою доведено, що мультимедійні технології як засоби навчання можна використовувати при проведенні різного типу занять. Наприклад, у процесі читання лекцій застосовуються презентації, що містять різні види інформації: текстову, звукову, графічну, анімації. Популярними є електронні підручники, які є одним із інструментів самостійної підготовки з предмета. На практичних заняттях – використання тестових програм для закріплення і контролю знань.

При підборі мультимедійного засобу викладачеві необхідно враховувати особливості конкретної навчальної дисципліни, передбачати специфіку відповідної науки, особливості методів дослідження, її закономірностей. Мультімедійні технології повинні відповідати цілям і завданням курсу навчання і органічно вписуватися в навчальний процес.

9

Мультимедійні засоби навчання є універсальними, оскільки можуть бути використані на різних етапах уроку:

 • під час мотивації як постановка проблеми перед вивченням нового матеріалу;
 • у поясненні нового матеріалу як ілюстрації;
 • під час закріплення та узагальнення знань;
 • для контролю знань.
10
Мультимедійні засоби навчання by Vira Galan - Illustrated by 123 - Ourboox.com
Мультимедійні засоби навчання by Vira Galan - Illustrated by 123 - Ourboox.com
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

Ad Remove Ads [X]
Skip to content