ספר המיומנויות בגמרא – כיתה ח4 ישיבת כפר גנים – הכרת האמוראים המרכזים by dessyo - Illustrated by דסה איילו ויונתן קאסיה נכתב בעזרת חוברת "ודברת בם" של חברת בונייך - הרב פנחס היימן - Ourboox.com
This free e-book is brought to you by
Ourboox.com

Ourboox is the world's simplest platform for creating and sharing amazing ebooks.

You too can become one of our 75,000 authors.

Join us now and start creating your own books right away.

Create your own free book

ספר המיומנויות בגמרא – כיתה ח4 ישיבת כפר גנים – הכרת האמוראים המרכזים

by

Artwork: דסה איילו ויונתן קאסיה נכתב בעזרת חוברת "ודברת בם" של חברת בונייך - הרב פנחס היימן

Member Since
Jun 2015
Published Books
1

שלב ראשון

 ספר מיומניות הוא ספר העוזר בלימוד התלמוד הבבלי, ספר שיש לו כל מיני מושגים הקשורים לתלמוד הבבלי

 ספר זה הוא מעין קיצור דרך ללימוד הגמרא,בספר יש יש חלוקה כגון: אמוראים בדורם, בתי מדרש

הבנת שקלא וטריא,מימרות, ברייתות,…

לימוד המיומנויות חשוב מכיוון שבתוך הספר מסבירים לנו איך בנויה הגמרא ובאילו דורות היו האמוראים ותנאים חשובים .

                            

 

 

1

שלב שני

בגמרא כולה יש הרבה אמוראים מרכזים

 אָמוֹרָאִים (ביחיד אָמוֹרָא) הם חכמי התלמוד שפעלו בתקופה שמתום חתימת המשנה  בידי רבי יודה הנשיא  ועד לחתימת התלמוד  (המאות ה-3 עד ה-5 לספירה). האמוראים פעלו בשני מרכזים: בארץ ישראל ובבבל. לפניהם פעלו התנאים ואחריהם הסבוראים. הכינוי “אמורא” שימש במקור לתיאור תפקיד שהיה קיים בבית המדרש – ה”אמורא” שהיה מבאר את דברי החכם בפני הציבור – אך כבר בתקופת התלמוד הפך לכינוי כללי לחכמים. אמוראי בבל נקראים רב ואמוראי ארץ ישראל נקראים רבי.

אמוראי בבל היו עד דור  8 ואמוראי ארץ ישראל עד דור 5.

(סורא-רב 1,רב הונא 2,רב חסדא ורב ששת 3 —נהרדעא-שמואל 1 ,רב נחמן 3(החריבו את נהרדעא מבדור 2 ובדור 3 חזרו

פובדיתא-רב יהודה 2(הוא עבר מנהרדעא שנחרבה) רבה ורב יוסף 3,אביי 4—מחוזא– רבא ורב נחמן בר יצחק 4,רבינא א’ 4—נרש רב

פפא 5 (הוא עבר ממחוזא) —מתא מחסיא(סורא ) רב אשי 6, רבינא ב’ 7..אילו הם אמוראי בבל .,

 

2

: אמוראי ארץ ישראל ונחותאי הם

טבריה-רבי יוחנן ריש לקיש ורבי אלעזר בן פדת 2,רבי אמי רב אסי ורבי זירא 3, רבי ירמיה 4—קיסריה– רבי הושעיה 1,רבי יוסי ברבי חנינא, רבי אבהו 3—לוד-רבי אלעזר ורבי יהושע בן לוי1, רבי תנחום בר חנילאי 2, רבי שמעון בן פזי 3, —נחותאי– עולא 2 , רבה בר בר חנה 3, רבי אבין(רבין) 4…

 

אחד שבניהם הוא רב אשי: רב אשי היה בדור שש במתא מחסיא, הוא באמת דמות מדהימה אין לנו פרטים על עיר מולדתו או משפחתו ,אבל הוא הגיע לרמת מנהיגות הגבוהה ביותר מכל דורות האמוראים בבבל .הוא היה גם עשיר ,ומקושר היטב עם המלכים והמושלים בזמנו  .הוא היה גאון אמיתי, ושלט בכל תורת האמוראים עד ימיו .בכל הגדולה הזאת היה עניו וצנוע ,ולא היסס להתייעץ עם אחרים .הוא היה מסור במאת האחוזים לטובת קהילתו. פעם כשנסדק אחד הקירות שלבית המקדש , הוא העביר את רהיטי ביתו לתוך בית .המקדש ,כי הוא ידע שזה יזרז את הפועלים לגמור את תיקון הקיר ,למנוע פגיעה ברכוש ראש הישיבה. את המיומניות ניתן לרכוש על ידי הבנת טבלת האמוראים והתנאים. ואיך בנויה הגמרא ,ומזה תורת האמוראים , תורת התנאים, ושקלא וטריא 

3

שלב שלישי

ואין מחזירין לחובה: אמר ר׳ חייא בר אבא
אמר רבי יוחנן הוהוא שטעה בדבר שאין
הצדוקין מודין בו אבל טעה בדבר שהצדוקין
 מודין בו זיל קרי בי רב הוא

   מה שאתם רואים כאן זאת מימרא אמוראית שניתן זהות אותה בזכות אותו אמורא שנמצא שם.

אותו אמורא שמשתתף בממימרא הזאת הוא ר’ חייא בר אבא= 3-ארץישראלי 

זאת הייתה למשל דוגמא להכרת האמוראי

4

שלב 4

סיכום :

 קוראים יקרים אנחנו הגענו כבר לסוף אנחנו מקווים שעזרנו לכם

פחות או יותר בהכרת האמוראים או מיומניות

שמחים לעזור יונתן ודסה  

5
This free e-book is brought to you by
Ourboox.com

Ourboox is the world's simplest platform for creating and sharing amazing ebooks.

You too can become one of our 75,000 authors.

Join us now and start creating your own books right away.

Create your own free book