התנסות בספר דיגיטלי by יפית  - Ourboox.com
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

התנסות בספר דיגיטלי

  • Joined Nov 2015
  • Published Books 23

מכות כד ע”ב

פעם אחת היו עולין לירושלים כיון שהגיעו להר הצופים קרעו בגדיהם כיון שהגיעו להר הבית ראו שועל שיצא מבית קדשי הקדשים התחילו הן בוכין ורבי עקיבא

מצחק. אמרו לו מפני מה אתה מצחק אמר להם מפני מה אתם בוכים אמרו לו מקום שכתוב בו (במדבר א) והזר הקרב יומת ועכשיו שועלים הלכו בו ולא נבכה אמר להן לכך אני מצחק דכתיב (ישעיהו ח) ואעידה לי עדים נאמנים את אוריה הכהן ואת זכריה בן יברכיהו וכי מה ענין אוריה אצל זכריה אוריה במקדש ראשון וזכריה במקדש שני אלא תלה הכתוב נבואתו של זכריה בנבואתו של אוריה באוריה כתיב (מיכה ג) לכן בגללכם ציון שדה תחרש [וגו’] בזכריה כתיב (זכריה ח) עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים עד שלא נתקיימה נבואתו של אוריה הייתי מתיירא שלא תתקיים נבואתו של זכריה עכשיו שנתקיימה נבואתו של אוריה בידוע שנבואתו של זכריה מתקיימת בלשון הזה אמרו לו עקיבא ניחמתנו עקיבא ניחמתנו:

2
התנסות בספר דיגיטלי by יפית  - Ourboox.com

הסברים רבים יש לסיפור רבי עקיבא והשועלים על הר הבית.

 היכנסו לקובץ השיתופי. בחרו הסבר אחד והוסיפו לטבלה השיתופית.

שימו לב לא “לדרוס” משבצת שכבר נתפסה.

5

למה צחק רבי עקיבא?

מבוסס על הדרן למסכת מכות של הרבי מליובאוויטש

.נוכח השועל היוצא לו בשאננות מקודש הקודשים – כולם בוכים, ולא פלא. רק רבי עקיבא מחייך

התגובה של רבי עקיבא שונה משל יתר התנאים. בעוד חבריו היו ‘מיוחסים’ שהתחילו את חייהם באצולה של עם ישראל, הוא היה “עם הארץ מדאורייתא”, שהגיע מהפחות שבעם, אך דווקא בשל עובדה זו הוא ידע להסתכל נכון גם על מציאות שהיא קשה מנשוא: שיא השפלות בתוך שיא החורבן. הוא שעשה את הדרך הקשה מלמטה-למטה עד לדרגה הגבוהה, ועל כן הבין שגם רגעים של שפל בחיים, הם רק קטע אחד מתוך אלפי .אירועים שאנחנו חווים, חלקם טובים יותר וחלקם פחות – אבל אף אחד מהם הוא אינו סוף פסוק

את השיעור החשוב הזה מלמד רבי עקיבא את אותם צדיקים ‘מיוחסים’ שכאלה, שנולדו עם כפית זהב בפה ופחות אותגרו בחייהם.

רבי עקיבא עצמו חווה בחייו משברים קשים מנשוא: הוא התחיל את חיי התורה שלו רק בגיל 40, עמל בלימודו ובנה בית מדרש בנוי לתלפיות ובו עשרים וארבעה אלף תלמידים – אבל יום אחד הכול נהרס ונחרב עד היסוד. גם המאבק שהוא הוביל עם בר כוכבא – נכשל כישלון גדול. לכאורה אבדה התקווה. אנשים אחרים בגילו (הוא היה אז יותר מגיל מאה) היו יושבים בפינה שקטה עם גמרא גדולה וכוס תה, ומעבירים איכשהו את הימים בלימוד כדי לשכוח מכל הצרות. אבל הוא נוסע לדרום ומתחיל הכול מההתחלה עם חמישה תלמידים.

וזה המסר שלו: “הכול צפוי והרשות נתונה”. לכולנו יש את היכולת לשנות ולהוביל מהלכים גם מהמקומות הכי נמוכים בחיים שלנו.

“עקיבא ניחמתנו עקיבא ניחמתנו – שהפיכת הענין הבלתי רצוי לטוב (ענין הנחמה), “מיניה וביה אבא ניזיל ביה נרגא”, שייכת לרבי עקיבא דווקא, להיותו בן גרים, ולכן כשמדובר אודות הפיכת דבר בלתי רצוי בתכלית הירידה ביותר .. אזי חוזרים וכופלים “עקיבא .. עקיבא”.

…”אין להתפעל ובוודאי שלא להתייאש חס וחלילה מזה ששומעים ‘קול המונה של רומי’, ואפילו כשרואים את גודל הירידה ..עד למעמד ומצב ד’שועל שיצא מבית קדשי הקדשים'”.

6

פעילויות חדשות בירושלים

7
התנסות בספר דיגיטלי by יפית  - Ourboox.com

 חפשו בספקיות התוכן: אופק, גלים וכדומה, יחידות המתאימות לשילוב בהוראת הנשוא.

תוכלו לבחור כל תחום דעת שנראה לכם מתאים: תנ”ך, היסטוריה, עברית, משנה, תלמוד ועוד

הוסיפו קישור ליחידה בלוח השיתופי, וכתבו כמה מילות הסבר עליה.

11

“יהי רצון מלפניך ה’ אלוקינו ואלוקי אבותינו שייבנה בית המקדש במהרה

בימינו ותן חלקנו בתורתך”

12

13
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

Ad Remove Ads [X]
Skip to content