HEMŞİRE by Tuğba Kibar - Ourboox.com
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

HEMŞİRE

  • Joined May 2017
  • Published Books 4
HEMŞİRE by Tuğba Kibar - Ourboox.com

HEMŞİRE

Bireyleri; hastalıklardan korunma yolları konusunda bilgilendiren, beden veya ruh sağlığının bozulması halinde hekim tarafından verilen tedaviyi uygulayan, hasta bakımını planlayan, uygulayan, denetleyen ve izleyen kişidir.

3
HEMŞİRE by Tuğba Kibar - Ourboox.com

GÖREVLERİ

 1-Her ortamda bireyin, ailenin ve toplumun hemşirelik girişimleri ile karşılanabilecek sağlıkla ilgili ihtiyaçlarını belirler ve hemşirelik tanılama süreci kapsamında belirlenen ihtiyaçlar çerçevesinde hemşirelik bakımını kanıta dayalı olarak planlar, uygular, değerlendirir ve denetler.

 2-Verilen hemşirelik bakımının kalitesini ve sonuçlarını değerlendirir, hizmet sunumunda bu sonuçlardan yararlanarak gerekli iyileştirmeleri yapar ve sonuçları ilgili birime iletir.

3-Tıbbî tanı ve tedavi planının uygulanmasında; hekim tarafından, acil durumlar dışında yazılı olarak verilen tedavileri uygular, hastada beklenmeyen veya ani gelişen durumlar ile acil uygulanması gereken tanı ve tedavi planlarında müdavi hekimin şifahi tıbbi istemini kabul eder. Bu süreçte hasta ve çalışan güvenliği açısından gerekli tedbirleri alır.

5

4-Hastaya lüzumu halinde uygulanmak üzere hekim tarafından reçete edilen tıbbî talepleri bilimsel esaslara göre belirlenen sağlık bakım, tanı ve tedavi protokolleri doğrultusunda yerine getirir.

5-Tıbbi tanı ve tedavi işlemlerinin hizmetten faydalanana zarar vereceğini öngördüğü durumlarda, müdavi hekim ile durumu görüşür, hekim işlemin uygulanmasında ısrar ederse durumu kayıt altına alarak hekimin yazılı talebi üzerine söz konusu işlemi uygular.

6-Tıbbî tanı ve tedavi girişimlerinin hasta üzerindeki etkilerini izler, istenmeyen durumların oluşması halinde gerekli kayıtları tutarak hekime bildirir ve gerekli önlemleri alır.

7-Görevi teslim alacak hemşire gelmeden ve gerekli bilgiyi hasta başında sözlü ve yazılı olarak teslim etmeden ve doğal afet, toplu kazalar gibi olağanüstü durumlarda ise hemşireye olan ihtiyaç ortadan kalkmadan kurumdan ayrılamaz.

6

8-Hemşirelikle ilgili eğitim, danışmanlık, araştırma faaliyetlerini yürütür. Mesleği ile ilgili bilimsel etkinliklere katılır. Toplumun, öğrenci hemşirelerin, sağlık çalışanlarının ve adaylarının eğitimine destek verir ve katkıda bulunur.

9-Sağlık hizmetlerinin verildiği tüm alanlarda etkin bir şekilde görev alır, oluşturulan sağlık politikalarının yürütülmesinde, mevzuat çerçevesinde karar mekanizmalarına katılır.

10-Hizmet sunumunda, hizmetten faydalananların bireysel farklılıklarını kabul ederek, insan onurunu, mahremiyetini ve kültürel değerlerini azami ölçüde göz önünde bulundurur.

11-Tüm uygulamalarını kayıt altına alır.

7
HEMŞİRE by Tuğba Kibar - Ourboox.com

Hemşireler Genellikle Hangi Alet Ve Malzemeleri Kullanır:

1-Tansiyon aleti, ısı aleti (derece), EKG aleti (kalp grafiği), monitör, oksijen tüpü ve çadırı,

2-Enjektör, ilaçlar, solüsyon ve tüp, sonda,

3-Pansuman alet-gereçleri ve malzemeleri,

4-Aspiratör,

5-Ameliyatta gerekli diğer malzemeler,

6-Beden bakımında kullanılan küvet, havlu vb.

9
HEMŞİRE by Tuğba Kibar - Ourboox.com

Çalışma Ortamı ve Koşulları:

1-Hemşireler resmi veya özel hastanelerde, dispanserler ve sağlık ocaklarında görev alabilirler.

2-Çalışma ortamı genellikle temiz ve kapalıdır.

3-Hemşireler çalışırken hastalarla, hasta yakınlarıyla, doktorlarla ve diğer sağlık personeliyle iletişim halindedir.

4-Görev yaptığı sağlık kuruluşlarında belirlenen takvime göre nöbete kalmak veya vardiyalı çalışmak durumundadır.

11

Hemşirelik Mesleğinin Gerektirdiği Özellikler:

1-Normalin üstünde genel yeteneğe sahip,

2-Biyolojiye ilgili ve bu alanda başarılı,

3-İnsanlara yardım etmekten hoşlanan,

4-Hemşireliğin dayandığı bilimler hakkında yeterli bilgiye sahip,

5-Sağlıklı ve hasta bireyin yapısını, fizyolojik fonksiyonlarını ve davranışlarını anlayabilen,

12

6-Sorumluluk duygusu yüksek,

7-Çabuk ve doğru karar verebilen,

8-Sağlık personeline ilişkin uygulama eğitimine katılabilme yeteneğine ve bu personelle çalışma deneyimine sahip olmaları,

9-Tedbirli, tertipli,

10-Şefkatli, sevecen,

11-Bedence sağlıklı, dayanıklı ve soğukkanlı kimseler olmaları gerekir.

13
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

Ad Remove Ads [X]
Skip to content