העכביש

by hadasa gilor

This free e-book is brought to you by

Ourboox.com

Ourboox is the world's simplest platform for creating and sharing amazing ebooks.

You too can become one of our 75,000 authors.

Join us now and start creating your own books right away.

Create your own free book

העכביש

Member Since
Sep 2019
Published Books
1

עכבישים מועילים ומזיקים רב העכבישים מועילים לאדם , מכיון שהם טורפים חרקים שרבם מזיקים לאדם . אולם קימים גם עכבישים ארסיים , המסגלים להזיק לאדם . רב המינים הללו כלולים במשפחת האלמנות , שבה כ – 1,500 מינים הפזורים ברחבי העולם . בישראל מצויים כ – 30 מינים ממשפחה זו וביניהם בולטים : האלמנה השחרה , אלמנת רביבים והאלמנה הלבנה . זכרי העכבישים הללו קטנים מן הנקבות ולאחר ההזדוגות הם מתים או נטרפים בפי הנקבות הנותרות בודדות , ומכאן שמם . נשיכת האלמנות גורמת , במקומות שונים בעולם , למקרי מות של צאן ובקר ואף של בני – אדם . בישראל ידועים מקרי פגיעה מעטים בילדים ואף במבגרים , אך אין ידועים מקרי מות כתוצאה מנשיכות של אלמנות .

2

גופו של העכביש בנוי שתי חטיבות : ראשחזה ובטן , וביניהם שנץ עמק וגבעול המחבר אותם זה לזה . הראשחזה נושא ארבעה זוגות עינים פשוטות , שאינן מיטיבות לראות , פתח פה העטור שני זוגות גפים , וארבעה זוגות גפי הליכה , הרגלים . גפי הפה הם טפרים חלולים וחדים , שבבסיסם מצויה בלוטת ארס . בזמן שהעכביש נועץ טפרים אלה בטרף , היא מזריק לתוכו ארס , המשתק את הטרף או ממית אותו . גפי פה אלה מכנים חליצרות , והם אפיניים לבני מחלקת העכבישנים .

3

זוג הגפים השני משמש בעקר למשוש . גפים אלה , הנראים
כרגלים פרוקות ושעירות ונקראים בחנינים , משמשים כאיברי החישה העקריים של העכביש , שראיתו חלשה . אצל הזכרים הבחנינים מעבים בקצותיהם והם גדולים מאשר אצל הנקבות . הם משמשים גם להעברת תיקי הזרע לגופה של הנקבה בעת ההזדוגות וההפריה . בבטן הרכה , שאינה מחלקת לפרקים , מצויים רב האיברים הפנימיים של העכביש . בחלקה הגחוני מצויים ארבעה פתחי נשימה , פתח המין ופי הטבעת .

4

קורי העכביש בקצה האחורי של בטן העכביש מצויות בלוטות טויה , המפרישות חמר חלבוני דביק , הפיברואין . החמר הדביק נלחץ דרך צנוריות דקיקות ויוצא החוצה דרך פטמיות הטויה הנמצאות בקצה הבטן . בפטמיות הטויה מצויים נקבים רבים וקטנים , שמספרם עולה לעתים על אלף . דרך הנקבים האלה יוצא הפיברואין ומתקרש בבואו במגע עם האויר . הפיברואין הקרוש הופך לקור דק וגמיש , המצטין גם בכשר המתחותו הרב . בעזרת רגליו האחוריות , המצידות בזיפים משננים ובטפרים ממסרקים , טווה העכביש את רשת קוריו המרכבת . קורי העכביש משמשים כרשתות ציד , כקורי הליכה , כקורי דאיה וכמטוים לעטיפת הביצים ולבנית קנים . המשכללים בטווי הקורים הם עכבישי הגלגל , שרשתותיהם דמויות הגלגל בנויות בדיוק ארכיטקטוני רב . יש ביניהם כאלה , שקטר רשת הציד שלהם מגיע לארבעים סנטימטר , והיא זרועה טפות דבק . חרקים המגיעים לרשת זו נדבקים בדבק זה ומזעזעים את הרשת . מיד עט עליהם העכביש ונושך אותם , תוך הזרקת ארס . לאחר מכן היא עוטפם בקורים ולאחר שמתו , הוא מוצץ את תךנם הרך ומותיר את שלדיהם הקשים על הרשת . לא כל העכבישים טווים רשתות ציד . בני משפחת הזאבניים הם עכבישים זריזים הרודפים אחרי טרפם וצדים אותו בדרך זו . בני משפחת הקפצנים אורבים לטרפם וצדים אותו תוך קפיצה , ובני משפחת הירקנים יורקים על טרפם חמר דביק , המתקרש ומדביק את הטרף למקומו , ואז הם מתקרבים אליו ומוצצים את תכנו הרך . רב העכבישים נזונים מחרקים ופרוקי – רגלים קטנים . גדלו של הטרף  בגדל הטורף . ואכן , עכבישי העופות , הגדולים בעכבישים , טורפים עכברים וצפורים , ויש ביניהם היודעים אף לצוד דגים . ארך גופם ( ללא רגלים ) של הגדולים בין העכבישים האלה מגיע עד 10 סנטימטרים , ועם רגלים פשוטות הוא מגיע עד 25 סנטימטר . רבם חיים ביערות העד של אמריקה התיכונה . בישראל יש נציג אחד ממשפחה זו , הפרון השחר , שארך גופו כחמשה סנטימטרים והוא עטור שערות פרוה רכות . בעונת הרביה טווה הזכר רשת קורים עדינה ומפריש עליה את תאי הזרע שלו . מכאן הוא אוספם לתפיחות שבקצה בחניניו , ובעת ההזדוגות הוא סוחט אותם לתוך פתח המין של הנקבה . הנקבה מטילה את ביציה המפרות לתוך מעטה קורים צפוף ויוצרת פקעת המגנה על הביצים . לעתים נושאת הנקבה את הפקעת עד בקיעת הצעירים .

5

עכבישים מועילים ומזיקים רב העכבישים מועילים לאדם , מכיון שהם טורפים חרקים שרבם מזיקים לאדם . אולם קימים גם עכבישים ארסיים , המסגלים להזיק לאדם . רב המינים הללו כלולים במשפחת האלמנות , שבה כ – 1,500 מינים הפזורים ברחבי העולם . בישראל מצויים כ – 30 מינים ממשפחה זו וביניהם בולטים : האלמנה השחרה , אלמנת רביבים והאלמנה הלבנה . זכרי העכבישים הללו קטנים מן הנקבות ולאחר ההזדוגות הם מתים או נטרפים בפי הנקבות הנותרות בודדות , ומכאן שמם . נשיכת האלמנות גורמת , במקומות שונים בעולם , למקרי מות של צאן ובקר ואף של בני – אדם . בישראל ידועים מקרי פגיעה מעטים בילדים ואף במבגרים , אך אין ידועים מקרי מות כתוצאה מנשיכות של אלמנות .

6
העכביש by hadasa gilor - Ourboox.com

This free e-book is brought to you by

Ourboox.com

Ourboox is the world's simplest platform for creating and sharing amazing ebooks.

You too can become one of our 67,000 authors.

Join us now and start creating your own books right away.

Create your own free book

COMMENTS 0

Leave a Reply