Тестування як елемент ефективності проведення дистанційного навчання

by Myroslav Andros

Jan 2018
Member Since
2
Published Books

Тестування як елемент ефективності проведення дистанційного навчання

by Myroslav Andros

Тестування як елемент ефективності проведення дистанційного навчання

 

© М.Є.Андрос, 2017

 

Постановка проблеми. Розширення меж використовування технології масового тестування в різних сферах людської діяльності є стійкою тенденцією в усьому світі впродовж 20-го – початку 21 століть. Для педагогів України це питання стало актуальним після того, як в країні з’явилися альтернативні заклади різних форм власності, і, як наслідок цього, з’явився державний механізм сертифікації, атестації та акредитації навчальних закладів у його нинішній формі, що містить елементи технологій тестування здобувачів освіти[1] (учні, студенти, слухачі … інші особи, які здобувають освіту за будь-яким видом та формою здобуття освіти, далі по тексту – Слухач).

Найважливішим компонентом педагогічної системи і складовою частиною освітнього процесу є контроль за навчальною діяльністю Слухача, призначений для визначення успішності навчання кожного Слухача, аналізу отриманих результатів та корекції подальшого освітнього процесу. Інструментом підвищення якості освіти разом із реформуванням змісту освіти в рамках формування Нової української школи виступає вдосконалення системи оцінювання, модернізація діагностики навчання Слухачів, «у рамках запровадження компетентнісного підходу буде створено нову систему вимірювання й оцінювання результатів навчання»[2].

Останнім часом замість традиційного поняття «контроль», окрім вже згадуваного поняття «діагностика», все частіше стали використовувати поняття «моніторинг». При проектуванні освітнього процесу перед педагогом постає завдання вибору методів і форм контролю навчальних досягнень Слухачів, критеріїв якості засвоєння вивченого матеріалу, розробки процедур здійснення контролю, обґрунтування способів індивідуальної корекції навчальної діяльності Слухачів.

Необхідність забезпечення контролю й оцінювання не тільки результату, а й процесу навчання сприяє пошуку оперативних та об’єктивних методів контролю знань. Система оцінки і контролю повинна відповідати вимогам управління пізнавальною діяльністю Слухачів і виступати в ролі відповідного інструментарію для її здійснення.

Суб’єктивність оцінки знань пов’язана певною мірою з недостатньою розробкою методів контролю системи знань. Об’єктивний підхід полягає в тому, що для виявлення наявності знань завжди використовується адекватний інструмент. Сучасна методика пропонує тест як інструмент вимірювання рівня знань, за допомогою якого можна не тільки виявити якість навчання, але і оптимально управляти освітнім процесом.

Ефективність функціонування системи професійної освіти значною мірою залежить від впровадження в діяльність закладу освіти інновацій. Вони змушують всіх учасників освітнього процесу визначити й проаналізувати рівень своїх знань, умінь, навичок, спрямувати свою діяльність на шлях перспективних перетворень. При цьому основна роль належить викладачеві. Його готовність до впровадження інновацій, вміння організувати цей процес та управляти ним є невід’ємними складовими успішної інноваційної роботи.

Однією з інноваційних форм інформатизованої системи освіти, формування інформаційно-цифрової компетентності Слухача, саме і є застосування дистанційного тестування.

Аналіз останніх досліджень. У технологіях дистанційного навчання, що використовує світова педагогічна практика, тестуванню приділяється значна увага. Однак слід вказати на те, що у більшості вітчизняних дистанційних освітніх послугах тестування ще далеке від досконалості. Як стверджують чимало експертів, тестування як форма оцінки не є ідеальною, проте, у дистанційному навчанні саме тести найчастіше являють собою запоруку якості отриманих знань[3].

Світова педагогічна наука має значний досвід проведення перевірки знань слухачів на основі тестів. І, як свідчать праці західних вчених педагогів, практика проведення таких контролюючих заходів без особливих труднощів була адаптована в дистанційних навчальних курсах та створенні платформ дистанційного навчання. Дещо інший погляд на тестування висловлюють вітчизняні дослідники, беручи до уваги ментальні особливості нашого регіону[4].

Постановка завдання полягає в обґрунтуванні актуальності впровадження і ефективного використання форм дистанційного тестування у змішаному навчанні як контролюючої підсистеми, що стала невід’ємною частиною створення та функціонування платформ дистанційного навчання.

Виклад основного матеріалу. Загальне визначення поняття «Тест» (test (англ.) – випробування, перевірка, проба, мірило, критерій, досвід) – короткий стандартизоване випробування, в результаті якого робиться спроба оцінити той чи інший процес.

Тестування в освітньому процесі виконує три основні взаємопов’язані функції: діагностичну, навчальну і виховну:

 • Діагностична функція полягає у виявленні рівня знань, умінь, навичок Слухача. Це основна, і найочевидніша функція тестування. За об’єктивності, широті і швидкості діагностування, тестування перевершує всі інші форми педагогічного контролю.
 • Навчальна функція тестування полягає в мотивуванні Слухача до активізації роботи по засвоєнню навчального матеріалу. Для посилення навчальної функції дистанційного тестування можуть бути використані додаткові заходи стимулювання, такі, як надання викладачем примірного переліку питань для самостійної підготовки, наявність в самому тесті навідних запитань і підказок, спільний розбір результатів тесту.
 • Виховна функція проявляється в періодичності та неминучості тестового контролю. Це дисциплінує, організовує і направляє діяльність Слухачів, допомагає виявити і усунути прогалини в знаннях, формує прагнення розвинути свої здібності.

Дистанційне тестування із використанням сучасних інформаційних технологій має ряд переваг перед традиційними формами і методами контролю. Воно дозволяє більш раціонально використовувати час освітнього заходу (лекції, практичного заняття, дистанційного курсу), охопити більший обсяг змісту, швидко встановити зворотний зв’язок із Слухачами та визначити результати засвоєння матеріалу, зосередити увагу на прогалинах в знаннях і уміннях, ввести в них корективи.

Основними перевагами даної форми контролю знань є[5]:

 • можливість детальної перевірки засвоєння Слухачами кожної теми дистанційного курсу;
 • здійснення оперативної діагностики рівня засвоєння навчального матеріалу кожним Слухачем;
 • забезпечує одночасну перевірку знань Слухачів всієї навчальної групи та формує у них мотивацію для підготовки до кожного заняття;
 • правильно оформлений тест підвищує інтерес до предмету;
 • дозволяє індивідуалізувати роботу зі Слухачами;
 • економія навчального часу при контролі знань і оцінці результатів навчання;
 • застосування тестів дозволяє вирішувати проблему саморозвитку.

Проте тестовий контроль знань має й істотні недоліки:

 • ймовірність випадкового вибору правильної відповіді;
 • можливість при застосуванні тестів закритого типу оцінки тільки кінцевий результат (правильно – неправильно), у той час як сам процес, що призвів до нього, не розкривається;
 • психологічний недолік – стандартизація мислення без врахування рівня розвитку особистості;
 • велика затрата часу на складання необхідного «банку» тестів, їх варіантів, трудомісткість процесу;
 • тести не сприяють розвитку мови.

Більшості науково-педагогічних працівників відомо, що тести  звичайно містять завдання та пояснення, або зразки щодо правильного виконання цього завдання. Зрозуміло, що еталон для роботи творчого характеру розробити досить складно, тому тести незначною мірою використовують для перевірки знань і умінь на вищих рівнях засвоєння.

Специфіку тестової перевірки знань зумовлюють також особливості окремих галузей знань, представлених у дистанційних курсах. Скажімо, значна частина управлінських знань меншою мірою піддається технологізації в порівнянні з дисциплінами природничо-математичного циклу. Тут можливості широкої інтерпретації знань мають ймовірнісний характер пізнавальної діяльності, що здійснюється в інтерактивному інформаційному освітньому середовищі. Відповідно – тестові завдання мають враховувати всі ці елементи.

У даний час використовується багато різновидів тестів. Умовно їх можна поділити на дві групи[6].

Перша група − тести з вибираними відповідями, до яких відносяться:

 • тести пізнання − це завдання, що вимагають альтернативної відповіді:
  «згоден» або «не згоден», «так» чи «ні» тощо;
 • тести розрізнення − містять варіанти відповідей, із яких треба вибрати одну або декілька;
 • тести співвідношення − в них пропонується знайти загальне (схоже) або відмінне в об’єктах, зіставляти за властивостями, параметрами, класами тощо;
 • тести-задачі − тут дається умова задачі, потрібні дані та варіанти
  відповідей у цифровій або буквеній формі; Слухачу потрібно вибрати правильний варіант (задача також може бути сформульована таким чином,що Слухачу потрібно вибрати правильну послідовність дій і операцій або визначити залежність якихось чинників).

Тестові завдання можуть бути представлені в різних формах − словесній, графічній, табличній, символьній тощо.

Всі ці тести розраховано на перевірку знань, уявлень і, частково, розуміння матеріалу (тобто відповідають рівню засвоєння). Такі тести найбільшою мірою підходять для поточного контролю або самоконтролю та використання в дистанційних курсах.

Друга група тестів не містить еталонів (варіантів відповідей). Такі тести використовуються для перевірки розуміння матеріалу, а також деяких умінь. До них належать:

 • тести-підстановки − в таких завданнях, що можуть подаватися в
  різноманітних формах, пропущені деякі складові − слова, елементи схем,
  графіків тощо (слухач повинен заповнити пропуски);
 • конструктивні тести не містять підказок і варіантів відповідей; вони вимагають від Слухача самостійного конструювання відповіді: написання формули, формулювання властивостей, операційної послідовності,виконання схеми тощо. Ці тести, в свою чергу, теж діляться на два підвиди:

а)   тести-задачі − відмінність від подібного різновиду першої групи втому, що в ньому не пропонуються варіанти відповідей; а спільне у них те,що відповідь однозначна, а оцінка залежить від ступеня правильності;

б)  тести-процеси − вони призначаються для перевірки
підготовленості Слухачів до розробки змісту та послідовності різних процесів (скажімо, процесу розробки управлінського рішення).

Якщо під час поточного контролю в процесі дистанційного навчання
застосовуються зазвичай тести одного типу, то при підсумковому контролі,  виникає необхідність комбінування різних типів тестів. Тим самим підсумковий тест створює можливість перевірки ступеня засвоєння знань на всіх рівнях.

У проектуванні дистанційного навчального курсу дисципліни обсяг тестових питань − прерогатива самого викладача. Однак, очевидно, що чим більше питань для самоперевірки заплановано, тим більшою буде ймовірність забезпечення відповідного рівня якості засвоєння знань. Найкращим підходом у педагогічному проектування дистанційного курсу вважається постановка питань для самоперевірки також у вигляді тестів, до яких слухач може повертатися кілька разів, перевіряючи власний рівень
засвоєння знань. Однак, важливим є й те, що при підсумковому контролі слід
застосовувати окремо розроблені тести, що відрізняються від поточних, для
самоперевірки та підсумкових, та, по-можливості, здійснювати перевірку знань за безпосередньої участі викладача.

У процесі дистанційного навчання існує складна проблема – можливість списування. Для запобігання її виникнення слід складати тести так, щоб у них не було прямих асоціацій з текстом, представленим у мультимедійному чи іншому навчальному джерелі. Інакше кажучи, питання та варіанти відповідей не повинні текстуально співпадати з назвами пунктів, параграфів і розділів інформаційного джерела. Тому добре, коли тести мають ситуаційний характер.

Під час дистанційного навчання тестування може проводитися як при
безпосередньому контакті викладача зі Слухачем, так й у формі он-лайн: в
попередньо обумовлений час Слухач входить на контрольну сторінку курсу, де розміщений он-лайновий тест з короткою інструкцією. Він відповідає на питання, не виходячи з мережі в режимі реального часу (тобто викладач бачить на моніторі перебіг відповіді). Оцінка може виставлятися автоматично (якщо в тесті лише вибираються відповіді або відповідь може однозначно відповідати еталону) або викладачем (якщо в тесті є відкриті питання). Час відповідей слід обмежувати – не надана вчасно відповідь на питання зміняється наступним питанням. Для створення таких тестів існують
розроблені загальнодоступні спеціальні засоби, а їх розробка є нескладною.

Офф-лайнове тестування не «прив’язує» Слухача і викладача до конкретного моменту часу. Тести в певний час з’являються на сайті, Слухач виходить з мережі, відповідає на тест, а потім пересилає його результати електронною поштою. Варіант: Слухач авторизується на сайті курсу, заповнює відповідні місця тесту і, натискуючи на відповідну кнопку, посилає результати тесту. Час відповіді, як правило, теж обмежений: скажімо, вимагається прислати відповідь через годину після отримання.

Час отримання та відправки тесту фіксує програма, тому тут не може бути непорозумінь. Часовий критерій при наданні відповідей на тестові запитання вважається дуже важливим і його слід чітко дотримуватися. Найближчим замінником, придатними для отримання та фіксування часу надходження відповідей на тестові завдання, може бути СМС-повідомлення на мобільний телефон, що також є способом фіксації та зберігання отриманих відповідей, реєстрації часу їх надходження.

При офф-лайновому тестуванні зростає ризик того, що Слухач відповідатиме не самостійно або отримає зовнішню підказку правильної відповіді, але тут, як вже йшлося, потрібно використовувати як методичні, так і виховні маніпулювання. Хоча, на нашу думку, забезпечити гарантію реального рівня знань може лише безпосередній контакт під час проведення підсумкового контролю знань.

У світі також поширена так звана прокторська система: Слухач за дистанційною формою навчання здає іспит за місцем проживання спеціально відібраній людині – проктору[7]. Проктором може бути викладач відповідної кваліфікації. Він фактично наймається на роботу, його перевіряють, потім дають право приймати іспити у слухачів окремого регіону. Всі екзаменаційні матеріали при цьому присилаються не слухачу, а саме проктору, він потім висилає їх назад до навчального закладу. В сучасних умовах в Україні прокторську систему навчання замінюють розгалужені мережі філій закладів освіти.

На сьогоднішній день у світі існує значна кількість e-learning (електронних або мережевих) платформ для організації електронного навчання, які поділяються на дві великі категорії: з закритим кодом (комерційні); відкритим кодом (поширюються безкоштовно)[8]. Всі без виключення платформи дистанційного навчання мають обов’язкову складову – підсистему дистанційного тестування.

Крім цього, існують самостійні он-лайн платформи дистанційного тестування – платформи, за допомогою яких можна перевіряти рівень знань, або безпосередньо брати участь у розробці та створенні тестових запитань і тестів як в межах дистанційного курсу навчання, так і відокремлених, за визначеними напрямками. Зазначимо найбільш поширені в межах України платформи дистанційного тестування.

 • GOOGLE ФОРМИ. Google Форми– частина офісного інструментарію Google Drive [9]. Мабуть, це один з найшвидших і простих способів створити своє опитування або тест: необхідно лише написати завдання та вибрати тип відповіді (вибір з кількох варіантів, написання власного) Одержаний тест можна відправити авторизованим користувачам зазначеного сервісу електронною поштою або вбудувати на свій сайт за допомогою спеціального коду. Для прискорення роботи рекомендовано додати плагін Flubaroo − він автоматично перевіряє відповіді користувачів і ставить оцінки відповідно до заданих критеріїв. Форми абсолютно безкоштовні − для використання ресурсу потрібно лише мати акаунт Google.
 • За допомогою Quizlet [10] можна створювати тести, в яких користувачі будуть вибирати вірні відповіді із запропонованих, зіставляти зображення та інформацію або вписувати власні варіанти. Quizlet майже безкоштовний, комерційна підписка Plus дозволить завантажувати власні картинки та відеоматеріали і створювати необмежену кількість навчальних груп.
 • Proprofs [11]готує тести на різноманітній основі – можна запропонувати на вибір один або кілька варіантів, запросити заповнити пропущене слово або написати розгорнуту відповідь. Сервіс дозволяє вставляти в завдання текстові документи та презентації, файли PDF, а також зображення, аудіо- та відео-файли. Завершивши роботу над тестом, можна залишити його в загальному доступі на сайті Proprofs або вбудувати на свою сторінку. Хоча сервіс безкоштовний, можливості Proprofs розширюються, використовуючи платні тарифи.
 • KAHOOT! Kahoot! [12] дозволяє подавати у форматі опитувань і тестів мало не весь навчальний матеріал. Щоб налагодити зворотній зв’язок зі Слухачами, можна обіграти нові теми у формі простих запитань і відповідей, а закріпити знання за допомогою більш докладного тестування. Kahoot! розрахований на застосування у класі – викладач показує матеріал на головному екрані, а в цей час Слухачі відповідають на питання і обговорюють інформацію, використовуючи спеціальний клієнт для комп’ютерів або браузер на смартфонах (Android, iOS, Windows Phone). Для того щоб увійти у віртуальну класну кімнату, Слухачі повинні ввести спеціальний код, який надсилає викладач. Сервіс дозволяє дізнатися, як відповідав на запитання кожен Слухач, або будувати діаграми успішності всього класу. Самі ж Слухачі можуть стежити за своїми результатами в спеціальних таблицях. Kahoot! безкоштовний і повністю доступний після реєстрації.
 • У ClassMarker [13] можна робити опитування з різними форматами відповідей – крім звичних варіантів, є навіть есе. Для початку роботи викладачеві потрібно створити віртуальний клас і розіслати запрошувальні коди слухачам. ClassMarker зберігає результати всіх проведених тестів, ведучи статистику успішності. Якщо у викладача є власна веб-сторінка, він може вбудовувати тестові завдання на неї. У безкоштовному варіанті ClassMarker дозволяє створити не більше 100 тестів.
 • Мобільний додаток для викладачів, що допомагає влаштовувати опитування прямо у класі. Слухачам видаються спеціальні бланки з варіантами відповідей (A, B, C і D) – почувши питання, вони піднімають потрібні картки, які вчитель сканує камерою смартфону. Plickers [14] дозволяє аналізувати результати окремого Слухача, або вивчати статистику усього класу. Додаток працює на Android і iOS, а завантажується безкоштовно.
 • EASY TEST MAKER. Найцікавіше в Easy Test Maker [15] – можливість створювати завдання, в яких потрібно вибирати вірні і помилкові твердження. Тексти можна форматувати для зручності читання на планшеті або завантажити у форматах .pdf або .doc, щоб провести тестування у більш традиційному форматі. Сервіс вміє перемішувати питання і варіанти відповідей, щоб учням було складніше списувати. Безкоштовна версія Easy Test Maker дозволяє створити 25 тестів без можливості експорту у «паперові» формати. У тарифі Plus доступна перевірка англомовного правопису, створення необмеженої кількості тестів і експорт в офф-лайн формати. З підпискою Premium сервіс буде автоматично перевіряти результати, а також дозволить виставляти часовий ліміт на проходження завдань і прикріплювати до опитувань графічні файли.
 • МАЙСТЕР-ТЕСТ. Майстер-Тест [16] – це безкоштовний освітній інтернет сервіс, що дозволяє створювати інтерактивні тести.

За допомогою запропонованого веб-ресурсу існує можливість створювати як онлайн тести (із так званим «відкритим кодом доступу»), так і «скачати» та використовувати тест без підключення до інтернету із запропонованого каталогу вже створених тестів (без можливості внесення змін до них). Для цього не потрібно встановлювати на комп’ютер додаткове програмне забезпечення.

 • Online Test Pad.[17] Власне український веб-ресурс із можливістю створення інтерактивних тестів. Крім цього, веб-ресурс містить досить значну базу надійних тестів (верифікованих та валідизованих) для використання в освітніх цілях, а також психологічний блок тестування та розважальні тести.
 • Be Smart. [18] Даний веб-ресурс створений з метою допомогти кожному учню закладу середньої освіти успішно скласти зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) та вступити до вищого навчального закладу його мрії. Кожен учень отримує безкоштовний доступ до комплексу навчальних матеріалів та тестів.

Активним популяризатором дистанційного навчання з використанням сучасних технологій є ДВНЗ «Університет менеджменту освіти». Особливості процесу проведення навчання для слухачів курсів підвищення кваліфікації зумовили створення спеціальних інформаційно-комунікаційних умов для бажаючих отримати знання. Основною формою підвищення кваліфікації слухачів у ЦІППО (Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти ) є очно-дистанційна. В ЦІППО використовуються дві платформи дистанційного навчання: Efront (основна) та Moodle.

Всі Слухачі (на етапі дистанційного навчання) забезпечуються необхідним, спеціально розробленим,комплексом навчальних електронних посібників, що також передбачає самоперевірку слухача у формі самотестування. Кожен зі Слухачів може скористатися електронними носіями навчального матеріалу. Контроль якості знань може відбуватися за змішаною схемою, що передбачає і тестування, і написання випускної роботи практичної спрямованості.

Крім цього, в Університеті менеджменту освіти впроваджено програмне забезпечення Microsoft Office 365 – це новий програмний продукт, що поєднує набір веб-сервісів, який поширюється на основі передплати за схемою «програмне забезпечення + послуги» (англ. Software plus services). Набір надає доступ до різних програм і послуг на основі платформи Microsoft Office, електронною поштою бізнес-класу, функціоналу для спілкування та управління документами.

Одним із сервісів, що пропонується MS Office 365, – сервіс, що має назву “FORMS” («Формс»). За допомогою зазначеного сервісу існує можливість створювати тести для перевірки знань, різноманітні анкети та опитувальники.

Тести в сервісі «Формс» створюються (конструюються), базуючись на вибиранні правильної відповіді (однієї чи множинної) та з використанням можливості самостійного заповнення поля «відповідь».

Так званий «конструктор» для створення тестів досить зручний у користуванні і не потребує значних додаткових знань з інформаційних технологій, – необхідно заповнити запропоновану форму за такими складовими: текст запитання, варіанти відповідей, вибір однієї правильної відповіді чи відповідей з множини, зміна переліку питань для кожного наступного тестування.

 

Перегляд загальних статистичних даних за результатами дистанційного тестування виглядає наступним чином.

Крім цього, існує можливість перегляду індивідуального результату кожного протестованого слухача:

 

Результати дистанційного тестування можна надіслати електронною поштою, або розмістити для сумісної роботи (перегляду) в «хмаринці» «OneDrive» MS Office 365.

 

Ми переглянули можливості використання сервісу «Формс» Microsoft Office 365 та переконалися, що даний сервіс достатньо надійний та ефективний для створення простих у використанні тестів перевірки знань. Його недоліками можна вважати лише обмежену варіативність  використання варіантів та форм надання відповідей.

Висновки. Системи дистанційного навчання в сучасних умовах розвитку Нової української школи продовжують своє бурхливе поширення. Немає сумнівів, що дистанційне навчання увійде в найближче десятиліття як найефективніша система підготовки і безперервної підтримки високого рівня кваліфікації фахівців. Будь-який заклад освіти або викладач вже не може вважатися носієм високої педагогічної майстерності, якщо не володіє засобами, методами і технологіями дистанційного навчання. Діяльність викладача під час організації дистанційного навчання піддається суттєвим змінам. Його першочерговим завданням стає підготовка дистанційного навчального курсу на основі вже існуючих джерел, оригінальних авторських напрацювань, які входять до його тематичних розділів. А  вміле використання такого ефективного інструментарію перевірки набутих знань, як дистанційне тестування, є неперевершеним здобутком висококваліфікованого викладача.

Відгуки про продуктивність є важливою частиною освітнього середовища, оцінка результатів навчання є одним з найбільш важливих заходів у галузі освіти. Як педагоги, ми не можемо сказати, які трансформації відбуваються в свідомості Слухачів, тому ми повинні знайти шлях для того, щоб дізнатися, що вони розуміють або не розуміють. Добре розроблений тест, навіть з кількома варіантами, може дати критичну інформацію про роботу Слухача. Завдяки швидкому зворотному зв’язку, тест може також стати важливим інструментом для Слухачів, що забезпечить оцінку їх власної діяльності та допоможе їм стати більш успішними.

Отже, тестування в системі дистанційного навчання є одним із найважливіших елементів, що вимагає правильного формування з урахування ментальних особливостей дистанційних Слухачів, специфіки предметної галузі навчання і вимог щодо забезпечення якості знань. Важливою умовою тестування, як універсального педагогічного інструмента, є частота його проведення, яка залежить від дисципліни, її ролі і місця в навчальному плані, особливостей засвоєння знань. Слід зробити тестування звичною і зручною формою регулярного контролю знань Слухачів. Необхідно пам’ятати, що тестування – це не самоціль, а ефективна форма повторення – узагальнення і впорядкування вивченого. Контрольно-оцінювальна функція навчання – це лише елемент добре організованого і технологічно продуманого освітнього процесу. Якщо Слухачі матимуть міцні знання, то їх оцінювання не становитиме особливих труднощів, в якій би формі воно не проводилось.

 

Питання і завдання для самоперевірки.

 1. Назвіть основні функції дистанційного тестування в освітньому процесі.
 2. У чому полягають переваги та недоліки дистанційного тестування?
 3. Назвіть різновиди створення дистанційних тестів.
 4. Які найбільш поширені платформи дистанційного навчання, що мають підсистеми дистанційного тестування?
 5. Назвіть найбільш використовувані самостійні платформи дистанційного тестування.

 

Література

Основна :

 1. Вишнівський В.В., Гніденко М.П., Гайдур Г.І., Ільїн О.О. Організація дистанційного навчання. Створення електронних навчальних курсів та електронних тестів. – Навчальний посібник. – Київ: ДУТ, 2014. – 140 с.
 2. Базилевич М.Д. Оцінювання знань слухачів на заняттях з інформатики. Методичні та практичні аспекти застосування та розвитку системи контролю знань в університеті: Зб. мат. наук.-метод. конф. 26 січня – 3 лютого 2004 р. – К.: КНЕУ, 2004. – С. 406-409.
 3. Биков В.Ю, Кухаренко В.М. Дистанційний навчальний процес: Навчальний посібник / За ред. – К.: Міленіум, 2005.
 4. Закон України «Про освіту». Прийнятий ВР України 09.2017 р. – Ст.1.
 5. Нова українська школа. Концептуальні засади реформування середньої школи. – [Електронний ресурс]. – К.: 2016. . – URL: НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА.
 6. Підвищення кваліфікації керівників освіти за дистанційною формою навчання/За заг. ред. В.В.Олійника. – К.: Логос , 2006. – 408 с.
 7. Сисоєва С.О., Осадча К.П.. Системи дистанційного навчання: порівняльний аналіз навчальних можливостей. – [Електронний ресурс]. – 2011. – URL: http://www.academia.edu/931578.
 8. Формування відкритого персонального веб-ресурсу викладача на основі хмарних технологій [посібн.] / Кол. авторів: Самойленко О.О., Гребеник Т.В., Бацуровська І.В. та ін. За заг. ред. Самойленко О.М., – Херсон: Гринь Д.С., 2016. – 288 с.

 

Допоміжна.

Веб-ресурси:

 1. URL: https://drive.google.com/drive/my-drive
 2. URL: https://quizlet.com/ru
 3. URL: https://www.proprofs.com/
 4. URL: https://kahoot.com/
 5. URL: https://www.classmarker.com/
 6. URL: https://www.plickers.com/
 7. URL: https://www.easytestmaker.com/
 8. URL: http://master-test.net/uk
 9. URL: http://master-test.net/uk
 10. URL: http://onlinetestpad.com/ua/tests
 11. URL : https://besmart.eduget.com/

[1]Закон України «Про освіту». Прийнятий ВР України 05.09.2017 р. – Ст.1.

 

[2]Нова українська школа. Концептуальні засади реформування середньої школи. – К.: 2016.

 

[3] Підвищення кваліфікації керівників освіти за дистанційною формою навчання/За заг. ред. В.В.Олійника. – К.: Логос , 2006. – 408 с.

 

[4] Вишнівський В.В., Гніденко М.П., Гайдур Г.І., Ільїн О.О. Організація дистанційного навчання. Створення електронних навчальних курсів та електронних тестів. – Навчальний посібник. – Київ: ДУТ, 2014. – c14.

 

[5] Базилевич М.Д. Оцінювання знань слухачів на заняттях з інформатики. Методичні та практичні аспекти застосування та розвитку системи контролю знань в університеті: Зб. мат. наук.-метод. конф. 26 січня – 3 лютого 2004 р. – К.: КНЕУ, 2004. – С. 406-409.

 

[6] Биков В.Ю, Кухаренко В.М. Дистанційний навчальний процес: Навчальний посібник / За ред. – К.: Міленіум, 2005 – c. 89.

 

[7]Підвищення кваліфікації керівників освіти за дистанційною формою навчання/За заг. ред. В.В.Олійника. – К.: Логос , 2006. – c.48.

[8]Сисоєва С.О., Осадча К.П.. Системи дистанційного навчання: порівняльний аналіз навчальних можливостей. – [Електронний ресурс]. – 2011. – Режим доступу: http://www.academia.edu/931578.

 

[9] Платформа Google. URL: https://drive.google.com/drive/my-drive

 

[10] Веб-ресурс QUIZLET. URL: https://quizlet.com/ru

[11] Веб-ресурс PROPROFS.  URL: https://www.proprofs.com/

[12] Веб-ресурс KAHOOT! URL: https://kahoot.com/

[13] Веб-ресурс CLASSMARKER. URL: https://www.classmarker.com/

[14] Веб-ресурс PLICKERS. URL: https://www.plickers.com/

[15] Веб-ресурс EASY TEST MAKER. URL: https://www.easytestmaker.com/

[16] Веб-ресурс Майстер-тест. URL: http://master-test.net/uk

[17] Веб-ресурс Online Test Pad. URL: Online Test Pad

[18] Веб-ресурс Be Smart. URL : Be Smart

1

More in the next pages!

To our wonderful community of readers:

The author has made this book available to you free of charge. We'd be really grateful if you'd consider one of the following:


 • Donating a dollar to the author

 • If you enjoyed the book, leave a like!

 • Write a few words of encouragement in the comments section below

 • Share it with your friends, you can use this shortlink:

Thanks for your generosity!
Mel, Ran, Shuli and the Ourboox team

This free digital picture e-book was brought to you by

Ourboox.com

Create your own free bookOurboox is the world's simplest free platform for creating, sharing and promoting digital picture e-books.

Join us now and make your books come true.

COMMENTS (0)

Leave a Reply