STEAM with Animals by Michaela Rumanková - Illustrated by Michaela Rumanková - Ourboox.com
This free e-book is brought to you by
Ourboox.com

Ourboox is the world's simplest platform for creating and sharing amazing ebooks.

You too can become one of our 75,000 authors.

Join us now and start creating your own books right away.

Create your own free book

STEAM with Animals

by

Artwork: Michaela Rumanková

Member Since
Jun 2020
Published Books
1
STEAM with Animals by Michaela Rumanková - Illustrated by Michaela Rumanková - Ourboox.com

Medzinárodné školské projekty

STEAM with Animals

STEAM so zvieratkami


October 2019 – May 2020

 

2

The project involved

 1. Niki Spathara

Μεσοχώρι, Grécko

Νηπιαγωγείο Μεσοχωρίου

2. Stavroula Kouvela

ΚΑΡΥΑ -ΕΛΑΣΣΟΝΑ-ΛΑΡΙΣΑ, Grécko

1/ΘΕΣΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΡΥΑΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

3. Zoi Pliari

Ellassona, Grécko

Νηπιαγωγείο Ολυμπιάδας Ελασσόνα

4. Mirsada Accad

Zagreb, Croatia

Dječji vrtić Grigora Viteza5. Michaela Rumanková

Bratislava, Slovensko,

Materská škola Iľjušinova 1, Bratislava

3
STEAM with Animals by Michaela Rumanková - Illustrated by Michaela Rumanková - Ourboox.com
O projekte:
V tomto projekte sa deti priblížia k prírode: spoznajú rôzne zvieratá domáce aj divo žijúce zvieratá. Projekt je založený na prístupe STEAM (veda, technológie, inžinierstvo, umenie a matematika). Deti sa zapoja do aktivít STEAM (robia experimenty, pozorovania, výskum, merania, kódovanie , maľujú, tvoria, robia aktivity, tak  aby sa prostredníctvom STEAM aktivít dozvedeli o zvieratách.
STEAM – moderný, interdisciplinárny prístup, vedie k rozvoju poznávania, praktických zručností a tvorivosti prostredníctvom  piatich oblastí – veda, technológie, inžinierstvo, umenie a matematika. STEAM rozvíja kľúčové kompetencie ( psychomotorická, komunikačné, matematické a a kompetencie v oblasti vedy a techniky, digitálne a informačné kompetencie, kompetencie učiť sa a riešiť problémy, sociálne a personálne kompetencie, pracovné) a možno ho využiť vo vzdelávacích oblastiach Jazyk a komunikácia (rozvoj aktívnej a pasívnej slovnej zásoby, vizuomotoriky a grafomotoriky), v oblasti Matematika a práca s informáciami (práca s počítačom a IKT, kódovanie), v vzdelávacej oblasti Človek a príroda (poznávanie rozmanitosti živočíšnej ríše a  zvierat ), v oblasti Človek a spoločnosť a to najmä v podoblasti Hra, v oblasti Človek a svet práce (spoznávanie vlastností predmetov, pracovné techniky, technická tvorivosť a zručnosť a v oblasti Umenie a kultúra ( tanec a pohybová improvizácia, spolupráca v hudobno-pohybových hrách, výtvarná tvorivosť, kreslenie, maľovanie, modelovanie)
5
7
This free e-book is brought to you by
Ourboox.com

Ourboox is the world's simplest platform for creating and sharing amazing ebooks.

You too can become one of our 75,000 authors.

Join us now and start creating your own books right away.

Create your own free book

COMMENTS 0

Leave a Reply