Enhancing Book Reading – Creative writing by Rosanna Bonavita - Ourboox.com
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

Enhancing Book Reading – Creative writing

  • Joined Feb 2021
  • Published Books 1

Era il 24 gennaio 2120 a Manhattan. Faceva molto freddo e in quel tempo circolava un terribile virus. 

Tom, Sam, Bridget e Liam, dopo un pomeriggio di intenso studio, decisero di giocare un po’ online, dato che non si poteva fare altro. “Rivergame” prevedeva quattro giocatori e quattro personaggi: un coccodrillo, un lottatore di judo, un’archeologa e una pianta carnivora. Rimasti intrappolati in una jungla, devono riuscire a raggiungere il fiume e attivare il teletrasporto  che li ricondurrà a casa. All’interno di questo gioco incontrano il prof. Charl, una guida che è a disposizione dei personaggi. Il lottatore di judo, ovvero Tom, aveva gli occhi a mandorla e un kimono nero con la cintura rossa. Metteva la sua forza e la sua abilità al servizio degli altri. Bridget era bella e simpatica, ma lo studio non era il suo forte. Nel gioco rivestiva il ruolo dell’archeologa, brutta ma molto intelligente e astuta. Aveva una mappa magica che solo lei poteva leggere, purchè ci fosse la luce del sole. Il gioco inizia con un bivio, i giocatori devono scegliere quale strada intraprendere; il percorso di destra era buio , invece quello di sinistra sembrava più semplice. Alla fine decisero…

1
Enhancing Book Reading – Creative writing by Rosanna Bonavita - Ourboox.com

It was January 24th,2120 in Manhattan. It was very cold and a terrible virus circulated at that time.After having studied very hard all the afternoon Tom, Sam, Bridget and Liam decided to play an online game, since there was nothing else to be done.“Rivergame” had four players and four characters: a crocodile, a judo fighter, an archaeologist and a carnivorous plant.Trapped in a jungle, they had to reach the river and be able to activate the transporter to come back home.In the game they can meet professor Charl, a helpful guide for the characters.Tom, the judo fighter, had got almond-shaped eyes and was wearing a black kimono with a red belt.His strenght and ability were for others. Bridget was a pretty nice girl but she didn’t like studying very much. In that game she was the archaeologist, who was an ugly girl, but she was really clever and smart too. She had a magic map and was the only one able to read it but only in the sunlight.The game starts with a crossroads; the players must choose which path to take; the way to the right was dark, instead the left one  seemed easier. At last they decided…

3
Enhancing Book Reading – Creative writing by Rosanna Bonavita - Ourboox.com

... aby obrać z pozoru łatwiejszą ścieżkę. Żeby wybór był sprawiedliwy, wszyscy zagłosowali. Jedynie Bridget była przeciwna temu pomysłowi- od razu wydało jej się to niesamowicie podejrzane. Tak więc kiedy wyruszyli w stronę łatwiejszej ścieżki, każdy krok zdawał się jej przybywać z coraz to większym trudem. Starała sobie w myślach wmawiać, aby zaufać swoim przyjaciołom, jednak jej instynkt wciąż podpowiadał jej, że obrali zły wybór. Nie odezwała się jednak ani słowem, nie chcąc niszczyć zapału towarzyszy, chcących jak najszybciej zrealizować wszystkie misje. Przecież mieli pełne paski życia, więc jakieś pomniejsze obrażenia żadnej różnicy im nie zrobią. Przynajmniej tak myślała.

Później dziewczyna jednak ogromnie pożałowała swojego wcześniejszego milczenia.

Kiedy zobaczyli w oddali pomniejszą rzekę, która miała być ich punktem zapisu gry, wszyscy się rozluźnili, a niektórzy poczuli się nawet jak jacyś bohaterowie. A co za tym szło- stracili czujność. Liam- który grał postacią krokodyla- szedł jako pierwszy. I chwila nieuwagi wystarczyła, aby nagle załamała się pod nim ziemia. To był jego koniec.

Przyjaciele tylko spojrzeli za siebie z żalem, przytulili się pocieszająco i powoli ruszyli z powrotem przed siebie.

Może to i była internetowa gra, ale przez jej zbyt duży realizm, przyjaciele traktowali rozgrywkę poważnie. Aż zbyt poważnie.

5
Enhancing Book Reading – Creative writing by Rosanna Bonavita - Ourboox.com

to take seemingly easier path. To make a fair choice, everyone voted. Only Bridget was against this idea- immediately it seemed really suspicious for her. So when they departed towards the easier path, every step seemed to be difficult for her. She tried to tell herself to trust her friends, but her instinct still was saying, that they did a wrong choice. But she didn’t say any word, not wanting to destroy friends’ enthusiasm, who wanted to do all missions as soon as possible. After all they had full health bars, so some little damages won’t make any difference. At least she thought so.

However, later girl really regretted her previous silence.

When they saw a minor river in the distance that was supposed to be their save point, everyone relaxed, and some of them even felt like some kind of superheroes. And what goes with it- they lost their vigilance. Liam- who played by the character of crocodile- walked as the first. And the moment of disappeared attention was enough for the ground to collapse under his feet. It was his end.

The friends just looked at each other with sadness, hugged to comfort themselves and slowly departed again.

Maybe it was an Internet game, but because of its realism, friends treated gameplay seriously. Way too seriously.

7
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now