למידה פעילה by AZIZA ABO SALOK - Illustrated by למידה פעילה  מרגישים  בהצלחה - Ourboox.com
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

למידה פעילה

by

Artwork: למידה פעילה מרגישים בהצלחה

  • Joined Dec 2022
  • Published Books 1

למידה פעילה

1
למידה פעילה by AZIZA ABO SALOK - Illustrated by למידה פעילה  מרגישים  בהצלחה - Ourboox.com

למידה פעילה-  היא שיטת הוראה בה הלומד מעורב בתהליך הלמידה בפעילות התנהגותית כלשהי.

הלמידה הפעילה התפתחה בהתאם לגישה הקונסטרוקטיבית וגישה עיבוד המידע. היא שונה מאופן ההורה המסורתי בחינוך הפורמלי שבו המורה או המרצה מדבר מרבית השיעור בעוד שהתלמידים נותרים פסיביים.

3

הלמידה הפעילה כוללת :- 

1- למידת חקר

2- למידה חוויתית

3-למידה בדרך של קהילתחשיבה

4-למידה מבוססת פרויקטים

5- למידה מבוססת בעיות

6- למידה שיתופית

4

תמונה שמיציגת הלמידה פעילה

5
למידה פעילה by AZIZA ABO SALOK - Illustrated by למידה פעילה  מרגישים  בהצלחה - Ourboox.com

רעיונות לביצוע למידה פעילה  

עבודה בקבוצות -שיתופית, חקר

דיונים פעילים

משימות התבוננות במרחב

איסוף נתוניםשימוש במשחקים

יצירת תוצר במהלךהמפגש

שאילת שאלות מערערות

למידה חוץ כיתתית

פעילות חקר מקרה

7

סרטון שמדבר על למידה פעילה

 

8

9

למידה פעילה מרגישים בהצלחה

10
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

Ad Remove Ads [X]
Skip to content