Loading Book...

APRENDRE PER ENSENYAR, ENSENYAR PER APRENDRE

Montserrat Blasi Sala

Abstract (Resum)

Aquesta experiència s’emmarca dins de la línia de treball del Disseny Universal de l’Aprenentatge (DUA), per a la inclusió escolar, a l’Aula d’Educació Especial (AEE) de l’escola M. Àngels Anglada, de Figueres.

El projecte ha consistit en que l’alumnat de 5è i 6è, amb Necessitats Educatives Especials (NEE) i a l’AEE, ha preparat una gimcana científica per als seus companys i companyes de curs, dins de les activitats que l’escola ha programat per a la «Setmana de la Ciència». L’alumnat, organitzat en equips, cadascun amb la guia i l’ajut d’un o una alumna de l’AEE, ha hagut de trobar els materials necessaris per a construir màquines simples, a partir de pistes que havien de «llegir» amb realitat augmentada; i construir després la màquina, seguint el videotutorial que l’alumnat de l’AEE havia elaborat.

És un projecte amb una triple finalitat: desenvolupar les competències de l’alumnat amb NEE, treballant un conjunt de continguts i aplicant-los de manera global i pràctica; oferir a l’alumnat amb NEE la possibilitat de conèixer i utilitzar uns recursos atractius i desconeguts (tauletes, realitat augmentada, avatars, videotutorials), però que els permetin minimitzar les barreres d’aprenentatge; i, sobretot, aconseguir, mitjançant el resultat del seu treball, mostrar-se a si mateixos i demostrar als altres que, amb els recursos adequats, tothom pot generar un producte de qualitat.

En aquest enllaç hi podeu veure un vídeo-resum de tot el projecte:

https://vimeo.com/user9031064/gimcana2016

I aquesta és l’entrada del nostre bloc:

http://somespecialsanglada.blogspot.com.es/2016/05/una-gimcana-cientifica-amb-realitat.html

Objectius

– Mostrar-se a si mateixos i demostrar als altres que, amb els recursos adequats, la diversitat de capacitats no és un obstacle per a la qualitat de les produccions.

– Identificar, acceptar críticament i construir la pròpia identitat, desenvolupant l’autoestima en tots els àmbits de la personalitat.

– Utilitzar la llengua i el llenguatge audiovisual com a eines per construir coneixement, per comunicar-lo i per compartir-lo amb els altres.

– Utilitzar de manera responsable i creativa les TIC i el material relacionat amb l’experimentació i el treball de camp, tant com a eines per obtenir informacions com a instruments per aprendre i compartir coneixements.

– Participar en l’elaboració, realització i avaluació de projectes.

– Planificar i realitzar projectes i aparells senzills, analitzant les propietats dels materials i les eines i màquines que hi intervenen, tot valorant la contribució de la ciència i la tècnica a la millora de les condicions de vida de les persones.

Desenvolupament

SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA

1- Presentació del projecte a l’alumnat

 • Explicar la finalitat: preparar una gimcana científica pels seus companys i companyes de curs, dins de la setmana de la ciència

 • Explicar i mostrar (un exemple) el procediment: joc de pistes a través de REALITAT AUGMENTADA (app AURASMA, tauletes) i d’AVATARS (app BUDDY POKE, tauleta). Acordar el nombre de pistes (5 llocs, 5 pistes: l’ordre de les pistes serà diferent per a cada equip, per no coincidir tothom en el mateix lloc al mateix moment). Cada grup pot tenir un color assignat.

 • Mostrar les 5 “màquines” a construir: mà robòtica, caleidoscopi, ascensor, balança d’aigua, pou.

 • Proposar que les instruccions siguin en forma de videotutorial (codi QR)

2- Escriure les instruccions i el llistat de materials: Es parteix de la màquina model que aniran desmuntant per veure i entendre com ha estat construïda, anotant els materials.

Un cop desmuntada, la tornaran a muntar, anotant cada pas com una instrucció i comprovant que els materials utilitzats estan a la llista.

Cal tenir presents dues coses:

 • Al final, els materials s’hauran d’agrupar en 5 conjunts, un per a cada pista

 • Les instruccions serviran per a crear el videotutorial.

3- Construir les màquines i crear el videotutorial: Es va construint, gravant amb la tauleta, pas a pas. Cada alumne/a n’explica un pas. Al final, s’ajuntaran tots els passos en un sol vídeo (Movie Maker, a l’ordinador)

 • Cal anar fent fotos de cada un dels materials, per poder crear després la pista.

4- Crear les pistes:

 • Debatre i consensuar les pistes (Cal acordar els 4 colors a utilitzar i assignar cada color a una màquina). Repartir-les entre les persones del grup.

 • Fer els collage amb els materials corresponents a cada pista (PIC COLLAGE)

 • Crear els avatars i gravar les pistes (BUDDY POKE)

5- Planificar la gimcana (la planificació la farà l’alumnat, fent propostes, debatent, consensuant… la mestra guiarà, si cal, el debat, amb preguntes, per assegurar que no quedi cap aspecte sense planificar):

 • Lloc de partida i de muntatge: aula de plàstica

 • Consensuar els llocs de les pistes: gimnàs, porxo cobert, biblioteca, música, menjador. Acordar l’ordre de de les pistes per a cada equip.

 • Crear les targetes pel sorteig d’equips

 • Mobiliari: 5 taules grans (una per a cada lloc de les pistes), 4 taules grans a plàstica (una per a cada equip per muntar la màquina), 1 taula gran a plàstica per el jurat (constituït pel l’alumnat de l’AEE). Bosses o caixes (una per a cada equip) per recollir els materials

 • Organització: Abans de començar, caldrà enganxar les pistes, col·locar els materials i les taules als llocs corresponents. La gimcana començarà a l’aula de música, on es faran els equips i s’explicarà en què consisteix la gimcana i com funcionarà. Es distribuirà a cada equip una tauleta i una bossa per desar els materials. Cada equip tindrà assignat algun alumne de l’AEE com a assessor expert que el guiarà i a qui podrà demanar ajuda. Al final, l’alumnat de l’AEE actuarà com a jurat. L’equip haurà completat la gimcana quan acabi de construir la seva màquina, la porti al jurat i demostri que funciona. El jurat ho gravarà com a prova.

6- Crear els marcadors i associar-hi les aures (vídeos de les pistes): AURASMA

7– Crear els codis QR per als videotutorials.

8- LA GIMCANA: Amb tot el grup-classe, se’ls explica el funcionament de la gimcana, les eines que hauran d’utilitzar (tauleta i apps: Aurasma, per llegir els marcadors; Bidi, per llegir els codis QR) i l’organització: equips aleatoris (cadascú agafa un distintiu de la bossa tancada i s’agrupen per colors); una tauleta per equip; a cada equip un expert o experta (l’alumnat de l’AEE) per ajudar-los, si cal.

Al final, cada equip haurà d’explicar què ha après i demostrar que la seva màquina funciona per considerar que ha superat la gimcana. També es farà un petit debat per a valorar l’activitat i el treball de preparació per part de l’alumnat de l’AEE.

9- Escriure i publicar una entrada al bloc, descrivint el procés i mostrant tot el treball fet.

Avaluació

Hi ha hagut diferents maneres i diferents moments d’avaluació:

a) Avaluació de continguts: S’ha fet de manera contínua i pràctica. El llistat de materials i el redactat i seqüència de les instruccions s’ha anat modificant i adequant a la construcció de cada màquina; només s’ha avaluat positivament quan s’ha ajustat exactament al que es pretenia.

b) Avaluació dels productes creats: les pistes (marcadors, aures, avatars) i els videotutorials. Si tots els equips han entès bé les pistes, han aconseguit tots els materials i han pogut construir la seva màquina seguint el videotutorial, aleshores els productes estaven ben elaborats.

c) Avaluació del treball: s’ha fet de manera oral. El grup-classe ha valorat el treball de l’alumnat de l’AEE i l’activitat de la gimcana. L’alumnat de l’AEE ha valorat després com s’han sentit i el que els ha representat. Aquesta valoració es pot veure en el vídeo-resum de l’activitat.

d) Avaluació dels aprenentatges: El projecte es va desenvolupar durant tot el 2n trimestre, al final del qual l’escola organitzava la «setmana de la ciència»; per qüestions de salut, una de les màquines (la mà robòtica) no es va poder preparar a temps. Però vam acordar que la farien després, seguint el mateix procés i fent també el videotutorial. L’avaluació és molt positiva, ja que ho han fet de manera autònoma, amb molt poca ajuda i aplicant tot el que havien treballat i après anteriorment.

Conclusions

L’experiència ha estat positiva i altament satisfactòria, tant per a mi com per a tot l’alumnat que hi ha participat. Fer un projecte interdisciplinari permet treballar continguts de manera totalment competencial, ja que obliga a aplicar-los per a aconseguir el producte final; que el producte final sigui atractiu ja constitueix una font de motivació; que la finalitat sigui preparar una activitat que han de resoldre els seus propis companys i companyes constitueix un repte interessant; i el canvi de rol (passar de ser qui habitualment necessita i rep ajuda a ser qui és expert i pot ajudar i guiar) propicia un increment notable de l’autoestima i la confiança en si mateixos.

En el desenvolupament del projecte, l’aportació més original, innovadora i motivadora ha estat la incorporació de recursos TIC molt actuals: tauletes, realitat augmentada, avatars, videotutorials. Aquests recursos, tot i que molt presents en el món actual, són poc coneguts i menys utilitzats en l’entorn escolar, però molt atractius per a l’alumnat i molt útils a l’hora de superar algunes de les barreres a l’aprenentatge de l’alumnat amb NEE. Les tauletes integren, de manera senzilla i sovint en una mateixa aplicació, diferents dispositius (fotos, gravació de veu, creació de video…) per a generar produccions pròpies. Els avatars ofereixen moltes possibilitats de treballar l’autoconeixement i l’expressió. La realitat augmentada és una manera fàcil d’accedir a continguts (codis QR) i una bona eina per a la descoberta. I els videotutorials permeten a cadascú adequar el treball al seu propi ritme i esdevenir autònoms en el seu procés d’autoaprenentatge.

Prospectiva

La realitat augmentada, en els dos aspectes que hem utilitzat (codis QR i app Aurasma) estan tenint ja altres aplicacions a l’escola. En jornades de portes obertes per les famílies, s’han penjat codis QR per a mostrar els experiments que l’alumnat va fer durant la «Setmana de la Ciència». En el parvulari s’han gravat diversos vídeos mostrant l’alumnat en els diferents ambients d’aprenentatge; a través de marcadors i amb l’app Aurasma, a través dels seus propis mòbils, les famílies hi poden accedir. I s’està començant a compartir activitats amb les famílies a través de marcadors i/o codis QR, com ara notícies explicades per l’alumnat. També estem incorporant els marcadors a activitats d’aprenentatge dins l’aula, per a ampliar continguts, com ara un diccionari visual d’anglès; aquest és un camp molt interessant a desenvolupar.

Bibliografia

(Per tal de facilitar la posterior edició del document, es demana que es mantingui el tipus i mida del text d’aquesta plantilla així com respectar els apartats)

Ad Remove Ads [X]
Skip to content