חוברת נהלים לשנת תש”ף

by naama aharoni

Artwork: מנהלת אגף א' פיתוח מקצועי לעו"ה

This free e-book is brought to you by
Ourboox.com

Ourboox is the world's simplest platform for creating and sharing amazing ebooks.

You too can become one of our 75,000 authors.

Join us now and start creating your own books right away.

Create your own free book

חוברת נהלים לשנת תש”ף

by

Artwork: מנהלת אגף א' פיתוח מקצועי לעו"ה

Member Since
Oct 2019
Published Books
7

למידה מקצועית מתמשכת היא מסגרת חברתית ואישית, העוסקת במגוון חוויות לימוד, מזמנת אפשרויות לשיפור דרכי ההוראה ותוצאותיהם. תהליכים אלו אמורים לפתח את הידע, המיומנויות הערכים, התובנות ותפיסת התפקיד והתפקוד של כל עובד-הוראה, על בסיס התנסויות, מפגשי למידה ותהליכי הוראה-למידה מבוססי דיאלוג. תהליכי הלמידה צריכים לשלב בין הפרקטיקה לתיאוריה ולעסוק בלמידה קלינית של עבודת ההוראה. כחלק מההתפתחות האישית של עובדי-ההוראה, תהליכי למידה מקצועית מתמשכים יכולים לקדם הובלת שינויים ברמה הבית-ספרית והמערכתית, להוות ציר חשוב בהטמעת תכנים ותוכניות חדשות ולתרום לקידום היעדים של בית-הספר.

האגף לפיתוח מקצועי, אמון על תהליכי הלמידה המקצועית  של כלל עובדי ההוראה במסגרת פיתוחם וצמיחתם המקצועית. האגף  מוביל כ- 14,000 תהליכי פיתוח מקצועי בבתי-ספר, במרכזי פסג”ה, במוסדות אקדמיים ועוד. תהליכים אלו מבוצעים במתודות שונות ומגוונות כמו: קהילות בית ספריות , קהילות מקצועיות אזוריות , קורסים דיגיטליים, קורסים שונים ומגוונים , מתוך שאיפה שכל עובד הוראה ימצא את ערוץ הלמידה המתאים לו.

מחקרים מלמדים כי קיים קשר הדוק בין תהליכי הפיתוח המקצועי של עובדי ההוראה לבין איכות  מערכת החינוך. קשר זה מותנה בכך שתהליכי הפיתוח המקצועי ממוקדים ורלבנטיים לצרכי הלומדים, ימשכו לאורך הקריירה וישמרו על עקרונות של למידה משמעותית בלמידת מבוגרים כמו, חקר הלמידה, למידת בצוותים, מיומנויות חשיבה מסדר גבוה וכו’.

המחקרים מלמדים גם כי למידה היא כלי מרכזי לפיתוח מוטיבציה עניין וסקרנות, למידה של מורים הנמצאת בתנועה מתמדת מייצרת עניין, מחזקת את אהבת המקצוע ומקטינה את השחיקה.

אתם אנשי ההוראה אמונים על טיפוחו של דור העתיד. משימה זו טומנת בחובה רבדים רבים ומורכבים: הענקת ידע, פיתוח חשיבה ביקורתית, יצירתיות, נגיעה בכל ילד וצמצום הפערים החברתיים. אנו פועלים מתוך ההבנה כי למערכת יהיה טוב, אם למוריה יהיה טוב.

כולי תקווה שחוברת זו שלפניכם המפרטת את המסגרות הנהלים והכללים תסייע במאמץ זה.

 

 

בהערכה רבה וברכת שנה טובה,

 

עינת רום

מנהלת אגף א’ פיתוח מקצועי לעו”ה

1

תוכן עניינים:

נושא עמוד
סמנכ”ל ומנהל מינהל עובדי הוראה 1
מנהלת אגף א’ לפיתוח מקצועי לעובדי הוראה 2
פרק א’ – מדיניות הפיתוח המקצועי לעובדי הוראה “באופק חדש” 4
1.  עיקרון הרצף 4
2. הנחיות של הפיתוח המקצועי לעובדי הוראה לצורכי קידום לדרגות 1-9 5
3. תכניות ייחודיות 6
4. לימודים לתארים מתקדמים (לעובדי הוראה שאינם בשבתון) 7
5. החזר שכר לימוד לתארים אקדמיים 8
6. לימודי תעודת הוראה נוספת (התמחות נוספת ביוזמת עובד ההוראה) 9
7. לימודי תעודה (שאינם בשבתון) 9
8. קורסים במסגרת לימודי חוץ/המשך של מוסדות אקדמיים 9
9. לימודים בשנת שבתון 10
10.הנחיות כלליות 11
11. מקרים חריגים 11
12. הנחיות לתוצרי קורס בדרגות 1-9 13
פרק ב’ –  הנחיות לאוכלוסיות יעד שונות ובעלי תפקידים 14
1. מדיניות הפיתוח המקצועי בשלב הכניסה לתפקיד 15
2. מורים בשנה הראשונה שלאחר התמחות 15
3. מורים בשנה השנייה שלאחר ההתמחות 16
4. חונכים ומלווים 16
5. מנהלים 17
6. סגני מנהלים 18
7. עובדי הוראה בחינוך הקדם יסודי 18
8. יועצים חינוכיים 19
9. עובדי הוראה בחינוך המיוחד 22
10. רכז פדגוגי 24
11. רכז הערכה בית-ספרי 24
12. רכז השתלבות 25
13.מינהל חברה ונוער – בעלי תפקידים בית-ספריים 26
13.1. רכז טיולים בית-ספרי 26
13.2. מחנכים מלווים למשלחות בני-נוער בפולין 26
13.3. מנהל משלחות מסעות בני-נוער לפולין 27
13.4. מורים לשל”ח 27
13.5. רכז לחינוך חברתי 28
13.6. רכז התפתחות אישית ומעורבות חברתית 28
13.7. מנחה מועצת תלמידים 28
13.8. הכשרת מחנכי כיתות 29
בעלי תפקידים למענה בנושא פיתוח מקצועי במטה 30
2

חוברת נהלים לשנה”ל תש”פ, מבטלת הוראות קודמות.

 

פרק א’ – עקרונות ונהלים לפיתוח מקצועי לעובדי הוראה בדרגות 1-9

עובדי הוראה המשויכים לרפורמת אופק חדש נדרשים ללמוד ולהתפתח מקצועית לאורך כל הנתיבה המקצועית על פי הנהלים המפורטים בחוברת זו.

 1. עיקרון הרצף – רצף למידה הינו תנאי חיוני בהתפתחות מקצועית של עובדי הוראה

החל משנת הלימודים תשע”ד, עובד הוראה יכול לבחור בהיקף השעות שירצה ללמוד בכל שנה מתוך סך השעות הנדרשות לקידום בדרגה. השעות תבחרנה מהמתווה שמפרסם אגף א’ לפיתוח מקצועי וכל זאת בתנאי שילמד בכל שנה 30 שעות לפחות.

בנוסף לעקרון זה, נקבע הסדר מיטיב לפיו עו”ה יהיה פטור מעקרון הרצף שלוש פעמים לאורך שנות עבודתו בהוראה.

ניתן לממש את הפטור משנת לימודים אחת לדרגה החל מדרגה 3, ולא יותר משלוש פעמים בכל תקופת עבודתו של עו”ה.

החלת הנוהל “פטור מלמידה 3 פעמים לאורך הקריירה”, חלה רטרואקטיבית משנה”ל תשע”ד עפ”י הכללים.

עובדי הוראה יקודמו בדרגות בתנאי שמתקיימים התנאים הבאים:

 • למדו 120/180/210 שעות פיתוח מקצועי בהתאמה לדרגתם.
 • עמדו בפרק זמן הנדרש (פז”ן) בהתאם לדרגה.
 • הוערכו בבית ספרם – התקיים תהליך הערכה מעצבת.
 • נשמר עקרון הרצף

פירוט היקף שעות הלימודים הנדרשות בכל דרגה, החל משנת הלימודים  תשע”ז 1.9.2016:

קידום לדרגות 2,3:
יש ללמוד 120 שעות פיתוח מקצועי במהלך 30 חודשי פז”ן.

קידום לדרגות 4,5,6:
יש ללמוד 180 שעות פיתוח מקצועי במהלך 36 חודשי פז”ן.

קידום לדרגות 7,8,9:
יש ללמוד 210 שעות פיתוח מקצועי במהלך 48 חודשי פז”ן.

עובד הוראה הנמצא בחצי דרגה, נדרש ללמוד מחצית משעות הפיתוח המקצועי הנדרשות לקידום בדרגה.

הערה: עובד הוראה בדרגות 7-9 המשובץ בחצי דרגה, ונדרש ללמוד 105 שעות על-מנת להתקדם בדרגה, יידרש ללמוד 120 שעות. במידה ולמד מעבר לנדרש בדרגה, יוכל לצבור עד 30 שעות.

 

 

 

3
 1. הנחיות של הפיתוח המקצועי לעובדי הוראה לצורכי קידום לדרגות 1-9

 

 • יודגש כי לקידום בדרגה יוכרו רק קורסים מתוך המתווה לפיתוח מקצועי, שפורסמו ו/או קיבלו הכרה על ידי אגף א’ לפיתוח מקצועי של עובדי ההוראה.
 • קורסים במסגרת לימודי חוץ/המשך המוצעים על ידי מכללות ואוניברסיטאות, שלא קיבלו את אישור המשרד כמוכרים לאופק חדש, לא יוכרו כתכנית פיתוח מקצועי לאופק חדש.

 

 • להלן המוסדות והגופים המאושרים להפעלת התוכניות לפיתוח מקצועי לצורכי

קידום מקצועי:

 

 • מרכזי פיתוח סגלי הוראה (מרכזי פסג”ה) של משרד החינוך.
 • מרכזים ארציים של משרד החינוך:

שלומי – המרכז להוראת המדעים והטכנולוגיה.

בית יציב – המרכז הארצי לפיתוח מקצועי במקצועות היהדות, הרוח והחברה, מנהיגות ומדע וטכנולוגיה.

 • מכללות אקדמיות לחינוך ומוסדות אקדמיים, שבהם קיים בית ספר לחינוך המוכרים ומפוקחים על ידי המל”ג – יוכרו רק קורסים מוגדרים שאושרו מראש ע”י המשרד.
 • ארגוני המורים – רק לגבי קורסים מוגדרים שאושרו מראש.
 • מבצעים פדגוגיים- מוסדות שעברו מכרז ואושרו להפעלת השתלמויות לעובדי הוראה– יוכרו רק קורסים מוגדרים שאושרו מראש ע”י המשרד.
 •   עובד הוראה יוכל לבחור בהיקף השעות שירצה ללמוד בכל שנה (בהתאם לדרגה)

   יש לזכור שניתן לצבור לדרגה הבאה עד 60 שעות.

    יכולת הבחירה תאפשר לעובד ההוראה לנווט את הפיתוח המקצועי עפ”י צרכיו

      וצרכי   הארגון ובכך לתרום לשיפור ושינוי בדרכי ההוראה ובמילוי התפקיד.

      השעות תיבחרנה מהמתווה שמפרסם אגף א’ לפיתוח מקצועי .

 

 • עובד הוראה המקבל את שכרו ברפורמת “אופק חדש” או ברפורמת “עוז לתמורה” אשר

 ילמד בקורס שאושר לאחת מהרפורמות, תוכרנה שעות הלימוד עפ”י הרפורמה אליה

 שויך.  (קרי: עד 60 שעות לעובדי הוראה, עד  70 שעות לסגנים לשנה בהתאם לדרגה

 ולתפקיד, ב”עוז לתמורה” השעות יוכרו  עפ”י הכללים וההסכמים).

 • הכרה בגמול תשולם בהתאם ליחסיות המשרה בכל רפורמה.

4
 • עובד הוראה שלא נכלל ברפורמת “אופק חדש” ומשתתף בקורס שהוגדר כאופק חדש, חייב לעמוד בכל דרישות הקורס (נוכחות, כתיבת עבודה וקבלת ציון), על מנת שהלימודים בקורס יזכו אותו בשעות פתוח מקצועי.
 • על מנת לקבל הכרה בשעות הלימוד, על כל משתתף בקורס לפיתוח מקצועי להיות נוכח בלפחות 80% משעות הקורס ולכתוב עבודה הכוללת תיעוד רפלקטיבי בה יבואו לידי ביטוי מרכיבים יישומיים לחינוך ולהוראה (תוצרי למידה) העבודה תוערך בציון.
 • עובד הוראה שאינו אקדמאי אשר מניין שנות הוותק שלו הוא 28 שנים ויותר (ביום הצטרפות בית הספר לאופק חדש), והוא אינו משלים תואר אקדמי, נדרש ללמוד לצורך קידומו והמקצועי 300 שעות במהלך 48 חודשי פז”ן.

עובד הוראה שאינו אקדמאי, אשר מניין שנות הוותק שלו הוא 28 שנים ומעלה,

ואינו משלים תואר ונמצא בדרגה שבין +1 ו- +5 (חצי דרגה), ילמד לצורך קידום

בדרגה מחצית מהפז”ן הדרוש ומחצית משעות הפיתוח המקצועי הנדרשות.

 • הכרה בשעות פיתוח מקצועי לקידום בדרגה ב”אופק חדש” יתקיימו בתנאי , שכל הלימודים התקיימו  בעת היותו עובד הוראה במסלול “אופק חדש”. עובד הוראה שהחל את לימודיו טרם כניסתו לאופק חדש, הלימודים לא יילקחו בחשבון לצורך קידום בדרגה.
 1. תכניות ייחודיות:

          המשרד יוזם בהתאם לצורך מסגרות לימודים להרחבת הסמכה.

  מסגרות הנמשכות שנתיים ויותר, והיקפם לפחות 240 שעות, יוכרו לעובד ההוראה בהיקף של 120 שעות לכל התוכנית עם סיום כל מסלול הלימודים במידה ועמדו בכל דרישות הקורס.

            להלן התכניות:

          מדידה והערכה, מדע וטכנולוגיה חט”ב, פיסיקה בחט”ב, כימיה בחט”ב, תרבות      יהודית ישראלית, מתמטיקה למורי 5 יח”ל, אנגלית, כימיה.

5
This free e-book is brought to you by
Ourboox.com

Ourboox is the world's simplest platform for creating and sharing amazing ebooks.

You too can become one of our 75,000 authors.

Join us now and start creating your own books right away.

Create your own free book

COMMENTS 0

Leave a Reply