функції інформатика by shesterkorzh - Ourboox.com
This free e-book is brought to you by
Ourboox.com

Ourboox is the world's simplest platform for creating and sharing amazing ebooks.

You too can become one of our 75,000 authors.

Join us now and start creating your own books right away.

Create your own free book

функції інформатика

Member Since
Jan 2020
Published Books
2

Голова  функционирует с поляризацией в методологии розыска и защиты информации и политики в области технологического процесса перебора информации

Картинки по запросу інформатика

Завдання інформатики  полягають у наступному

 • • досрочные и информационные процессы в буддийско-природной среде;
 • • информационная и технологическая перестройка инновационной технологической перестройки на основе результатов, полученных в ходе досрочных и информационных процессов;
 • • рішення наукових та інженерних проблем створення, впровадження та забезпечення ефективного використання комп’ютерної техніки і технології у всіх сферах суспільного життя.

Рішення задач інформатики забезпечують технічні та програмні засоби інформатизації.

Технічні та програмні засоби інформатизації – знаряддя реалізації інформатики на прикладному рівні.

У технічну структуру інформатики слід включити:

 • • апаратні засоби обчислювальної техніки і техніки, що забезпечує телекомунікації;
 • • програмні засоби;
 • • інформаційні, інформаційно-довідкові, інформаціоннопоісковие та інформаційно-керуючі системи;
 • • засоби реалізації інформаційних технологій в діяльності людини.

Складність вивчення інформатики як індустрії пов’язана з її безпрецедентною динамічністю – технічні засоби інформатики (комп’ютери, програми і засоби телекомунікацій) повністю модернізуються кожні п’ять-шість років, а відповідні технічні знання оновлюються кожні два-три роки. Одночасно модернізуються комп’ютерні мережі, архіви, бібліотеки та інформаційні системи. Підготовка та видання в традиційній друкованій формі нової навчальної літератури вимагає, як правило, від трьох до п’яти років. Тому навчальна література сьогодні не завжди встигає за темпами оновлення обчислювальної техніки (хоча великі надії в цій об

1

У той же час інформатика як наукова дисципліна зберігає своє ядро – загальні принципи, закони і методи організації обчислень і обробки інформації за допомогою електронно-обчислювальних машин. Ці принципи збережуть свою роль і значення для всіх моделей і типів ЕОМ незалежно від їх елементної бази, швидкодії та обсягів пам’яті. Разом з тим загальні закони інформатики як універсальні закони інтелектуальної діяльності зберігають свою силу при вивченні принципів обробки, накопичення і передачі інформації не тільки в комп’ютерному світі, але і в будь-яких живих організмах і людському суспільстві. На їх основі в сучасній науці поступово стали оформлятися спеціалізовані підрозділи інформатики, зокрема:

 • • соціальна інформатика виділилася в самостійну галузь інформатики порівняно недавно, і цей процес аж ніяк нс завершений. Соціальні наслідки інформатизації всіх сфер суспільного життя (економіки, політики, культури, освіти тощо) настільки великі і системними, що багато дослідників вважають, що світ переходить в нову фазу розвитку – інформаційне суспільство;
 • • філологічна інформатика виникла досить рано, оскільки саме лінгвісти (а також стіховеди та літературознавці) почали одними з перших використовувати у своїй роботі обчислювальну техніку. Досить буде згадати дослідження але машинному перекладу, що ведуться з 1950-х рр .; створення машинних словникових фондів і словників; розробку методів і алгоритмів морфологічного аналізу лексики, які лягли в основу програмного забезпечення сучасних текстових процесорів і пошукових систем; роботи по синтаксичному і семантичному аналізу текстів, що поклали початок сучасному контент-аналізу; методики атрибуції текстів на основі статистичної обробки текстів; комп’ютерні лексичні та граматичні навчальні автомати – лінгвотренажера та ін. (приклади взаємодії інформатики та філології наведені в цілому ряді робіт російських дослідників К. В. Вігурского та І. А. Пильщикова);
 • • геоінформатика (геоінформаційні системи – ГІС) заявила про себе в період бурхливого розвитку вивчення землі з космосу і грунтується на досягненнях космонавтики;
 • • останнім часом з’явився новий напрям інформатики – електронна обчислювальна машина, яка представляє собою конгломерат наукових поглядів в області економіки, менеджменту і власне інформатики і призначена для досліджень інформаційних процесів у сучасному бізнесі;
 • • можна говорити і про економічній інформатиці, яка увібрала в себе технологічні та математичні досягнення в галузі економіки і бурхливо розвивається у зв’язку із збільшеною динамікою економічних процесів;
 • • музична інформатика містить відомості про інформаційні технології в музиці, застосуванні комп’ютерних засобів при дослідженні звукових процесів і формуванні музичних звуків.
Картинки по запросу інформатика

Таким чином, інформатика як наука вбирає в себе всі сучасні досягнення в області комп’ютерної техніки, комунікацій, інформаційних технологій і знаходить застосування в самих різних областях людської діяльності.

2

Картинки по запросу інформатика

Microsoft Office Excel обробляє дані за допомогою формул і вбудованих стандартних функцій.

Формула рівняння або вираз. В осередку електронної таблиці формула – введене вираз, завжди починається зі знака рівності “=” і містить далі константи (числа), оператори, функції і посилання – адреси осередків. Введені в формулу адреси осередків визначають, як значення комірки залежить від даних в інших осередках поточного листа, листів тієї ж книги або інших книг.

Наприклад, в комірці С5 формула = A4 * D7 буде множити дані з комірки А 4 на дані з комірки D1. В осередку листа формула видна тільки в момент введення або редагування, а після введення осередок виводить результат обчислень. Коли табличний курсор виділяє осередок з формулою, то її можна побачити в рядку формул.

Константа є готовим (невичісляемое, постійне) значення, яке введено в осередок: текст, цілі і дробові десяткові числа (в тому числі процентні та грошові формати), дати, час. Наприклад, число 210, дата 09.04.2011 і текст “Разом” – константи, а вираження = (35 + 590) * 23 і = 0,13 * CУMM (C9: D29) – формули, в які входять числові константи 35,590, 23 і 0,13. Самі формули не є константами.

Оператори визначають дії у формулі (додавання, множення, ділення, порівняння, а також об’єднання). Арифметичні оператори +, -, *, / вводять знаки плюс, мінус, помножити, розділити, наприклад: = (B4 + 25 * C4) / ( D5-F5). Оператор відсотків% записується впритул до числа або адресою осередки і відповідає поділу на 100. Формула = (1 + 5%) вирахує значення 105%, а формула = С5 * (1 + 5%) еквівалентна = С5 * 1,05 і обчислює 105 % числа в комірці С5. Оператор зведення в ступінь Λ ( “кришка”) знаходиться на клавіші 6англ. Наприклад, формула = 3 ^ 4 означає 34 і поверне значення 81. Термін “повертати” щодо формул і функцій табличній обробки даних означає “виводити в якості значення осередку”. Набираються і вводяться дані, формули, функції і після обчислення повертається результат – число, текст.

3

Функції

Слово “функція” (лат. Functio – виконання) в звичайному розумінні означає діяльність, обов’язок, роботу, роль.

В математиці функція – змінна величина, залежна від зміни незалежної змінної – аргументу. Функція може бути представлена відповідністю у = f ( х), а також формулою, таблицею, графіком, діаграмою.

Картинки по запросу інформатика

 

4

Інформатика як навчальний предмет в середній школі. Мета, функції, задачі та значення шкільного курсу інформатики.

Початком формування інформатики як наукової дисципліни, що вивчає загальні властивості інформації та інформаційних процесів, а також методів і засобів їх забезпечення слід вважати 1895 р., коли в Брюсселі був створений Міжнародний бібліографічний інститут. Після Другої Світової війни стрімко розвивалася кібернетика – наука про управління і зв’язки в різних системах. Появу кібернетики пов’язана з публікацією в 1948 р. американським вченим Норбертом Вінтером книги „Кібернетика або управління і зв’язок в тварині і машині”. Паралельно розвивається і комп’ютерна техніка, розробляються ЕВМ. Поступово кібернетика стає більш загальною наукою (про перетворення інформації). Після появи терміну „кібернетика” в світовій науці починають використовувати термін Computer Science. На рубежі 60-70-х рр. вводять термін „Informatigue” для позначення сфери автоматизованої обробки інформації. Слово „інформатика” утворене з слів „інформація” і „автоматика”.

Інформатика – це наука про інформацію та інформаційні процеси в природі і суспільстві, методах та засобах пошуку, збирання, отримання, обробки, збереження, представлення, передачі інформації і управління інформаційними процесами.

Інформатика – комплексна наукова та інженерна дисципліна, об’єктом якої є інформаційний процес будь-якої природи; предметом – нові інформаційні технології, які реалізуються за допомогою комп’ютерних систем; методологією– філософські основи природничих і гуманітарних наук, а також обчислювальний експеримент.

Картинки по запросу інформатика

5

Основні цілі предмету інформатика:

1) сформувати знання, уміння і навички, необхідні для раціонального використання засобів сучасних ІТ при розв’язанні задач, пов’язаних з обробкою інформації, її пошуком, систематизацією, збереженням, поданням, передачею;

2) ознайомити учнів з роллю нових інформаційних технологій у сучасному виробництві, науці, повсякденній практиці, з перспективами розвитку обчислювальної техніки;

3) закласти основи інформаційної культури учнів.

Картинки по запросу інформатика

1. Світоглядна функція навчального предмета „інформатика” зв’язана з розкриттям ролі інформаційних процесів у природі, техніці, суспільстві, з розкриттям значення нових інформаційних технологій для розвитку продуктивних сил суспільства, зі зміною характеру праці людини. Вивчення цих питань важливо для формування сучасної інформаційної картини світу, а також світогляду школярів.


2. Загальноосвітня ф-я інформатики пов’язана з оволодінням учнями комплексом знань, умінь і навичок, необхідних для майбутньої професійної діяльності в інформаційному суспільстві, з вивченням на сучасному рівні предметів природничо-математичних і гуманітарних циклів, із продовженням вивчення інформатики в різних формах неперервної освіти.

Курс інформатики відіграє значну роль у формуванні загальнонаукових умінь і навичок (організаційних, комунікативних, загально пізнавальних, контрольно-оцінювальних), до яких також належать уміння адекватно підбирати програмний засіб для вирішення поставленого завдання (використовувати його як інструмент пізнавальної діяльності). Крім цього у процесі вивчення даного навчального предмета в учнів формуються і розвиваються потреби безмежно розширювати і поглиблювати свої знання.

3. Виховна функція шкільного курсу інформатики полягає у розвитку мислення і здібностей учнів, у виховані інформаційної культури учнів, а також пов’язана з підготовкою школярів до життя і роботи в інформаційному суспільстві, з підготовкою до продовження освіти. Курс інформатики має великі можливості для формування, підтримки і розвитку інтересу учнів до різних способів придбання знань.

Комп’ютерно-орієнтовані засоби навчання варто використовувати протягом усього навчання в школі, тобто з 1 по 12 класи, а вивчення самостійної навчальної дисципліни „інформатика” доцільно здійснювати з 7 по 12 класи, а саме:

¤ у 1-6 класах варто використовувати комп’ютер як засіб педагогічної діяльності. Пропедевтичний курс інформатики за умови належного технічного забезпечення може викладатися на окремих уроках за рахунок годин варіативної складової навчального плану, чи інтегруватися з навчальним предметом „математика”;

¤ у 7-9 кл. слід викладати базовий курс інформатики;

¤ у 10-12 кл. слід використовувати інформаційні технології для поглиблення профільної (професійної) підготовки учнів з урахуванням спеціалізації навчального закладу (або класу). У фізико-математичних класах пропонується поглиблене вивчення інформатики.

 

6

ЦІКАВА ІНФОРМАТИКа

Похожее изображение

 1. 2. Минають дні, минають роки. Прогрес крокує повсякчас, І вже новиночки науки Прийшли до школи і до нас. Просторий клас, а в нім машини, І кожному – як би пізнать Світ, що несе в собі таїни, Твій розум прагне розгадать. Тож не барімося, – до діла І зараз конкурс проведем, Та інформатиків умілих Сьогодні тут ми віднайдем.
 2. 3. Розважальні загадки: 1. В комп’ютера, як і в людини, В роботі органи єдині. Скажіть, як те, що замість серця, В комп’ютерних відсіках зветься? (Процесор) 2. Про нього знаємо ми нині: З ним справу мають в медицині. Біолог з ним теж справу має, І комп’ютер від нього страждає. (Вірус) 3. Існує їх 10. І знає їх кожний: Писати всім можна. Для комп’ютера ж тільки Лиш 2 головні. Про що йде мова? Хто скаже мені? (Цифри 0 і 1) 4. 3 ним справу має архітектор, З ним справу має будівельник. Хто за комп’ютером працює, До нього теж давно вже звик. Скажіть, про що іде тут мова — Назвіть одне англійське слово. (Windows) 5. В 1кг— 1000 г, В 1км — 1000 м. А скільки байтів у 1 кілобайті? (210 = 1024) 6. Якщо ви поїдете до Каліфорнії, будете там працювати з комп’ютером і протягом 2-х годин жодного разу не зробите цього, то вас оштрафують на 500 доларів. Що саме ви повинні зробити, щоб уникнути штрафу? (Обов’язкову перерву для відпочинку)
 3. 4. «Лінивому не розгадати, кмітливому на роздуми – секунди» 1. Назва якого пристрою в комп’ютері з англійської мови дослівно переводиться як “Радісна палиця”? (джойстик, joy – радість, stick – палиця) 2. Назва якої відомої комп’ютерної фірми може бути перекладена з англійської мови як “Дрібном’яка” ? (Microsoft) 3. Спочатку, коли винайшли маніпулятор миша, його називали ім’ям одного з героїв російської народної казки. Якої? (Колобок)
 4. 5. 4. Зона пам’яті для тимчасового зберігання інформації (Буфер) 5. Ділянка доріжки магнітного диска (Сектор) 6. Який алгоритм виконує Місяць (Сонце)? (Циклічний) 7. Який алгоритм виконується залежно від певної умови? (Розгалужений) 8. Пристрій для введення графічної та текстової інформації, надрукованої на папері (Сканер)
 5. 6. 9. Пам’ять, яка складається з інформації, яка записується під час виготовлення комп’ютера і не може бути змінена (Постійна пам’ять) 10. Периферійні пристрої взаємодіють з процесором через… (Порти) 11. У якому році був створений перший радянський кишеньковий мікрокалькулятор? (кінець 1973) 12. Винахід Блеза Паскаля 1642 року істотно полегшив роботу його батька королівського інтенданта Нормандії. У 1673 році винахід Лейбніца зробив можливим виконувати вже всі операції. Обидва учених могли легко обійтися без допомоги своїх винаходів, чого не скажеш про 80% школярів, які, згідно з тестами, не зможуть без сучасних варіантів винаходу XVII століття виконати жодну операцію. Яку назву отримав винахід Паскаля і Лейбніца? (арифмометр)
 6. 7. 13. Один американський математик сказав: «він зробить все, що Ви захочете, але це може істотно відрізнятися від того, що Ви мали на увазі». Про кого або про що він говорив? (про комп’ютер) 14. У Англії давно була написана програма, призначена для використання в офісах крупних компаній. За принципом дії вона нагадує антивіруси, але використовується для іншої мети. Для якої? (для знищення ігор) 15. Якою інфекцією може заразитися комп’ютер? (вірусом)
 7. 8. 16. Згідно закону Мерфі, вирішення складної задачі треба доручити ледачому учневі. А чому? (він завжди знаходить легкий шлях) 17.Японець витрачає на це 880 доларів в рік, американець – 1000 доларів, а найжадібніше споживають це швейцарці. Середній житель Швейцарії витрачає в рік 1234 долари. На що ж? (на інформацію: газети, журнали, Інтернет)
 8. 9. 1. Віртуальна… (пам’ять). 2. Материнська… (плата). 3. Компакт-… (диск). 4. WЕВ-… (сторінка). 5. Властивості… (алгоритму). 6. Текстовий… (редактор). 7. Робочий… (стіл). 8. Операційна… (система). 9. Прикладна… (програма). 10. Права… (доступу). 11. Системна… (шина). 12. Системний… (блок). 13. Графічний… (редактор). 14. База… (даних). 15. Електронна… (пошта). 16. Панель… (управління). 17. Пошуковий… (сервер). 18. Оперативна… (пам’ять). 19. Всесвітнє павутиння… (Інтернет). 20. Жорсткий… (диск).
7

Цікаві факти з інформатики

Картинки по запросу інформатика

• Наука0 Перша ЕОМ була сконструйована в 17 столітті французьким математиком , фізиком , філософом і письменником Блез Паскальом. У 1994 році сенсаційну перемогу над шахматистом Гаррі Каспаровим здобув компютер. В Італії за відправку електронних листів без згоди одержувача можна «заробити» 3 роки в’язниці. Мало кому відомо ім’я Дугласа Карла Енгельбарта , проте це не заважає практично 1 мільярду людей щодня користуватися його винаходами , найпопулярніше з яких – комп’ютерна миша. Зараз Дуглас Енгельбарт – один з найбільш високооплачуваних співробітників « мишачого магната » Logitech . І хоча він так і не став бізнесменом , зараз про нього практично не згадують і його гонорари не вимірюються шести- або семизначними числами , ми то знаємо , хто випередив свій час і першим створив те , що приписують собі хитрі магнати. Це геніальне пристосування , без якого зараз гальмується будь-який робочий процес на комп’ютері , розробили випадково. Просто існуючі маніпулятори ( джойстики , світлові пір’я і клавіатура ) уповільнювали процеси віконними середовища , і Дуглас оперативно придумав додаток , здатний полегшити вже існуючі процеси . Пристосування виявилося геніальною знахідкою! суперкомп’ютер Earth Simaulator  Згідно з рейтингом найпотужнішим на сьогодні суперкомп’ютером є японський Earth Simaulator. Як можна здогадатися з назви, він призначений для досліджень в області метеорології, океанології та інших наук про Землю. Його 5120 процесорів можуть виконувати до 36 трильйонів операцій в секунду – це майже втричі більше по продуктивності від найближчого конкурента з Америки.       Чарльз Беббідж – Творець аналітичної лічильної машини , він витратив на її розробку 10 років , але не побачив своє дітище у дії. Наприкінці 20 століття її відтворили – і вона запрацювала.     С. А. Лебедєв – Перший творець комп’ютера в нашій країні.Під його керівництвом в 50 -х роках були побудовані серійні лампові ЕОМ БЕСМ- 1 , БЕСМ- 2 , М- 20 . У той час ці машини були одними з кращих у світі. Найбільш інформаційноємними є молекули ДНК , які мають дуже малий розмір і щільно упаковані. Це дозволяє зберігати величезну кількість інформації (до 1021 біт в 1 см3) , що дає організму розвиватися з однієї єдиної клітини, що містить всю необхідну генетичну інформацію. Сучасні мікросхеми пам’яті дозволяють зберігати в 1 см3 до 1010біт інформації , проте це в 100 млрд. раз менше, ніж в ДНК. Можна сказати , що сучасні технології поки програють біологічній еволюції.     Молекула ДНК є найбільш довготривалим носієм інформації , яка протягом десятків тисяч років ( людина) і мільйонів років (деякі живі організми ) , зберігає генетичну інформацію даного виду. Новий підхід до дистанційної освіти запропонувала канадська компанія Telbotics. Тепер, якщо дитина захворіла (або не зможе самостійно пересуватися), в школу за нього відправиться «половина» робота на ім’я PEBBLES. Цілком він складається з двох машин, кожна з яких оснащена 15-дюймовим сенсорним екраном, потужним процесором, відеокамерою, двома мікрофонами, стереодинаміками і принтером зі сканером, щоб виконувати письмові завдання. Робот – клієнт залишається з дитиною, а робот – сервер відправляється на заняття. Коли починається урок , системи з’єднуються по швидкісній лінії , і дитина чує і бачить все , що відбувається в класі. За допомогою джойстика він може керувати роботом – отримувати завдання , роздруковувати контрольні роботи і навіть відповідати на запитання вчителя. Співробітники Telbotics стверджують , що добилися високого рівня присутності. Тепер роботам залишилося навчитися самостійно пересуватися і встановлювати бездротове з’єднання : тоді вони будуть практично самостійні, і учень з їх допомогою зможе на відстані як би ходити по школі і спілкуватися з друзями. У нашій країні до кінця 2006 року кількість комп’ютерів, підключених до Інтернету, склало понад 350 млн., а в усіх країнах світу приблизно 1 мільярд. Ступінь інформатизації суспільства: США – 1 місце, Японія – 2 місце.                                                                                                            Сучасні мишки для компютера мають інші механізми зчитування ніж їх попередники, і тому компанії,які  їх випускають, вільні від будь-яких зобов’язань перед винахідником. П’ять років розробляли програму для суперкомп’ютера Токійського університету. По ній він за 400 годин обчислив майже півтора трильйона цифр цього числа після коми.Це число П-3.14….. І останній, не менш цікавий факт про інформатику: У листопаді 1962 через дефіс, який був пропущений в комп’ютерній програмі, довелося підірвати ракету, що стартувала з мису Канаверал до Венери.

8

Основні принципи

Картинки по запросу інформатика

Виконання поставлених перед нею завдань обчислювальна машина може забезпечувати за допомогою переміщення певних механічних частин, руху потоків електронівфотонів або за рахунок використання ефектів від інших добре вивчених фізичних явищ. На сьогодні більшість найпоширеніших типів використовуваних обчислювальних машин — електронні обчислювальні машиниАрхітектура обчислювальних машин може безпосередньо моделювати розв’язувану проблему, максимально близько (у значенні математичного опису) відображаючи досліджувані фізичні явища. Так, електронні потоки можуть використовуватися як моделі потоків води при моделюванні гребель або дамб. Сконструйовані таким чином аналогові обчислювальні машини були звичними у 1960-х роках, проте сьогодні є достатньо рідкісним явищем. У більшості сучасних обчислювальних машин задачу спочатку описують у математичних термінах, при цьому всю необхідну інформацію представляють у двійковому вигляді (у вигляді одиниць і нулів), після чого дії з її обробки зводяться до застосування простої алгебраїчної логіки. Оскільки практично всю математику може бути зведено до виконання булевих операцій, достатньо швидку електронну обчислювальну машину може бути застосовано для розв’язання більшості математичних завдань (а також і більшості таких завдань з обробки інформації, які може бути легко зведено до математичних).

9

Історія

Картинки по запросу інформатика

Багато задач, які сьогодні розв’язує інформатика, давно розроблялись в руслі інших дисциплін: бібліотечній справібібліографіїлінгвістики тощо. Ще на початку 20 століття бельгійський юрист і науковець Поль Отле запропонував об’єднати комплекс процесів із збирання, обробки, зберігання, пошуку і розповсюдження наукових документів під загальною назвою «документація», що іноді служить синонімом терміну «інформатика». 1931 року Міжнародний бібліографічний інститут[en], заснований П. Отле і бельгійським юристом і громадським діячем Анрі Лафонтеном 1895 року, було перейменовано на Міжнародний інститут документації[en], а 1938 року — на Міжнародну федерацію з документації[en], яка й надалі лишається основною міжнародною організацією, що об’єднує фахівців з інформатики та науково-інформаційної діяльності.

1945 року з’явилася стаття американського науковця та інженера В. Буша «Можливий механізм нашого мислення[en]», в якій вперше було широко поставлено питання про необхідність механізації інформаційного пошуку. Міжнародні конференції з наукової інформації (Лондон, 1948; Вашингтон, 1958) знаменували перші етапи розвитку інформатики. Важливе значення мало дослідження закономірностей розсіювання наукових публікацій, проведене С. Бредфордом (Велика Британія, 1948). До середини 60-х років 20 століття розроблялись в основному принципи і методи інформаційного пошуку та технічні засоби їхньої реалізації. У. Баттен (Велика Британія), К. Муерс[en] і М. Таубе[en] (США) заклали основи координатного індексуванняБ. Вікері, Д. Фоскет (Велика Британія), Дж. Перрі, А. Кент[en], Дж. Костелло, Г. П. Лун, Ч. Берньер (США), Ж. К. Гарден (Франція) розробили основи теорії і методики інформаційного пошукуС. Клевердон[en] (Велика Британія) дослідили методи порівняння технічної ефективності інформаційно-пошукових систем різного типу. Р. Шоу (США) і Ж. Самен (Франція) створили перші інформаційно пошукові присторої на мікрофільмах і діамікрокартах, що стали прообразами багатьох спеціальних інформаційних машин. К. Мюллер і Ч. Карлсон (США) запечатлел новую методику репродукции документа, который я получил в основе  репродукции .

Ситуация в сфере информационных технологий определяется значимостью розовых и научных особенностей науки и техники, а также все существующие в этой области технологии  машиностроения .

10
This free e-book is brought to you by
Ourboox.com

Ourboox is the world's simplest platform for creating and sharing amazing ebooks.

You too can become one of our 75,000 authors.

Join us now and start creating your own books right away.

Create your own free book