השלטון המקומי בישראל by sharon - Ourboox.com
This free e-book is brought to you by
Ourboox.com

Ourboox is the world's simplest platform for creating and sharing amazing ebooks.

You too can become one of our 75,000 authors.

Join us now and start creating your own books right away.

Create your own free book

השלטון המקומי בישראל

Member Since
Feb 2020
Published Books
51

בספר זה נלמד על דרך פעולת השלטון

המקומי בישראל

1

אז מהו השלטון המקומי:

השלטון המקומי הוא זרוע של השלטון המרכזי )הממשלה( האחראית על ניהול העניינים המקומיים של האזור עליו היא אחראית. השלטון המקומי נהנה מאוטונומיה מסוימת בפעולתו אל מול השלטון המקומי. גוף זה נבחר ע”י התושבים באזורו, מייצג אותם ומסדיר תחומי חיים רבים של האזרחים ברמה המקומית.

השלטון המקומי בישראל פועל מכוחם של שני חוקים:

א.פקודת העיריות– אשר מגדירה את התפקידים, הסמכויות ואופני הפעולה של עיריות.

ב.פקודת המועצות המקומיות– אשר מגדירה את התפקידים, הסמכויות ואופני הפעולה של מועצות מקומיות.
בנוסף, קיים “צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) תשי”ח 1958 ” אשר מגדיר את סמכויותיהן ודרכי פעולתן של המועצות האזוריות.

2

סוגים של רשויות מקומיות
בישראל 256 רשויות מקומיות. משרד הפנים הוא הקובע את מעמדה של כל אחת מן הרשויות המקומיות בהתחשב במספר התושבים, אופי המגורים, רמת הפיתוח והתשתיות ועוד. כמו כן, הוא רשאי לשנות את תחומיהן של רשויות מקומיות, או למזג בין רשויות מסיבה של התייעלות וחסכון.
הסוגים הקיימים בישראל:
א. עירייה – רשות מקומית גדולה, המנהלת את ענייניה של עיר. בראשה עומד ראש העירייה, הנבחר על ידי תושבי העיר. לצידו פועלת מועצת העיר, שאף היא גוף נבחר. (מעל 20,000 תושבים)

ב.מועצה מקומית – רשות מקומית המנהלת יישוב קטן יותר מעיר. ראש המועצה המקומית הוא נבחר ציבור, וכך גם המועצה שלצידו (עד 20,000 תושבים).

ג.מועצה אזורית – רשות מקומית המנהלת אזור הכולל כמה יישובים קטנים, לרוב בעלי אופי כפרי או קהילתי, הפזורים במרחב משותף.

ד.מועצה תעשייתית – רשות המנהלת אזור תעשייה בין-עירוני, הכולל מספר מפעלים, שחולקים תשתית ומערכות ציבוריות משותפות.

3

מבנה הרשות המקומית:
1 . מועצת הרשות המקומית:
מועצת הרשות המקומית היא הגוף העליון ברשות המקומית, בית הנבחרים של הרשות, בה נמצאות הסיעות שהתמודדו בבחירות ונבחרו ע”י התושבים. תפקידה של מועצה זו היא לחוקק חוקי עזר או תקנות, לקבוע מדיניות ולפקח ולבקר על ניהול הרשות המקומית. גם במועצת הרשות המקומית יש קואליציה ואופוזיציה, אך האופוזיציה ברשות המקומית היא לא חזקה כמו בכנסת, והיא לא יכולה להפיל
את ראש הרשות, מכיוון שהוא נבחר בבחירות ישירות, אך היא יכולה להקשות עליו לתפקד.

2 . ראש רשות המקומית:
ראש הרשות וסגניו הם הרשות המבצעת בתחום הרשות המקומית. מתפקידי ראש הרשות המקומית הם: לדאוג שהחלטות מועצת הרשות המקומית יבוצעו, לנהל את העניינים השוטפים של הרשות המקומית, לייצג את הרשות המקומית כלפי חוץ וכלפי פנים.

3.ועדות הרשות המקומית: 
ועדות האחראיות על תחומים שונים, אשר עוזרות לרשות המקומית לפעול. ישנן ועדות חובה כגון: ועדת מכרזים, ועדת כספים, וועדת ביטחון, ועדת מל”ח (משק לשעת חרום) ועדת ביקורת וכו’, שחבריהן הם חברי מועצה. וישנן ועדות רשות, כגון: ועדת חינוך, ועדת ספורט, ועדה לשיפור פני העיר ועוד, שרוב חבריהן הם אנשי ציבור.

4

תפקידי הרשויות המקומיות
בישראל נהוגה ההבחנה: בין “שירותים ממלכתיים” לבין “שירותים מקומיים”:
א.שירותים ממלכתיים – שירותי חינוך, רווחה, בריאות, דת – בתחומים אלה משמשת הרשות המקומית זרוע ביצועית של הממשלה באספקת שירותים המצויים בפיקוחה והיא גם מתקצבת אותם.
ב.שירותים מקומיים – שירותי בנייה, ביוב ומים, שירותי תברואה, מתן רישוי לעסקים, תאורה, סלילת רחובות ואחזקתם, הפעלת שווקים, גנים ציבוריים, אספקת מים- תחומים אלה הם באחריות בלעדית וישירה של הרשות המקומית.

אילו שירותים מספק השלטון המקומי-בואו נפרט:

לביצוע תפקידה של הרשות יש תקציבים שמקורותיהם: מיסים ותשלומים הנגבים מהתושבים, השתתפות הממשלה במימון השירותים הממלכתיים ומענקי ממשלה שנותן משרד הפנים.
1 . שירותי חינוך – מבחינת החוק בישראל, מערכת החינוך היא ממלכתית – באחריות משרד החינוך. משרד החינוך אחראי למהות החינוך ולתכניו הערכיים, הוא קובע את המדיניות ואת תוכניות הלימודים, מפקח אחר יישום
תוכניות לימודים ודרכי ניהול והוראה ומאייש תפקידים בתחום החינוך.
הרשות המקומית אחראית על הפעלת מערכת החינוך: דבר שמתבטא באחזקה של מוסדות החינוך , אספקת שירותי עזר לבתי הספר וכו’. כמו כן, השלטון המרכזי מאפשר לרשויות מקומיות ליטול חלק פעיל בעיצוב מערכות החינוך המקומיות גם מבחינה ערכית .יש רשויות מקומיות המסתפקות בהפעלת מערכת
החינוך ובמתן שירותים נלווים, ויש רשויות שנוסף לכך הן גם מעצבות את מערכת החינוך המקומית מבחינה תוכנית וערכית .

5

2 . שירותי רווחה – בדומה לשירותי החינוך הממלכתי מקובל לראות בשירותי הרווחה שירותים ממלכתיים שבאחריות רשויות השלטון המרכזי במדינה. כלומר , משרד הרווחה קובע מדיניות למתן שירותים, ומקציב להם את הכספים הדרושים.  עם זאת , חוק שירותי הסעד (1958 ) מטיל את מלוא האחריות למתן שירותי הרווחה על הרשות המקומית. לכן, בכל רשות קיימת לשכת רווחה אשר מפעילה את מערכת הרווחה ביישוב ומטפלת בנושאים כגון: טיפול במשפחות במצוקה , טיפול בילדים ובנוער המצויים במצוקה , תחנות לבריאות הנפש , טיפות הלב , טיפול בקשישים וכו’.

3. התקנת מערכת ביוב –
חובתה של הרשות המקומית להתקין בתחומה מערכת ביוב. הרשות אחראית לחבר את בתי היישוב לרשת הביוב , לפקח על טיב השפכים המגיעים לרשת הביוב המרכזית ולוודא שלמערכת לא יוזרמו שפכים מזיקים ורעילים.

4. אספקת מים – חובתה של הרשות המקומית לדאוג לאספקת מים לתושבים. לשם כך על הרשות לדאוג להקמת מאגרי מים ומערכת מרכזית לחלוקת המים לצרכנים .

6

5 . שירותי הנדסה ובניין – הרשות המקומית אחראית על סלילת רחובות ואחזקתם וכן על מתן היתרי בנייה.

6 . תברואה וניקיון – הרשות המקומית אחראית על ניקיון ועל רמת תברואה נאותה באזור שבתחומה מה שמתבטא בהסדרת שווקים ובתי מטבחיים, מתן שירות וטרינרי, סילוק מטרדי תברואה, ניקוי רחובות, איסוף אשפה.

7 . רישוי עסקים – לפי חוק רישוי עסקים, הרשות המקומית מחויבת לתת רישיונות להפעלת עסקים כגון חנויות , אולמות אירועים ובתי שעשועים . חוק זה גם קובע את הכללים ואת התנאים הנדרשים לפתיחת עסקים וביניהם:
שמירה על איכות הסביבה, הקפדה על בריאות הציבור ותנאי תברואה נאותים וכן עמידתו של המבנה בו העסק שוכן בדרישות הבטיחות.

8 . שירותי דת – הרשות המקומית נדרשת לספק שירותי דת כגון עריכת נישואים, אחזקת בתי כנסת ומקוואות, פיקוח על כשרות ושחיטה וזאת , באמצעות המועצות הדתיות . המועצות הדתיות כפופות למשרד הדתות, ששייך לרשות המבצעת, ולא לרשות המקומית , אולם אופי הרשות המקומית ומידת הזיקה של התושבים לדת הם אלה המשפיעים על היקף התקציב שנותנת הרשות למועצה הדתית ועל סל שירותי הדת המוענק לתושבי הרשות.

7

מהם סמכויות הרשות המקומית:

א. חקיקת חוקי עזר:
במסגרת סמכות חקיקת המשנה של הרשות המבצעת, ניתנה לרשויות המקומיות סמכות לחקיקת משנה במסגרת של חוקי עזר עירוניים בנושאים רבים וחשובים, כגון: איכות הסביבה, בריאות הציבור, תברואה, פיקוח על גני שעשועים, סלילת כבישים, הנחת קווי ביוב ומים. באמצעות חוקי העזר גובה הרשות מיסים ואגרות למימון פעולותיה, קובעת דרכי פיקוח ואכיפת החוק ומגדירה סדרי מתן רישיונות לפעולות התושבים.

סמכות זו היא אחת הסמכויות החשובות שמעניק החוק לרשות המקומית שכן חוקי העזר נועדו לאפשר לרשות לממש את הסמכויות והתפקידים שהיא רשאית לבצע למען תושבי המקום ולהסדיר את האופן שבו מחלקות הרשות נותנות שירותים לתושבים.
סמכות חקיקה רחבה וההיתר לאכוף את החוק הניתנים לרשות המקומית עלולים לגרום לריכוז עוצמה וכוח גדולים בידי הרשות המקומית .

8

כדי להגביל את הרשות המקומית בחקיקת חוקי עזר נקבעו בחוק כמה הגבלות :
1.רשות מקומית רשאית לחוקק חוקי עזר אך ורק בנושאים שהמחוקק הסמיך אותה לכך.
2.אסור שחוקי העזר יהיו מנוגדים לחוק רגיל שחוקקה הכנסת.
3.שר הפנים צריך לאשר את חקיקת העזר.
4.חוקי העזר נתונים לביקורת של בג”ץ כך שבית המשפט יכול לפסול חוקי עזר בשל אי – סבירות, אפליה, או פגיעה בכללי הצדק הטבעי.

ב. הטלת מסים:
לרשות המקומית יש את הסמכות להטיל על תושביה מסים מקומיים ותשלומי חובה, ביניהם: ארנונה (מס שמטילה הרשות המקומית על נכסים מסוגים שונים כמו: דירות, משרדים, בתי מלאכה, קרקע וכו’), אגרות עבור שירותים דוגמת שירותי חינוך , ודמי השתתפות בהוצאות כגון סלילת כבישים . כל התשלומים מועברים לאישור שר הפנים ונקבעים בחוקי עזר עירוניים .

ג . שפיטה:
לרשות המקומית סמכויות שונות מעין שיפוטיות אשר בסמכותן לדון בערעורים של תושבים בתחומים שונים כגון: ערעורים על מסים והיטלים שונים, על פעולות הרשות המקומית בנושאים כמו: ניקיון, תברואה ושירותי סעד וכו’.

9

ד.תכנון ובנייה:
חוק התכנון והבנייה ( 1986 ) מעניק לרשות המקומית סמכות לעצב את אופיו של היישוב, את צביונו ואת רמת החיים בו על פי העדפות ואינטרסים מקומיים. כלומר, סמכותה של הרשות להגדיר את שימושי הקרקע ולהפקיע קרקעות לצורכי ציבור, מאפשרת לה לקבוע את אופי היישוב, רמת רווחתו הסביבתית, הרכב אוכלוסייתו ואת המבנה הכלכלי שלו. סמכות זו , המעניקה בידי השלטון המקומי עוצמה ושליטה
על משאב יקר ערך – קרקעות, מוגבלת באמצעות הליכים ביורוקרטים – בעבור כל שימוש בקרקע נדרש אישור של ועדות תכנון בדרג המחוזי והארצי, אישור של שר הפנים, ולעתים גם אישור של נציגים של משרדי ממשלה השותפים בוועדות התכנון.

שימו לב איך נראה מבנה ארגוני של עיריית תל אביב

 

10

הבחירות ברשות המקומית

הבחירות לרשויות המקומיות מתקיימות כל חמש שנים ובהן בוחרים תושבי הרשויות המקומיות (לא בהכרח אזרחי המדינה) את נציגיהם לשלטון המקומי: ראש הרשות ומועצת הרשות בנפרד.

לפי חוק רשויות מקומיות -בחירות התשכ”ה- 1965 , כל תושב הרשות שגילו מעל 17 יכול להצביע.

התנאים לבחירות לרשות המקומית זהים לתנאים לבחירות לשלטון המרכזי והם: בחירות כלליות, ישירות, חשאיות, שוות ומקיימות התמודדות חופשית הוגנת.

שימו לב לקמפיין המעודד הצבעה בבחירות אלו:

11

מאפייני הבחירות לראש הרשות המקומית:
א.בחירות אישיות: בוחרים במועמד ולא ברשימת מועמדים.
ב.בחירות רוביות: המועמד שזכה לרוב הקולות, הוא היחיד שנבחר, יתר המועמדים אינם מיוצגים. כלומר, המנצח לוקח את כל הקולות וקולות המיעוט מתבזבזים. על מנת להיבחר, ראש הרשות חייב לקבל לפחות 40% מהקולות. לפי החוק , אם אף מועמד לא קיבל 40% מהקולות הכשרים או ששני מועמדים
קיבלו כל אחד מספר שווה של קולות המסתכם ב – 40% או ביותר, יתקיימו כעבור 14 ימים מיום הבחירות, בחירות חוזרות בהם יתמודדו שני המועמדים שקיבלו בבחירות הראשונות את המספר הגדול ביותר של קולות כשרים. כך שבבחירות אלו, אחד מהשניים בהכרח ייבחר ברוב קולות.

הבחירות הן  רשימתיות: בוחרים ברשימת מועמדים ולא במועמד יחיד.
הבחירות הן יחסיות: אחוז המנדטים, הכיסאות שיהיו למפלגה במועצה, שווה לאחוז הקולות שקיבלו בבחירות.

 

12

העקרונות דמוקרטים המשתקפים בהליך הבחירות לרשויות המקומיות:
א. עקרון שלטון העם – באמצעות השתתפות בבחירות, מבטאים תושבי הרשות את ריבונותם, שכן הם בוחרים בנציגים מקומיים שינהלו עבורם את הרשות המקומית. לבחירות אלה ישנו יתרון גדול לעומת הבחירות לשלטון המרכזי, יתרון המתבטא בהיכרות משמעותית יותר בין הבוחר לבין המועמדים וכן יכולת השפעה גדולה יותר כי אוכלוסיית הרשויות המקומיות קטנה יחסית לאוכלוסיית המדינה.
ב.עקרון הכרעת הרוב – תוצאות הבחירות מתקבלות לפי הכרעת הרוב – בבחירות לראש הרשות על הזוכה לקבל לפחות 40% מבין הקולות הכשרים. במידה ואף מועמד לא קיבל את מספר הקולות הנדרש או שמתקיים תיקו בין 2 מועמדים, מתקיים סיבוב בחירות שני ובו יתמודדו 2 המועמדים שזכו למירב הקולות. בסבב זה אחד מהמועמדים יהיה חייב לקבל רוב קולות.
ג.עקרון השוויון – הבחירות לרשות המקומית, כמו הבחירות הארציות, הן בחירות שוויוניות, כלומר, כל קול שווה למשנהו. בנוסף לכך, עקרון זה מתבטא בבחירות המקומיות גם בכך שכל תושבי הרשות יכולים להצביע ולא רק אלה שהם אזרחי המדינה מה שמדגיש את השוויון בין תושבי המקום.

13

ד.עיקרון הפרדת רשויות – בבחירות המקומיות בוחרים התושבים הן את ראש הרשות המהווה את הרשות המבצעת והן את מועצת הרשות המהווה את הרשות המחוקקת. כלומר יש הצבעה נפרדת לרשויות השונות. מה שמגביל את ראש הרשות, ומחזק את הפיקוח והביקורת של מועצת הרשות עליו, כמו גם את עיקרון הפרדת הרשויות.

ה.עקרון הגבלת השלטון – הבחירות בעצם קיומן מהוות אמצעי להגבלת השלטון, שכן נבחרי הציבור יודעים שהציבור יכול להחליפם מדי 5 שנים, במידה שהוא לא מרוצה מהם מה שמרתיע מפני שימוש לרעה בעוצמה שניתנת בידי הנבחרים.

14

מהי מערכת היחסים בין השלטון המרכזי לשלטון המקומי:

השלטון המקומי ממלא שני תפקידים:
1 . זרוע מנהלית של השלטון המרכזי – בתפקידו זה מסייע השלטון המקומי לשלטון המרכזי, וזוכה בהתאם לכך בסמכויות ניהול ושליטה ברמה המקומית.
2 . גוף שלטוני עצמאי – שנבחר בבחירות דמוקרטיות, ותפקידו לשרת התושבים, לשאת באחריות כלפיהם ולתת להם דין וחשבון על הישגיו ומחדליו.
כלל הרשויות בישראל מאוגדות בגוף וולונטרי בשם “מרכז השלטון המקומי”, אשר מעניק להן שירותים שונים ומייצג אותן כקבוצה אל מול השלטון המרכזי.

 

15

מה קורה כאשר ראש עירייה או מועצה לא יכול לתפקד או תפקודו לא ראוי:

שר הפנים מפזר את העירייה או המועצה וממנה “ועדה קרואה”

ועדה קרואה היא גוף המורכב מאנשי מקצוע, שאינם בהכרח תושבי היישוב, אשר ממונים ע”י שר הפנים וזאת כדי שיפעלו ברשות המקומית במקום ראש הרשות ומועצת הרשות במקרים של כשלים ניהוליים וכלכליים, עד לבחירות הבאות.

סיבות למינוי ועדה קרואה:
א.אי סדרים חמורים בניהול הרשות- חוסר תפקוד של ראש הרשות, אי אספקת שירותים, גירעון חמור וכו’
ב.מועצה “לעומתית”– נובעת מהפרדת הבחירות בין ראש הרשות למועצת הרשות. בעקבותיה אין לראש הרשות רוב במועצה על מנת לאשר ולקיים את מדיניותו ולכן תפקודו נחלש.

16

ולסיכום הנושא:

17
This free e-book is brought to you by
Ourboox.com

Ourboox is the world's simplest platform for creating and sharing amazing ebooks.

You too can become one of our 75,000 authors.

Join us now and start creating your own books right away.

Create your own free book

COMMENTS 0

Leave a Reply