שאלוני ביקורת פנימית – מכל מלמדי השכלתי by דוד אברמוב DAVID AVRAMOV - Illustrated by דוד אברמוב - Ourboox.com
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

שאלוני ביקורת פנימית – מכל מלמדי השכלתי

by

Artwork: דוד אברמוב

מייסד ויו"ר תנועת כמוך, כיום נשיא התנועה http://www.kamocha.org/ מייסד הרשת החברתית העולמית לתרומה לקהילה - לאדם לחי ולסביבה http://www.give4u.org/ יזם Read More
  • Joined Sep 2015
  • Published Books 23

תוכן עניינים – עמוד 1-2

רקע – עמוד 3-5

שאלון – אבטחת המידע במערכות המידע הממוחשבות – עמוד 6-8

שאלון – בקרת תכנון – עמוד 9-10

שאלון – מדיניות שיווק – מחירים ותנאי מכירה – עמוד 11-12

שאלון – בקרת איכות בנייה – עמוד 13-15

שאלון – שיווק – שרותי מכירה חיצוניים – עמוד 16-18

שאלון – ביטול חוזי מכירה – עמוד 19

שאלון – הצעות מחיר/תקציב/ביצוע – עמוד 20-21

שאלון – נכסים מניבים – מעקב גבייה ובטחונות – עמוד 22-23

שאלון – ניהול השקעות – עמוד 24-25

שאלון – תחזוקת ציוד – עמוד 26-27

שאלון – חיוב וגביית דמי אחזקה משוכרים ואחרים – עמוד 28-29

שאלון – התחשבנות עם ספקים – עמוד 30-31

שאלון – מחלקת תב”ע ורישום מקרקעין – עמוד 32-33

שאלון – ניהול רישום נכסי מקרקעין – עמוד 34-35

שאלון – לוחות זמנים בבצוע פרויקטים – עמוד 36-37

1

שאלון – ניתוח כלכלי של פרויקט – עמוד 38-39

שאלון – ערבויות מקבלנים – עמוד 40-41

שאלון – הוצאות הנהלה וכלליות – עמוד 42-43

שאלון – בקרת קופות – עמוד 44

שאלון – ביקורת מזון ומשקאות – עמוד 45-46

שאלון – עבודות שיפוצים במלון – עמוד 47-48

שאלון – משאבי אנוש – עלויות שכר וגיוס כוח אדם – עמוד 49-51

שאלון – ניהול חשבונות עו”ש בבנקים – עמוד 52-53

שאלון – חיוב וגבייה בעיסקאות משולבות – עמוד 54-55

שאלון – מכירות ושיווק – הסכמים עם סוכני תיירות פנים – עמוד 56-57

שאלון – ביקורת לקוח סמוי – עמוד 58-60

שאלון – שאלון ביקורת למנהלי קרנות נאמנות בנושא תפעול וברוקראז’ – עמוד 61

שאלון – שאלון ביקורת בנושא תיקון טעויות במחירי היחידה והפדיון ופיצוי בעלי היחידות – עמוד 61

שאלון – שאלון ביקורת למנהלי קרנות נאמנות, מנפיקי תעודות סל וחברות בעלות רישיון לניהול תיקי השקעות בנושא תגמול מנהלי תיקי השקעות ובעלי תפקידים נוספים – עמוד 61

2

שאלון – שאלון ביקורת למנהלי קרנות נאמנות בנושא ניהול השקעות ושימוש בחשבונות מפצלים – עמוד 61

שאלון – שאלון ביקורת בנושא סביבת הבקרה של מנהל הקרן – עמוד 62

שאלון – שאלון ביקורת בנושא עמלות המשתלמות על עסקאות בניירות ערך, אופציות וחוזים עתידיים – עמוד 62

שאלון – שאלון לנאמנים לקרנות נאמנות – עמוד 62

שאלון – ביקורת משאבי אנוש – עמוד 62

שאלון – ביקורת לבדיקת סעיף מזומנים – עמוד 62

3

רקע

בין השנים 1972-1975 שרתתי בתור מש”ק בטחון שדה בחיל האוויר, שם בצעתי בין היתר ביקורות על תפקוד היחידות השונות בכפוף לפקודות בנושא.

נכנסתי למקצוע הביקורת הפנימית בשנת 1976, לאגף הביקורת הפנימית בבנק דיסקונט, שם היה לי את כור ההיתוך של המקצוע במשך 11 שנה.

למדתי מהממונים עלי את רזי המקצוע בתחום הפיננסי, התפעולי ומערכות המידע, בסניפי הבנק, מחלקות מקצועיות וחברות הבת.

הסיפוק שהיה לי מהעבודה והערכה שקיבלתי הן מהממונים והן מהמבוקרים, הביאו אותי למסקנה שהייחודיות בפועלי נבעה הן ממקצועיות של הפרדה בין טפל לעיקר, הן מאובייקטיביות הנלמדת באנתרופולוגיה והן מיחסי אנוש.

בשתי מילים ביקורת בונה.

לאחר מכן כיהנתי כל פעם במשך 3 שנים בתחומים שונים:

מבקר פנימי של מחוז ת”א במנהל מקרקעי ישראל

יועץ בכיר בחברת קומסק בתחומי בקרה בטחון ובקורת מערכות מידע

סגן מבקרת הפנים של קבוצת אפריקה ישראל

עוזר למבקרת הפנים של בנק לפיתוח התעשייה

4

מומחה מבקר מערכות מידע ממוחשבות בבנק הבינלאומי הראשון

ייעוץ לבקרה וניהול עמותות פעילות למען הקהילה

ומאז יש לי עסק הנותן שרותים בכל תחומי הביקורת באמצעות קבלני משנה, בארץ ובחו”ל.

CONSTRUCTIVE-AUDIT.COM

 

על רקע הניסיון הרב שצברתי בתחומים שונים במקצוע והיות ואני רואה בלשכת המבקרים הפנימיים בית מקצועי, החלטתי לשתף את הלשכה וחבריה מחלק מהידע שצברתי במשך השנים, ללא חשיפה של דוחות ביקורת.

לטעמי, שאלוני ביקורת בנושאים שונים, מלמדים על צורת חשיבה גם לגבי נושאים אחרים שלא קשורים לשאלון מסוים.

ספר זה הוא דוגמה לביטול אגו,ידע אינו כוח אלא מוח.

ברצוני לשפר את יכולות המבקרים בארץ, ואני גאה על כך.

הנני תקווה שיעשו זאת אחרים ואפשר שהלשכה תציג מאגר של שאלונים שתקבל מכל מבקר שיהיה מוכן לעשות כמוני.

5

שאלון – אבטחת המידע במערכות המידע הממוחשבות

מטרות הביקורת

 

שיטה וגבולות הביקורת:

בהיבט אסטרטגי, היבט השמירה על הסודות העסקיים, היבט הסטטוטורי

 

תמונת מצב:

רקע

סביבת המחשוב

מיקום במבנה הארגוני – אחריות וסמכות

 

סקר אבטחת מידע :

אם נעשה לפני הביקורת

דיווח ודיון בממצאי הסקר בפורום הנהלה

מסקנות כלליות המתייחסות לסקר

מדיניות וועדת היגוי

6

נהלים

 

תיעוד

 

מודעות

 

פגיעות בעקרון מידור מידע

 

היבט סטטוטורי – הגנת הפרטיות ומאגרי מידע:

השתלשלות הפרסום ברשומות

דיוור ישיר – ממאגר שנרכש (לקוחות פוטנציאליים)

נושאים שלא טופלו בשעתו במסגרת סקר אבטחת המידע:

קישוריות לאינטרנט

רקע

מטרות השימוש באינטרנט של המשתמשים בחברה

קונפיגורציית הקישוריות 

7

הפוטנציאל לפגיעות במערכות המידע

 

תקציב

 

סיכום והמלצות בהתאמה לסעיפי הממצאים

 

תמצית מנהלים המצורפת לדו”ח הביקורת:

רקע

נושאים מודגשים (אזכור הסעיפים שבדו”ח)

8

שאלון – בקרת תכנון

רקע:

תכנית העבודה

בחירת הנושא

מטרת הבדיקה

 

שיטה וגבולות:

נתונים כלליים

מדגם הבדיקה

ממצאים:

הנחות יסוד בהתייחסות לנושא תכנון

 

שיטת הצגת הממצאים בחוות דעת של מומחה מקצועי:

פרמטר תוכניות מתכננים

פרמטר דוחות פרטניים

פרמטר דוח משוב

פרמטר דוח ריכוז ממצאים

 

 

9

מסקנות והמלצות:

מסקנות המומחה החיצוני

המלצות המומחה החיצוני

סיכום והמלצות הביקורת הפנימית

 

מכתב לוואי לדוח הביקורת – תמצית מנהלים

10

שאלון – מדיניות שיווק – מחירים ותנאי מכירה

רקע

 

מטרות

 

היקף וגבולות הביקורת

 

ממצאים:

מדיניות – כללי

ועדת מחירים

מחירים:

תהליך קביעת מחירון ראשון

תהליך עדכון מחירים

מדיניות תשלומים

 

יישום כלי ניהול, נהלים ובקרות:

כלי ניהול – מערכי תוכנה

11

החלטות ועדת מחירים – היבטי בקרה:

הנחות

עדכון מחירי דירות

בדיקות מדגמיות בנושאים שונים

 

המלצות:

מדיניות כללי (סעיף הממצא בדוח)

ועדת מחירים (סעיף הממצא בדוח)

ועדת מחירים – מדיניות תשלומים (סעיף הממצא בדוח)

כלי ניהול – מידע ניהולי והיבטי בקרה (סעיף הממצא בדוח)

מכתב לוואי – תמצית מנהלים

מטרות הבדיקה

הדגשים עיקריים העולים מן הדוח

12

שאלון – בקרת איכות בנייה

כללי

 

היקף הבדיקה – בסיס חוות דעת מומחה

 

שיטת וגבולות הביקורת הפנימית

 

ממצאים:

אי התאמה למפרט המכר

אי התאמת מידות למכר

ריצוף

קרמיקה

טיח וצבע

דלת כניסה ראשית

ויטרינה בחדר דיור

חלונות אלומיניום

דלתות עץ

13

דלת ממ”ד

חלון ממ”ד

מדרגות פנימיות

מרפסת

כלים סניטריים

מתקן חשמלי

גג משופע

על מנת לשפר את איכות הבניה, נבדקים כל התחומים בהיבטי:

תקינה

חוק

תדירות גבוהה של ליקויים

רמת הגימור בדירות

שביעות רצון הדיירים

 

תשובת החברה הקבלנית

 

בדיקה האם התקיים תהליך הפקת לקחים

14

מכתב לוואי – תמצית מנהלים:

כללי

ממצאים והמלצות מודגשים עם מספרי הסעיפים בדוח הביקורת

15

שאלון – שיווק – שרותי מכירה חיצוניים

רקע

 

מטרות הביקורת

 

היקף וגבולות הביקורת

 

ממצאים:

מידע כללי

מדיניות כללי

 

חוזים:

סדרי שמירה ואחזקת חוזים

תנאי ההתקשרות – עמלת מכירה (תיווך), אחידות בתנאי התקשרות, קיום התחייבויות

 

בקרה כספית:

16

תהליכי אישור חשבוניות עמלת תיווך

תשלומי עמלה – כפל תשלום, עמלה גלובלית, עמלות שגויות בפרויקטים שבמדגם

 

מיחשוב – כלי ניהול

 

בקרה תקציבית

 

ליקויים לפי הרישומים במערכת הפיננסית, בפרויקטים שנבדקו במדגם:

הוצאות מכירה

עמלת תיווך

 

המלצות בנושאים שנבדקו כגון:

מדיניות

תיעוד החלטות

חוזים (קבלה ושמירה, מימוש תנאי הסכם)

בקרה כספית

בקרה תקציבית

17

מכתב לוואי – תמצית מנהלים:

כללי

ממצאים והמלצות מודגשים עם מספרי הסעיפים בדוח הביקורת

18

שאלון – ביטול חוזי מכירה

רקע

 

ממצאים:

עדכון מלאי

עדכון מחיר

 

קנס ביטול רכישה:

גביית קנסות

המלצות בהתאמה לממצאים

 

מכתב לוואי – תמצית מנהלים:

כללי

ממצאים והמלצות מודגשים עם מספרי הסעיפים בדוח הביקורת

19

שאלון – הצעות מחיר/תקציב/ביצוע

רקע

 

מטרות הביקורת

 

ממצאים:

עיתוי הכנת תקציב

סטיות תקציב/בצוע:

תימחור שגוי

פיגורים בלוח זמנים

תקלות בביצוע

 

דוח בקרה – הגדרות ושימושים:

שימושים

תקציב מקורי – הגדרה

20

סיכום

 

המלצות בהתאמה לממצאים

 

מכתב לוואי – תמצית מנהלים:

כללי

ממצאים והמלצות מודגשים עם מספרי הסעיפים בדוח הביקורת

21

שאלון – נכסים מניבים – מעקב גבייה ובטחונות

רקע:

כללי

סקירה

 

מטרות

 

היקף וגבולות הביקורת

 

ממצאים:

ערבויות (תכלית הערבות, הגישה העסקית)

מדיניות (קביעת מדיניות, רמת כיסוי בערבויות, פוטנציאל כולל לחשיפת החברה)

כלי ניהול (מערכי תוכנה, ניהול ערבויות)

דמי שכירות גבייה (כללי, מדיניות דמי שכירות, מדיניות גבייה, תהליכי חיוב וגבייה)

עבודות בינוי – התאמת המושכר על חשבון השוכר:

רקע ומדיניות

22

תפעול ובקרה

פרויקטים שנבדקו (כללי, ערבויות, דמי שכירות, חובות שוכרים בגין עבודות בינוי)

 

המלצות בהתאמה לממצאים

 

מכתב לוואי – תמצית מנהלים:

כללי

ממצאים והמלצות מודגשים עם מספרי הסעיפים בדוח הביקורת

 

23

שאלון – ניהול השקעות

רקע (השקעה, ניהול, תחומי פעילות)

 

מטרות

 

היקף וגבולות הביקורת

 

ממצאים:

סקירת מסמכים סטטוטוריים (תקנות החברה, הסכם הרכישה והניהול)

אמצעי פיקוח ניהול ושליטה (רקע, תצורות קבלת מידע, השתתפות בדירקטוריון ובוועדותיו, דיווחים להנהלה ולדירקטוריון של החברה הרוכשת)

דוחות כספיים של החברה הנרכשת ובאורים לדו”ח הכספי

דוח דירקטוריון

סיכום (יישום סעיפי הסכם הרכישה, פיקוח, שימוש במקורות מיד אחרים)

 

המלצות בהתאמה לממצאים

 

 

24

מכתב לוואי – תמצית מנהלים:

כללי

ממצאים והמלצות מודגשים עם מספרי הסעיפים בדוח הביקורת

25

שאלון – תחזוקת ציוד

רקע

 

מטרות הביקורת

 

היקף וגבולות הביקורת

 

ממצאים:

כללי (רמת פעילות, ציוד ומחלקת אחזקה)

נהלי עבודה – תהליכי עבודה בפועל:

ניהול הציוד

ניהול כוח אדם

אחזקה מונעת

אחזקת שבר

רכש ומלאי

מחשוב – כלי ניהול:

כללי

יישומים ואפיוני תוכנות

26

הוצאות אחזקה:

הרכב הוצאות אחזקה

תקציב וביצוע

הוצאות אחזקה – מדגם

דמי שימוש – מחירון:

פרמטרים להרכבת מחירון

שיטת חיוב למשתמש

ניצול הציוד

ביקור באתר בניה

 

המלצות בהתאמה לממצאים

 

מכתב לוואי – תמצית מנהלים:

כללי

ממצאים והמלצות מודגשים עם מספרי הסעיפים בדוח הביקורת

27

שאלון – חיוב וגביית דמי אחזקה משוכרים ואחרים

רקע:

כללי

סקירה (מבנה המחלקה ותפקידיה, חלוקה גאוגרפית תפעולית, סדרי גודל תקציביים)

 

מטרות הביקורת

 

היקף וגבולות הביקורת

 

ממצאים:

כללי

הגישה העסקית

חיוב דמי אחזקה (נוהל וחוזה, תקציב: תקציב מחלקת אחזקה, עיתוי הכנת התקציב, שלמות התקציב ועדכונו, חברת שרותים, פרויקט שבמדגם הבדיקה, אופן קביעת דמי אחזקה, גביה).

 

28

דמי אחזקה בפועל בפרויקט שבמדגם

פרויקטים שנמצא אי חיוב בדמי אחזקה

חברת השרותים (כללי, הסכם הניהול, חיוב וגביה, הגביה בפועל, מעקב גביה)

בדיקת פרויקט (כללי, תאור תהליך קביעת דמי האחזקה, תהליכי גביה ואמצעי תשלום, דוחות ויתרות חייבים, בקרה, שטחים ציבוריים)

היבטי מרכז רווח (מיצג פעילות, הצגת מרכז רווח משוער)

אישור רו”ח – עיתוי

חייבים – יתרות

 

המלצות בהתאמה לממצאים

 

מכתב לוואי – תמצית מנהלים:

כללי

ממצאים והמלצות מודגשים עם מספרי הסעיפים בדוח הביקורת

29

שאלון – התחשבנות עם ספקים

מבוא

 

מטרת הביקורת

 

שיטה וגבולות הביקורת

 

ממצאי הביקורת:

כללי (תנאי תשלום לספקים,אמצעי תשלום הנהוגים בחברה)

הסכמי מסגרת (התפלגות ספקים, מחירים, תנאי הסכם: חריגות בהיקף כספי,תנאי תשלום – מקדמות, ערבויות, בקרת חשבונות ותשלומים)

מדגם ספקים

ניהול ערבויות (קבלת ערבויות – נהלים, רישום במסד נתונים ודוחות המערכת הממוחשבת)

 

המלצות בהתאמה לממצאים

30

מכתב לוואי – תמצית מנהלים:

כללי

ממצאים והמלצות מודגשים עם מספרי הסעיפים בדוח הביקורת

31

שאלון – מחלקת תב”ע ורישום מקרקעין

רקע

 

מטרות הביקורת

 

שיטה וגבולות הביקורת

 

ממצאים:

תוכנית עבודה ותקציב (השפעת תהליך אישור תב”ע – הערכה, תיקצוב תכנון תב”ע, ביצוע מול תקציב, בקרה תקציבית)

מיפוי תהליך שינוי ייעוד/תב”ע (כללי, גורמים משפיעים וגורמים מעורבים בהכנת התב”ע, עקרי שלבי התכנון בפיתוח מקרקעין, תאור סכמתי של עקרי שלבי התכנון בפיתוח מקרקעין)

אמצעי הניהול והבקרה במחלקת תב”ע ורישום מקרקעין (תיעוד, דיווח, כלים ממוחשבים)

משכי זמן הבשלת התב”ע

תהליך ההתקשרות עם מתכנן/אדריכל ויועצים – תב”ע (תאור סכמתי של התהליך)

32

ממצאים מודגשים בתהליך ההתקשרות (בחירת יועץ, ההתקשרות הפורמלית, בקרת חשבונות לתשלום)

נהלים

סיכום

המלצות בהתאמה לממצאים

 

מכתב לוואי – תמצית מנהלים:

כללי

ממצאים והמלצות מודגשים עם מספרי הסעיפים בדוח הביקורת

33

שאלון – ניהול רישום נכסי מקרקעין

רקע

 

מטרות הביקורת

 

שיטה וגבולות הביקורת

 

ממצאים:

נהלים

דפוסי עבודה (כללי, רשימות ידניות, מצאי מקרקעין – שלמות הנתונים, תיעוד)

כלי ניהול – ידני וממוחשב:

רשימות ידניות – חלקיות

רקע – התוכנה לרישום מקרקעין

מערכת בקרת פרויקטים

שמירה ופקוח על נכסים:

כללי שמירה

שמוש בחלקת קרקע לצורך גישה

34

שעבודים

סיכום

 

המלצות בהתאמה לממצאים

 

 

מכתב לוואי – תמצית מנהלים:

כללי

ממצאים והמלצות מודגשים עם מספרי הסעיפים בדוח הביקורת

35

שאלון – לוחות זמנים בבצוע פרויקטים

רקע

 

מטרות הביקורת

 

שיטה וגבולות הביקורת

 

ממצאים:

דוח בקרה – כללי

מקורות המידע בדוח הבקרה

נהלים

נתוח צפי החריגות:

הקף צפי החריגות בלו”ז של הקבלן

צפי חריגות בלו”ז בפילוח קבלנים

צפי חריגות יזם כלפי דייר

פרויקטים שהסתיימו

השלכות אפשריות – נזק כספי ותדמיתי

36

מערכת בקרת הפרויקטים הממוחשבת

 

המלצות בהתאמה לממצאים

 

 

מכתב לוואי – תמצית מנהלים:

כללי

ממצאים והמלצות מודגשים עם מספרי הסעיפים בדוח הביקורת

37

שאלון – ניתוח כלכלי של פרויקט

רקע

 

מטרות

 

היקף וגבולות

 

ממצאים:

כללי:

אפיון העסקה

מקום ואופי האתר

תיאור המבנה באתר

תמהיל הדירות

לו”ז

 

ניתוח כלכלי:

דגשים בהקשר לניתוח

38

הבהרות לסעיפי עלות והכנסה בריכוז הנתונים הכספיים בתחשיב הביקורת

עודף ונתוני בצוע עפ”י תחשיב הביקורת

תחשיב הביקורת למ”ר

ניתוח תחשיב הביקורת בהשוואה לאומדני המחלקה הכלכלית

השוואה בין שני אמדנים שקדמו לביצוע

מעקב ביצוע

 

סיכום

 

מכתב לוואי – תמצית מנהלים:

כללי

ממצאים והמלצות מודגשים עם מספרי הסעיפים בדוח הביקורת

39

שאלון – ערבויות מקבלנים

רקע

 

מטרות הביקורת

 

היקף הביקורת

 

ממצאים:

תהליכי עבודה:

נוהל

תרשים זרימה

התהליך בפועל (קבלת ערבויות, ערבות ביצוע, ערבות מקדמה, ערבות טיב בניה – בדק)

טיפול בערבויות:

שמירה

ניהול

מעקב

40

בדיקה מדגמית

כלי ניהול – מערכת ממוחשבת לניהול ערבויות

ממצאים נוספים (חוזים, תשלום יתר, רישום מקדמות בהנה”ח)

 

המלצות בהתאמה לממצאים

 

מכתב לוואי – תמצית מנהלים:

כללי

ממצאים והמלצות מודגשים עם מספרי הסעיפים בדוח הביקורת

41

שאלון – הוצאות הנהלה וכלליות

כללי

 

מטרות הביקורת

 

היקף הביקורת

 

ממצאים:

תקציב:

שיטת תקצוב

מבנה תקציב

עדכון מעקב ביצוע תקציב וניתוחי סטיות

הסכמים

הוצאות עודפות

הוצאות ביטוח

אמות מידה להוצאות

42

סיכום והמלצות בהתאמה לממצאים

 

מכתב לוואי – תמצית מנהלים:

כללי

ממצאים והמלצות מודגשים עם מספרי הסעיפים בדוח הביקורת

43

שאלון – בקרת קופות

גבולות הביקורת

 

ממצאים:

הצהרות עובדים וחתימת קבלת דמי מחזור (FLOAT)

ביקורת פתע של קופות:

קופת קבלה

קופת ספא

קופת מזנון בבריכה

לובי בר

 

מכתב לוואי – תמצית מנהלים:

כללי

ממצאים והמלצות מודגשים עם מספרי הסעיפים בדוח הביקורת

44

שאלון – ביקורת מזון ומשקאות

רקע

 

ממצאי הביקורת:

ניהול מלאי:

ספירת מלאי (ספירת פתע)

ניהול מלאי בשר

דרישות רכש

ביקורת מזון ומשקאות:

מבקר מזון ומשקאות

סקירה כללית:

עלות מזון ומשקאות – FOOD COST

מיקום מבקר מזון ומשקאות במבנה הארגוני

דוחות מזון ומשקאות

עלות מזון ומשקאות

 

45

חיוב אורחים באקסטרות

מצבת מפתחות תאים בספא

 

סיכום 

המלצות בהתאמה לממצאים

 

מכתב לוואי – תמצית מנהלים:

כללי

ממצאים והמלצות מודגשים עם מספרי הסעיפים בדוח הביקורת

46

שאלון – עבודות שיפוצים במלון

רקע

 

מטרות הביקורת

 

היקף וגבולות הביקורת

 

ממצאים:

מידע כללי

תקצוב הפרויקט

בדיקה כלכלית

קבלן ראשי:

בחירת קבלן ראשי והסכם

ביצוע בפועל – עבודות בינוי

ביצוע בפועל – רכש

דוחות גמר

אישור השקעות

47

עלויות בפועל

בחירת הקבלנים והספקים:

מפרט עבודות

בחירת קבלנים וספקי ציוד

הפעלת עובדי התחזוקה

סיכום

 

המלצות בהתאמה לממצאים

 

מכתב לוואי – תמצית מנהלים:

כללי

ממצאים והמלצות מודגשים עם מספרי הסעיפים בדוח הביקורת

48

שאלון – משאבי אנוש – עלויות שכר וגיוס כוח אדם

רקע:

עונתיות ותנודות בתחום התיירות

השכר בענף

 

מטרות הביקורת

 

היקף וגבולות הביקורת

 

ממצאי הביקורת:

כללי:

מושגים ומקובלות בענף

נתונים אודות משרות אפקטיביות

נתוני מחיר עלות משרה אפקטיבית ממוצעת בש”ח

עובדים – הסכמי עבודה

תנועת עובדים

49

נהלים וכלי ניהול:

נהלים

יישום נהלים:

נוהל קביעה ושינויי שכר ותנאי עבודה

עדכוני שכר לעובדים

גיוס כוח אדם – נוהל מיון וקליטת עובדים

נוהל מקורות גיוס עובדים

כלי ניהול:

תוכנה 

עיבוד הנתונים לשכר

מעקב ובקרה יומי על מצבת כוח אדם – נוכחות באחריות מלונאית

השוואת עלות שעת עבודה בין מלונות:

טכניקת ההשוואה

הוצאות קבועות ומשתנות

בדיקת תשלומים בהתאמה לחוזה אישי

 

סיכום

50

המלצות בהתאמה לממצאים

 

 

מכתב לוואי – תמצית מנהלים:

כללי

ממצאים והמלצות מודגשים עם מספרי הסעיפים בדוח הביקורת

51

שאלון – ניהול חשבונות עו”ש בבנקים

כללי ומטרות

 

שיטה וגבולות הבדיקה

 

ממצאים:

חברה מנהלת:

שיטת ניהול – מבוזרת

מידע

יתרות מזומנים במלונות:

בנקים

וויסות כספים

 

סיכום

 

המלצות בהתאמה לממצאים

52

מכתב לוואי – תמצית מנהלים:

כללי

ממצאים והמלצות מודגשים עם מספרי הסעיפים בדוח הביקורת

53

שאלון – חיוב וגבייה בעיסקאות משולבות

רקע

 

היקף וגבולות הביקורת

 

ממצאי הביקורת:

כללי – שיטת הניהול

נוהל חיוב וגבייה בעיסקאות משולבות:

תחולה

יישום הוראות הנוהל

מדגם הבדיקה

הזמנת חדרים

מחלקת קבלה – שובר סוכן

מחלקת אשראי

התחשבנות פנימית

עדכון ו/או שינוי נוהל

שלימות הנתונים

54

סיכום

 

המלצות בהתאמה לממצאים

 

מכתב לוואי – תמצית מנהלים:

כללי

ממצאים והמלצות מודגשים עם מספרי הסעיפים בדוח הביקורת

55

שאלון – מכירות ושיווק – הסכמים עם סוכני תיירות פנים

רקע

 

מטרת הביקורת

 

היקף הביקורת

 

ממצאי הביקורת:

כללי

קיום תנאי הסכם:

תנאי תשלום

מימוש חלקי של הזמנות

חדרי צוות

 

התחשבנות עם סוכנים:

סטייה ממחיר הסכם

שיטת התחשבנות – עמלת סוכן

56

סיכום

 

המלצות בהתאמה לממצאים

 

מכתב לוואי – תמצית מנהלים:

כללי

ממצאים והמלצות מודגשים עם מספרי הסעיפים בדוח הביקורת

57

שאלון – ביקורת לקוח סמוי

רקע:

תועלת העסק המשתמש בשירות זה היא בראש וראשונה להבין מדוע לקוחות לא מרוצים ולא חוזרים לקבלת שירות דבר המחייב הוצאות גבוהות לפרסום וגיוס לקוחות חדשים במקום לשמר לקוחות ישנים בעלויות פחותות.

כמובן הנהלת העסק מעוניינת למנוע מבעוד מועד אירועי עזיבת לקוחות ולכן ממצאי הביקורת וההמלצות יסייעו לעניין זה.

מודעות עובדים לקיומו של תהליך ביקורת לקוח המגיע לפתע ללא הכנה וללא שניתן לזהותו גורם לעובדים לשמור על רמה גבוהה של שירות על מנת שלא להיכשל במבחן לכשיהיה.

 

מטרה:

הביקורת נועדה לתת מענה לנותני שירותים שמעוניינים לקבל מידע אודות רמת השירות, שהעסק מספק , אמינות העובדים ומקצועיותם, פרצות במערך הבקרה הקיים ועוד

 

גבולות הביקורת

58

ממצאים:

תוצרי הביקורת הם שיפור תהליכי עבודה, ידע ומודעות העובדים ויצירת מעורבות של כולם למען הצלחת העסק והדבר משתקף בממצאים.

טכניקות ביצוע ביקורת הלקוח הסמוי:

ביקורת טלפונית, ביקורת פרונטלית, ביקורת רכישה באמצעות אתר אינטרנט, ביקורת תצפיתית, אלה בכפוף לעקרונות מקצועיים כנהוג בביקורת פנימית וחיצונית תוך שימוש באובייקטיביות ושמירת סודיות.

מתודולוגיה:

קבלת הגדרת דרישות לקוח קביעת מטרות ויעדי פעילות, הכנת טופס שאלון הבקרה בשיתוף הגורם המוסמך מטעם
הלקוח.(השאלון המומלץ על ידנו בדרך כלל הוא בנוי עפ”י שיטת נקוד
יחד עם זאת ערוכים ליצירת שאלונים בשיטת – כן ולא
שאלות פתוחות, הדרכת עובדים מבקרים המיועדים לפרויקט הביקורת המסוים
ביצוע הביקורת בשטח. 
מומלץ לתת הרשאה ללקוחות לפרסם באתר האינטרנט של החברה את דוח הביקורת.

59

סיכום

 

המלצות בהתאמה לממצאים

 

מכתב לוואי – תמצית מנהלים:

כללי

ממצאים והמלצות מודגשים עם מספרי הסעיפים בדוח הביקורת

60

שאלון – שאלון ביקורת למנהלי קרנות נאמנות בנושא תפעול וברוקראז’

קישור

 

שאלון – שאלון ביקורת בנושא תיקון טעויות במחירי היחידה והפדיון ופיצוי בעלי היחידות

קישור

 

שאלון – שאלון ביקורת למנהלי קרנות נאמנות, מנפיקי תעודות סל וחברות בעלות רישיון לניהול תיקי השקעות בנושא תגמול מנהלי תיקי השקעות ובעלי תפקידים נוספים

קישור

 

שאלון ביקורת למנהלי קרנות נאמנות בנושא ניהול השקעות ושימוש בחשבונות מפצלים

קישור

 

 

 

61

שאלון ביקורת בנושא סביבת הבקרה של מנהל הקרן

קישור

 

שאלון ביקורת בנושא עמלות המשתלמות על עסקאות בניירות ערך, אופציות וחוזים עתידיים

קישור

 

שאלון – שאלון לנאמנים לקרנות נאמנות

קישור

 

שאלון – ביקורת משאבי אנוש

קישור

 

שאלון – ביקורת לבדיקת סעיף מזומנים

קישור

 

62
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

Ad Remove Ads [X]