שכלל עצמך מעבדות מנטלית – לוויקטור פרנקל by Yoged - יגודז'ינסקי / Yagodjinsky - יוגד : Went Electric / מעבדה לשירה מכוונת - Illustrated by משה דזין, אילן מזרחי - Ourboox.com
This free e-book is brought to you by
Ourboox.com

Ourboox is the world's simplest platform for creating and sharing amazing ebooks.

You too can become one of our 75,000 authors.

Join us now and start creating your own books right away.

Create your own free book

שכלל עצמך מעבדות מנטלית – לוויקטור פרנקל

Member Since
Jun 2014
Published Books
745

מתוך ראיון עם ויקטור פרנקל:

“במשך שנים רבות של סבל במחנות ריכוז המשאבים והכוחות שלי

היו:

האמונה הבלתי מתפשרת שלי באיזו מטרה ומשמעות

שאולי היא נסתרת מאתנו אבל היא עדין שם.

האדם הוא ייצור,

שבבסיס מהותו שואף להגשים משמעות ותכלית בחייו.

 

1

2
שכלל עצמך מעבדות מנטלית – לוויקטור פרנקל by Yoged - יגודז

כדברי ניטשה

“מי שיש לו איזה למה

שלמענו יחיה,

יוכל לשאת

כמעט כל איך”.

 

 

4
שכלל עצמך מעבדות מנטלית – לוויקטור פרנקל by Yoged - יגודז

הזורע / אליעזר שטיינמן

“כשם שאין דבר אובד בטבע,

אדם כל משך חייו הוא נושא משך הזרע.

הוא זורע אור, זורע צדקה, זורע מבטים,

זורע שחוקים, זורע דמעות, זורע רננות,

זורע אהבה וזורע ידידות ושלום.

 

כל זרע למינו הוא בחזקת הולדה.

שום דיבור טוב אינו הולך לאיבוד,

ושום בת – צחוק לבבית אינה יורדת לטמיון.

 

כל שנשמע פעם מוליד בת-קול,

כל תמונה והעוויה היוצאת מן הלב,

כל גילוי אנושי הטובע את רישומו בפרצוף אדם,

טובע את חותמו בעדשת העיניים הצופות

ונקלט בלב למשמרת לימים רבים”.

6
שכלל עצמך מעבדות מנטלית – לוויקטור פרנקל by Yoged - יגודז

הזקן מחפש משמעות / הצדעה לויקטור פרנקל

הנובלה “הזקן והים”, מאת המינגווי אינה מסע הרפתקאות,

אלא מסע התמודדות פנימי/ נפשי של אדם,

החותר להעניק משמעות לחייו גם בערוב ימיו.

ניתן לקרוא את יחסי הזקן אל הטבע, הדג והנער…

לאור משנתו של ויקטור פרנקל,

העוסק בהתמודדות והתעלות האדם במצבי קיצון.

 

8
שכלל עצמך מעבדות מנטלית – לוויקטור פרנקל by Yoged - יגודז

חיפוש המשמעות בחיים:

“האדם מחפש משמעות”

מדבר על חיפוש המשמעות של החיים

דווקא במקום החשוך ביותר בהיסטוריה האנושית

ומתוך החוויה האישית של המחבר.

המראה כיצד הדרך היחידה לשרוד את זוועות המחנות

הייתה במציאת משמעות לסבל הנוראי

וכי אלו שהצליחו לעשות כך הם אלו שלרוב נשארו בחיים.

לדבריו בכל מצב ויהיה הקיצוני ביותר,

יש לאדם אפשרות למצוא משמעות לחייו.

אם תהיה לו המשמעות והאמונה במשהו,

יצליח לצאת מהמצב הקשה ביותר.

10
שכלל עצמך מעבדות מנטלית – לוויקטור פרנקל by Yoged - יגודז

כוחה של האהבה:

הרגש יכול להיות רגיש בהרבה מיכולתו של השכל להיות הגיוני.

…אהבה ומצפון, שתי התופעות הללו

הן גילוייה הבולטים ביותר של עוד סגולה ייחודית לאדם –

סגולת ההתעלות מעל עצמו.

האדם מתעלה מעל עצמו או למען אדם אחר או בעבור משמעות.

האהבה הייתי אומר היא הסגולה

המאפשרת לו להבין את האדם האחר במלוא ייחודיותו…

כל אדם ביסודו הוא יחיד ומיוחד ואם לא בעיני כל,

הרי בעיני האדם שאוהב אותו.

בתוך בדידות אין סופית,

כשאדם אינו יכול להתבטא בפעולה ממשית,

כשהישגו היחידי עשוי להצטמצם בקבלת עול הייסורים בדרך הנאותה –

בדרך מכובדת,

12
שכלל עצמך מעבדות מנטלית – לוויקטור פרנקל by Yoged - יגודז

במצב כזה יכול אדם לזכות במילוי משאלותיו

מתוך הסתכלות אוהבת בדמותה של הנפש היקרה לו,

שאותה הוא נושא בליבו.

האהבה היא היעד הנשגב ביותר אליו יכול לשאוף אדם… 

בבדידות ובסבל גמורים,

כאשר דבר לא נותר לאדם מלבד הכורח להמשיך ולעמוד בייסוריו,

האהבה נותנת משמעות.    

פרנקל רואה את יכולות ההתעלות שבאדם,

את חיפוש המשמעות המתמיד שלו,

את יכולתו לאהוב,

את שאיפתו להגשמה עצמית.

 

14
שכלל עצמך מעבדות מנטלית – לוויקטור פרנקל by Yoged - יגודז

שאיפתו של האדם לפשר/למשמעות – היא כוח ראשוני.

עיקר שאיפתו של האדם-

לממש את המשמעות של חייו ושל ערכיו הפנימיים.

אנו חיים בתקופה של תחושת חוסר המשמעות.

בתקופתנו החינוך חייב להירתם לא רק למיצוי של ידע,

אלא גם לעידון המצפון,

כך שהאדם יהיה “חד שמיעה” דיו להאזין לתביעה הטמונה בכל מצב.

בתקופה שבה נראה כאילו עשרת הדיברות איבדו את תוקפם בעיני רבים,

חייב אדם להיות דרוך לקלוט את עשרות אלפי המצוות הטמונות

בעשרות אלפי מצבים שהוא מתמודד אתם בחייו.

“אני עצמי רואה דתיות –

כתשוקה למשמעות מוחלטת שאין מוחלטת ממנה“.

 

16
שכלל עצמך מעבדות מנטלית – לוויקטור פרנקל by Yoged - יגודז

את המשמעות הזו ניתן להגדיר באחת מ 3 דרכים:

משמעות יצירתית:

ע”י כך שאנו יוצרים יצירה או עוסקים בעשיה.

 

משמעות חווייתית:

ע”י כך שאנו חווים את יופיו של הטבע, או את טוב ליבו של האדם,

או ע”י כך שאנו אוהבים אדם מסוים,

אנו חווים אותו בהווייתנו הפנימית ביותר.

 

כשהנסיבות מביאות אותנו למצב של סבל.

במקום שבו אין שום אפשרות לסלק את הגורמים למצב של הסבל:

אז הדבר המשמעותי והקובע ביותר הוא:

עם איזו עמדה או גישה אנו נושאים את הסבל הזה:

(כלומר) עם אומץ וכבוד עצמי”.

18
שכלל עצמך מעבדות מנטלית – לוויקטור פרנקל by Yoged - יגודז

אמונה בעתיד:

אסיר שאבדה אמונתו בעתיד – בעתידו – גורלו נחתם.

משאבדה אמונתו בעתיד, בטלה גם אחיזתו הרוחנית,

הוא נידרדר וסופו ניוון הגוף והנפש .

 

כל ניסיון להשיב לאסיר המחנה את כוחו הפנימי

צריך היה להציב בפניו איזו מטרה לעתיד.

 

התכונה המיוחדת באדם היא שאינו יכול להתקיים,

אלא אם כן הוא צופה אל העתיד.

זה מקור ישועתו ברגעים הקשים ביותר של קיומו,

למרות שלעתים עליו לאלץ את נפשו ליטול עליו משימה זו.

 

20
שכלל עצמך מעבדות מנטלית – לוויקטור פרנקל by Yoged - יגודז

אחריות אישית:

חיים  פירושם בסופו של דבר,

נטילת אחריות למציאת התשובה הנכונה על בעיותיו של האדם

וקיום התפקידים שהם מעמידים בלי הרף

לפני כל יחיד ויחיד.

תפקידים אלה – פשר החיים – שונים בכל אדם ואדם ובכל רגע ורגע.

לפיכך אי אפשר להגדיר את פשר החיים באופן כללי.

אין להשיב על שאלות בדבר פשר החיים בהצהרות כוללות.

 

אידאלים וערכים:

יש בכוחו של האדם לחיות ואף למות

למען האידיאלים והערכים שלו.

22
שכלל עצמך מעבדות מנטלית – לוויקטור פרנקל by Yoged - יגודז

משמעות הסבל: 

כל פעם שאדם עומד לפני מצב שאין ממנו מנוס,

כל פעם שאדם ניצב מול גורל שאין לשנותו…

דבר החשוב מכל הוא, איזו עמדה אנו נוקטים כלפי הסבל,

כיצד אנו מקבלים את הייסורים.

לחיות – פירושו לסבול,

להתקיים – פירושו למצוא משמעות בסבל.

אם יש משמעות לחיים צריך שתהיה גם משמעות לסבל.

אך איש לא יוכל לומר לך מהי תכלית זו.

כל אחד ואחד צריך למצוא את הדבר בעצמו

ועליו לקבל את עול האחריות

לפי מה שמכתיבה לו תשובתו.

אם יצליח יוסיף לגדול חרף כל הצרות.

24

חירות הבחירה:

ניסיון חיי המחנה מורה לנו,

כי יש בידי האדם חופש בחירת הפעולה. מצויות דוגמאות רבות,

שיש בהן מיסוד הגבורה,

המוכיחות לנו,

כי אפשר היה לגבור על האפתיה, לדכא את הרגיזות.

אדם מסוגל לשמור על שארית של חירות רוחנית,

של עצמאות המחשבה,

אף בתנאים נוראים אלה של מצוקה נפשית וגופנית.

25
שכלל עצמך מעבדות מנטלית – לוויקטור פרנקל by Yoged - יגודז

אפשר ליטול מן האדם את הכל חוץ מדבר אחד:

את האחרונה שבחירויות אנוש –

לבחור את עמדתו במערכת נסיבות מסוימות,

לבחור את דרכו.

ותמיד יהיו הזדמנויות לבחירה.

 

יום יום, שעה שעה, נקראת לחתוך הכרעות, הכרעות שקבעו,

אם תיכנע או לא תיכנע לכוחות שאיימו לשלול ממך את עצם ישותך,

את חירותך הפנימית:

שקבעו אם תהיה או לא תהיה כדור משחק בידי הנסיבות,

אם תוותר על חירותך ועל הדרת כבודך ותתגלגל בדמות האסיר הטיפוסי.

האסיר נהפך למה שהיה מתוך הכרעה פנימית,

ולא רק עקב השפעות המחנה.

27

מכאן

שביסודם של דברים יכול כל אדם אף בנסיבות אלה,

להכריע בעצמו, מה הוא יהיה –

מהבחינה הנפשית והרוחנית גם יחד.

הוא יכול לקיים את כבוד האדם שלו

(בכל מצב) 

גם במחנה ריכוז.

 

ואוסיף מעט משלי:

גם בלב הים……..(א.י)

28
שכלל עצמך מעבדות מנטלית – לוויקטור פרנקל by Yoged - יגודז

30

לאמנון יוגד, הסופר הסדרתי שלנו יש כבר 382 ספרים ב OURBOOX

בספריו האחרונים אמנון חושף כאבים מהעבר, כאבים של ילדותו ונעוריו, אבל נורא על אובדן בנו.

מיד הוא ממשיך בעוד כמה ספרי ‘הסוואה’ – החיים ‘דבש’, סטירה ויצירה.

חס וחלילה שלא נחשוב לרגע ולא נתעכב יותר מדי במקום שהלב נחשף.

שוב עולים השנינות, המשחק, ההומור האופייניים לו.

 

בספריו האחרונים אמנון גם עושה מחוה מרגשת מאד לשלושה חברים יוצרים נפלאים וכותב עליהם

ספרים המכילים מבחר יפהפה מיצירותיהם:

משה דז’ין, גיא רגב וענת ישר.

בנוסף, אמנון מגלה לאור ומביא לנו משוררת נהדרת חדשה, ענת אליאסי אשר.

לב ענק יש לאמנון הזה ופרגון אדיר, וזאת בנוסף על היותו יוצר מדהים.

31

“אנחנו לא יכולים לחיות בעולם שלילי, מרלי

אז פנה מקום ליום החיובי.
אנרגיה חיובית
אני ואני
באנרגיה חיובית
אם אתה רב כל יום – אתה מתפלל לשטן ולחטא.
למה לא לעזור אחד לשני בדרך
זה יותר קל
למה לחיות בעולם שלילי.
פנה מקום ליום החיובי

כי זה: זמן יום חדש, זמן חדש, תחושה חדשה, זה סימן חדש ליום חדש.

32

אתה קולט. האם אתה קולט עכשיו?

אהבה משותפת – מגנה עלינו
תחיה אם אתה רוצה לחיות
באנרגיה חיובית.”

*מתוך הספר “הפחד הוא האומץ”
והציור היפהפה הוא של משה דז’ין.

 

שיר זה הוא אולי המוטו של אמנון יוגד, הוא גם מאפיין אותו כל כך הלכה למעשה.
נהדר, אמנון, כל כך נהדר והלוואי ונשכיל לאהבה משותפת, לאנרגיה חיובית.

33

ספר מחוה נפלא לענת ישר
אמנון יוגד פותח את הספר במרבדי הכלניות של ענת,
הוא מעין פותח שטיח אדום לכבודה ומעלה בספר היפהפה הזה שירים וצילומים של ענת, שותפתו לדרך היצירה.
לענת ישר יש חלק נכבד בספריו הרבים של אמנון. הרבה כריכות ודפי ספר פנימיים הם יצירות של ענת.

34

מתוך אסופת השירים וההגיגים של ענת ישר:

“שירִי פָּעוּר עֲלֵי אֶרֶץ
כְּסּוּפָה בַּגֶּשֶׁם,
שָׁזוּר בִּקְלַסְתֵּר הַלֵּב
מַפְצִיר הַקְשָׁבָה..
מִתְעַבֵּר בְּאַגַּן הַטֶּבַע,
פּוֹרֵשׂ רִשְׁתוֹ הַהֲסוּיָה,
מֵעֵבֶר לְפִגְעֵי הַדֶּרֶך,
בְּמַחְשׂוֹפֵי מִלִּים..
וּמִתּוֹך צִירֵי הַזְּמָן
נוֹלְדוּ מִלִּים עוּבָּרִיוֹת
וַחֲלוֹם שֶׁלּא חָדַל מִלִּפְעֹם.”

35

נראה שבשיר זה יש הרבה מהמוטיבים הבאים לידי ביטוי ביצירותיה של ענת ישר. נוף הארץ, אגן הטבע, קלסתר הלב, מילים עובריות וחלום שלא חדל לפעום והיא בעקבות כל אלה פורשת את רשת המילים והעדשה ומביאה את שלל אוצרותיה שהיא דגה.

תודה רבה לכם, אמנון יוגד וענת ישר – שני יוצרים מדהימים!

36

Anat Yashar

תודה לכם שולי ואמנון..לך שולי על החיבור לנבכי מחשבה וטבע נפש…..

לך אמנון ידידי על מלאכת העריכה- הליקוט והאיסוף ..

ריגשתם מתמיד….חן חן מעומק לב!

מצרפת אירוס ארגמן היישר למחוות הטבע המילולית שערכת אמנון

 

ענת אליאסי אשר

יופיייי בשעה טובה ומוצלחת לך מותק.

אני גאה בך על הנחישות ועל התושיה לקחת את חייך למקום מבטחים…

 

37

הילל פרנקל

אמנון היקר,

המון תודות לך על תמונה מיוחדת זו שאתה כה מיוחד (שחקן ראשי)

בערב זה שבמסגרתו התכנסתם אנשי הספרות והספר.

 

 

38
This free e-book is brought to you by
Ourboox.com

Ourboox is the world's simplest platform for creating and sharing amazing ebooks.

You too can become one of our 75,000 authors.

Join us now and start creating your own books right away.

Create your own free book

COMMENTS 0

Leave a Reply