Oрганизация и организиране by Gabriela Fedi - Illustrated by Габриела Феди - Ourboox.com
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

Oрганизация и организиране

by

Artwork: Габриела Феди

 • Joined Feb 2022
 • Published Books 2

1. СЪЩНОСТ НА ОРГАНИЗAЦИЯТА

       

а) ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Организацията е група от хора,

които са структурирани по определен начин

с оглед постигането на конкретна цел.

 

б) КОМПОНЕНТИ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА

 • цел
 • хора
 • вътрешна структура

 

 

 

 

1
Oрганизация и организиране by Gabriela Fedi - Illustrated by Габриела Феди - Ourboox.com

2. ОРГАНИЗИРАНЕТО КАТО ФУНКЦИЯ И ПРОЦЕС

 

а) ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

Организирането е процес на определяне, структуриране и разпределение на дейностите, правата, отговорностите  и ресурсите между участниците в предприятието така, че да бъдат извършени ефективно планираните работи и постигнати поставените цели.

 

б) ПРОЦЕС НА ОРГАНИЗИРАНЕ

3
Oрганизация и организиране by Gabriela Fedi - Illustrated by Габриела Феди - Ourboox.com

3. ФОРМИРАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИОННИ СТРУКТУРИ

 

Функцията организиране, като основна функция на управление, представлява процес на разпределение и използване на ресурсите на организацията за достигане на нейните цели, изразяващ се в разделение на труда и разпределение на властта в организацията. Това се осъществява чрез изграждане на организационна структура и поддържане и усъвършенстване на тази структура.

 

5

а) ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

Организационната структура представлява формална схема на организацията, по която се подразделят, групират и координират работните задания.

 

б) ЕЛЕМЕНТИ НА ОРГАНИЗАЦИОННАТА СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТА

 

 • СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ (РАЗДЕЛЕНИЕ НА ТРУДА)
 • ФОРМИРАНЕ НА ОТДЕЛИ
 • ЙЕРАРХИЯ
 • ОБХВАТ И КОНТРОЛ
 • ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ И ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ
 • ФОРМАЛИЗАЦИЯ

 

 

6
Oрганизация и организиране by Gabriela Fedi - Illustrated by Габриела Феди - Ourboox.com

4. ЗНАЧЕНИЕ НА ОРГАНИЗАЦИОННАТА СТРУКТУРА

 

Чрез организационната структура се определя как формално да се разделят, групират и координират работните задачи и дейности в компанията.

По този начин се уточняват процесите и

се улеснява тяхното протичане.

8
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

Ad Remove Ads [X]
Skip to content