Тракийско-Странджанска област

by Nevin Caliskan

This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

Тракийско-Странджанска област

учител по български език и литература
  • Joined Feb 2021
  • Published Books 34

Географско положение и обхват

Областта е разположена между Краищенско-Средногорската, Рило-Родопската и Черноморската област, като на югоизток достига границата с Турция. Тя обхваща Горнотракийската низина, средното поречие на р. Тунджа, планините Сакар и Странджа и няколко по-ниски възвишения.

1
Тракийско-Странджанска област by Nevin Caliskan - Ourboox.com

Релеф и полезни изкопаеми

Горнотракийската низина е най-голямата низина в България (над 6 хил. кв. км). Разположена е между Средна гора и Родопите. На изток се отделя от средното поречие на Тунджа чрез Светиилийските и Манастирските възвишения и планината Сакар. Средната ѝ надморска височина е около 180 м. Чирпанските възвишения разделят низината на две полета – Пловдивско-Пазарджишко и Старозагорско. Пловдивско-Пазарджишкото има плосък релеф, формиран от наносите на р. Марица. Старозагорското е нахълмено от р. Сазлийка и нейните притоци.

3

Средното поречие на Тунджа се намира между Горнотракийската низина, Бургаската низина и Странджа. На запад се огражда от Светиилийските и Манастирските възвишения. На изток чрез хълмове, наречени Бакаджиците, се отделя от Бургаската низина. На юг е планината Сакар с най-висок връх Вишеград (856 м). В средното поречие на Тунджа има две полета – Ямболското и Елховското.

Те имат плосък релеф със средна надморска височина 80 – 100 м.

4

Странджа е разположена на изток от долината на Тунджа. Състои се от три планински дяла. Южният, който е изцяло на турска територия, е най-голям и най-висок. Тук се издига най-високият връх на планината Махиада (1031 м). Северно от него е граничният дял, по който минава границата с Турция. Той е разположен между реките Резовска и Велека. Най-високата му точка е връх Градище (710 м). На север от него се намира ниският дял Босна (501 м).

5

Полезните изкопаеми в областта не са разнообразни. В Горнотракийската низина се намира най-големият въглищен басейн в България – „Марица-изток“, както и находището на гипс при гр. Раднево. Въглища са открити и в Елховското поле, а медни руди – в Странджа. В областта има малки находища на желязна, оловна и цинкова руда.

6
Тракийско-Странджанска област by Nevin Caliskan - Ourboox.com
Тракийско-Странджанска област by Nevin Caliskan - Ourboox.com

Климат и води

Климатът в Горнотракийската низина и Ямболското поле е преходноконтинентален. Лятото е горещо, което се дължи на тропичния въздух, който нахлува от юг. В ст. Садово (близо до Пловдив) е измерена най-високата температура в България (45,2°С). Елховското поле и Странджа имат континентално-средиземноморски климат. Той се отличава с по-мека и по-влажна зима и горещо и сухо лято.

9

Температурни условия в Тракийско-Странджанската област (°С)

10

Сезонно разпределение на валежите в ТракийскоСтранджанската област (%)

11

Почви

широко разпространени са алувиално – ливадните почви и смолниците , по възвишенията има канелени горски почви , в Странджа се срещат жълтоземни почви             В речните долини има заблатени почви и влаголюбиви

растителни  видове/ върба и топола /

     Животински свят

Най – много членестоноги, земноводни и влечуги,

заек, чакал, яребици, пъдпъдък, фазан, лисица, катерица,  дива свиня и др.

За опазване на смесените гори от дъб и източен бук,

странджанската зеленика, лавровишната и др. редки растителни видове е създаден Природен парк „ Странджа” и  първият български  резерват „Силкосия”

12

Природни ресурси

     природните условия, създават предпоставки за развитие на земеделието

       отглеждат се слънчоглед, ориз, пшеница,царевица,

       памук, разнообразни плодове и зеленчуци

        тук са едни от най–големите лозови масиви в страната

       развива се туризма – богато културно – историческо наследство и красива природа

 

13

Стопанска дейност и екологични проблеми

  • добивът на полезни изкопаеми в Маришкия басейн и Странджа

  • добивът на електроенергия от въглища, замърсява въздуха

  • повечето от естествените растения са заменени със земеделски култури

  • промишлеността и прекомерната употреба на торове замърсяват

водите

  • поливното земеделие изтощава почвите и намалява тяхното плодородие

14
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

Ad Remove Ads [X]