تعلم الاحرف by samaher - Illustrated by امال الطوري - Ourboox.com
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

تعلم الاحرف

by

Artwork: امال الطوري

  • Joined Nov 2016
  • Published Books 2

أ-ب-ت-ث-ج-ح-خ-د-ذ-ر-ز-س-ش-ص-ض-ط-ظ-ع-غ-ف-ق-ك-ل-م-ن-ه-و-ي

 

 حرف الالف-أ

 

هكذا يكتب ويلفظ

2
هكذا نكتب حرف الالف

أ-ب-ت-ث-ج-ح-خ-د-ذ-ر-ز-س-ش-ص-ض-ط-ظ-ع-غ-ف-ق-ك-ل-م-ن-ه-و-ي

 

حرف الباء-ب

 

هكذا يكتب ويلفظ

4
تعلم الاحرف by samaher - Illustrated by امال الطوري - Ourboox.com

أ-ب-ت-ث-ج-ح-خ-د-ذ-ر-ز-س-ش-ص-ض-ط-ظ-ع-غ-ف-ق-ك-ل-م-ن-ه-و-ي

 

حرف التاء-ت

 

هكذا يكتب ويلفظ

6
تعلم الاحرف by samaher - Illustrated by امال الطوري - Ourboox.com

أ-ب-ت-ث-ج-ح-خ-د-ذ-ر-ز-س-ش-ص-ض-ط-ظ-ع-غ-ف-ق-ك-ل-م-ن-ه-و-ي

 

الثاء-ث

 

هكذا يكتب ويلفظ

8
تعلم الاحرف by samaher - Illustrated by امال الطوري - Ourboox.com

أ-ب-ت-ثج-ح-خ-د-ذ-ر-ز-س-ش-ص-ض-ط-ظ-ع-غ-ف-ق-ك-ل-م-ن-ه-و-ي

 

الجيم-ج

 

هكذا يكتب ويلفظ

10
تعلم الاحرف by samaher - Illustrated by امال الطوري - Ourboox.com

أ-ب-ت-ث-ج-ح-خ-د-ذ-ر-ز-س-ش-ص-ض-ط-ظ-ع-غ-ف-ق-ك-ل-م-ن-ه-و-ي

 

حاء-ح

 

هكذا يكتب ويلفظ

12
تعلم الاحرف by samaher - Illustrated by امال الطوري - Ourboox.com

أ-ب-ت-ث-ج-ح-خ-د-ذ-ر-ز-س-ش-ص-ض-ط-ظ-ع-غ-ف-ق-ك-ل-م-ن-ه-و-ي

 

خاء-خ

 

هكذا يكتب ويلفظ

14
تعلم الاحرف by samaher - Illustrated by امال الطوري - Ourboox.com

أ-ب-ت-ث-ج-ح-خ-د-ذ-ر-ز-س-ش-ص-ض-ط-ظ-ع-غ-ف-ق-ك-ل-م-ن-ه-و-ي

 

دال-د

 

هكذا يكتب ويلفظ

16
تعلم الاحرف by samaher - Illustrated by امال الطوري - Ourboox.com

أ-ب-ت-ث-ج-ح-خ-د-ذ-ر-ز-س-ش-ص-ض-ط-ظ-ع-غ-ف-ق-ك-ل-م-ن-ه-و-ي

 

ذال-ذ

 

هكذا يكتب ويلفظ

18
تعلم الاحرف by samaher - Illustrated by امال الطوري - Ourboox.com

أ-ب-ت-ث-ج-ح-خ-د-ذ-ر-ز-س-ش-ص-ض-ط-ظ-ع-غ-ف-ق-ك-ل-م-ن-ه-و-ي

 

راء-ر

 

هكذا يكتب ويلفظ

20
تعلم الاحرف by samaher - Illustrated by امال الطوري - Ourboox.com

أ-ب-ت-ث-ج-ح-خ-د-ذ-ر-ز-س-ش-ص-ض-ط-ظ-ع-غ-ف-ق-ك-ل-م-ن-ه-و-ي

 

زين-ز

 

هكذا يكتب ويلفظ

22
تعلم الاحرف by samaher - Illustrated by امال الطوري - Ourboox.com

أ-ب-ت-ث-ج-ح-خ-د-ذ-ر-ز-س-ش-ص-ض-ط-ظ-ع-غ-ف-ق-ك-ل-م-ن-ه-و-ي

 

سين-س

 

هكذا يكتب ويلفظ

24
تعلم الاحرف by samaher - Illustrated by امال الطوري - Ourboox.com

أ-ب-ت-ث-ج-ح-خ-د-ذ-ر-ز-س-ش-ص-ض-ط-ظ-ع-غ-ف-ق-ك-ل-م-ن-ه-و-ي

 

شين-ش

 

هكذا يكتب ويلفظ

26
تعلم الاحرف by samaher - Illustrated by امال الطوري - Ourboox.com

أ-ب-ت-ث-ج-ح-خ-د-ذ-ر-ز-س-ش-ص-ض-ط-ظ-ع-غ-ف-ق-ك-ل-م-ن-ه-و-ي

 

صاد-ص

 

هكذا يكتب ويلفظ

28
تعلم الاحرف by samaher - Illustrated by امال الطوري - Ourboox.com

أ-ب-ت-ث-ج-ح-خ-د-ذ-ر-ز-س-ش-ص-ض-ط-ظ-ع-غ-ف-ق-ك-ل-م-ن-ه-و-ي

 

ضاد-ض

 

هكذا يكتب ويلفظ

30
تعلم الاحرف by samaher - Illustrated by امال الطوري - Ourboox.com

أ-ب-ت-ث-ج-ح-خ-د-ذ-ر-ز-س-ش-ص-ض-ط-ظ-ع-غ-ف-ق-ك-ل-م-ن-ه-و-ي

 

طاء-ط

 

هكذا يكتب ويلفظ

32
تعلم الاحرف by samaher - Illustrated by امال الطوري - Ourboox.com

أ-ب-ت-ث-ج-ح-خ-د-ذ-ر-ز-س-ش-ص-ض-ط-ظ-ع-غ-ف-ق-ك-ل-م-ن-ه-و-ي

 

ظاء-ظ

 

هكذا يكتب ويلفظ

34
تعلم الاحرف by samaher - Illustrated by امال الطوري - Ourboox.com

أ-ب-ت-ث-ج-ح-خ-د-ذ-ر-ز-س-ش-ص-ض-ط-ظ-ع-غ-ف-ق-ك-ل-م-ن-ه-و-ي

 

عين-ع

 

هكذا يكتب ويلفظ

36
تعلم الاحرف by samaher - Illustrated by امال الطوري - Ourboox.com

أ-ب-ت-ث-ج-ح-خ-د-ذ-ر-ز-س-ش-ص-ض-ط-ظ-ع-غ-ف-ق-ك-ل-م-ن-ه-و-ي

 

غين-غ

 

هكذا يكتب ويلفظ

38
تعلم الاحرف by samaher - Illustrated by امال الطوري - Ourboox.com

أ-ب-ت-ث-ج-ح-خ-د-ذ-ر-ز-س-ش-ص-ض-ط-ظ-ع-غ-ف-ق-ك-ل-م-ن-ه-و-ي

 

فاء-ف

 

هكذا يكتب ويلفظ

40
تعلم الاحرف by samaher - Illustrated by امال الطوري - Ourboox.com

أ-ب-ت-ث-ج-ح-خ-د-ذ-ر-ز-س-ش-ص-ض-ط-ظ-ع-غ-ف-ق-ك-ل-م-ن-ه-و-ي

 

قاف-ق

 

هكذا يكتب ويلفظ

42
تعلم الاحرف by samaher - Illustrated by امال الطوري - Ourboox.com

أ-ب-ت-ث-ج-ح-خ-د-ذ-ر-ز-س-ش-ص-ض-ط-ظ-ع-غ-ف-ق-ك-ل-م-ن-ه-و-ي

 

كاف-ك

 

هكذا يكتب ويلفظ

44
تعلم الاحرف by samaher - Illustrated by امال الطوري - Ourboox.com

أ-ب-ت-ث-ج-ح-خ-د-ذ-ر-ز-س-ش-ص-ض-ط-ظ-ع-غ-ف-ق-ك-ل-م-ن-ه-و-ي

 

لام-ل

 

هكذا يكتب ويلفظ

46
تعلم الاحرف by samaher - Illustrated by امال الطوري - Ourboox.com

أ-ب-ت-ث-ج-ح-خ-د-ذ-ر-ز-س-ش-ص-ض-ط-ظ-ع-غ-ف-ق-ك-ل-م-ن-ه-و-ي

 

ميم-م

 

هكذا يكتب ويلفظ

48
تعلم الاحرف by samaher - Illustrated by امال الطوري - Ourboox.com

أ-ب-ت-ث-ج-ح-خ-د-ذ-ر-ز-س-ش-ص-ض-ط-ظ-ع-غ-ف-ق-ك-ل-م-ن-ه-و-ي

 

نون-ن

 

هكذا يكتب ويلفظ

 

50
تعلم الاحرف by samaher - Illustrated by امال الطوري - Ourboox.com

أ-ب-ت-ث-ج-ح-خ-د-ذ-ر-ز-س-ش-ص-ض-ط-ظ-ع-غ-ف-ق-ك-ل-م-ن-ه-و-ي

 

هاء-ه

 

هكذا يكتب ويلفظ

52
تعلم الاحرف by samaher - Illustrated by امال الطوري - Ourboox.com

أ-ب-ت-ث-ج-ح-خ-د-ذ-ر-ز-س-ش-ص-ض-ط-ظ-ع-غ-ف-ق-ك-ل-م-ن-ه-و

 

واو-و

 

هكذا يكتب ويلفظ

54
تعلم الاحرف by samaher - Illustrated by امال الطوري - Ourboox.com

أ-ب-ت-ث-ج-ح-خ-د-ذ-ر-ز-س-ش-ص-ض-ط-ظ-ع-غ-ف-ق-ك-ل-م-ن-ه-و-ي

 

ياء-ي

 

هكذا يكتب ويلفظ

56
تعلم الاحرف by samaher - Illustrated by امال الطوري - Ourboox.com
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

Ad Remove Ads [X]
Skip to content