אולימפיאדה by gali - Illustrated by גאלי - Ourboox.com
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

אולימפיאדה

by

Artwork: גאלי

  • Joined May 2016
  • Published Books 3

הַהַשרָאָה לַמִשׂחָקים הָאוֹלימפּיים שֶל יָמֵינוּ בָּאָה מִן הַמִשׂחָקים שֶהִתקַיימוּ בּיָוָון הָעַתיקָה.

הָאוֹלימפּיָאדָה הָרִאשוֹנָה בָּעֵת הַחֲדָשָה נֶעֶרכָה בּאָתוּנָה, בּירַת יָוָון, בּ -1896.

2
אולימפיאדה by gali - Illustrated by גאלי - Ourboox.com

, הָרַעיוֹן הַמֶרכָּזי שֶל הָאוֹלימפּיָאדָה הוּא הַהִצטַיינוּת הָאישית והַהֶישֵׂגים הַקבוּצָתיים, ולָאו דַווקָא הַתַחֲרוּת בֵּין הַמדינוֹת

.לָכֵן בּוֹחֶרֶת הַוַועֲדָה הָאוֹלימפּית הַבֵּינלאוּמית אֶת הָעיר שֶתאָרֵח אֶת הָאוֹלימפּיָאדָה, ולֹא אֶת הַמדינָה

4
אולימפיאדה by gali - Illustrated by גאלי - Ourboox.com

 

שוּם מדינָה אֵינָה ‘מנַצַחַת’ בּאוֹלימפּיָאדָה, והַמנַצחים אֵינָם זוֹכים בּכֶסֶף.

הַיחידים והַקבוּצוֹת מִתחָרים עַל מֶדַליוֹת זָהָב (מָקוֹם רִאשוֹן), מֶדַליוֹת כֶּסֶף (מָקוֹם שֵני) וּמֶדַליוֹת אָרָד (מָקוֹם שלישי), וכֵן עַל הַתהילָה הָרַבָּה שֶזוֹכֶה לָהּ כָּל מִשתַתֵף בַּתַחֲרוּיוֹת

6
אולימפיאדה by gali - Illustrated by גאלי - Ourboox.com

ַמִשׂחָקים הָאוֹלימפּיים בעת העתיקה זמן התקיימו תחילה במסגרת חג דתי. תחילה התקיים רק מרוץ אחד, נמשכו בשׂיאם המִשחקים אבל חמישה ימים ונכללו בהם מקצועות כגון: היאבקוּת ומרוץ מרכּבוֹת.

רק גברים הורשו להשתתף במִשחקים ולִצפּות בהם. נשים קיימו משחקים משלהן לכבוד האֵלָה הֵרָה.

8
אולימפיאדה by gali - Illustrated by גאלי - Ourboox.com

הַמשׂחָקים הָאוֹלימפּיים נִפתָחים בּטֶקֶס מַרשים מאוֹד. 


הַחֵלֶק הַחָשוּב בּיוֹתֵר בַּטֶקֶס הוּא הַדלָקַת מַשׂוּאַת הָאוֹלימפּיָאדָה מִלַפּיד בּוֹעֵר.

קבוּצוֹת שֶל רָצים נוֹשׂאוֹת אֶת הַלַפּיד מֵאוֹלימפּיָאדה שֶבּיָוָון, אֲתַר הַמשׂחָקים הָאוֹלימפּיים בָּעֵת הָעַתיקָה, אֶל הָאיצטַדיוֹן שֶהַמִשׂחָקים יִתקַיימוּ בּוֹ .

10
אולימפיאדה by gali - Illustrated by גאלי - Ourboox.com

הַטֶקֶס הַזֶה הֵחֵל בּ -1928, כּשֶהַבָּרוֹן פּיֶיר דֶה קוּבֶּרטֶן , מיַיסֵד הָאוֹלימפּיָאדָה בַּתקוּפָה הַחֲדָשָה, קָרָא לָאַתלֶטים לִשמוֹר עַל מַשׂוּאַת הָרוּחַ הָאוֹלימפּית הַמִתחַדֶשֶת.

12
אולימפיאדה by gali - Illustrated by גאלי - Ourboox.com

מִדֵי אַרבַּע שָנים שוֹלחוֹת 120 אוֹ יוֹתֵר מדינוֹת אֶת הַספּוֹרטָאים הַמִצטַיינים שֶלָהֶן להִתחָרוֹת בַּמִשׂחָקים הָאוֹלימפּיים .

כּ -7000 ספּוֹרטָאים וּספּוֹרטָאיוֹת מִתחָרים בּיוֹתֵר מֵ -20 עַנפֵי ספּוֹרט שוֹנים. בּנֵי אָדָם בָּעוֹלָם מיליוֹנֵי כּוּלוֹ עוֹקבים אַחֲרֵי אֵירוּעֵי הַספּוֹרט הָאֵלֶה בּטֶלֶוויזיָה.

14
אולימפיאדה by gali - Illustrated by גאלי - Ourboox.com

סמל ציוד ציוד ציוד ציוד ציוד ציוד ציוד ציוד ציוד ציוד ציוד ציוד ציוד ציוד ציוד אולימפיאדת ציוד ציוד ציוד  מודרני, שילוב חמש טבעות המסמל את היבשות בעולם. צבועות בצבעים חמש הטבעות הנפוצים ביותר ש דגלי מדינות  צבועות בהן כך שלפחות צבע אחד מכל דגלי מדינות העולם מצוי בטבעות.

16
אולימפיאדה by gali - Illustrated by גאלי - Ourboox.com

ענפי הספורט שכללו המשחקים האולימפיים ביוון העתיקה היו:

הידלקות דיסקוס

היאבקות

אגרוף

פאנקרטיון  ( שילוב בין היאבקות לאיגרוף ), 

ריצה ,

קפיצה לרוחק

הטלת כידון 

ו מרוץ מרכבות .

18
אולימפיאדה by gali - Illustrated by גאלי - Ourboox.com

המנצחים זכו לזרי עלי עץ זית, המדליות של אותם זמנים, להערצה, פסלים ולשירים שהנציחו אותם

20
אולימפיאדה by gali - Illustrated by גאלי - Ourboox.com

המפסידים לא קיבלו דבר, כיוון שביוון העתיקה המושג של השתתפות למען ההשתתפות לא היה קיים. במשחקים השתתפו גברים בלבד.

22
אולימפיאדה by gali - Illustrated by גאלי - Ourboox.com

לא רק שנשים נשואות לא הורשו להשתתף, גם נאסר עליהן לצפות במשחקים. נשים שנתפסו מציצות הוצא להורג.

24
אולימפיאדה by gali - Illustrated by גאלי - Ourboox.com

משחקים אולימפיים התקיים בעת העתיקה במשך 1168 שנים ופער ארבע שנים בין משחקים נשמר באדיקות רבה, מה שיצר מחזוריות מקודשת ו”סגורה “.

מסיבה זו – קיום סדיר של המשחקים, ולעתים גם כאלה שלא שחוקו, אך נספרו כאילו נערכו, וזאת על-מנת שלא לפגוע במחזוריות המקודשת – נהגו היסטוריונים להשתמש במניין האולימפיאדות על מנת לציין אירועים חשובים.

בשנת  394  לספירה גרמה התערבות הקיסר  תאודוסיוס הראשון  לביטול המשחקים כחלק מהתקפותיו על ה פגניות .

26
אולימפיאדה by gali - Illustrated by גאלי - Ourboox.com

המסורת האולימפית חודשה בשנת  1894  בוועידה בינלאומית, בהשתתפות נציגים מ -13 ארצות ב שהתקיימה סורבון  שב פריז זמן זמן זמן זמן זמן זמן , הוחלט פה אחד על חידוש המשחקים האולימפיים.

את הרעיון מי שהוביל היה הברון  פייר דה קוברטן . דה קוברטן הוא אשר טבע את הסיסמה “לא הניצחון חשוב אלא ההשתתפות”, אך גם את הסיסמה שהפכה לסיסמת הספורט בכללותו:

“מהר יותר, גבוה יותר, חזק יותר!”.

28
אולימפיאדה by gali - Illustrated by גאלי - Ourboox.com

כמתבקש, משחקי המחודשים ראשונים, שנערך

ב- 6 באפריל  1896 , התקיים ב אתונה .

במשחקים אלו השתתפו 245 מתחרים מ -14 מדינות ב -43 תחרויות, למעלה מ -200 מהם היה יווני.

לפני כן לא ברירת ברירת ברירת ברירת אורגן תחרויות בינלאומיות בסדר לטלפונים כזה.

תביעתה של  יוון  שכל המשחקים יתקיימו בשטחה לא ברירת ברירת ברירת ברירה התקבל, והוחלט על סבב במדינות העולם השונה.

בהתאם להחלטה זו, ארבע שנים מאוחר יותר במשחקים שהתקיים ב פריז 

30
אולימפיאדה by gali - Illustrated by גאלי - Ourboox.com

32
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

Ad Remove Ads [X]
Skip to content