המעגל by massri - Ourboox.com
May 2017
Member Since
1
Published Books

המעגל

by massri

1

בעזרת הספר נלמד את התיאוריות של המעגל במישור

נתנסה דרך המחשות

וכמו כן נוכיח אותן ונצפה בהוכחות דרך הישומים

עבודה נעימה

2

לזוויות מרכזיות שוות מתאימות קשתות שוות

בדף הבא נתנסה בהמחשה של התיאוריה

3

4

זווית היקפית הנשענת על קוטר שווה 90 מעלות

בדף הבא נתנסה בהמחשה של התיאוריה

5

6

אנך ממרכז המעגל למיתר, חוצה אותו וחוצה את הזווית המרכזית הנשענת על אותו מיתר

בדף הבא נתנסה בהמחשה של התיאוריה

7

8
9

More in the next pages!

To our wonderful community of readers:

The author has made this book available to you free of charge. We'd be really grateful if you'd consider one of the following:


  • Donating a dollar to the author

  • If you enjoyed the book, leave a like!

  • Write a few words of encouragement in the comments section below

  • Share it with your friends, you can use this shortlink:

Thanks for your generosity!
Mel, Ran, Shuli and the Ourboox team

This free digital picture e-book was brought to you by

Ourboox.com

Create your own free bookOurboox is the world's simplest free platform for creating, sharing and promoting digital picture e-books.

Join us now and make your books come true.

COMMENTS 0

Leave a Reply