Eight-Star Star Star of Azerbaijan by ozkaan - Illustrated by Özkan SEYREK - Ourboox.com

This free e-book is brought to you by

Ourboox.com

Ourboox is the world's simplest platform for creating and sharing amazing ebooks.

You too can become one of our 75,000 authors.

Join us now and start creating your own books right away.

Create your own free book

Eight-Star Star Star of Azerbaijan

by

Artwork: Özkan SEYREK

Member Since
Nov 2016
Published Books
21
Eight-Star Star Star of Azerbaijan by ozkaan - Illustrated by Özkan SEYREK - Ourboox.com

Azerbaycan, Güney Kafkasya’da Avrupa ile Asya arasında, Hazar Denizi’nin batısında yer almaktadır. Ülke’nin Rusya, Gürcistan, Ermenistan, İran ve Türkiye ile Hazar Denizi vasıtasıyla Kazakistan, Rusya, İran ve Türkmenistan’la sınırları bulunmaktadır. Devletin resmi adı Azerbaycan Cumhuriyeti’dir. Ülkenin başkenti Bakü şehridir. 2000 bilgilerine göre şehrin nüfusu 2,5 milyondur.

 

Azerbaijan is located in the South Caucasus to the west of the Caspian Sea between Europe and Asia. Country Russia, Georgia, Armenia, Kazakhstan via the Caspian Sea with Iran and Turkey, Russia, Iran and Turkmenistan borders. The official name of the state is Azerbaijan Republic. The capital city of the country is Baku. According to 2000 information, the city has a population of 2.5 million.

2

Ülkenin büyük şehirlerinden Gence 350.000, Sumgayt 320.000 ve Mingeçevir 100.000 kişilik nüfusa sahiptir. Devletin resmi dili Azerbaycan Türkçesidir. Ülkenin %98’i Müslüman’dır. Para birimi Manat’tır. Azerbaycan Cumhuriyeti üniter yapıya sahip cumhurbaşkanlığı sistemi ile yönetilen bir cumhuriyettir. Şehirlere bağlı 65 ilçe ve 69 yönetim birimi bulunmaktadır. Yasama organı, 125 milletvekilinden oluşan Milli Meclis’tir. En yüksek kurum Prezident (Cumhurbaşkanı) ve Cumhurbaşkanı tarafından tayin edilmiş olan Bakanlar Kurulu’dur.

 

Gence 350.000, Sumgayt 320.000 and Mingechevir, one of the biggest cities of the country, has a population of 100.000 people. The official language of the state is Azerbaijan Turkish. 98% of the country is Muslim. The currency is Manat. The Republic of Azerbaijan is a republic that is governed by a unitary presidential system. There are 65 districts and 69 administrative units.The Legislature is the National Assembly of 125 deputies. The highest institution is the Prezident (President) and the Council of Ministers appointed by the President.

3

Dünya’da 150’den fazla devlet Azerbaycan Cumhuriyeti Devletinin bağımsızlığını resmen tanımıştır. Bakü’de 40’dan fazla devletin uluslararası bir kuruluşu ya da temsilciliği bulunmaktadır. Azerbaycan Cumhuriyeti, 30’a yakın uluslararası teşkilatın üyesi ve 50’ye yakın uluslararası kuruluşla da münasebettedir. İnsan potansiyelinin değerlendirilmesinde Azerbaycan dünyada 90. ülkedir. 1999 yılı bilgilerine göre nüfusun %98’i okur yazardır. Askeri harcamalar için 1999 yılı bütçesine 1,1 milyar dolar konulmuştur.

 

More than 150 states around the world have officially recognized the independence of the Republic of Azerbaijan. There are more than 40 states in Baku with an international organization or agency. The Republic of Azerbaijan is also a member of nearly 30 international organizations and close to 50 international organizations. Azerbaijan is the 90th country in the world in the evaluation of human potential. According to 1999 data, 98% of the population is literate. The government budget for military expenditures was $ 1.1 billion.

4

Azerbeycan Bayrağı üç renklidir. Bayraktaki gök mavisi renk Türklüğü, yeşil renk İslâmiyet’i, kırmızı renk ise uygarlığı temsil etmektedir.

Mavi renk, bu coğrafyada ve Türk soylu topluluklardaki Türkçülük düşüncesiyle ilgilidir. Türklerin gök rengine ağırlık vermesi ile ilgili çeşitli açıklamalar mevcuttur. Bu bakımdan gök mavisi, sembolik bir anlam taşır.

Yeşil renk, İslâm uygarlığına ve İslâm inancına aidiyeti belirtir.

Kırmızı renk, uygarlığı temsil eder… Çağdaş ve modern bir toplum kurmak, demokrasiyi geliştirmek gibi evrensel değerlerin göstergesidir.

Bu bayrağın bu üç rengi; ulusal Türk kültürünün, Müslüman inancının ve modern Batı’nın demokratik esaslarının simgesidir.

Bayrak olarak Azerbaycan bayrağının orta kısmı renkleri ve ay yıldızı ile Türk bayrağı ile benzerlik gösterir. Yukarda okuduğunuz üzere diğer renklerde özel anlamlar taşımaktadır.

5
Eight-Star Star Star of Azerbaijan by ozkaan - Illustrated by Özkan SEYREK - Ourboox.com

Flag of Azerbaijan is three-color. The sky blue color in Turkish represents Turkishness, green color represents Islam and red color represents civilization.

Blue color is related to Turkism in this geography and Turkish noble communities. There are various explanations about the importance of Turks to the sky color. In this respect, the sky blue has a symbolic meaning.

The green color indicates belonging to the Islamic civilization and the faith in Islam.

Red color represents civilization demokr Establishing a modern and modern society is a sign of universal values such as developing democracy.

These three colors of this flag; it is the symbol of the national Turkish culture, the Muslim faith and the democratic principles of the modern West.

As the flag, the middle part of the Azerbaijan flag is similar to the Turkish flag with its colors and moon star. As you read above, it has special meanings in other colors

7

 

Sekiz kollu yıldız ve hilalin açıklaması

Hilal bir zamanlar Bizans İmparatorluğu’nun başkenti Konstantinopol’un arması olmuştur. Türkler 1453 yılında bu şehri aldıktan sonra bu arma Osmanlı İmparatorluğu tarafından İslam dininin bir simgesi olarak kabul edilmiş ve bu simge Müslüman olan başka halklara da geçmiştir. Bayrağın üzerindeki hilal Türk halklarının sembolüdür. Sekiz kollu yıldızın anlamına gelince bu, “Azerbaycan” kelimesinin eski alfabede yazılışıyla ilintilidir.   Öyle ki, eski alfabede “Azerbaycan” kelimesi sekiz harfle yazılır. Diğer bir görüşe göre tarihte sekiz kollu yıldızın anlamı şöyle açıklanmaktadır: Türkçülük, İslam, Çağdaşlık, Devletçilik, Demokratiklik, Eşitlik, Azerbaycanlılık ve Uygarlık.  

Azerbaycan bayrağındaki yıldıza dair diğer bir düşünce de Azerbaycan mimarisinde de yaygın olarak kullanılan sekiz kollu yıldızın sekiz Türk halkının simgesi olmasıdır.

8

Eight-spoke star and the description of the crescent
The crescent was once the coat of arms of Constantinople, the capital of the Byzantine Empire. After the Turks took this city in 1453, this monument was accepted as a symbol of the Islamic religion by the Ottoman Empire and it was passed on to other peoples who were Muslim. The crescent on the flag is the symbol of the Turkish people. When it comes to the meaning of the eight-pointed star, this is related to the word of the word “Azerbaijan” in the old alphabet. So, in the old alphabet, the word “Azerbaijan” is written in eight letters. According to another view, the meaning of eight-star stars in history is as follows: Turkism, Islam, Modernity, Statism, Democratization, Equality, Azerbaijanism and Civilization.
Another idea about the star in Azerbaijan flag is that the eight-arm star, which is commonly used in Azerbaijani architecture, is the symbol of the eight Turkish people.

9
Eight-Star Star Star of Azerbaijan by ozkaan - Illustrated by Özkan SEYREK - Ourboox.com

Origami İle 8 Köşeli yıldız nasıl yapılır?
How to make origami with 8-pointed stars?

11

This free e-book is brought to you by

Ourboox.com

Ourboox is the world's simplest platform for creating and sharing amazing ebooks.

You too can become one of our 67,000 authors.

Join us now and start creating your own books right away.

Create your own free book

COMMENTS 0

Leave a Reply