יאיר משנה חיים by yair - Ourboox.com
Jan 2020
Member Since
1
Published Books

יאיר משנה חיים

by yair

בללינגרד שברוסיה חי ילד יהודי. שמו היה יאיר. הוא חי ספרופת הקומוניזם.

הוריו רצו לעזוב את המצוות, כדי שלא ישליכו אותם לכלא.
יאיר התעצב מאוד משחק ולא הסכים לעשות זאת. לאחר שבועיים יאיר אלח

לבית הספר ואמר למורה שהו חולה (באמת)

המורה לא האמנה ליאיר הו קימת נתפס!

1

More in the next pages!

To our wonderful community of readers:

The author has made this book available to you free of charge. We'd be really grateful if you'd consider one of the following:


  • Donating a dollar to the author

  • If you enjoyed the book, leave a like!

  • Write a few words of encouragement in the comments section below

  • Share it with your friends, you can use this shortlink:

Thanks for your generosity!
Mel, Ran, Shuli and the Ourboox team

This free digital picture e-book was brought to you by

Ourboox.com

Create your own free bookOurboox is the world's simplest free platform for creating, sharing and promoting digital picture e-books.

Join us now and make your books come true.

COMMENTS 0

Leave a Reply