Решения за ограничаване на климатичните промени

by Kris Kasabov

This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

Решения за ограничаване на климатичните промени

  • Joined Oct 2021
  • Published Books 2
Решения за ограничаване на климатичните промени by Kris Kasabov - Ourboox.com

Проблеми

Промените в климата са най-голямата заплаха за природата и човечеството през ХХІ в. Данните показват, че 15-те най-топли години на Земята са били през последните 20 години. В България се наблюдават повече и по-дълги периоди на засушаване, следвани от сериозни бури и тежки наводнения с разрушения и жертви. Климатът южно от Стара планина става все по-средиземноморски, а на север плодородните земи бавно се опустиняват. Снежните месеци в планините намаляват. Сняг започва да вали след Коледа, а така се променя количеството вода, с което разполагаме през годината.

Климатични промени | WWF

 

2

Хората все повече влияят на климата и температурата на земята, като изгарят изкопаеми горива, изсичат гори и отглеждат добитък. Това добавя огромни количества парникови газове към тези, които се отделят по естествен път в атмосферата, засилвайки парниковия ефект и глобалното затопляне.

Основният фактор за изменението на климата е парниковият ефект. Някои газове в земната атмосфера действат до известна степен като стъкло в парник, улавяйки слънчевата топлина и спирайки връщането ѝ обратно в космоса, което причинява глобалното затопляне: въглероден диоксид, метан, диазотен оксид, флуорсъдържащи газаве.

Причини за повишаването на емисиите са: изгарянето на въглища, петрол и газ, увеличаване на отглеждането на добитък и съдържащите азот торове.

 

3

Тук идва и един от най-важните фактори, a именно глобалното затопляне. Повишение на температурата с 2 °C в сравнение с температурата през периода преди индустриализацията би довело до сериозни отрицателни въздействия върху природната среда и човешкото здраве и благосъстояние, включително много по-висок риск от възникване на опасни и потенциално катастрофални промени в околната среда.

Death walks the Earth. Skeleton on Planet in vivid space Stock Photo - Alamy

4

Решения

Днешните решения и реформи ще определят посоката за много години напред и изискват участието, приноса и ангажимента на най-подготвените, независимо дали те са във формални управленски роли или не.

Свръхизлишъкът от въглероден диоксид е само една от причините за замърсяването на въздуха. Решението може да е например фосилната енергия да бъде заменена със зелена, да се ускори процесът на заселяване, да се намалят вредните емисии от определени селскостопански дейности, както и промяна на индустриалните процеси.

Решението за изсичането на горите, е че трябва да пазим това, което е останало от горите. Да залесим повторно обезлесените райони. За тези цели е необходима и силна държава. На много места, особено в тропическите райони, определено липсват адекватни държавни структури, капитал и воля за справяне с проблемите.

5

Възобновяемите източници на енергия (вятърната енергия, слънчевата енергия, водноелектрическата енергия, енергията от океаните, геотермалната енергия, биомасата и биогоривата) са алтернативи на изкопаемите горива, които допринасят за намаляването на емисиите на парникови газове, диверсифицирането на енергийните доставки и намаляването на зависимостта от ненадеждни и непостоянни пазари на изкопаеми горива, особено на нефт и газ.

ЗА НАС - Монолит АД

6
Решения за ограничаване на климатичните промени by Kris Kasabov - Ourboox.com
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

Ad Remove Ads [X]