Навчальна програма з дисципліни

by Alyona

This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

Навчальна програма з дисципліни

 • Joined Dec 2018
 • Published Books 3

Навчальна программа з дисципліни ” Загальна педагогіка ” 1 курс

2
Навчальна програма з дисципліни by Alyona - Ourboox.com

Дрога Альона Михайлівна

ПВШм-17-1.4д

Педагогічний інститут

4
Навчальна програма з дисципліни by Alyona - Ourboox.com

Робочу навчальну програму укладено згідно з вимогами кредитно-модульної
системи організації навчання. Програма визначає обсяги знань, які повинен опанувати
студент відповідно до освітньо-кваліфікаційної характеристики, алгоритму вивчення
навчального матеріалу дисципліни «Педагогіка загальна», необхідне методичне
забезпечення, складові та технологію оцінювання навчальних досягнень студентів.
«Педагогіка загальна» є фундаментальною дисципліною психологопедагогічного
циклу нормативного блоку. Її вивчення передбачає розв’язання низки
завдань фундаментальної професійної підготовки фахівців вищої кваліфікації,
зокрема: розуміння та усвідомлення сучасної парадигми виховання й освіти в Україні;
опанування теоретико-методологічною та методичною основою національної системи
освіти; формування особистості громадянина, світогляду, життєвих настанов і
орієнтирів; ознайомлення з нормативно-правовою базою у сфері освіти; володіння
технологіями формування особистості майбутнього педагога та готовності до
професійного самовдосконалення й саморозвитку, продуктивної педагогічної
діяльності.

6

Мета курсу – забезпечити теоретичну і практичну підготовку студентів до
виконання функціональних обов’язків вчителя, вихователя, викладача в закладах
освіти України; створити умови, наближені до практичної професійної діяльності;
забезпечити творчий розвиток особистості студента.

7

Завдання курсу:
 формування системи теоретичних знань та практичних умінь, необхідних для
виконання функціональних обов’язків вчителя, викладача, педагога;
 формування основ педагогічного мислення, здатності осмислювати і
аналізувати педагогічну дійсність.
 формування готовності до педагогічної праці на гностичному,
комунікативному, операційному рівнях.
 формування відповідального, творчого ставлення до педагогічної діяльності.
 формування свідомого ставлення до сутності та соціального значення
педагогічної діяльності.
 ознайомлення з історичним розвитком та етнопедагогічними особливостями
світової педагогічної думки та освітянської галузі України та, зокрема Київщини;
 моделювання та розв’язування педагогічних ситуацій;
 формування творчої всебічно розвиненої особистості студента – майбутнього
педагога.

8

СТРУКТУРА ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
І. ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Предмет: загальні основи педагогіки, теорія освіти і навчання, теорія виховання,
педагогічний менеджмент.

Кількість кредитів,відповідних ЕСТS:3 кредити
Змістові модулі: 2 модулі
Загальний обсяг дисципліни (години):108 годин
Тижневих годин: 3 (4)години

Аудиторні заняття:32 годин, з них:
Лекції (теоретична підготовка): 16 годин
Семінарські заняття:12 години
Індивідуальна робота:4 години
Модульний контроль:4 годин
Самостійна робота:36 годин
Семестровий контроль:36 годин

9

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І
ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ ПЕДАГОГІКИ
Тема 1. Вступ. Загальна характеристика педагогічної діяльності. Педагогіка як
наука і навчальна дисципліна. Методологія педагогіки (2 год.)
Виникнення і становлення педагогічної професії. Роль учителя у суспільному
розвитку. Функції педагога: навчальна, виховна, розвиваюча, адаптивна,
гуманістична. Видатні вчителі минулого та сьогодення. Специфіка педагогічної
діяльності. Компоненти педагогічної діяльності: пізнавальний, ціннісноорієнтаційний,
операційно-інструментальний, комунікативний, фізичний, естетичний.
Види педагогічної діяльності: виховна, навчальна, діагностична, проектувальна,
організаторська, прогностична, інформаційна, стимулююча, оцінно-контрольна,
аналітична. Групи педагогічних завдань: аналітико-рефлексивні; конструктивнопрогностичні;
организаційно-деятельністні; оцінно-інформаційні; корекційнорегулюючі.
Компоненти практичної педагогічної діяльності: гностичний,
проектувальний, конструктивний, організаторський, комунікативний.

 

10

Основні поняття теми: педагог, учитель, вихователь, функції педагога, якості
педагога, педагогічна діяльність, компоненти педагогічної діяльності, види
педагогічної діяльності, рівні педагогічної діяльності, компоненти професійнопедагогічної
культури, групи педагогічних завдань, професіограма вчителя,
педагогічний досвід, . наукова організація праці, педагогіка, виховання, навчання,
освіта, розвиток, етнопедагогіка, духовна педагогіка, світська педагогіка, предмет
педагогіки, система педагогічних наук, міжпредметні зв’язки, наукове дослідження,
методологія науки, методологічні засади педагогіки, методи науково-педагогічного
дослідження, етапи науково-педагогічного дослідження.

11

Семінар 1.
Тема: Загальна характеристика педагогічної діяльності (2 год.)
План заняття
І. Теоретична частина. Понятійно-категоріальний апарат теми.
ІІ. Інтерактивна взаємодія (виступи, обговорення):
1. Суспільна значущість професії вчителя.
2. Професійні функції вчителя.
3. Педагогічна діяльність: компоненти, рівні,
4. Права та обов’язки педагогічних працівників.
5. Професіограма вчителя
6. Поняття про педагогічний досвід

12

Рекомендована література
Основна:

:
1. Барбина Е.С. Формирование педагогического мастерства учителя в системе
непрерывного педагогического образования. – К., 1997.
2. Бондар В.І. Дидактика. – К.: Либідь, 2005. – 264 с.
3. Булатова О.С. Педагогический артистизм: Учеб. пособие для студентов высш.
пед. учеб. заведений. – М.: Академия, 2001.
4. Закон України «Про освіту». – К.: Генеза, 1996.
5. Закон України «Про загальну середню освіту».
6. Закон України «Про позашкільні навчально-виховні заклади».
7. Закон України «Про вищу освіту».
8. Зязюн І.А., Сагач Г.М. Краса педагогічної дії. – К.: Українсько-фінський ін.-т
менеджменту і бізнесу, 1997. – 302 с.
9. Ильин Е.Н. Искусство общения. – М.: Педагогика, 1982. – 112 с.
10.Кан-Калик В.А. Учителю о педагогическом общении. – М., 1987.
11.Король В.М., Савченко О.П., Гнезділова К.М., Касярум Н.В. Семінарські заняття з
педагогіки: дидактичні матеріали. – Видавництво ЧНУ. – Черкаси, 2007. – 200 с.

13

Додаткова :

1. Маркова А.К. Психология труда учителя. – М., 1993.
2. Моделирование педагогических ситуаций / Под ред. Ю.Н. Кулюткина,
Г.С. Сухобской. – М., 1981.
3. Народна педагогіка: світовий досвід / Уклад.: А.І.Кузьмінський, В.Л.Омеляненко.
– К.: Знання-Прес, 2003.
4. Педагогіка / за ред. А.М. Алексюка. – К.: Вища школа, 1985.
5. Педагогіка / за ред. М.Д. Ярмаченка – К.: Вища школа, 1986.
6. Подласый И.П. Педагогика. Учебное пособие. – М.: Просвещение: Гуманитарное
издание, центр Владос, 1996.
7. Рогинський В.М. Азбука педагогического труда: Пособие для начинающего
преподавателя педагогического вуза. – М.: Высш. шк., 1990.

14

Додатковий матеріал до семінару 1

 

 

 

15
Навчальна програма з дисципліни by Alyona - Ourboox.com
Навчальна програма з дисципліни by Alyona - Ourboox.com
 1. Педагогіка – це: 

а) особлива сфера суспільної діяльності з виховання людини, складовими частинами якої є освіта та навчання; 

б) наука про виховання людини; 

в) цілеспрямований та організований процес формування особистості. 

 1. Основні педагогічні категорії: 

а) загальна педагогіка, історія педагогіки, методики вивчення окремих дисциплін; 

б) народна педагогіка, духовна педагогіка, світська педагогіка; 

в) навчання, виховання, освіта, розвиток. 

 1. Що визначило розвиток педагогіки як науки?: 

а) біологічний закон збереження роду; 

б) турбота батьків про щастя дітей; 

в) об’єктивна необхідність у спеціальній підготовці людини до життя і праці. 

 1. Предметом педагогіки є: 

а) підготовка підростаючого покоління до життя; 

б) розробка правил, рекомендацій щодо реалізації виховання; 

в) процес цілеспрямованого розвитку і формування людської особистості в умовах її навчання, виховання й освіти. 

 1. Завдання педагогіки: 

а) передати людині знання, вміння, навички; 

б) вивчення проблем виховання та навчання людей; 

в) визначення мети та завдань виховання; дослідження методів і форм організації навчально-виховного процесу; вироблення нових педагогічних технологій виховання.

 

18
 1. Назвати розділи загальної педагогіки: 

а) дошкільна педагогіка та педагогіка загальноосвітньої школи; 

б) дошкільна педагогіка, педагогіка загальноосвітньої школи та педагогіка вищої школи; 

в) загальні основи педагогіки, теорія навчання, теорія виховання, школознавство. 

 1. Навчання – це: 

а) цілеспрямована взаємодія вчителя й учнів, у процесі якої засвоюються знання, формуються вміння та навички; 

б) передача учням знань, умінь і навичок; 

в) передача знань, умінь і навичок від одного покоління до іншого. 

 1. Виховання – це: 

а) спеціально організований педагогічний процес, у ході якого здійснюється цілеспрямований вплив на особистість із метою формування певних якостей; 

б) передача знань про норми та правила поведінки людей; 

в) передача підростаючому поколінню культурно-історичного досвіду народу. 

19
 1. Освіта – це: 

а) процес засвоєння знань, умінь, навичок; 

б) формування моральних якостей особистості; 

в) процес і результат оволодіння системою наукових знань, умінь і навичок, формування на їх основі світогляду, моральних якостей особистості, розвитку її творчих сил і здібностей. 

 1. Розвиток – це: 

а) пристосування людини до оточуючого світу; 

б) ряд внутрішньо пов’язаних, послідовних і прогресивних змін, що відбуваються з організмом людини від народження і до кінця життя і характеризують рух людини від нижчих до вищих рівнів її життєдіяльності; 

в) природні задатки людини, які виявляються у процесі життя і сприяють соціалізації людини. 

20
 1. Систему педагогічних наук складають: 

а) загальні основи педагогіки, теорія навчання, теорія виховання, школознавство; 

б) педагогіка, психологія, анатомія, фізіологія, філософія; 

в) загальна педагогіка (базова дисципліна), загальнопедагогічні науки (вікова педагогіка, соціальна, спеціальна педагогіка), функціональні педагогічні науки (педагогіка професійно-технічної освіти, вищої школи, галузеві педагогіки та ін.), історія педагогіки, порівняльна педагогіка. 

 1. Метод педагогічного дослідження – це: 

а) шлях, спосіб пізнання педагогічної діяльності; 

б) усвідомлене уявлення кінцевого результату певної діяльності; 

в) виявлення закономірностей і законів педагогічного дослідження. 

 1. Що таке метод педагогічного спостереження?: 

а) спосіб дослідження педагогічних процесів формування особистості; 

б) спеціально організоване сприймання педагогічного процесу в природних умовах; 

в) здійснення перетворюючих дій, спрямованих на вирішення дослідницьких завдань

21
 1. Назвати методи педагогічних досліджень: 

а) бесіда, диспут, дискусія, педагогічна вимога, виховна ситуація; 

б) педагогічне спостереження, бесіда, інтерв’ю, експеримент, вивчення продуктів діяльності, тестування; 

в) метод моделювання, метод реєстрування, метод ранжування. 

 1. Об’єктом педагогічного дослідження є: 

а) педагогічні явища, факти, з яких складається педагогічний процес; 

б) пошук шляхів удосконалення педагогічного процесу; 

в) якість знань, умінь і навичок. 

 1. Індивід – це: 

а) окремий представник людського роду безвідносно до його якостей; 

б) кожна жива істота; 

в) людина, яка досягла певного рівня фізичного розвитку. 

 1. Індивідуальність – це: 

а) рівень інтелектуальної культури; 

б) особливості мислення певної людини; 

в) сукупність зовнішніх і внутрішніх особливостей людини, що формують її своєрідність, відмінність від інших людей. 

 1. Особистістю людина стає тільки тоді, коли: 

а) досягає вісімнадцятирічного віку; 

б) самостійно та свідомо керує своєю поведінкою; 

в) оволодіває певною професією. 

 1. Від народження дитина отримує: 

а) потреби, інтереси, навички; 

б) задатки для розвитку певних здібностей; 

в) нічого не отримує. 

22
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

Ad Remove Ads [X]
Skip to content