מליאת חינוך מיוחד בחוב
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

מליאת חינוך מיוחד בחוב”ב תשע”ח

  • Joined Apr 2017
  • Published Books 4

מטרת המפגש:

חשיפת צוות בית הספר לתכנית השילוב,הכרת חוק השילוב ויצירת בסיס לשיתופי פעולה.

נושאי המפגשים:

חיבור רגשי לתלמידי השילוב

חוק השילוב ויישומו

שיתופי פעולה

אסטרטגיות וכלים

2

חברות הצוות הטיפולי:

גלית שקד– יועצת בית הספר.

שולי ליבנימורת שילוב.

מיכל ברדוגו– מורת שילוב.

הללי יבנאי פסיכולוגית בית הספר מטעם השפ”ח.

נעמי ברגמן– מטפלת באמנות.

3
מליאת חינוך מיוחד בחוב”ב תשע”ח by Michal Sohar Bardugo - Ourboox.com

חוק השילוב- רקע.

באוגוסט 2002 החליט בג”ץ , בעתירה שהגישה עמותת “יתד”, ארגון הורים לילדים עם תסמונת דאון,

לחייב את משרד החינוך מכח חוק חינוך מיוחד, להעניק את השירותים ואת המשאבים הניתנים במסגרת החינוך המיוחד

גם לילדים עם צרכים מיוחדים הלומדים במסגרות הרגילות.

ב-13 בנובמבר 2002 התקבל בכנסת תיקון מס’ 7 לחוק חינוך מיוחד, התשמ”ח–1988.

תיקון זה הוסיף לחוק את פרק ד’1: שילוב ילד בעל צרכים מיוחדים בחינוך הרגיל”.

פרק זה מכונה “פרק השילוב”, ואת התיקון האמור נהוג לכנות “חוק השילוב”.

התיקון שהתקבל ביום 13.11.2002 קובע כי:
• שר החינוך יקבע תוכנית לשילוב ילדים עם צרכים מיוחדים במוסדות חינוך רגילים. בתוכנית יפורט גם אופן הקצאת המשאבים למוסדות החינוך הרגילים.
• במוסד חינוך רגיל תפעל ועדת שילוב, שתפקידה לקבוע את הזכאות לשילוב של תלמיד עם צרכים מיוחדים, בהתאם לתוכנית השילוב.
• ילד עם צרכים מיוחדים אשר ועדת שילוב החליטה על זכאותו, זכאי לתוספת של הוראה ולימוד וכן לשירותים מיוחדים (עזרים מסייעים, שירותי סיוע, שירותים פסיכולוגיים, שירותים פרה-רפואיים וכל שירות אחר שייקבע).
• בכל מוסד חינוך רגיל תיקבע תוכנית חינוכית יחידנית לכל תלמיד שחוק השילוב חל עליו.

 

6

הגדרת תלמיד השילוב

“תלמיד משולב” הוא ילד בעל צרכים מיוחדים, אשר ועדת שילוב,
החליטה על זכאותו לתוספת של הוראה ולימוד ולשירותים מיוחדים במוסד לחינוך רגיל.

“ילד בעל צרכים מיוחדים” הוא ” אדם … עם לקות משמעותית שבשלה מוגבלת יכולתו להתנהגות מסתגלת והוא נזקק לחינוך מיוחד”.   (מתוך חוק החינוך המיוחד).

הלקות היא משמעותית ואינה קושי רפואי זמני להשתלב עקב מגבלות פיזיות.

7
מליאת חינוך מיוחד בחוב”ב תשע”ח by Michal Sohar Bardugo - Ourboox.com
מליאת חינוך מיוחד בחוב”ב תשע”ח by Michal Sohar Bardugo - Ourboox.com

סוגי התמיכה הניתנים בשילוב:

תמיכה מסוג הוראה ולימוד: הוראה מתקנת, טיפולים פרא- רפואיים ותרפויטיים, ובכללם אבחונים.

תמיכה מסוג התאמות: התאמות לימודיות, התאמת הסביבה הלימודית.

שימו לב!

המחקר מצביע על כך שהתנסות ותרגול הם תנאי הכרחי ללמידה ולרכישה של מיומנויות.

מודגש הצורך בגיוון וריבוי ההתאמות בדרכי הוראהולעומתם שימוש מדוד ומוקפד בהתאמות בדרכי היבחנות

שירותים פסיכולוגיים.

עזרים.

10

תמיכה מסוג סיוע: שירותי סיוע ע”י סייעת או מבוגרים אחרים, הניתנים על- פי קריטריונים שפורסמו בחוזר מנכ”ל סו/8(ב’).

התלמידים הדיפרנציאליים זכאים לתמיכה מסוג סייעת.

תפקידה של הסייעת:

הסייעת תעזור לתלמיד המשולב באופן מיטבי בסביבת הלימודים. בעזרת הסיוע יוכל התלמיד להתפנות ללמידה, להשתלב חברתית וליטול חלק בכלל הפעילויות במסגרת החינוכית.

המחנך יוביל תהליך של תכנון, יישום, הנחיה, בקרה ומעקב באמצעות הגורמים המקצועיים העומדים לרשותו.

בבואה להחליט על זכאות לתמיכה מסוג סייעת תיקח הוועדה בחשבון את יכולתו של התלמיד לתפקד באופן עצמאי גם באמצעות עזרים נלווים, שיעודדו את עצמאותו.

11

טרם ההפנייה לוועדת שילוב, יש לוודא שמוצו כל ההליכים במסגרת משאבי החינוך הרגיל:

היוועצות עם גורמים מקצועיים נוספים הקשורים למסגרת – היועץ, הפסיכולוג, מדריכים מקצועיים

התערבות באמצעות תכניות חינוכיות אחרות הקיימות טרם ההפניה לוועדת שילוב.

12

מה אפשר לעשות לפני שמעלים ילד לוועדת שילוב?

1. לשאול את התלמיד עצמו מה עוזר לו.

2. להתייעץ עם גורם מקצועי המכיר את הילד.

3. להתייעץ עם הורי התלמיד.

4. לתת לו התאמות בדרכי הלמידה.

5. לשנות שיטת קריאה.

6. לתת שעות פרטניות.

7. לתת שעות העצמה.

8. לשנות את התנאים בסביבה הפיסית שלו.

9. לבנות לו תכנית התערבות בתחום התנהגותי/ארגוני/חברתי.

13

מטרות והמשנה החינוכית של השילוב:

א. לקיים אורח חיים סובלני, קבלת השונה על בסיס עיקרון ההדדיות.

ב. לעודד ראייה מערכתית של דרכי הטיפול בתלמידים בעלי צרכים מיוחדים.

ג. לטפח את שיתוף הפעולה בין מערכת החינוך הרגיל לבין מערכת החינוך המיוחד לקידום תלמידים בעלי צרכים מיוחדים.

ד. להעניק תמיכה חינוכית-טיפולית לתלמיד הזכאי להיכלל בה,
בנוסף לתמיכה הניתנת לו על-ידי הצוות החינוכי הרגיל של בית-הספר או של גן הילדים.

ה. לאפשר למוסד החינוכי גמישות מרבית בבניית המענה לצרכים המשתנים של אוכלוסיית התלמידים בעלי הצרכים המיוחדים.

14

אורח חיים מחייב, המאפשר את יישום השילוב:

–  שיתוף ידע בין מורי החינוך הרגיל למורי החינוך המיוחד. 

–   ארגון הסביבה הלימודית, הפיזית והטכנולוגית בהתאם לצורכי התלמידים. 

–   התאמות ושינויים של חומרי הלמידה, ההוראה וההיבחנות.

–  פיתוח תכניות חדשות או שימוש בתכניות קיימות המעודדות את שילובם של תלמידים אלה. 

–  שיתוף ההורים (הן של התלמידים בעלי הצ”מ והן של שאר תלמידי המסגרת החינוכית)
למימוש אורח חיים זה.

שיתוף הקהילה הרחבה (המתנ”ס, מוסדות הבריאות והרווחה, המשטרה ומוסדות תרבות) במימוש אורח החיים במסגרת החינוכית.

יצירת תנאים לשותפויות חינוכיות וחברתיות שתאפשרנה את שילובם של תלמידים הלומדים במסגרות החינוך המיוחד הנפרדות בתוך מסגרות חינוכיות רגילות ובקהילה.

15

המילה שיתוף חוזרת על עצמה פעמים רבות הן במטרות השילוב,

והן באורח החיים המחייב, המאפשר את יישום השילוב.

נשמח לדעת מהו שיתוף פעולה עבורכן.

16

כך אנו רואות את שיתוף הפעולה בינינו:

*שיתוף פעולה בקביעת מטרות התח”י.

*שיתוף פעולה בתכני הלימוד.

*שיתוף פעולה בהתאמת התכנים הנלמדים לצרכי התלמידים.

*עדכונים הדדיים לגבי אירועים חשובים, שקרו במהלך השבוע.

*טיפול משותף באירועים הרלוונטיים למורת השילוב.

*מסירת החומרים למבחן מבעוד מועד.

*עדכון לגבי הישגיהם של התלמידים.

*כתיבה משותפת של הערכות והישגי לומד במקצועות משותפים.

*ימי הורים משותפים.

*שותפות בקשר עם ההורים.

*עדכונים שוטפים הדדיים של הצוות הטיפולי באירועים חשובים.

 

18
מליאת חינוך מיוחד בחוב”ב תשע”ח by Michal Sohar Bardugo - Ourboox.com

תפקידי הצוות הטיפולי:

20
תפקידי הצוות הבינמקצועי
לוחות זמנים לשילוב

תח”י

תח”י תכנית חינוכית יחידנית

חוק חינוך מיוחד (תיקון מס’ 7) התשס”ג 2002, פרק ד 1 : שילוב ילד בעל צרכים מיוחדים בחינוך הרגיל סעיף 20 ז’ מחייב כתיבת תכנית חינוכית יחידנית לכל תלמיד משולב.

20ז. (א)         1)    עם תחילת לימודיו של תלמיד משולב במוסד חינוך רגיל,  ובראשית כל שנת לימודים, לא יאוחר ממועד שקבע השר  בתקנות, תיקבע במוסד החינוך הרגיל, בהתאם להוראות  סעיף קטן (ב), תכנית חינוכית יחידנית לכל תלמיד משולב הלומד באותו מוסד.

(2)    התכנית החינוכית היחידנית תיקבע, ככל האפשר  מתוך  מגמה לשלב את התלמיד בתכנית הלימודים הרגילה, לפי צרכיו של הילד המשולב ובהתחשב בסוגי לקויותיו ,בחומרתן ובגילו של התלמיד, והכל במסגרת תכנית השילוב שנקבעה לפי סעיף 20ג ולפי החלטת ועדת השילוב.

       (ב)          (1)     את התכנית החינוכית היחידנית יקבעו מחנך הכיתה שבה לומד התלמיד המשולב, עובד הוראה מתחום החינוך המיוחד, וכן בעל מקצוע נוסף אם נדרש לפני העניין, לפי החלטת מנהל מוסד החינוך הרגיל, לפני קביעת התכנית החינוכית היחידנית יוזמנו הוריו של התלמיד המשולב והתלמיד עצמו להשמיע את דבריהם ורשאים הם להשמיע את דבריהם בעצמם או על ידי מי מטעמם.

  • העתק התכנית החינוכית היחידנית יועבר להורי התלמיד

    המשולב.

       (ג)      בסעיף זה “תכנית חינוכית יחידנית” – תכנית המתארת את רמת

        תפקודו של התלמיד המשולב בעת הכנתה, בתחומים שבהם

       יטופל, וקובעת לו מטרות ויעדים לימודיים, פרק הזמן להשגתם,

       האמצעים הדרושים להשגתם ואמות מידה לבדיקת השגתם. 

 

החוק מגובה בהוראות חוזר מנכ”ל  חוזר מנכ”ל מאי 2005 :

תוכנית חינוכית יחידנית

23
טיפול באומנות במערכת החינוך
מליאת חינוך מיוחד בחוב”ב תשע”ח by Michal Sohar Bardugo - Ourboox.com
מליאת חינוך מיוחד בחוב”ב תשע”ח by Michal Sohar Bardugo - Ourboox.com

לקישור לכללי אצבע “עשה ואל תעשה” עם תלמידים לקויי למידה מאת הללי יבנאי, פסיכולוגית ביה”ס, לחצו כאן.

27

30
מליאת חינוך מיוחד בחוב”ב תשע”ח by Michal Sohar Bardugo - Ourboox.com
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

Ad Remove Ads [X]
Skip to content