ויקרא פרקים א-י”ט

by Maya

Artwork: למורה שלומית

Dec 2018
Member Since
1
Published Books

ויקרא פרקים א-י”ט

by Maya

Artwork: למורה שלומית

 :בספר ויקרא מצוינים חוקים הנה כמה מהם

איש אימו ואביו תיראו

אל תיפנו אל האילילים ואלוהי המסכה לא תעשו לכם.

וכרמך לא תעולל ופראט כרמך לא תלקט- לעני ולגר תעזוב.

לא תיגנבו

ולא תישעבו בשמי.

לא תקלל חרש ולפני עיוור לא תיתן מכשול.

לא תעשו עוול במשפט לא תישא פני דל ולא תהדר פני גדול.

לא תלך רכיל בעימדתך.

לא תעמוד על דם ריעך.

לא תקוםולא תטאור את בני אימך.

ואהבת לרעך כמוך.

 

 

 

 

 

 

 

 

1

More in the next pages!

To our wonderful community of readers:

The author has made this book available to you free of charge. We'd be really grateful if you'd consider one of the following:


  • Donating a dollar to the author

  • If you enjoyed the book, leave a like!

  • Write a few words of encouragement in the comments section below

  • Share it with your friends, you can use this shortlink:

Thanks for your generosity!
Mel, Ran, Shuli and the Ourboox team

This free digital picture e-book was brought to you by

Ourboox.com

Create your own free bookOurboox is the world's simplest free platform for creating, sharing and promoting digital picture e-books.

Join us now and make your books come true.

COMMENTS 0

Leave a Reply