ספר התפילה שלי by zehavah - Illustrated by מאת: זהבה בן שושן מנהלת מעון אמונה קרית גת - Ourboox.com
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

ספר התפילה שלי

by

Artwork: מאת: זהבה בן שושן מנהלת מעון אמונה קרית גת

 • Joined Jan 2022
 • Published Books 5

מודה אני לפניך

מלך חי וקים

שהחזרת בי נשמתי

בחמלה רבה אמונך

1
ספר התפילה שלי by zehavah - Illustrated by מאת: זהבה בן שושן מנהלת מעון אמונה קרית גת - Ourboox.com

`ברוך אתה ה

אלקינו מלך העולם

אשר קדשנו במצבותיו

וציונו על

  .נטילת ידים

3
ספר התפילה שלי by zehavah - Illustrated by מאת: זהבה בן שושן מנהלת מעון אמונה קרית גת - Ourboox.com

ברכות השחר 

ברוך אתה ה` אלוקינו מלך העולם

 : הנותן לשכווי בינה להבחין בין יום ובין לילה

:ברוך אתה ה `אלוקינו מלך העולם פוקח עיוורים

:ברוך אתה ה` אלוקינו מלך העולם מתיר אסורים

:ברוך אתה ה` אלוקינו מלך העולם זוקף כפופים:

:ברוך אתה ה` אלוקינו מלך העולם מלביש ערומים 

.ברוך אתה ה` אלוקינו מלך העולם הנותן ליעף כוח

5
ספר התפילה שלי by zehavah - Illustrated by מאת: זהבה בן שושן מנהלת מעון אמונה קרית גת - Ourboox.com

 

שמע ישראל

 

ה` אלוקינו ה` אחד 

.ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד

ואהבת את ה` אלוקיך ‘בכל לבבך ובכל נפשך

ובכל מאודך והיו הדברים האלה אשר אנכי מצווך היום על לבבך 

 ודברת בם בשבתך בביתך ובשוכבך ובקומך 

וקשרתם לאות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך

.וכתבתם על מזוזות ביתך ובשערך

7
ספר התפילה שלי by zehavah - Illustrated by מאת: זהבה בן שושן מנהלת מעון אמונה קרית גת - Ourboox.com

תה גיבור לעולם ה

מחייה מתים אתה רב להושיע 

מוריד הטל 

רפאנו ה` ונרפא הושיענו ונושעה כי תהילתנו אתה ועליה ארוכה

ומרפא לכל תחלואינו ולכל מכאובינו

ולכל מכותינו כי אל מלך רופא נאמן ורחמן אתה

.ברוך אתה ה` רופא חולה עמו ישראל

9
ספר התפילה שלי by zehavah - Illustrated by מאת: זהבה בן שושן מנהלת מעון אמונה קרית גת - Ourboox.com

ספר התורה

 

גדלו  לה` איתי ונרוממה שמו יחדיו

רוממו ה` אלוקינו והישתחוו להדום רגליו 

קדוש הוא 

רוממו ה` אלוקינו והישתחוו להר קדשו כי קדוש

ה` אלוקינו

וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל

11
ספר התפילה שלי by zehavah - Illustrated by מאת: זהבה בן שושן מנהלת מעון אמונה קרית גת - Ourboox.com

אדון עולם

אשר מלך בטרם כל יציר נברא

לעת נעשה בחפצו כל אזי נלך שמו נקרא ואחריי ככלות הכל

לבדו ימלוך נורא והוא היה והוא הווה והוא יהיה בתפארה

והוא אחד ואין שני להמשילו להחבירה בלי ראשית 

ובלי תכלית ולו העוז והמשרה בלי ערך ובלי דמיון בלי שינוי 

ותמורה בלי חיבור בלי פירוד גדול כוח וגבורה והוא אלי וחיי גואלי 

וצור חבלי ביום צרה והוא ניסי ומנוסני מנת כוסי ביום אקרא

והוא רופא והוא מרפא

והוא צופה והוא עזרה בידו אפקיד רוחי בעת אישן ואעירה 

13
ספר התפילה שלי by zehavah - Illustrated by מאת: זהבה בן שושן מנהלת מעון אמונה קרית גת - Ourboox.com

 

 

ארוחת בוקר 

 

ברוך אתה ה` אלוקינו

מלך העולם

.המוציא לחם מן הארץ

15
ספר התפילה שלי by zehavah - Illustrated by מאת: זהבה בן שושן מנהלת מעון אמונה קרית גת - Ourboox.com

 

ברכת מזון

ברוך אתה ה` אלוקינו מלך העולם האל הזן אותנו

ואת העולם כולו בטובו בחן בחסד ברווח וברחמים רבים

נותן לחם לכל בשר כי לעולם חסדו ובטובו הגדול תמיד 

,לא חסר לנו ואל יחסר לנו מזון תמיד לעולם ועד

כי הוא אל זן ומפרנס לכל ושולחנו ארוך לכל והתקין מחיה 

,ומזון לכל בריאותיו אשר ברא ברחמיו וברוב חסדיו

,כאמור פותח את ידייך ,ומשביע לכל חיי רצון 

:ברוך אתה ה` הזן את הכל 

ותבנה ירושלים עירך במהרה ובימנו ברוך אתה ה` בונה ירושלים 

אמןן

17
ספר התפילה שלי by zehavah - Illustrated by מאת: זהבה בן שושן מנהלת מעון אמונה קרית גת - Ourboox.com

 ילדים יקרים

מאחלת יום נפלא 

מלא בתפילה ואהבה

 

זהבה בן שושן

מנהלת מעון אמונה

קריית גת 

19
ספר התפילה שלי by zehavah - Illustrated by מאת: זהבה בן שושן מנהלת מעון אמונה קרית גת - Ourboox.com
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

Ad Remove Ads [X]
Skip to content