Рекомендації до вивчення дисципліни: Дидактика by Rudnytska Nastya - Illustrated by Рудницька А.М. Кравченко О.І. ПВШм-1-17-1.4д КУБГ - Ourboox.com
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

Рекомендації до вивчення дисципліни: Дидактика

by

Artwork: Рудницька А.М. Кравченко О.І. ПВШм-1-17-1.4д КУБГ

  • Joined Oct 2018
  • Published Books 1

ДИДАКТИКА

Розділ: Форми і методи навчання

Тема. “Дистанційне навчання. Його види та прояви”

Мета навчальної дисципліни – розкрити закономірності процесу навчання й виховання студентської молоді, її наукової та професійної підготовки відповідно до національних і європейських кваліфікаційних стандартів та потреб суспільства.

2
Рекомендації до вивчення дисципліни: Дидактика by Rudnytska Nastya - Illustrated by Рудницька А.М. Кравченко О.І. ПВШм-1-17-1.4д КУБГ - Ourboox.com

Завдання курсу: 

– аналіз закономірностей функціонування системи вищої  освіти і її складових (навчально-виховний процес, управління, викладач, студент тощо); 

– ознайомлення з інноваційними технологіями, формами організації, методами, засобами навчання, виховання,          управління в  системі вищої освіти; 

– прогнозування перспектив розвитку вищої освіти в  Україні в контексті інтеграції у європейський освітній простір– вивчення, аналіз та узагальнення практики, досвіду  педагогічної діяльності у вищих навчальних закладах.​ 

4

У результаті вивчення дисципліни магістри мають  оволодіти такими основними знаннями про: 

– концептуальні засади організації навчально-виховного процесу вищої школи на сучасному етапі  впровадження кредитно-модульної системи навчання; 

– структуру й зміст навчальних планів, модульних  навчальних  програм, підручників та навчально-методичних посібників з навчальних дисциплін; 

– принципи навчання у вищих навчальних закладах та шляхами їх реалізації у навчально-виховному процесі; 

– методи науково-педагогічних досліджень та сучасні  технології в  організації навчально-виховного процесу у вищій школі; 

– систему сучасних засобів навчання, їх дидактичними  особливостями та методикою використання; 

– типологію та структуру сучасних видів аудиторних  занять,  традиційні й нестандартні форми навчальних  занять. 

5
Рекомендації до вивчення дисципліни: Дидактика by Rudnytska Nastya - Illustrated by Рудницька А.М. Кравченко О.І. ПВШм-1-17-1.4д КУБГ - Ourboox.com

Даний курс покликаний сформувати у майбутніх  викладачів  уміння: 

– орієнтуватися у сучасному освітньо-кваліфікаційному просторі; 

– формувати особистісно-орієнтоване й динамічне середовище життєдіяльності  студента; 

– застосовувати теоретичні знання з методики, психолого-педагогічних та фахових наук для практичної організації навчально-виховного процесу з навчальних дисциплін у вищій школі; 

– забезпечувати єдність мети, змісту, методів та засобів  навчання, його організаційних форм; 

– організовувати та проводити науково-педагогічні дослідження з актуальних проблем методики викладання вищої школи; 

– здійснювати комплексний  методичний аналіз чинних  підручників та навчальних посібників з фахових дисциплін;

– планувати навчальну, методичну, наукову і виховну  роботу викладача  вищої школи; 

7

– моделювати різні види навчальних занять, самостійну  роботу студентів з навчальних дисципліни; 

– добирати систему ефективних методів, форм, засобів навчання для організації навчально-пізнавальної діяльності студентів; 

– аналізувати аудиторні заняття, давати їм психолого-педагогічну та науково-методичну оцінку; 

– здійснювати керівництво навчальними практиками  студентів; 

– аналізувати, узагальнювати та впроваджувати у  практичну діяльність викладача вищої школи перспективний  педагогічний досвід з вивчення фахових дисциплін; 

– підвищувати свій загальноосвітній і фаховий рівень,  організовувати самоосвіту, творчо користуватись різними  джерелами інформації. 

8
Рекомендації до вивчення дисципліни: Дидактика by Rudnytska Nastya - Illustrated by Рудницька А.М. Кравченко О.І. ПВШм-1-17-1.4д КУБГ - Ourboox.com

Зміст дисципліни складають 2 взаємопов’язані блоки:  теоретичний та практичний. 

Теоретичний блок формує у магістранта відповідну систему дидактико-методичних понять. Особлива увага звертається на  розкриття змісту і можливостей сучасних принципів, методів, засобів та форм навчання у вищих навчальних закладах України та  світу з їх комплексним аналізом в контексті інтеграції України у європейський освітній простір. 

Кількість кредитів, відповідних ECTS: 2 кредити

10
Рекомендації до вивчення дисципліни: Дидактика by Rudnytska Nastya - Illustrated by Рудницька А.М. Кравченко О.І. ПВШм-1-17-1.4д КУБГ - Ourboox.com

Одним з найбільш об`ємних розділів курсу є: “Форми і методи навчання у вищій школі”. Однією з найбільш ключових тем цього розділу є: “Дистанційне навчання. Його види та прояви.”

У процесі вивчення даної теми, ви ознайомитесь з наступними піддтемами:

  1. Дистанційне навчаня. Сутність поняття.
  2. Електронне та Інтернет-навчання. Сутнісний аналіз понять.
  3. Використання мобільних технологій та технологій віртуальної реальності у процесі навчання.

Об’єктом вивчення даної теми є феномен дистанційного навчання.

Предметом вивчення даної теми є процес впровадження дистанційного навчання у вищу освіту України.

 

12

Мета: поглиблення знань студентів щодо дистанційного навчання, його особливостей, видів та проявів; теоритичне обґрунтування важливості впровадження дистанійного навчання в систему вищої освіти України; поглиблення знань та формування вмінь роботи з різними сервісами електронного навчання.

Похожее изображение

 

13

Завдання:

  1. Поглибити знання студентів щодо дистанційного навчання;
  2. Формувати знання про різні види, форми і прояви дистанційного навчання;
  3. Довести важливість впровадження дистанційного навчання у вищу освіту;
  4. Поглибити знання щодо інтернет сервісів та додатків;
  5. Вчити працювати з Інтернет-ресурсами.

 

Вивчення теми передбачає три лекційні заняття, одне симінарське, та два практичних.

Форми проведення:

Лекції 2 очні, 1 дистанційна;

Семінарське заняття: очно;

Практичні заняття: дистанційно.

14

Дана е-книга містить основні визначення та посилання на додатакові ресурси, що допоможуть вдало опрацювати тему ”Дистанційне навчання. Його види та прояви”.

Переглядаючи книгу, керуйтеся вказівками на її сторінках.

Приємного опрацювання!

Картинки по запросу початок роботи

15

Дистанційне навчання. Сутність поняття.

 

Дистанційне навчання – форма навчання з використанням комп’ютерних і телекомунікаційних технологій, які забезпечують інтерактивну взаємодію викладачів та студентів на різних етапах навчання і самостійну роботу з матеріалами інформаційної мережі.

Похожее изображениеПоглибте свої знання, опрацюйте матеріал скориставшись посиланням

16

Електроне та Інтернет-навчання. Сутнісний аналіз понять.

Електроне навчання – це система навчання, побудвана з використанням інформаційних та телекомунікаційних технологій, котрі в сучасних умовах широко використовуються як студентами та і викладачами. Система електронного навчання дозволяє забезпечувати викладання навчальних курсів, отримувати інформацію, та спілкуватися викладачам і студентам між собою незалежно від часу та місця знаходження.

Інтернет-освіта – освіта, що здійснюється з використанням ресурсів та технології глобальної мережі Інтернет. У відношенні до понняття дистанційна освіта є видовою відмінністю, більш строго регламентує техніко-технологічну специфіку навчання – використання мережі Інтернет (дистанційно можна навчатися не тільки через Інтернет, а й за допомогою локальних мереж, відеозв’язку, тощо). Більшість діючих центрів навчання можна умовно розділити на 3 групи за ступенем ”занурення” в Інтернет.

 

Перед продовженням вивчення теми, ознайомтесь з матеріалом за посиланням.

Електронне навчання.

Інтернет-навчання.

До практичної роботи 1.

Ознайомившись з матеріалом, виокремити спільні та відмінні риси для поняття електронного та Інтернет-навчання. Результати подайте у вигляді інфографіки.

Посилання на відео-туторіал.

17

Використання мобільних технологій та технологій віртуальної реальності у навчанні.

Віртуальна реальність – створений технічними засобами світ, який передається людині через її відчуття.

Детальніше за посиланням.

Мобільне навчання тісно пов’язане з електроним та дистанційним навчанням, відмінністю є використання мобільних пристроїв. Навчання проходить незалежно від місця знаходження і відбувається при використанні портативних технологій, іншими словами, мобільне навчання зменшує обмеження із здобуття освіти по місцезнаходженню за допомогою портативних пристроїв. Детальніше див. тут.

 

Завдання:

Ознайомтеся із усіма матеріалами, наведеними у ментальній карті за посиланням. 

Це допоможе вам зорієнтуватися у темі використання мобільних технологій та технологій використання віртуальної реальності.

Картинки по запросу віртуальна реальність

18
Рекомендації до вивчення дисципліни: Дидактика by Rudnytska Nastya - Illustrated by Рудницька А.М. Кравченко О.І. ПВШм-1-17-1.4д КУБГ - Ourboox.com

За відовідями на запитання та внесенням пропозицїй звертайтеся до авторів за електоронною адресою [email protected]

21
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

Ad Remove Ads [X]
Skip to content