Национални и природни паркове в България by Nevin Caliskan - Ourboox.com
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

Национални и природни паркове в България

учител по български език и литература
  • Joined Feb 2021
  • Published Books 34

В българските национални и природни паркове се опазват редки растителни и животински видове,   уникални природни забележителности,  изключително богатa природа и биоразнообразие.

 

1

Национални паркове

в България

 

„РИЛА”

 

„ПИРИН”

 

 „ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАН”

2

Природни паркове в България 

„Витоша”

„Рилски манастир”

„Врачански Балкан”

„Странджа”

„Шуменско плато”

„Златни пясъци”

3

„Русенски Лом”

„Сини камъни”

„Персина”

„Беласица”

„Българка”

4

НАЦИОНАЛЕН ПАРК  „ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАН”

 

Националният парк „Централен Балкан“ е разположен в сърцето на България, в централните и най-високи части на Стара планина. Той опазва уникално богатство от растителни и животински видове – обикновен бук, бяла ела, планински явор, еделвайс, вълк, златка, видра, дива котка, трицветен нощник, царски орел,мухоловка и др. В парка са включени 9 природни резервата – „Боатин”, „Царичина”, „Козя стена”, „Стенето”, „Северен Джендем”, „Пеещи скали”, „Соколна”, „Джендема” и „Стара река”.

Най-високата точка

в границите на парка е връх Ботев – 2376 м.

 

 

5

6
Национални и природни паркове в България by Nevin Caliskan - Ourboox.com

НАЦИОНАЛЕН ПАРК  „ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАН”

8

НАЦИОНАЛЕН ПАРК ,,РИЛА”

Националният парк „Рила” е разположен в югозападната
част на страната, в Рила планина. В парка се опазват редки растителни и животински видове като рилска иглика, павловско шапиче, рилски ревен, балканскадива коза, лалугер, алпийски тритон, малка кукумявка и др. На територията на парка има над 100 върха с надморска височина над 2000 м, като сред тях се издига найвисокият връх в страната и на Балканския полуостров –
Мусала (2925 м). В Националния парк „Рила” има 4 резервата (Ибър,Парангалица, Скакавица и Централен Рилски резерват).

9

10
Национални и природни паркове в България by Nevin Caliskan - Ourboox.com

НАЦИОНАЛЕН ПАРК ,,РИЛА”

12

НАЦИОНАЛЕН ПАРК ,,ПИРИН”

Националният парк „Пирин” се намира в Пирин планина, разположена в югозападната част на България. Паркът опазва естествените реликтни гори от бяла и черна мура, голямо разнообразие от растителни и животински видове – пиринска злолетица, пиринско зеле, давидов лопен, шипоопашата костенурка, кафява мечка, вълк, златка, сокол скитник, малък креслив орел и др. През 1983 г. националният парк е включен в Списъка на природното наследство на ЮНЕСКО. В границите на парка има два резервата – „Баюви дупки – Джинджирица” и „Юлен”. Най-високата точка в парка е връх Вихрен (2915 м), който е и вторият по височина в България след връх Мусала. В границите на парка се намира и Байкушевата мура (над 1300 години).

13

14
Национални и природни паркове в България by Nevin Caliskan - Ourboox.com

НАЦИОНАЛЕН ПАРК ,,ПИРИН”

16

ПРИРОДЕН ПАРК „ВИТОША“

17

ПРИРОДЕН ПАРК „ВИТОША“

„Витоша” е първият парк в България и на Балканския
полуостров. Паркът опазва ценни растителни и животински видове – смърчови гори, тис, блатна растителност, благороден елен, сърна, диво прасе, мечка, сокерица, боров
синигер, ушата чучулига и др. На територията му са разположени два резервата – биосферен резерват „Бистришко бранище” и резерват „Торфено бранище”.
Тук се намира и природната забележителност „Духлата” – най-дългата пещера в България. Десет от витошките върхове са с надморска височина над 2000 м, като най-висок сред тях е Черни връх (2290 м). Той се издига в централната част на планината.

18

ПРИРОДЕН ПАРК ,,РИЛСКИ МАНАСТИР”

Природният парк „Рилски манастир” обхваща средно и високопланинските части на западния дял на Рила планина.
Най-високата точка е връх Рилец – 2713 м н.в. Основна цел на парка е опазването и поддържането на разнообразни растителни и животински видове като рилски дъб, рилска иглика, водно лютиче лещарка, скалолазка, снежна полевка и др. На територията на природния парк се намира резерват „Риломанастирска гора”, както и най-значимият паметник на българската култура и духовност – Рилският манастир, обявен от ЮНЕСКО за паметник на световната култура.      В границите на парка се намират и 28 езера.

19

20
Национални и природни паркове в България by Nevin Caliskan - Ourboox.com

ПРИРОДЕН ПАРК ,,РИЛСКИ МАНАСТИР”

22

ПРИРОДЕН ПАРК

,,ВРАЧАНСКИ БАЛКАН”

Природният парк „Врачански Балкан” обхваща обширна територия в Северозападна България и почти цялата Врачанска планина. В парка се опазват растителни и животински видове като люспестото изтравниче, дълголистната урока, дъб, бук, черен щъркел, скален орел, сърна, дива котка и др. В границите на парка се намират едни от най-посещаваните забележителности в страната – пещерата Леденика, пещерата Темната дупка, проходът Вратцата, Лакатнишките скали, Ритлите, връх Околчица, както и 3 манастира – Черепишкият,Осеновлашкият („Седемте престола”) и „Св. Иван Пусти”.

23

24

ПРИРОДЕН ПАРК

,,ВРАЧАНСКИ БАЛКАН”

25

ПРИРОДЕН ПАРК ,,ВРАЧАНСКИ БАЛКАН”

26

ПРИРОДЕН ПАРК ,,СТРАНДЖА”

Природният парк „Странджа” опазва най-големия съхранен
широколистен горски комплекс на Европа, гори, типични за края на Терциера, ценни видове като странджанска зеленика, странджанско бясно дърво, кавказка боровинка, широкоглаво попче, речно попче, южен белогръб кълвач, ливаден дърдавец и др. Разположен е в югоизточната част на страната, като на юг границата му съвпада с политическата граница България – Турция, а на изток достига до Черноморското крайбрежие. На територията на парка има пет резервата, 14 защитени местности и 8 природни забележителности.

27

28
Национални и природни паркове в България by Nevin Caliskan - Ourboox.com

ПРИРОДЕН ПАРК ,,СТРАНДЖА”

30

ПРИРОДЕН ПАРК

,,ШУМЕНСКО ПЛАТО”

Природният парк „Шуменско плато” се намира в близост до град Шумен. Най-високата точка в парка е на 502 м н.в. Паркът е обявен с цел съхраняване на ценните растителни и животински видове като обикновен габър, цер, клен черен и бял бор, 14 вида орхидеи, благороден елен, сърна, дива свиня, лисица голям ястреб, малък креслив орел и др. Освен с разнообразните растителни и животински видове, паркът привлича внимание и заради красивите природни забележителности. Сред тях се откроява пещерата Бисерна. В границите на парка се намира паметникът „Създатели на
българската държава”, както и останките от Шуменската
крепост.

31

32

ПРИРОДЕН ПАРК

,,ШУМЕНСКО ПЛАТО”

33

ПРИРОДЕН ПАРК ,,ШУМЕНСКО ПЛАТО”

34

ПРИРОДЕН ПАРК

,,ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ”

35

ПРИРОДЕН ПАРК

,,ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ”

Най-малкият природен парк в България е „Златни пясъци”.
Основната му цел е запазване и защита на ценни растителни и животински видове като келяв габър, цер, благун, мъждрян, люляк, храстовиден смин, сирийска чесновница, жаба дървесница, златка, пор и др. Природният парк обгражда курортния комплекс Златни пясъци.

В югозападната част на парка се намира найизвестният за района туристически обект – скалният манастир Аладжа манастир. В парка са открити и останки от базилика и средновековни крепости.

36

ПРИРОДЕН ПАРК

„РУСЕНСКИ ЛОМ“

37

ПРИРОДЕН ПАРК

„РУСЕНСКИ ЛОМ“

Природният парк „Русенски Лом” е разположен на 20 км
южно от гр. Русе и носи името на река Русенски Лом – последния десен приток на река Дунав. Паркът опазва разнообразни видове като келяв габър, червен дъб, различни видове орхидеи и перуники, прилеп подковонос,
благороден елен, вълк, скален орел, египетски лешояд,
белоопашат мишелов, червен ангъч и др.
В парка има обособени няколко екопътеки. Найголямата забележителност са Ивановските скални църкви, включени в Списъка на световното културно
наследство на ЮНЕСКО. В границите на парка се намира и единственият действащ скален манастир в България –
Басарбовският.

38

ПРИРОДЕН ПАРК

„СИНИТЕ КАМЪНИ“

39

ПРИРОДЕН ПАРК

„СИНИТЕ КАМЪНИ“

Природният парк „Сините камъни” се намира

в Стара планина, в непосредствена близост до град Сливен. В парка се опазват ценни видове като урумово лале, нежен лопен, горска съсънка, смок мишкар, пъстърпор, вълк, бухал, кръстат орел, скален орел, малък лешояд и др.
В границите на парка има един резерват – „Кутелка”,

и 6 природни забележителности, най-известна сред които е
„Халката”.
Най-високата точка в парка е връх Българка – 1181 м.

 

40

ПРИРОДЕН ПАРК ,,ПЕРСИНА”

41

ПРИРОДЕН ПАРК ,,ПЕРСИНА”

Природният парк „Персина” е разположен по поречието
на река Дунав. Паркът е обявен с цел съхранението
и възстановяването на крайдунавски влажни зони и
опазване на видове като водна лейка, дяволски орех, блатно кокиче, малък корморан, нощна чапла, морски орел и др. В границите на парка влизат всички български дунавски острови в тази част на река Дунав: Персин,
Голяма Бързина, Магареца, Щуреца, Милка, Китка, Предела, Градина, Средняк, Лакът и Палец.
На територията на парка има 6 защитени територии:
резерват „Персински блата”, природна забележителност
„Персин – изток”, резерват „Китка” на о. Китка,

резерват „Милка”, намиращ се на о. Милка, защитена
местност „Каикуша” и природна забележителност

в местността Плавала.

42
Национални и природни паркове в България by Nevin Caliskan - Ourboox.com

ПРИРОДЕН ПАРК „БЕЛАСИЦА”

Природният парк „Беласица” e разположен в едноименната
планина, в югозападната част на България, на границата с
Гърция и Македония. В парка се опазват ценни растителни и животински видове като костова тлъстига, беласишки лопен,
стоянова теменуга, спрунерова камбанка, орфеево коприварче, малък маслинов присмехулник, балканска чучулига, пъстрогуша завирушка и др. Най-високата точка в парка е връх Радомир – 2029 м. В границите на парка се
намира резерват „Конгура”. В подножието на Беласица има
осем села, до които стигат много от маркираните туристически маршрути.

44

ПРИРОДЕН ПАРК ,,БЪЛГАРКА”

45

ПРИРОДЕН ПАРК ,,БЪЛГАРКА”

Столища, Мъхченица-Йововци, Соколски манастир, както и
природните забележителности „Мъхнатите скали”„Виканата скала”, „Естествено тисово находище” и вековното дърво „Големият бук“.

Природният парк „Българка” заема северните склонове на
централната част от Стара планина – над Шипченския и
Тревненския дял от планината. Паркът е обявен, за да бъдат опазвани растителни и животински видове като бук,
дъб, бял и черен бор, кафява мечка, вълк, благороден елен и др. В природен парк „Българка” се намират защитените
местности Студен кладенец, На територията на парка
се намират Архитектурноетнографският комплекс „Етъра” и Соколският манастир, които предоставят възможности за културен туризъм.

46
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

Ad Remove Ads [X]